За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „проектиране и изпълнение на основен ремонт на студийна база „звукозаписна продукция – радио студия 5 и 7“ в бнр софия“страница1/5
Дата17.08.2018
Размер411 Kb.
  1   2   3   4   5

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я
ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СТУДИЙНА БАЗА „ЗВУКОЗАПИСНА ПРОДУКЦИЯ – РАДИО СТУДИЯ 5 И 7“ В БНР СОФИЯ“

Забележка: Документацията за участие в процедурата е безплатна и до нея се предоставя пълен достъп по електронен път в профила на купувача на интернет адреса на Българско национално радио (посочен в обявлението за откриване на процедурата): http://www.profilnakupuvacha.com/1470,10796

Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, образци, условия и изисквания, посочени в документацията.


До 7 дни преди изтичането на срока за подаване на офертите, всеки участник може да поиска писмено от Възложителя разяснения по документацията за участие. Възложителят е длъжен да отговори в 4-дневен срок от постъпване на искането, без да отбелязва в отговора лицето, направило запитването. Възложителят публикува разяснението в профила на купувача на интернет адреса на Българско национално радио: http://www.profilnakupuvacha.com/1470,10796. Ако участникът е посочил електронен адрес, разясненията се изпращат и на него в деня на публикуването им в профила на купувача.
Всяко заинтересовано лице може да направи искане за промени в обявлението и/или документацията в 10-дневен срок от публикуване на обявлението за откриване на процедурата.
Възложителят ще обяви датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти чрез обявяване в профила на купувача на интернет адреса на Българското национално радио: http://www.profilnakupuvacha.com/1470,10796.

Всеки участник ще бъде писмено уведомен за резултатите от оценяването на офертите.


За допълнителна информация и въпроси може да се обръщате към отдел „Обществени поръчки“, на вниманието на г-жа Евгения Борисова, тел:02 9336 746; e-mail: borisova@bnr.bg

БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО

ДИРЕКЦИЯ “ТЕХНИКА”


Т Е Х Н И Ч Е С К О З А Д А Н И Е

ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВЕН РЕМОНТ

НА СТУДИЙНИ КОМПЛЕКСИ №5, №7 И ПРИЛЕЖАЩИЯ КЪМ ТЯХ

КОРИДОР

І. ОБЩА ЧАСТ
Настоящото задание е разработено на база дългосрочната концепция за развитието и технологичното обновление на радиопроизводството в БНР, както и на решението на ЕТИС от 09.07.2008 г. Техническото задание включва следните части:


 • обща част;

 • архитектура и интериори;

 • акустика;

 • силнотоково електрозахранване;

 • структурна кабелна система;

 • технология;

 • отопление и климатизация;

 • общи условия

Технологичната концепция е подчинена на следните основни изисквания:

Монтаж, запис, презапис и обработка на звукови материали със студийно качество.

Основният ремонт обхваща студийни комплекси 5, 7, както и прилежащите им коридор и преддверие - Приложение № 2.
ІІ. АРХИТЕКТУРА И ИНТЕРИОРИ

Ремонтът по част “АС” да се изпълни при спазване на следните изисквания:


II.1. Да се демонтират съществуващите акустически облицовки, като се запазят съществуващите обемни дървени елементи по стени и таван в помещения №101 и №102 (студио и апаратна №5), както и ламперията в коридора пред тях.

II.2. Да се премахне вентилационната шахта на старата климатична инсталация в помещение №106 (студио №7)

II.3. Да се демонтира студийният прозорец между апаратна №7 и студио №7 и да се монтира нов с размери: широчина-1900 мм, височина- 900 мм., като разширението е в посока стената към студио 1, а височината от пода да се запази същата. Да се предвиди нов, трислоен студиен прозорец. Детайл на прозореца да се разработи след демонтажа на облицовките и оформянето на новия отвор.

II.4. След демонтажа на съществуващата акустична облицовка да се провери цялостта на преградните стени и при наличие на пукнатини и отвори по тях, те да се замонолитят.

II.5. След демонтажа на старата акустична облицовка, да се прегледа съществуващата скара и при необходимост да се ремонтира и нивелира, тъй като тя ще е носеща за новите облицовки.

II.6. Да се предвиди нова акустична облицовка по стени и таван в помещения № 101 и 102, съобразена със запазените съществуващите обемни дървени елементи. Принципен детайл на новата акустична облицовка е показан на чертежа в Приложение 3. Работни детайли за изпълнение се разработват след демонтажа на съществуващата акустична облицовка и разкриване на носещите скари.

II.7. Да се реновират съществуващите обемни дървени елементи в помещения №101 и №102 (студиен комплекс №5).

II.8. Да се демонтират и реновират съществуващите капаци на прозорците в помещение №101 (студио). Да се предвиди нова носещата каса за тях и нова обшивка в пространството около прозорците.

II.9. Да се демонтират съществуващите подови настилки в помещения №101 и №102. Да се прегледа и при необходимост, реновира замазката. Да се премахнат съществуващите пътеки за звукови ефекти в помещение № 101, като се запълнят с пълнеж и замазка. При необходимост да се направи изравняване на нивата със саморазливна замазка.

II.10. Да се демонтират съществуващите подови настилки в помещения №№ 105, 106 и преддверието към тях. Да се запълнят с пълнеж и изравнителни циментови замазки, като се запази съществуващото ниво на пода.

II.11. Да се подмени подовата настилка на помещения №№101и 106 с мокет, а в помещения № № 102 и 105 с модулна акустична настилка.

II.12. Да се подмени дограмата на помещения №101, №102 с алуминиева дограма като се съблюдават следните изисквания:

- алуминиев профил 8 см. с прекъснат термомост.

- стъклопакет троен : бяло стъкло

- звукоизолация – за студио R ≥ 37dB и за апаратна R ≥ 32dB.

II.13. Да се предвиди нова акустична облицовка по стени и таван в помещения №№ 105 и 106 /студиен комплекс 7/. Принципен детайл на новата акустична облицовка е показан на чертежа в Приложение 4. Работни детайли за изпълнение се разработват след демонтажа на съществуващата акустична облицовка и разкриване на носещите скари.

II.14. Да се подменят касите и декоративната рамка на съществуващия студиен прозорец към апаратната на студио 2, откъм студио 7. Да се почисти съществуващото остъкляване и да се монтира отново, като се подменят гумените уплътнителни профили към стъклата.

II.15. Да се демонтира съществуващата акустична облицовка по стени и таван в преддверието към студиен комплекс 7.

II.16. Да се предвиди нова облицовка по стените в преддверието, комбинация от ламперия – до височина 90 см от пода и над нея, до окачен таван /височина 290 см/ - звукопоглъщащо покритие от перфорирани алуминиеви лайсни със затворена фуга и плочи минерална вата зад тях.

II.17. Таваните в помещения №102 /ЗРА студио 2/, № 105 /ЗРА студио 7, № 106 /студио 7/, преддверието към тях, коридора и части от тавана в помещение №101 /студио/ да са звукопоглъщащи, растерни, от плочи минерална вата, желателно с висока плътност, с оптично декоративно покритие и коефициент ва звукопоглъщане α ≥ 0,8, монтирани на стандартна конструкция за растерен таван 60х60 см.

II.18. Да се подмени подовата настилка в коридора, преддверието към студио 7 и по трите стъпала с винилова настилка .

II.19. Да се предвидят обшивки на вертикалните участъци от въздуховодите в коридора, съставени от гипскартон 12,5 мм и декоративна ламперия, с цвят, съответстващ на съществуващата.

II.20. Да се запази, почисти и лакира ламперията в коридора пред студио №5.

При проектирането и изпълнението на ремонта трябва да бъдат използвани сертифицирани строителни и акустични материали, отговарящи на съвременните технически, ергономични и противопожарни изисквания.При изпълнението на ремонта да се предвидят мерки за максимално ограничаване проникването на прах, строителни отпадъци и завърсяване в помещения №№ 103 и 104 /апартани 17 и 18/.

III. АКУСТИКА
III.1. Техническият проект по част “Акустика” трябва да бъде разработен на основата на техническите изисквания в приложената част от Заданието за технически проект на обект “Реконструкция и модернизация на Техническата сграда на БНР-София” – Приложение 1, по раздели, както следва:

III.2. „Пространствено-акустичните параметри на технологичните помещения”, точка ”а” – “Технологични помещения” /студия, апаратни кабини /; точка „б” за коридор пред студио №5.

III.3. “Допустими нива на смущаващ шум”:

Ниво “В” и „С” от приложената табл. 1 за помещения (студия и апаратни ) и ниво „Е” за коридор пред студио №5.

III.4. “Критерии за звукоизолация от въздушен шум” – категории “В” и „С от приложената табл. 2.

IV. ЧАСТ : „Електрозахранване и осветление”

Технологично електрозахранване със заземяване и осветителни и силнотокови електроинсталации1.Обща част:
1.1.Настоящото задание е разработено на база дългосрочната концепция за развитието и технологичното обновление на радиопроизводството в БНР.

1.2.Заданието по тази част е съгласувано със специалистите, изготвящи задания по другите специалности, касаещи обекта.

1.3.Целта на частта от заданието е в бъдещия проект да се осигурят предварително пълни демонтажни работи на съществуващите в обекта електроинсталации, след което при съгласуване с всички предвидени по другите специалности нови строително-монтажни работи, да се разработи изпълнението на:

- работното осветление за студийните комплекси, което да е гарантирано от централната UPS станция в ТС, като по този начин да изпълнява и ролята на аварийно такова

- общо /допълващо/ осветление в технологичните помещения и общо осветление съгласно БДС, за всички останали /коридор и преддверие /

- евакуационно осветление

- технологично силнотоково електрозахранване с 220 V за

студийните комплекси

- нетехнологично силнотоково електрозахранване с 220 V за

студийните комплекси

- технологична заземителна инсталация, изпълняваща ролята и на защитна такава за технологичната апаратура


 • защитна заземителна инсталация за нетехнологичните консуматори

 • силнотокови ел. инсталации за контакти - общи нужди, в коридора и преддверието

- магистрални етажни линии от ЕРТ, обезпечаващи по-горе описаните инсталации

- студийни обектови разпределителни ел.табла за 220 V

1.4. Разработката да отговаря на вътрешно-ведомствените норми за енергийно обезпечаване на продукционни радио-студия и апаратни, използвани в БНР, както и изискванията на следните наредби, правилници, нормативи, и стандарти както следва:

- Наредба №3 за устройството на електрическите уредби и

електропроводните линии - ДВ. бр.90 и 91 / 2004г.


 • Правилник за противопожарни строително-технически норми и допълненията към него

 • БДС 1786 от 1984 г. Осветление естествено и изкуствено, наредба № 49 от МНЗ – 1976г.

- „ Наредба №1 за проектиране, изграждане и поддържане на

електрически уредби за ниско напрежение в сгради” /от

27.05.2010г./

- Правилник за безопасност и здраве, при работа по

електрообзавеждането с напрежение до 1000V.


 • Наредба №2 /22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително- монтажни работи – ДВ.бр.37/2004г.


2.Работно осветление в технологичните помещения
2.1.За всички технологични помещения да се предвиди работно осветление, обезпечаващо работните повърхности /говорителска маса, звукорежисьорски пулт и др./ което да осигурява нормативната осветеност от min-300 лукса върху работните зони, а за останалите – съгласно БДС.

2.2.Това осветление да е гарантирано от дизел –агрегат № 1 в Радиодома и да е обезпечено като непрекъсваемо от централната UPS станция в ТС.

2.3.За целта да бъдат използвани Л.О.Т., в необходимото минимално количество, с електронни дросели и светлоизточници с Т.Б.С.

2.4.Работното осветление в технологичните помещения да изпълнява и ролята на аварийно такова, поради резервирането му с UPS.3.Общо работно осветление
3.1.За всички технологични помещения да се предвиди и цялостно общо работно осветление, съгласно БДС.

3.2.Общото работно осветление да е гарантирано от дизел-агрегат №2 в БНР.

3.3.Това осветление също да е изцяло с луминисцентни осветителни тела, като при възможност, ако акустическото оформление на тавана позволява, те да бъдат с индиректно излъчване. С цел подобряване качеството на светлината - да са окомплектовани с електронни дросели и тръби Т.Б.С.

3.4.Всички осветителни тела да бъдат за вграждане в окачения акустически таван.

3.5. За нетехнологичните помещения като коридор и преддверие да се предвиди цялостно общо осветление, съгласно БДС.

4.Евакуационно осветление
4.1. На подходящи места да се предвидят указателни евакуационни осветителни тела с автономно захранване.


5.Ел. инсталации за осветителната уредба
5.1. Отделните помещения да бъдат групирани по токови кръгове, съобразно вида на осветлението в тях и предназначението им, като всеки токов кръг е със собствена защита в етажното разпределително ел.табло.

5.2. Вътре в помещенията инсталацията, в частта под акустическия таван, да бъде изпълнена скрито зад гипсокартон, а над него – открито.

5.3. Да се предвиди всички Л.О.Т. чрез третия проводник в захранващия кабел, да бъдат корпусно заземени към защитната заземителна шина в етажното разпределително ел. табло.
6.Технологично електрозахранване с 220 V
6.1. С цел обезпечаване необходимата сигурност на захранването с 220V за апаратурата, да се предвидят и изпълнят самостоятелни ел. инсталации за радио и IT технологията.

6.2.В общата схема на ел. захранването с 220V за всеки студиен комплекс, да се предвидят следните елементи:

- самостоятелно технологично ел. табло за комплекса

- захранване на същото по два отделни кабела от двете технологични шинни системи “шини –А” и “шини- В”, на съответното етажно ел. табло за 220 V

-осигуряване по този начин в студийния комплекс едновременно на основно непрекъсваемо електрозахранване, гарантирано от централната UPS станция и дизел-агрегат №1 и резервно такова, гарантирано с дизел-агрегат №2

6.3.Вътре в помещенията инсталацията да бъде изпълнена трипроводно, като третия проводник ще бъде заземителен и ще се свързва към защитните клеми на контактните излази.

6.4.Полагането на инсталацията да се предвиди скрито, под акустичната обработка на стените, в пространството между гипсофазера и същинската стена – в обема запълващ се с минерална вата.

6.5. Хоризонталната част от трасетата да бъдат разположени по стените в зоната, оставаща над окачения таван, така че всички разкл. кутии да останат открито над него.

6.6.Инсталацията да бъде изпълнена с кабел NYY-3х2.5 мм2 , като над акустическия таван той се полага открито по гипсокартона, а в зоната под окачения таван - зад гипсокартона, в РVС гофриран шлаух Ø23мм., който да бъде предварително укрепен чрез скоби към мазилка.

6.7. Всички връзки в РК да се предвидят чрез усукване и запояване.

6.8. Контактите за технологични нужди да се заложат да бъдат триполюсни, съобразно френския стандарт, до 16А.

6.9.Контактните излази върху стойките с апаратура да се предвидят за монтаж в специални панели, изработени от кабелен канал от типа DLP.

6.10.Връзката между инсталацията по стените и тези панели да се заложи за полагане:

- хоризонтално - през положени в подовата замазка РVС тръби Ø 50мм. като част от обща тръбна мрежа за силнотокови и слаботокови технологични кабели

- вертикално - по крака на стойките - през DLP каб. к-л.
7. Силнотоково ел. захранване с 220V на технологичните обекти
7.1. За всички нетехнологични нужди в технологичните помещения да се предвидят самостоятелни силнотокови ел.и-ции на 220V за общи нужди.

7.2. Захранването към всеки технологичен обект за нетехнологичните му нужди да се извършва по самостоятелен кабел от шини “С” на етажното разпределително ел. табло за 220V.

7.3. Това захранване да преминава през студийното ел.табло във всеки обект, без да се комутира, като само се разпределя по самостоятелно защитени токови кръгове от него.

7.4. Начинът за изпълнение на и-цията вътре в помещенията да бъде идентичен с този за технологичните ел. инсталации на 220V.

7.5. Нетехнологичните ел. инсталации също да бъдат предвидени трипроводни, като контактните излази да са от типа “Шуко” –немски стандарт, което ще предпази от смесване или разместване на консуматори от технологичната и нетехнологичната ел. инсталации за 220V.

7.6. В коридорните пространства, съгласно нормите, да се предвидят силови контакти за общи нужди на самостоятелен токов кръг към ш.“С“ на ЕРТ.8.Технологична заземителна инсталация
8.1 Съгласно вътрешно-студийните норми в БНР технологичната апаратура да се предвиди да бъде заземена към съществуващата технологична заземителна инсталация, която е с преходно съпротивление към земя по малко от 0,5 ома.

8.2. Вътрешните технологични заземителни инсталации в студийния комплекс и апаратните, да бъде изградени на лъчеобразен принцип, по който са изпълнени и магистралните етажни инсталации.

8.3. Към етажната заземителна събирателна шина, която се намира в етажното табло за 24V, да се заложи чрез проводник от типа ПВ-А2, да бъде заземена всяка обектовата технологична заземителна шина, която да се предвиди за монтаж в всяко технологично обектово ел. табло.

8.4. Така чрез третия проводник към всеки контактен излаз и третия проводник в захранващия шнур на всяка апаратура, ще се изравнят корпусните потенциали на съоръженията в обекта към заземителната шина в обектовото му табло, а от там през етажните зазем. шини – към ЦЗШ.

8.5. По тази схема ще се избягва получаването на затворени контури в заземителната инсталация, по които биха протичали изравнителни токове, създаващи от своя страна полета и съответни брумове.

8.6. Навсякъде тоководещата нула да бъде изолирана галванически от технологичната земя /схема TN-S/.

8.7. Сечението на заземителния проводник от захранващите линии да бъде равностойно на фазовия в същите.

8.8. Технологичната заземителна инсталация с добрите си показатели като преходни съпротивления, да изпълнява и ролята на защитна такава.


9. Защитна заземителна инсталация
9.1. За всички силови /нетехнологични/ контактни излази в да се предвиди защитна заземителна инсталация.

9.2. От защитната заземителна шина в етажното разпределително ел. табло за 220V по третия проводник на захранващия кабел “С” да се стига до защитната шина в обектовото ел. табло и от там по третия проводник на контактния излаз – до защитната клема на контакта.


10.Обектови технологични разпределителни ел. табла.

Магистрални захранващи линии
10.1. Всеки студиен комплекс да бъде оборудван с отделно обектово разпределително ел. табло, което да притежава:

-три входа със захранване 220 V /шини “А” “В” и “С” от съответното етажно табло

-вход за технологична земя от етажното табло за 24V

-светлинна индикация за наличие на напрежение във

входовете

-комутация/включване и превключване/ на линиите за

технологично ел. захранване с 220V

-защита по токови кръгове на всички консуматори

-светлинна индикация за захранени технологични

консуматори с 220V

10.2. Таблото да бъде пластмасово , за монтаж на модулни елементи в него, двуредно, за открит монтаж.

10.3. Ел. схемата на таблото да се съобрази с типизираната и еднаква за всички технологични обекти в БНР, което ще облекчи експлоатацията и поддръжката му.

10.4.Всяко обектово табло да има по две отделни заземителни шини:

-технологична, която ще се използува за заземяване на технологична радио и IT апаратура към „Ц.З.Ш. - технология”.

-защитна- за всички останали линии за нетехнологично захранване, която през ЕРТ, ще бъде свързана към събирателната защитна заземителна шина в ГТ-НН на ТС

10.5. Магистралните каб. линии на осветителните, технологични и силнотокови електроинсталации за студийни комплекси №5 и №7 , са оразмерени, свързани в ЕРТ и подведени към коридора, само трябва да бъдат положени по обща, нова силнотокова кабелна скара до съответните помещения и студийни табла.

10.6. Преходите през стена от коридор към помещение да се заложат с РVС тръби 50мм, които да се замонолитват към стената. След изтегляне на всички кабели да се предвиди запълване на останалите луфтовете между тях с негорим материал от двата края на тръбата.

11. Мероприятия по Б Х Т П Б
11.1. Всички токови кръгове да бъдат защитени с бързодействащи автоматични предпазители, което няма да позволи да се получи продължително искрене и следващо запалване при късо съединение в инсталацията , или в консуматор.

11.2. Ел. инсталациите да се предвидят трипроводно, като контактите бъдат със самостоятелна заземителна клема.

11.3. Всички осветителни тела на 220V да бъдат заземени корпусно. С отделен проводник да се заземят и носещите конструкции на окачените тавани поне на две места към защитни клеми на осв. тела.

11.4. В таблата всеки кабел да има номер и адрес.

11.5. По време на монтажа , ако се налагат заварочни работи, те да се

извършват от правоспособни лица , които предварително да бъдат

инструктирани от служител на ППО в БНР, който ще упражнява и контрол върху огневите работи.

11.6. След окончателния монтаж на всички табла, линии, осветителни тела и контактни излази, да се заложи измерване защитното /или технологично/ заземление на осв. тела и контактите.

11.7. Направените измервания да бъдат отразени в отделен

протокол, който да бъде предаден на инвеститора по време на

приемателната комисия.


V. СТРУТУРНА КАБЕЛНА СИСТЕМА (СКС)

СКС обединява в единна система множество различни по своята функционалност и предназначение подсистеми за обмен на информация: • компютърна мрежа;

 • телефонна мрежа;

 • технологична мрежа;

 • пожароизвестителна мрежа;

 • заземителна инсталация;

 • кабелна телевизия и радио;

 • часовникова инсталация;

Всички пасивни елементи използвани при изграждането на СКС трябва да отговарят на изискванията, заложени за категория 7 (klass S/FTP) на международните и европейски стандарти.

За изпълнението на структурното кабелиране да се предвиди система от кабелни трасета с подходящо сечение, които да осигурят необходимия брой кабелни връзки.

Изпълнението на всички видове инсталации от СКС да бъдат съобразени с изискванията на ВСН (вътрешно-студийни норми) на БНР, както и с БДС.

Всички видове инсталации да бъдат свързани към основните инсталационни системи на БНР.

VI. “ТЕХНОЛОГИЯ”

Този раздел съдържа кабелни трасета,технологични планировки, както и връзките в самия студиен комплекс.

Технологичната планировка е обект на самостоятелен проект, който се разработва от Инвеститора.

Запазват се съществуващите кабелни трасета. Да се предвиди възможност за частична актуализация след демонтажа на акустичните облицовки и разкриване на носещите скари.
VII. ЧАСТ: ОТОПЛЕНИЕ И КЛИМАТИЗАЦИЯ

ОБЩА ЧАСТ
Настоящото техническо задание е разработено с цел реконструкцията и модернизацията на ОВК инсталаций, които да отговарят за подържане на:

 • Санитарно-хигиенни условия на микроклимата в работната среда на студийните комплекси и технически помещения.

При изчислителна климатична температура за 20 часова годишна неосигуреност:

- температура на въздуа зима 22ºС

-относителна влажност зима до 30%
- температура на въздуа лято 26ºС

- относителна влажност лято до 70%


- подвижност на въздуха мах 0,2 м/с

- min количество пресен въздух 30 m³/h за човек
 • Акустичните изисквания към работната среда и нива на шум:

Студио NR 20

Звуко Режисьорска Кабина NR 25


Каталог: uploads -> 1470
1470 -> По въпроса дали има електронно гласуване и представяне на прогнозните резултати по бнр“ приложения към публичната покана
1470 -> Решение за архивиране и възстановяване на виртуалната среда и физически сървъри на бнр забележка
1470 -> Д о к у м е н т а ц и я за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет
1470 -> Задание за Абонаментно поддържане на подсистеми на програмния продукт „Аладин”
1470 -> Уважаеми господа
1470 -> Д о к у м е н т а ц и я за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет
1470 -> Изх.№Ря-34/11. 01. 2016г. До „Център за градска мобилност” еад


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница