За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчкастраница1/7
Дата09.10.2017
Размер1.45 Mb.
#31966
  1   2   3   4   5   6   7Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

Реф. № ЦУ/2017/073ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


Предмет: „Доставка на автотрансформатор 200 000 kVA, 230/121/10.5 kV”София, 2017 г.

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И ЕРаздел І: Технически спецификации

Раздел ІІ: правила за провеждане на процедурата

Раздел ІІІ: Указания към участниците

Раздел ІV: образци на документи от офертата

Раздел V: Проект на договор

Раздел VІ: образци на документи, които се представят от участника, избран за изпълнител, при сключване на договора

РАЗДЕЛ I: ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
А. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА1. ПРЕДМЕТ

Настоящите технически изисквания определят основните изисквания към доставката на силов, трифазен автотрансформатор с обявена мощност 200 000 kVA, 230/121/10,5 kV, предназначен за работа в електрическа подстанция „ТЕЦ Варна”.

Техническите изисквания са неразделна част от договора за възлагане на обществената поръчка и дефинират минималните величини на основните характеристики и параметри на автотрансформатора.

2. Обем

Обемът дейности, регламентирани от настоящите технически изисквания, предвижда изпитване в завода производител на посочения тип автотрансформатор в присъствието на представители на Възложителя, подготовка за транспорт в т.ч. опаковане, транспортиране, монтаж, провеждане на 72-часови проби и пускане в експлоатация на доставения автотрансформатор.3. УСЛОВИЯ НА РАБОТА

3.1. Автотрансформаторът е предназначен за работа на открито.

3.2. Климатично изпълнение - за умерен климат.

3.3. Температура на околния въздух: • Максимална + 40°С;

 • Минимална – 25°С;

 • Средномесечна (в най-горещите месеци) + 30°С;

 • Средногодишна + 20°С;

3.4. Максимална скорост на вятъра 35 m/s;

3.5. Максимална относителна влажност на въздуха при 25 °С 90 %;

3.6. Максимална височина на монтаж над морското ниво 1000 m.;

3.7. Сеизмично ускорение в основата на автотрансформатора 0,3g;

3.8. Степен на замърсяване на изолацията 31 mm/kV.
4. ХАРАКТЕРИСТИКА НА СИСТЕМАТА, КЪМ КОЯТО ЩЕ СЕ ВКЛЮЧВА АВТОТРАНСФОРМАТОРА.

Aвтотрансформаторът ще осъществява връзка между системите 220 и 110 kV в ОРУ ТЕЦ Варна. Ще работи с директно заземена неутрала и ще осигурява регулиране на напрежението под товар на страна 110 kV.

Автотрансформаторът трябва да притежава електродинамична и термична устойчивост на външни симетрични къси съединения съгласно БДС EN 60076-5(или еквивалентен):


 • мощност на късо съединение на шини 220 kV - 20 000 MVA;

 • мощност на късо съединение на шини 110 kV - 6 000 MVA ;

 • максимална продължителност на късото съединение 10 s.


5. ПРИЛОЖИМИ СТАНДАРТИ

Автотрансформаторът трябва да бъде проектиран, произведен и изпитан в съответствие с последните издания на следните международни стандарти и други публикации, цитирани в тези стандарти:

БДС EN 60076-1 или еквивалентен Силови трансформатори. Част 1: Общи положения;

БДС EN 60076-2 или еквивалентен Силови трансформатори. Част 2: Прегряване на трансформатори, потопени в течност;

БДС EN 60076-3 или еквивалентен Силови трансформатори. Част 3: Нива на изолацията, изпитвания на електрическата якост на изолацията и външни изолационни разстояния през въздух;

БДС EN 60076-5 или еквивалентен Силови трансформатори. Част 5: Устойчивост на издържани къси съединения;

БДС IEC 60076-8 или еквивалентен Силови трансформатори. Част 8: Ръководство за приложение;

БДС EN 60076-10 или еквивалентен Силови трансформатори. Част 10: Определяне на нивата на шума;

БДС EN 60599 или еквивалентен Маслонапълнени електрически съоръжения в експлоатация. Ръководство за интерпретация на анализа на разтворени и свободни газове;

БДС EN 61869-2 или еквивалентен Измервателни трансформатори. Част 2 Допълнителни изисквания за токови трансформатори;

БДС EN 60296 или еквивалентен Флуиди за приложение в електротехниката. Неработили минерални изолационни масла за трансформатори и прекъсвачи;

БДС EN 60137 или еквивалентен Проходни изолатори за променливи напрежения над 1000 V;

БДС EN 60214-1 или еквивалентен Стъпални регулатори. Част 1: Изисквания за работни характеристики и методи за изпитване.
Допуска се използването и на национални стандарти, като БДС, BS, DIN, VDE, ANSI, или еквивалентен, когато не регламентират по-ниски стойности на съответните параметри. При липса на стандарт за дадено съоръжение, същото се изпълнява съгласно изискванията на Възложителя.
6. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ

Таблица1.
Технически параметри и минимални изисквания на Възложителя

Предложение на Участника

1

Брой фази

трифазен
2

Обявена честота, fr

50 Hz
3

Обявена мощност, Sr


ВН 200 000 kVA;

СН 200 000 kVA;

HH 100 000 kVA.

4

Обявени напрежения, Ur


ВН 230 kV;

СН 121 kV;

HH 10,5 kV.

5

Най-високо напрежение на оборудването Um


ВН 245 kV;

СН 123 kV;

НН 12 kV.

6

Намотка с отклонения

Регулационната намотка е свързана към извода СН и регулира напрежението 121 kV
7

Брой отклонения

15
8

Обхват на отклоненията

121±6х2.0%
9

Регулиране на напрежението

под товар
10

Отклонение с максимален ток (CH)

От 1во до 4то стъпало остава постоянен, виж таблица 3.
11

Изолационно ниво


ВН Um 245 / SI 750 / LI 950 / LIC 1045 / AC 395 kV;

ВН N Um 52 / LI 250 / AC 95 kV;

СН Um 123 / LI 550 / LIC 605 / AC 230 kV;

HH Um 12 / LI 95 / LIC 105 / AC 28 kV;


12

Свързване на намотките

YNa0d11
13

Спомагателно захранващо напрежение

3х400 V, +10/ -15 %,

50 Hz

14

Вериги за управление и сигнализация

230 VАС,

50 Hz

15

Сигнални вериги

220 VDC
16

Загуби на празен ход при Ur =230 kV

да се посочи
17

Ток на празен ход при Ur

да се посочи
18

Загуби на късо съединение ВН/CH8ст за мощност 200 000 kVA

да се посочи
19

Импеданси на к.с. Zsc за мощност 200000 kVA


ВН/СН 1ст 18,3%;

ВН/СН 8ст 10,2%;

ВН/СН 15ст 6,5%;

ВН/НН ~ 31,4%;

СН/НН 1ст ~ 21,7%;

СН/НН 8ст ~ 20,1%;

СН/НН 15ст ~ 21,4%.

20

Цикъл на натоварване

Участникът да посочи допустимите претоварвания и продължителност
21

Вградени токови трансформатори на линейните изводи и неутралата

Съгласно таблица 2
22

Ниво на звуково налягане

≤ 85 dB(A)
23

Устойчивост на к.с.

Доказване с изчисление.

Продължителност 10 s при максимален ток на външни к.с.;


24

Консумирана мощност от охладителната система

да се посочи
25

Гаранционен срок

≥ 24 месеца
26

Гаранционен срок на антикорозионното покритие

≥ 15 години


Таблица 2. Вградени токови трансформатори

Страна

Брой вградени ТТ

Преводно отношение

Клас на точност

Мощност

Изводи ВН

6 (по 2 на извод)

600/1

5P30

30VA

Изводи СН

6 (по 2 на извод)

1000/1

5P30

30VA

Изводи НН

6 (по 2 на извод)

6000/5

5P30

30VA

Неутрала

2

400/5

5P30

30VA

Таблица 3. Категория на изменение на напрежението CFVV

стъпало
No

K

тр-ция
ВН/СНK

тр-ция
ВН/НHU
ВН
kV

U
СН
kV

I

CH

AU

HH

kV1

2,160

21,905

230

106,48

1005

10,5

2

2,112

21,905

230

108,90

1005

10,5

3

2,066

21,905

230

111,32

1005

10,5

4

2,022

21,905

230

113,74

1005

10,5

5

1,980

21,905

230

116,16

994

10,5

6

1,940

21,905

230

118,58

974

10,5

7

1,901

21,905

230

121,00

954

10,5

8

1,901

21,905

230

121,00

954

10,5

9

1,901

21,905

230

121,00

954

10,5

10

1,864

21,905

230

123,42

936

10,5

11

1,828

21,905

230

125,84

918

10,5

12

1,793

21,905

230

128,26

900

10,5

13

1,760

21,905

230

130,68

884

10,5

14

1,728

21,905

230

133,10

868

10,5

15

1,697

21,905

230

135,52

852

10,57. ОБЩИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

7.1. Допустимо продължително превъзбуждане на намотка ВН: 1,05 Ur;

7.2. Допустимо продължително претоварване на автотрансформатора: 5%;

7.3. Категория на изменение на напрежението: CFVV - изменение на напрежението при постоянен поток, виж таблица 3;

7.4. Предвижда се паралелна работа ВН/СН с автотрансформатор със следните данни:

АТДЦТН-200000/220/110-73У1, Зав.№ 129880, Произв. от ЗТЗ Украйна, 1986 г;Sr: ВН 200 000 kVA;

СН 200 000 kVA;

НН 100 000 kVA.

Свързв. на намотките: YNa0d11;Ur: 230/121/10,5 kV и табл.3, Регулиране: 121±6х2% kV;

Ir: 503/955/5500 А;

Zsc200000: ВН/СН 1ст 18,3%;

ВН/СН 8ст 10,2%;

ВН/СН 15ст 6,5%;

ВН/НН 31,4%;

СН/НН 1ст 21,7%;

СН/НН 8ст 20,1%;

СН/НН 15ст 21,4%.
8. Изисквания към конструкцията

Конструкцията на автотрансформатора трябва да е такава, че при монтажа да няма специални инсталационни изисквания.

Габаритният чертеж (монтажният план) се съгласува с Възложителя.

Габаритните размери не трябва да надхвърлят: дължина L = 13 600 мм., широчина B = 6000 мм. и височина H = 8 400 мм.8.1. Магнитна система

Магнитопроводът и притегателната система трябва да бъдат изолирани помежду си и от останалите елементи на конструкцията, така че да издържат изпитвателно напрежение 2,5 kV r.m.s. за 1 минута.

Заземяването на магнитопровода и притегателната система трябва да бъдат осъществени поотделно през два проходни извода извън казана, с цел извършване на контролни измервания и проверки.

8.2. Намотки

Намотките трябва да бъдат изработени от медни проводници, изолирани с хартия топлинен клас А (105оС).8.3. Главна изолация – маслобариерен тип.

8.4. Казан

Активната част на автотрансформатора трябва да бъде поместена в казан тип камбана.

Казанът трябва да бъде снабден с необходимите такелажни приспособления (куки, отвори, пети за крикове и др.) позволяващи повдигането и изместването, както на целия автотрансформатор, така и на отделните му части, с оглед извършването на необходимите такелажни операции, свързани с монтажа, ремонта и експлоатацията му.

Казанът и принадлежащите му елементи, включително консерватора и охладителите, трябва да издържат: • пълен вакуум с остатъчно налягане 0,1 kРа;

 • повишено налягане вътре в казана 35 kРа над нормалното налягане на маслото.

Еластичната деформация в средата на дългата страна на казана не трябва да превишава 1/700 от дължината ѝ. Остатъчни деформации не се допускат.

Казанът и принадлежащите му елементи трябва да издържат налягане 30 kРа над нормалното налягане на маслото без видими следи от теч.

Дъното на казана трябва да бъде снабдено с колесници с колела с борд, които да осигуряват придвижването на автотрансформатора върху железопътни релси в две взаимно перпендикулярни посоки. За преместване по надлъжната му ос по две нормални жп линии разстоянието между главите на релсите да е 1435 mm, а за преместване по напречната му ос по две двойки нормални жп линии разстоянието между главите на релсите да е 2000 mm. Разстоянието между осите на двете двойки е 5140 mm.

Казанът на автотрансформатора трябва да има люкове за оглед и ревизия на РС и люкове, необходими за монтажа на изводите.8.5 Регулиране на напрежението 121kV под товар

Регулирането ще се извършва от три еднофазни стъпални регулатора (РС) за регулиране на напрежението под товар (OLTC), монтирани в казана на тр-ра, със струйни релета. Задвижването на РС да бъде ръчно и моторно, от място и дистанционно. Моторното задвижване (моторните задвижвания) да има дистанционно указване на работещото положение чрез ВСD-код.8.6 Охладителна система

Охладителната система на автотрансформатора трябва да бъде OFAF. Охладителите трябва да бъдат монтирани към стените на казана, като същите бъдат отделени от него с отсечни клапани (дискови затвори). Клапаните трябва да осигуряват вакуумплътност и маслоплътност на казана при демонтирани охладители.

Всеки охладител трябва да има тапа за обезвъздушаване, тапа за изливане на маслото от него и отвори (халки) за повдигане. Конструкцията му да позволява външно почистване от замърсяване. Броят на охладителите да е необходимият плюс един резервен.

Работата на охладителната система трябва да се осъществява в ръчен и автоматичен режим.

За контрол на нормалната работа на охладителната система да се предвиди сигнализация за:


 • изключване на елементи от системата на охлаждане – вентилатори, помпи;

 • отпадане на захранването на охладителната система;

 • отпадане на автоматичното управление на охладителната система.

Таблото за управление на охладителната система трябва да може да осъществява автоматично управление в зависимост от товара и температурния режим на автотрансформатора. За нормалното функциониране на монтираната в него апаратура е необходимо:

 • да е със степен на защита IP54;

 • да има монтиран нагревател с терморегулатор;

 • да е снабден с розетка за 230V AC, 10A и лампа за вътрешно осветление;

 • охладителната система ще се захранва от два източника и при отпадане на главното захранване автоматично да се включва резервното (АВР).

8.7 Защита на маслото

Диафрагмена за основното масло, свободно дишаща за маслените съдове на стъпалните регулатори. Консерватор и изсушители на въздуха.

Консерваторът трябва да бъде снабден с нивопоказатели за отчитане от нивото на терена: един за основното масло и един за маслото на маслените съдове, с по два нормално отворени сигнални контакта за минимално и максимално ниво.

8.8 Защита на казана от повишено налягане

Казанът на автотрансформатора трябва да бъде защитен от повишено вътрешно налягане чрез предпазни клапани за свръх налягане. Същите трябва да бъдат окомплектовани с ръкави, които при задействане да отвеждат масло-газовата смес до маслосборната яма под автотрансформатора. Клапаните трябва да имат електрически контакти, които да включват сигнална верига при тяхното сработване.8.9 Уплътнения

Участникът трябва да представи с офертата си информация относно характеристиките на материала, от който ще бъдат изработени уплътнителите.8.10 Система за антикорозионна защита на казана и другите метални части

Използваната метална арматура и принадлежности към автотрансформатора, трябва да отговарят на изискванията на БДС EN 12944-5 (или еквивалентен) за категория на околната среда С3 и дълготрайност на антикорозионното покритие съгласно БДС EN 12944-1(или еквивалентен) за категория Н (над 15 год).

След почистване и обезмасляване да се положат три слоя покритие – грунд, междинно и крайно. Минимална обща дебелина на покритията ≥ 200 μm. Последното покритие трябва да бъде с цвят RAL 7033 от регистъра RAL 840 НР.

Евентуалните повреди по покритието при транспортирането се възстановяват от Изпълнителя след монтажа на автотрансформатора на обекта. Материалите за репариране на покритието се предвиждат и доставят от производителя.8.11 Заземителни клеми

За свързване на казана на автотрансформатора към заземителната система на подстанцията трябва да се предвидят по две заземителни клеми, разположени на две срещуположни места по периметъра на казана, долу ниско, близо до дъното. Клемите трябва да бъдат изработени така, че да са предпазени от корозия. Същите трябва да имат по два отвора Ø 14, разположени на разстояние между осите им 35 mm един от друг.

Дъното и камбаната да имат най-малко две потенциални връзки, разположени срещуположно на тесните страни. Всички метални възли (разширител, охладители, вентилатори, помпи, фланци на изводи, капаци и маслопроводи), които се монтират към казана, да бъдат свързани към същия с потенциални връзки.

8.12 Табелки

Автотрансформаторът трябва да има три отделни (или една комбинирана) табелки/а, монтирани на външната стена на казана, приблизително на 1500 mm от нивото на терена, съдържащи следната информация: • Специфицираните в БДС EN 60076-1(или еквивалентен) т. 8.2 основни технически данни;

 • Схема на свързване на намотките, точното разположение и маркировка на проходните изводи, разположение и маркировка на вградените токови трансформатори;

 • Местоположението и функциите на всички кранове, клапани, обезвъздушителни и други устройства.

Стъпалните регулатори и моторните задвижвания да имат табелки, съгласно БДС EN 60214-1(или еквивалентен) т.9.1 и 9.2. Моторното задвижване да има табелка с електрическата схема.

Табелките трябва да бъдат изработени така, че да осигуряват неизтриваемост на информацията. Същите да бъдат одобрени от Възложителя преди изработването им.

Информацията на табелките трябва да бъде на български език.

8.13 Проходни изводи

Проходни изводи ВН и СН: кондензаторни, RIP, външна изолация силикон, път на пропълзяване ≥ 31mm/kV, с извод за измерване на tg δ и C.

ВН – 3+1(резервен) броя;

СН – 3+1(резервен) броя.

Проходни изводи НН: маслонапълнен тип по DІN 43675 или еквивалент, или DІN 42533 или еквивалент, 24 kV, +1(резервен) броя.

Проходен извод неутрала: маслонапълнен тип по DІN 42534 или еквивалент, 52 kV, 1+1(резервен) броя.

Конструкцията на автотрансформатора трябва да позволява смяна на изводи НН и на неутралата без източване на маслото под нивото на притегателните пръстени на намотките.8.14 Трансформаторно масло

Инхибирано минерално масло, отговарящо на изискванията на БДС EN 60296 или еквивалент, като съдържанието на антиокислителна присадка да бъде най малко 0.30%. С автотрансформатора да се доставят 5% от обема на маслото му за технологични и експлотационни нужди.


9. Принадлежности

Автотрансформаторът трябва да бъде окомплектован най-малко със следните принадлежности, сигнални и защитни апарати и устройства: • нивопоказатели за маслото в консерватора – 2 бр.;

 • изсушители на въздуха – 2 бр.;

 • газово реле 3″ с устройство за вземане на проби на газ от нивото на терена – 1 бр.;

 • кран 3″ в маслопровода с газовото реле за спиране на маслото – 2 бр.;

 • отсечен клапан в маслопровода 3″ за спиране на маслото от консерватора при разрушаване на казана;

 • кран 1″ в байпасната връзка на газовото реле – 1 бр.;

 • кранове 3″ за изливане на масло и за присъединяване на инсталация за вакуумиране или обработка на маслото:

  • на капака на автотрансформатора – 2 бр.;

  • на долно ниво на казана на автотрансформатора – 2 бр.;

 • кран или тапа 2″ за изпускане на утайките, на дъното на казана – 2 бр.;

 • кранове специални за вземане проба на масло от долно ниво на казана – 1 бр.

 • джобове за термометри на присъединителен капак – 4 бр.;

 • предпазни клапани за освобождаване на повишено налягане при повреда вътре в казана;

 • температурен индикатор на температурата на маслото (ОТІ) в горния слой (под капака) с 4 независими регулируеми контактни системи за диапазон -20С до 150С, предназначени за включване на електрически вериги за сигнал и защита и за управление на охладителната система – 1 бр. Отчитането на температурата е местно и дистанционно в командна зала;

 • температурен индикатор на температурата на намотките (WТІ) с 4 независими регулируеми контактни системи за диапазон 0С до 150С, предназначени за включване на електрически вериги за сигнал и защита и за управление на охладителната система – 3 бр. Отчитането на температурите е местно и дистанционно в командна зала;

 • клемна кутия за присъединяване на контактните системи на сигналните и защитни устройства - газови релета, струйни релета, маслопоказатели, термометри, клапани за повишено налягане, вградени токови трансформатори, термосъпротивление Pt 100. Степен на защита на кутията – ІР54;

 • команден шкаф за контрол и управление на охладителната система.

 • Вградени токови трансформатори;

Контролните и силовите кабели да са със защита от механични повреди.

Автотрансформаторът да има стационарна стълба за достъп до горната част на казана му, с приспособление за хващане в горната част при изкачване на стълбата – при последните горни стъпала.


10. Специални изисквания

10.1. Резервните части, посочени в ценовата таблица, трябва да се придружават от необходимата техническа документация за консервиране, съхранение и монтаж.

10.2. Изпълнителят трябва да обезпечи всички специални приспособления и инструменти, необходими за монтирането на автотрансформатора и за неговото обслужване по време на експлоатация, ревизия и ремонт.
11. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

Предлаганият автотрансформатор трябва да бъде произведен в условията на внедрена система за управление на качеството съгласно изискванията на БДС ЕN ISO 9001:2008/БДС ЕN ISO 9001:2015 или еквивалент. Да бъдат представени документи (заверено от участника копие на валиден сертификат към момента на подаване на офертата).12. ИЗПИТВАНИЯ НА АВТОТРАНСФОРМАТОРА

Предлаганият автотрансформатор трябва да премине през контролни, типови и специални изпитвания в специализирана лаборатория, акредитирана по изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2006 или еквивалентен. Обемът и последователността на приемните изпитвания са посочени в таблица 2. На изпитванията ще присъстват трима представители на Възложителя.Таблица 4.Изпитване
Метод

БДС EN …


Потвърждение на Участника

1

Механическа устойчивост на автотрансформатора на вакуум (R)

да

60076-1, cl. 11.9
2

Проверка конструкцията на автотрансформатора

да

Техническа документация
3

Газхроматографски анализ на тр-ното масло (R)

да

60599
4

Измерване на електрическата якост на трансформаторното масло (R)

да

60156
5

Измерване на изолационни съпротивления, tang δ и капацитети (R)

да

60076-1, cl. 11.1.2.2
6

Измерване на изолационно съпротивление на магнитопровода и притегателната система (R)

да

60076-1, cl. 11.1.2.1
7

Измерване на коефициента на трансформация и проверка групата на свързване на намотките (R)

да

60076-1, cl. 11.3
8

Измерване съпротивлението на намотките с постоянен ток (R)

да

60076-1, cl. 11.2
9

Измерване на загубите и тока на празен ход (R)

да

60076-1, cl. 11.5
10

Измерване на импеданси и загуби на късо съединение(R)

да

60076-1, cl. 11.4
11

Функционална проверка на работата на стъпалния регулатор и моторното задвижване (R)

да

60076-1, cl. 11.7
12

Измерване на импеданси с нулева последователност (S)

да

60076-1, cl. 11.6
13

Функционална проверка на работата на шкафа за управление на охладителната система(R)

да

документация
14

Проверка на полярност и преводно отношение на вградените токови трансформатори (R)

да

61869-2
15

Измерване на звуково налягане – при режим на празен ход и максимална работна индукция (Т)

да или по документи

60076-10
16

Изпитване на загряване (T)

Измерване на консумираната мощност от охладителната система (T)да или по изчисление

60076-2
17

Газхроматографски анализ на тр-ното масло (R)

да

60599
18

Изпитване с комутационен импулс SI (R)

да

60076-3, cl. 14
19

Изпитване с мълниево импулсно напрежение LIC на А, В, С, Аm, Bm и Cm (R)

да

60076-3, cl. 13.3
20

Изпитване с напрежение от външен източник AV на неутралата и намотка НН (R)

да

60076-3, cl. 10
21

Изпитване с индуктирано напрежение IVW (R)

да

60076-3, cl. 11.2
22

Изпитване с индуктирано напрежение IVPD (R)

да

60076-3, cl. 11.3
23

Газхроматографски анализ на тр-ното масло (R)

да

60599
24

Изпитване на трансформатора на маслоплътност (R)

да

60076-1, cl. 11.8
25

Механическа устойчивост на трансформатора на повишено налягане (R)

да

60076-1, cl. 11.10
26

Проверка дебелината на антикорозионното покритие (S)

да

Измерване
27

Изпитване на стъпалния регулатор (T) + (R)

по документи

60214
28

Изпитване на проходните изводи (T) + (R)

по документи

60137( R ) - контролно изпитване; ( S ) – специално изпитване; ( T ) – типово изпитванеДопустимите отклонения на измерените параметри от оферираните са: • За коефициент на трансформация ВН/СН: ±0,4%;

 • За коефициент на трансформация ВН/НН и СН/НН: ±0,5%;

 • За импеданси на късо съединение ВН/СН, за всички отклонения: ±5%;

 • За импеданси на късо съединение ВН/НН и СН/НН: ±10% от оферираните стойности;

 • За оферираните загуби на празен ход и късо съединение поотделно: съгласно БДС EN 60076-1(или еквивалентен);

 • За общите загуби изискването е: при надвишаване > 10%, автотрансформаторът се отказва, при надвишаване ≤ 10%, автотрансформаторът се приема, но превишението се пенализира. Цената на превишението е 6000 лв/kW.13. МАРКИРОВКА, ОПАКОВКА, ТРАНСПОРТ И СЪХРАНЕНИЕ

  1. Маркировката по автотрансформатора се изпълнява съгласно техническата документация на Производителя и в съответствие с договора.

  2. Автотрансформаторът се транспортира в собствения си казан, напълнен с масло или със сух газ. Транспортирането да се осъществи съобразно конкретните условия на Производителя.

  3. Демонтираните по време на транспорта съставни части се превозват отделно, като същите се опаковат по начин, гарантиращ тяхното запазване по време на транспортирането. Едрогабаритните съставни части могат да се транспортират без опаковки, при което вътрешните им повърхности трябва да са защитени от попадане на прах и влага. Всички опаковки трябва да имат надписи, указващи местата на захващане на въжетата за разтоварване.

Опаковката и консервацията на съставните части трябва да обезпечава срок на съхранение поне една година.
14. МОНТАЖ, ПРОВЕЖДАНЕ НА 72- ЧАСОВИ ПРОБИ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

  1. Изпълнителят има задължение да извърши доставка монтаж, провеждане на 72-часови проби и въвеждане в експлоатация на автотрансформатора.

  2. До два месеца след подписването на договора за възлагане на обществената поръчка, Изпълнителят трябва да представи в два екземпляра следните документи:

 • план по качеството на производството и доставката;

 • чертеж и инструкция за транспортиране на автотрансформатора до подстанцията;

 • габаритни чертежи с необходимите размери и маса за проверка или проектиране на нов фундамент;

 • принципна ел.схема на шкафа за управление на системата за охлаждане;

 • принципна ел.схема на моторното задвижване;

 • принципна ел.схема на защитите.

  1. След монтажа преди въвеждане в експлоатация, Изпълнителят трябва да извърши и представи протоколи от предпусковите измервания. Те трябва да съдържат всички измервания, които съответстват на инструкцията за въвеждане в експлоатация на производителя и на по-долу изброените измервания, които са съгласно ІЕЕЕ Сtd 62 или еквивалентен ”Ръководство за диагностични изпитания в условия на експлоатация (на място) на електросилово оборудване – Маслени силови трансформатори, регулатори и реактори”

 • измерване на загуби и ток на празен ход с ниско напрежение на магнитните контури на магнитопровода.

 • измерване импеданс и загуби на кс (пофазно) с малък ток (5÷10 А);

 • измерване на изолационни съпротивления, tan δ и капацитети на автотрансформатора;

 • измерване тангенс δ и капацитети на проходните изводи;

 • измерване влагосъдържанието в твърдата изолация с RVM;

 • измерване съпротивлението на намотките с постоянен ток;

 • извършване на физико-химичен анализ на трансформаторното масло от казана, съгласно изискванията на БДС EN 60422(или еквивалентен).

  1. Въвеждането в експлоатация се извършва след провеждането на 72-часови проби. При монтажа Изпълнителят трябва да е удовлетворил всички изисквания на придружителната техническа документация на автотрансформатора.

72-часовите проби се извършват от Изпълнителя в присъствие на представители на Възложителя. В случай на некоректна работа на автотрансформатора по време на 72-часовите проби, те трябва да бъдат повторени след отстраняване на недостатъците от Изпълнителя. Всички разходи на Изпълнителя, свързани с приемателните тестове са за негова сметка. След успешно приключване на 72-часовите проби се съставя двустранен приемо-предавателен протокол.

Нищо от изброеното в точка 14 не освобождава по какъвто и да е начин Изпълнителя от гаранция или от други задължения, произтичащи от договора.
15. КОМПЛЕКТНОСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

Участникът трябва да предостави в своето техническо предложение:  1. Описание на конструкцията на автотрансформатора.

  2. Описание на комплектоващите възли и детайли и техните характеристики, в т.ч. каталози, сертификати, протоколи и др. и техните инструкции за експлоатация.

  3. Попълнени таблица 1 с основните параметри и таблица 4.

  4. Габаритни чертежи с приблизителни размери в транспортно и експлоатационно състояние.

  5. Документи, удостоверяващи че предлагания автотрансформатор е произведен в условията на внедрена система за управление на качеството, съгласно изискванията на БДС ЕN ISO-9001:2008/БДС ЕN ISO 9001:2015 или еквивалент. (Заверено от кандидата копие на валиден сертификат към момента на подаване на офертата).

  6. Документи, удостоверяващи че предлагания автотрансформатор е произведен в условията на внедрена система за управление по отношение на околната среда съгласно БДС ЕN ISO-14001:2015 или еквивалент. (Заверено от кандидата копие на валиден сертификат към момента на подаване на офертата).

  7. Списък на всички стандарти, използвани за изработването и изпитването на автотрансформатора.


16. ТЕХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Заедно с автотрансформатора, Изпълнителят доставя следната техническа документация: • подробно техническо описание (вкл. усилия на аксиално притягане на намотките, схема на заземяване на активната част);

 • инструкция за транспорт, съхранение, монтаж, въвеждане в работа и поддържане на автотрансформатора и на съставните му части;

 • електрически схеми;

 • габаритни чертежи и чертежи на съставните части на автотрансформатора, необходими за транспортирането, монтажа, експлоатацията и поддържането;

 • паспорт на автотрансформатора и пълен комплект протоколи за всички проведени изпитвания;

Документацията трябва да бъде предоставена на Възложителя при доставката на автотрансформатора, преди монтажа му.
Предложенията на участниците в обществената поръчка трябва да съответстват на посочените от Възложителя в техническите спецификации стандарти, работни характеристики, функционални изисквания, параметри, сертификати и др. или да са еквивалентни на тях. Доказването на еквивалентност (включително пълна съвместимост) е задължение на съответния участник.

РАЗДЕЛ ІI: ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА1. Общи правила за провеждане на процедурата

 1. Настоящите правила определят принципите, условията и реда за провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка в съответствие със Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП).

 2. След изтичане на срока за получаване на оферти, възложителят назначава със заповед комисия по чл. 103, ал. 1 от ЗОП.

 3. Членовете на комисията представят на възложителя декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП след получаване на списъка с участниците и на всеки етап от процедурата, когато настъпи промяна в декларираните данни.

 4. Комисията започва работа след получаване на представените оферти и протокола, с който офертите се предават на председателя на комисията.

 5. Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

 6. Комисията отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки и оповестява тяхното съдържание и проверява за наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.

 7. Най-малко трима от членовете на комисията подписват техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.

 8. Комисията предлага по един от присъстващите представители на другите участници да подпише техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.

 9. Публичната част от заседанието на комисията приключва след извършването на действията по т. 1.6. – 1.8.

 10. Комисията разглежда документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол.

 11. Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, комисията ги посочва в протокола по т. 1.10. и изпраща протокола на всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача.

 12. В срок до 5 работни дни от получаването на протокола по т. 1.10. участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП (Единен европейски документ за обществени поръчки) и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти.

 13. Възможността по т.1.12. се прилага и за подизпълнителите и третите лица, посочени от участника. Участникът може да замени подизпълнител или трето лице, когато е установено, че подизпълнителят или третото лице не отговарят на условията на възложителя, когато това не води до промяна на техническото предложение.

 14. Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП, новият ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват участника.

 15. След изтичането на срока по т. 1.12., комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

 16. При извършването на предварителния подбор и на всеки етап от процедурата комисията може при необходимост да иска разяснения за данни, заявени от участниците, и/или да проверява заявените данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица.

 17. Комисията не разглежда техническите предложения на участниците, за които е установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор.

 18. Комисията разглежда допуснатите оферти и проверява за тяхното съответствие с предварително обявените условия.

 19. Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.

 20. Когато част от показателите за оценка обхващат параметри от техническото предложение, комисията отваря ценовото предложение, след като е извършила оценяване на офертите по другите показатели.

 21. Не по-късно от два работни дни преди датата на отвяряне на ценовите предложения комисията обявява чрез съобщение в профила на купувача - https://webapps.eso.bg/zop_profile/, датата, часа и мястото на отварянето. На отварянето могат да присъстват лицата по т. 1.5. Комисията обявява резултатите от оценяването на офертите по другите показатели, отваря ценовите предложения и ги оповестява.

 22. Когато предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, възложителят изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Обосновката се представя в 5-дневен срок от получаване на искането.

 23. Обосновка по т.1.22. може да се отнася до:

 • икономически особености на производствения процес, на предоставяните услуги или на строителния метод;

 • избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на продуктите или услугите или за изпълнението на строителството;

 • оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на строителството, доставките или услугите;

 • спазването на задълженията по чл. 115 от ЗОП, а именно: „при изпълнението на договорите за обществени поръчки изпълнителите и техните подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право съгласно приложение № 10”;

 • възможността участникът да получи държавна помощ;

 1. Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност относно обстоятелствата по т. 1.23., на които се позовава участникът. При необходимост от участника може да бъде изискана уточняваща информация. Обосновката може да не бъде приета и участникът да бъде отстранен само когато представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи. Когато участникът не представи в срок писмената обосновка, комисията го предлага за отстраняване от процедурата.

 2. Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средните стойности на съответните предложения в останалите оферти, защото не са спазени норми и правила, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 на ЗОП.

1.26. Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти поради получена държавна помощ, когато участникът не може да докаже в предвидения срок, че помощта е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на чл. 107 от ДФЕС.

1.27. Възложителят отстранява от процедура, участник, когато:

1.27.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;

1.27.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 1.27.1., в друга държава членка или трета страна;

1.27.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

това правило не се прилага, когато:

- се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси;

- размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година;

1.27.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5, когато не може да се осигури спазване на принципа за равнопоставеност, кандидатът или участникът, участвал в пазарните консултации и/или в подготовката за възлагане на поръчката, се отстранява от процедурата, ако не може да докаже, че участието му не води до нарушаване на този принцип;

1.27.5. е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

1.27.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;

1.27.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен;

1.27.8. не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията за участие;

1.27.9.е представил оферта, която не отговаря на:

а) предварително обявените условия за поръчката;

б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 от ЗОП – Списък на конвенциите в социалната област и в областа на околната среда;

1.27.10. не е представил в срок обосновката по т. 1.22. или чиято оферта не е приета съгласно т.т. 1.25. – 1.27.

1.27.11. са свързани лица по смисъла на § 2, т. 45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП.

1.28. Точка 1.27.1. и т. 1.27.2. се прилага и когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване.

1.29. Основанията по т. 1.27.1., 1.27.2. и. 1.27.7. се отнасят за лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи, и други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.

1.30. когато участникът е обединение, основанията по 1.27.1. - т. 1.27.7. се отнасят и за всяко от лицата, включени в обединението.

1.31. Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП или посочените от възложителя основания по чл. 55, ал. 1 от ЗОП и преди подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 от ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП. Като доказателства за надеждността на участника се представят следните документи:

а) по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 2 ЗОП – документ за извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение;

б) по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 3 ЗОП – документ от съответния компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства.

1.32. Възложителят преценява предприетите от участника мерки и ако те са достатъчни, за да се гарантира неговата надежност, участникът не се отстранява от процедурата.

1.33. участник, който с влязла в сила присъда или друг акт съгласно законодателството на държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден актът, е лишен от правото да участва в процедури за обществени поръчки или концесии, няма право да използва предвидената възможност да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност за времето, определено с присъдата или акта.

1.34. участниците са длъжни да уведомят писмено възложителя в 3-дневен срок от настъпване на обстоятелство по чл. 54, ал. 1, чл. 101, ал. 11 от ЗОП или посочено от възложителя в обявлението основание по чл. 55, ал. 1 от ЗОП.

1.35. участниците – при поискване от страна на възложителя, са длъжни да представят необходимата информация относно правно-организационната форма, под която осъществяват дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, независимо от наименованието на органите, в които участват, или длъжностите, които заемат.

1.36. При подаване на офертата участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствието с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП.

1.37. Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП.

1.38. Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

1.39. Преди сключване на договора за обществената поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

1.40. Когато срокът на валидност на офертите е изтекъл, възложителят кани участниците да го удължат. Участник, който след покана и в определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата си, се отстранява от участие.


2. Разглеждане, оценка и класиране на допуснатите оферти.

2.1. Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия въз основа на икономически най-изгодна оферта по критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена”.
2.2. Методика за оценка на подадените оферти по критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена”
2.2.1. Класирането се извършва на база получената от всяка оферта Комплексна оценка – КО, като сума от индивидуалните оценки по следните показатели:
ТО – Техническа оценка с тежест в комплексната оценка - 50 %. Максимално възможен брой точки – 100.

ФО – Финансова оценка с тежест в комплексната оценка - 50 %. Максимално възможен брой точки – 100.


2.2.2. Техническа оценка (ТО)

Техническата оценка се формира от следните подпоказатели:Т1 Общи загуби на автотрансформатора с коефициент на тежест Кт = 0.70:

Офертата на участник, предложил минимална стойност на параметъра, получава максимален брой от 100 точки. точките на останалите оферти се определят в съотношение към минималната предложена стойност на параметъра по следната формула:


Т1 = (ΣРmin/ΣРn) х 100, където

Рmin – е минималната предложена стойност на параметъра;

Рn - е предложената стойност на параметъра на n-тия участник;

100 - е максималния брой точки.ΣPn =Pon+Pkcn + Pохлn са общите загуби на n- тия участник в киловати

Pon cа загубите на празен ход на n-тата оферта в киловати

Pkcn са загубите на късо съединение ВН/СН на 8 стъпало на n-тата оферта в киловати

Pохлn e мощността, консумирана от охладителната система на n-тата оферта в киловати

ΣPmin =Pomin+Pkcmin + Pохлminn са най-ниските предложени общи загуби в киловати.
Т2 Ниво на звуково налягане, dB (A) с коефициент на тежест Кт = 0.10:

Офертата на участник, предложил минимална стойност на параметъра, получава максимален брой от 100 точки. точките на останалите оферти се определят в съотношение към минималната предложена стойност на параметъра по следната формула:


Т2 = (Нmin/ Нn) х 100, където

Hmin – е минималната предложена стойност на параметъра;

Hn - е предложената стойност на параметъра на n-тия участник;

100 - е максималния брой точки.


Т3 - Срок за изпълнение на поръчката с коефициент на тежест Кт = 0.10:

Офертата на участник, предложил минимална стойност на параметъра, получава максимален брой от 100 точки. точките на останалите оферти се определят в съотношение към минималната предложена стойност на параметъра по следната формула:


Т3 = (Сmin/Сn) х 100, където

Сmin – е минималната предложена стойност на параметъра;

Сn - е предложената стойност на параметъра на n-тия участник;

100 - е максималния брой точки.


Максималният срок за изпълнение е 12 месеца. Ще бъдат отстранени участници , които предлагат срок за изпълнение повече от 12 месеца.

Предложението по показател „срок за изпълнение на поръчката” задължително се посочва като цяло число и в месеци. При попълнен срок в мерна единица различна от месеци и/или същия не е цяло число, ще се приема, че участникът е дал максималния срок от 12 месеца по дадения показател.Минималният срок за изпълнение на поръчката е 8 месеца. Участник, който е предложил срок за изпълнение на поръчката по-малко от 8 месеца получава максимален брой от 100 точки.
Т4 - Гаранционен срок на автотрансформатора с коефициент на тежест Кт = 0.10:

Офертата на участник, предложил максимална стойност на параметъра получава максимален брой от 100 точки. точките на останалите оферти се определят в съотношение към максималната предложена стойност на параметъра по следната формула:


Т4 = (Гn/Гmax) х 100, където

Гmax – е максималната предложена стойност на параметъра;

Гn - е предложената стойност на параметъра на n-тия участник;


Минималният гаранционен срок е 24 месеца. Ще бъдат отстранени предложения, в които гаранционният срок е по-малък от 24 месеца.

Предложението по показател „гаранционен срок” задължително се посочва като цяло число и в месеци. При попълнен гаранционен срок в мерна единица различна от месеци и/или същия не е цяло число, ще се приема, че участникът е дал минималния гаранционен срок от 24 месеца по дадения показател.Максималният гаранционен срок е 36 месеца. Участник, който е предложил гаранционен срок 36 и повече месеци получава максимален брой от 100 точки.
Оценките по всеки подпоказател на Техническата оценка се попълват в таблицата за техническа оценка. Общата техническа оценка за дадена оферта се получава като сума от точките по отделните показатели, умножени по съответните коефициенти на тежест.Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница