За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчкастраница5/7
Дата09.10.2017
Размер1.45 Mb.
#31966
1   2   3   4   5   6   7

6. Декларираме, че:

6.1. Предлаганият от нас автотрансформатор е произведен в условията на внедрена система за управление на качеството съгласно БДС ЕN ISO-9001:2008/БДС ЕN ISO 9001:2015 или еквивалент, с обхват производство на трансформатори, съгласно приложения документ.


6.2 Предлаганият от нас автотрансформатор е произведен в условията на внедрена система за управление по отношение на околната среда съгласно БДС ЕN ISO-14001:2015 или еквивалент, съгласно приложения документ.

6.3. Декларираме, че производителят на предлагания от нас автотрансформатор е произвел през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, поне един трансформатор с мощност ≥ 100 MVA и напрежение ≥ 110 kV.


6.4. Приемаме клаузите на приложения в документацията за участие в процедурата проект на договор.

6.5. Направените от нас предложения и поети ангажименти са валидни за срока, посочен в обявлението, считано от датата на подаване на офертата.

6.6. В случай, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, преди сключване на договора ще представим на възложителя всички документи, посочени в т. 3 от Раздел III „Указания към участниците“, както и в документацията за участие като цяло.


Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с изискванията на възложителя.


7. Приложения:

7.1. Описание на конструкцията на автотрансформатора.

7.2. Описание на комплектоващите възли и детайли и техните характеристики, в т.ч. каталози, сертификати, протоколи и др. и техните инструкции за експлоатация.

7.3. Габаритни чертежи с приблизителни размери в транспортно и експлоатационно състояние.

7.4. Документи, удостоверяващи че предлагания автотрансформатор е произведен в условията на внедрена система за управление на качеството БДС ЕN ISO-9001:2008/БДС ЕN ISO 9001:2015 или еквивалент. (Заверено от кандидата копие на валиден сертификат към момента на подаване на офертата).

7.5 Документи, удостоверяващи че предлагания автотрансформатор е произведен в условията на внедрена система за управление по отношение на околната среда съгласно БДС ЕN ISO-14001:2015 или еквивалент. (Заверено от кандидата копие на валиден сертификат към момента на подаване на офертата)

7.6. Документи, доказващи, че производителят на предлагания автотрансформатор е произвел през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, поне един трансформатор с мощност ≥ 100 MVA и напрежение ≥ 110 kV.

7.7. Списък на всички стандарти, използвани за изработването и изпитването на автотрансформатора.

7.8. Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП. (когато е приложимо).

7.9. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника. (когато е приложимо)


Дата: ................. Подпис и печат:...........................................................

.....................................................................(име и фамилия)

....................................................................(длъжност на представляващия участника)
Предложенията на участниците в обществената поръчка трябва да съответстват на посочените от Възложителя в техническите спецификации стандарти, работни характеристики, функционални изисквания, параметри, сертификати и др. или да са еквивалентни на тях. Доказването на еквивалентност (включително пълна съвместимост) е задължение на съответния участник.

Д Е К Л А Р А Ц И Я
За конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП

(попълва се когато е приложимо)
Долуподписаният/ -ата.......... .....................................................................................................,

(собствено, бащино, фамилно име)

притежаващ/а лична карта №........................., издадена на ...........................от ................ .....................................................................– гр............................................................................,

адрес:......................... ...................................................................................................................,

(постоянен адрес)

в качеството ми на....... ................................................................................................................(посочете длъжността)

на....................................................................................................................................................,(посочете наименованието на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „..................................................................................................................................................”,(наименование на поръчката)

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:
В представеното от мен техническо предложение в част: ..........................................

(посочва се коя част/части от техн. предложение)

има конфиденциален характер по отношение на .............................................. информация(технически, търговски тайни, защитена със закон и др.,)

на основание................................................................................................................................ (посочва се правното основание, въз основа на което същата се квалифицира като конфиденциална)

и същата не следва да се разкрива от възложителя, освен в предвидените от закона случаи.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:......................... ДЕКЛАРАТОР:..................

(подпис и печат)


Забележка: Декларацията се подава от законния представител на участника или от упълномощено от него лице.

До

ЕСО ЕАД

гр. София 1618

бул. „Цар Борис III“ № 201

ценово ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Доставка на автотрансформатор 200 000 кVA, 230/121/10,5 kV“


от ....................................................................................................................

(наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

представяме Ви нашето ценово прeдложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената процедура с горепосочения предмет, както следва:

Предлаганата от нас обща цена за цялостно изпълнение на поръчката е .............................. (...........словом............) лева, без ДДС.

Единичните и общите цени, с включени всички разходи, свързани с изпълнението на поръчката, са дадени в следната ценова таблица:

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА
наименование

Кол-во брой

Ед. цена в лева, без ДДС

Обща цена

в лева, без ДДС

1

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на автотрансформатор

12.

Резервни части


2.1.

Охладително тяло

12.2.

Двигател вентилатор

12.3.

Циркулационна помпа

12.4.

Проходен извод ВН

12.5.

Проходен извод СрН

12.6.

Проходен извод НН

12.7.

Проходен извод неутрала

1


ОБЩА ЦЕНА

При несъответствие между цифровата и изписаната словом обща предлагана цена, валидна ще бъде изписаната словом обща предлагана цена. в случай, че бъде открито такова несъответствие и бъдем избрани за изпълнител, ще бъдем задължени да приведем цифровата в съответствие с изписаната словом обща предлагана цена на офертата.

Нашето ценово предложение включва всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката, при условията, изискванията и обема, както е определено в документацията за участие.

Цените са с включени всички разходи на Изпълнителя до мястото на доставка на Възложителя, включително опаковка, маркировка и всички такси на територията на Изпълнителя, включително застраховката за транзита по време на транспорта до краен получател в Р България.Забележки:

1. Изпълнителят е длъжен да извърши приемни изпитания, в присъствието на представители на възложителя.

2.Разходите на представителите на възложителя  за провеждане на приемни изпитания като  пътни, дневни и квартирни, както и вътрешен транспорт (съгласно Наредба за командировките в страната и чужбина) са за сметка на Възложителя.

Дата: ................. Подпис и печат: ........................................

.....................................................................(име и фамилия, длъжност на представляващия участника)
РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
Д О Г О В О Р

№………………/……………..г.


Днес, ...........................г., в гр. София, между:

Електроенергиен системен оператор” ЕАД (ЕСО ЕАД) със седалище и адрес на управление гр. София 1618, община Столична, район Витоша, бул. „Цар Борис III” №201, ЕИК 175201304, представлявано от Иван Василев Йотов – изпълнителен директор, съгласно Решение по т. 2 от заседание на Управителния съвет на ЕСО ЕАД от 27.11.2014 г. и Решение от заседание на Надзорния съвет на ЕСО ЕАД от 28.11.2014 г.наричан по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,

и
[Наименование на изпълнителя], с адрес: / със седалище и адрес на управление: ............................................................................

ЕИК / код по Регистър БУЛСТАТ регистрационен номер или друг идентификационен код …........................ и ДДС номер …..................................................................................,

представляван/а/о от ..........................................., в качеството на ........................................., съгласно ......................................... наричан/а/о за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,


На основание чл. 112, ал. 1 от Закона за обществени поръчки и решение №........................ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ по обществена поръчка с предмет: „Доставка на автотрансформатор 200 000 kVA, 230/121/10.5 kV, се сключи този договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ..................................................... (наричан за краткост „стока“ или „трансформатор”).


2. ЦЕНА

2.1. Общата цена на договора за изпълнение на поръчката e .............. (……словом………) лева, без ДДС, в това число:

2.1.1. Цената за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на автотрансформатора ………… (……словом………) лева, без ДДС;

2.1.2. Цената за доставените резервни части е ………… (……словом………) лева, без ДДС.

2.2. Цената по чл. 2.1. включва всички преки и непреки разходи на изпълнителя, свързани с изпълнението на поръчката.

2.3. Цената е с включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на стоката, включително застраховка на стоката по време на транспорт.

2.4. Митническото оформяне и митата са задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и за негова сметка, ако има такива.

3. условия и НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

3.1. Заплащането на изпълнените доставка и монтаж ще се извърши в размер на 80 % от фактурираната стойност по чл. 2.1.1, в срок до 30 календарни дни, с банков превод, по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след представяне на:

(а) Оригинална данъчна фактура за 100% от стойността по чл.2.1.1, издадена не по-късно от 5 дни, след датата на протокола по т. (б).

(б) Оригинален приемо-предавателен протокол по чл. 6.16, подписан от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.


3.2.Изплащането на оставащата дължима сума ще се извърши до 30 дни, след датата на съставяне на оригинален протокол за въвеждане в експлоатация, подписан от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, удостоверяващ приемането без забележки на доставката, монтажа и успешно проведени 72-часови проби при експлоатационни условия.

3.3. Заплащането на доставените резервни части ще се извърши в размер на 100 % от фактурираната стойност по чл. 2.1.2, в срок до 30 календарни дни, с банков превод, по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след представяне на:

(а) Оригинална данъчна фактура за 100% от стойността по чл.2.1.2, издадена не по-късно от 5 дни, след датата на протокола по т. (б).

(б) Оригинален приемо-предавателен протокол по чл. 6.11.


3.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да издава фактура за извършените дейности по договора в срок не по-късно от пет календарни дни от подписването на протоколите по чл.3.1, съответно по чл. 3.3, и да я представи на упълномощените лица на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

3.5. Срокът за плащане започва да тече от датата на подписване на данъчната фактура от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

3.6. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да извърши плащанията към подизпълнителя/ите при условията на чл. 66, ал.4 - ал.8 от ЗОП, при съответно приложение и на чл. 3.1.-3.5.

3.7. Разходите на представителите на възложителя  за провеждане на приемни изпитания като пътни, дневни и квартирни, както и вътрешен транспорт (съгласно Наредба за командировките в страната и чужбина) са за негова сметка.


4. СРОКОВЕ ПО ДОГОВОРА, МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

4.1. Срокът на действие на договора е от датата на влизането му в сила до изпълнение на всички задължения по него.

4.2. Срокът за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация ( включително предаване на резервните части съгласно ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ) е ................. (не повече от 12) месеца, считано от датата на влизане на договора в сила до датата на протокола по чл. 6.21, в това число:

4.2.1. Срок за представяне на документите (в два екземпляра) по т. 14.2. от раздел I от Техническите спецификации на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – до 2 ( два ) месеца след подписването от страните на договора за възлагане на обществената поръчка,

4.3. В срока по чл. 4.2. не се включва времето от предаване на разработките по чл. 4.2.1. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до представяне на становище по тях.
Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница