За участие в процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчкастраница1/8
Дата27.10.2017
Размер1.58 Mb.
#33296
  1   2   3   4   5   6   7   8


Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

Реф. № ЦУ/2017/026


за участие в процедура публично състезание

за възлагане на обществена поръчка
Предмет:

Ремонт на ВЛ 110 kV „Граничар“ в участъка от стълб № 218 до п/ст„Елхово“

София, 2017 г.


С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

Раздел І: Пълно описание на обекта на поръчката

Раздел ІІ: Технически спецификации

Раздел ІІІ: правила за провеждане на процедурата

Раздел ІV: Указания към участниците

Раздел V: образци на документи от офертата

Раздел VІ: Проект на договор


Раздел VII: образци на документи, които се представят от участника, избран за изпълнител, при сключване на договора


РАЗДЕЛ І: ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА
1. Място за изпълнение.

Трасето на ВЛ 110 kV „Граничар” в участъка от стълб № 218 до п/ст „Елхово”. Участъкът се обслужва от МЕР Бургас, (МЕПР Ямбол). Електропроводът преминава през територията на община Елхово и община Тополовград.


2. История на ВЛ и съществуващо положение.

Участъкът от ст. № 218 до п/ст „Елхово” на ВЛ 110 kV „Граничар” е изграден през 1963 г. със стълбове тип „бъчва” за две тройки проводници тип АСО-300 и едно мълниезащитно въже тип С-50, като частично е демонтирана втората тройка фазови проводници.

Изолацията на ВЛ 110 kV „Граничар” е изпълнена със стъклени изолаторни елементи тип ПС 120, като носителните изолаторни вериги са окомплектовани с по 7, а опъвателните - с по 8 изолаторни елемента.
3.Обем на поръчката

Предмет на настоящата поръчка е ремонт на ВЛ 110 кV „Граничар” в участъка от ст.№ 218 до п/ст „Елхово” с дължина по надлъжен профил 22,305 км.Основните строително-монтажни работи са:

- демонтаж на съществуващите фазови проводници АСО-300 и м.з.въже С-50;

- демонтаж на 65 бр. стоманорешетъчни стълбове тип НБ и ЪБ;

- монтаж на 65 бр. нови стоманорешетъчни стълбове, болтова конструкция;

- монтаж на една тройкa нови фазови проводници АСО-400;

- монтаж на ново мълниезащитно въже тип OPGW;

- монтаж на нови заземители на всички нови стълбове.

РАЗДЕЛ II: ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
А.Технически спецификации за изпълнение на СМР.

Работите съгласно тази документация трябва да се изпълняват при спазване на всички изисквания на Наредбата за устройство на електрическите уредби (НУЕУЕЛ)-2004 год., Наредба №3/18.09.2007 г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажни работи, Наредба №14/15.06.2005г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия и Наредба № 2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Р. България.

Освен горе цитираните документи трябва да се спазват и всички изисквания, посочени в настоящата документация и приложенията към нея, План за безопасност и здраве, работния проект, чертежите и схемите към него.

При различие между предвидените в документацията и работните проекти операции и дейности (или техния обем) да се изпълняват предвидените в документацията.

Изпълнителят трябва да предвиди и да използва най-добрите и утвърдени строителни практики и технологии за изпълнение на този тип обекти, без това да влиза в противоречие с изискванията на Възложителя или с действащата нормативна уредба в РБългария.

Всички демонтажни и монтажни работи трябва да се изпълняват от квалифициран персонал на Изпълнителя, който трябва да притежава валидни документи за допускане до работа на енергийни обекти и съоръжения.

Изпълнителят по договора трябва да притежава или да наеме необходимото специално оборудване и инструменти за извършването на монтажните и демонтажни работи, предвидени по тази процедура, включително комплект машини (теглителна и спирателна) за изтегляне на проводници под механично напрежение. Машините да позволяват бездефектно монтиране на проводник тип АСО-400 и м.з.в. тип OPGW, съобразено с диаметъра и материала им.

1. Изисквания към пикетирането

Предвид завършеното земеразделяне и повишените законови изисквания към организациите, изграждащи своя инфраструктура в частни и общински терени, пикетирането на стълбовете да става с точност +/- 15 см и стриктно съгласно проекта и указанията на Възложителя.


2. Изкопи и фундаменти

Всички нови стълбове да се фундират на мястото на старите по метода „стъпка в стъпка”. Фундаментите ще се изпълнят монолитни за здрава почва с изключение на стълбове №№ 243, 244, 245, 246, 247, 252, 253, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282 и 283, който ще се изпълнят за 50 % воден подем и стълбове №№ 241, 248, 249, 250, 251, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267 и 268, които ще се изпълнят за 100 % воден подем.

Фундаментите да се изпълнят съгласно строително-конструктивната част в проектите за ремонт на електропровода. За повишаване експлоатационната дълготрайност на монолитните фундаменти, същите да се отливат на място с необходимата гладкост и наклони на надземната част, без допълнителна циментова замазка, като задължително се вибрират. След отливане на фундаментите да се изчаква технологичния срок за набиране проектната якост на бетона, преди монтажа на новите СРС.

За оттичане на атмосферните води около фундаментите на стълбовете, обратните насипи да се уплътняват чрез механизирано трамбоване. След това да се оформят площадките около стълбовете, като се направят наклони навън от стълбовете и канавки за отвеждане на повърхностните води. Обратната засипка да се изпълни на пластове по 20-30 см, като се трамбова до постигане на проектната обемна плътност на почвата. Забранява се използването на камъни и строителни отпадъци за обратната засипка.

Направата на фундаментите да се извършва само с монтажни рамки, изработени съгласно конструктивната документация на СРС, а нивелирането с прибори, осигуряващи висока точност (теодолит). Допустимите отклонения от проектните размери на готовите фундаменти да са не повече от:


 • на хоризонталното разстояние между отделните крака: ± 2,5мм;

 • от хоризонталната им равнина: ± 2мм;

- в дължината на диагонала на монтажната рамка: ± 3мм.
Описанието на новите стълбове с количествa изкопи, бетон и тегла са посочени в следващата таблица:

 


Тип на

 стълбаБрой

 


Бетон, м3

Тегло основа , кг

Тегло стълб , кг

за стълб

общо

за стълб

общо

за стълб

общо

1.

НБ 220(-3)

3

9,2

27,6

535

1605

6800

20400

2.

НБ 220(-3) (50% ВП)

3

11,8

35,4

535

1605

6800

20400

3.

НБ 220

1

9,2

9,2

535

535

7300

7300

4.

НБ 110(+3)

7

7,4

51,8

225

1575

3500

24500

5.

НБ 110(+3) (50% ВП)

6

11,6

69,6

225

1350

3500

21000

6.

НБ 110(+3) (100% ВП)

1

26

26

225

225

3500

3500

7.

H.13.В

1

8

8

94,4

94,4

1869,9

1869,9

8.

H.13.В * (100% ВП)

1

*

*

*

*

1869,9

1869,9

9.

H.16.В

1

8

8

94,4

94,4

2106,5

2106,5

10.

H.16.В * (50% ВП)

2

*

*

*

*

2106,5

4213

11.

H.16.В * (100% ВП)

9

*

*

*

*

2106,5

18958,5

12.

H.19.В

7

8

56

94,9

664,3

2454,3

17180,1

13.

H.19.В * (50% ВП)

6

*

*

*

*

2454,3

14725,8

14.

H.19.В * (100% ВП)

6

*

*

*

*

2454,3

14725,8

15.

30.13.B

1

15

15

321,6

321,6

3286,2

3286,2

16.

30.13.B (50% ВП)

1

32

32

321,6

321,6

3286,2

3286,2

17.

30.16.B (50% ВП)

1

32

32

321,6

321,6

4099,3

4099,3

18.

30.19.B

2

15

30

321,6

643,2

4909,1

9818,2

19.

30.19.B

(50% ВП)


1

32

32

321,6

321,6

4909,1

4909,1

20.

30.19.B

(100% ВП)3

58

174

321,6

964,8

4909,1

14727,3

21.

60.16.B (50% ВП)

1

59

59

407,5

407,5

4764,1

4764,1

22.

60.19.B (50% ВП)

1

59

59

407,5

407,5

5777,6

5777,6
Всичко:

65
724,6
11 457,5
223 418

* - за тези стълбове се предвижда използване на готови (монтажни) фундаменти, като е необходимо предварително да се направи подложка от баластра и пясък съгласно Работния проект и количествената сметка към настоящите изисквания.

Проектанта е предвидил направа на изкоп от 3790 м³ за новите стълбове.

Да се възстанови подпорната стена от суха зидария на ст.№ 238 с размери ш/в/д – 8 х 2 х 0,7 м. около 15 м³.
3. Стълбове

Всички нови стълбове да се изградят на местата на демонтираните съгласно РП.Типовете и броят на стълбовете, които да бъдат употребени при ремонта, са както следва:


№ по ред

Тип на стълба

Номер на стълба

Брой стълбове

I. НОВИ СТЪЛБОВЕ

НОСИТЕЛНИ СТЪЛБОВЕ

1.

НБ 220(-3)

№№ 219, 220, 223, 246, 247 и 279;

6

2.

НБ 220

№ 221;

1

3.

НБ 110(+3)

№№ 226, 227, 228, 230, 233, 235, 239, 244, 249, 269, 271, 272, 274 и 275;

14

4.

Н.13.В

№№ 237 и 259;

2

5.

H.16.В

№№ 229, 241, 243, 250, 254, 255, 257, 258, 261, 263, 266 и 281;

12

6.

H.19.В

№№ 222, 224, 231, 232, 234, 238, 240, 245, 251, 252, 256, 262, 264, 265, 267, 270, 277, 280 и 282.

19Всичко нови носителни стълбове:

54

ОПЪВАТЕЛНИ СТЪЛБОВЕ

1.

30.13.B

№ 242 и 253;

2

2.

30.16.B

№ 273;

1

3.

30.19.B

№№ 225, 236, 247, 248, 260 и 268;

6

4.

60.16.B

№ 283;

1

5.

60.19.B

№ 278;

1Всичко нови опъвателни стълбове:

11Всичко нови стълбове:

65

II. СЪЩЕСТВУВАЩИ СТЪЛБОВЕ

ОПЪВАТЕЛНИ СТЪЛБОВЕ

1.

ЪБ 30(-5)

№ 218;

1

Всичко съществуващи опъвателни стълбове:

1

Всичко съществуващи стълбове:

1

Всичко стълбове за линията:

66

Ремонтът на електропровода да се изпълни с нови стоманорешетъчни стълбове, болтова конструкция, за напрежение 110 кV и 220 кV. На монтаните на всички нови стълбове да бъдат предвидени отвори за връзка със заземителната шина.

Новите стълбове тип „бъчва“ да се поръчат без една горна(първа) и две най-долни(трета) конзоли.

На всички стълбове да бъдат монтирани нови табели „ОЖ” върху изработени за целта основи. Да се направи номериране, датиране и надпис с диспечерско наименование. Номерирането и датирането да се извърши с черен надпис на жълт фон по шаблон, съгласуван с Възложителя.

Всички стълбове да се окомплектоват с болтове, затрудняващи кражбите на винкели на височина 3 метра от нивото на терена.

4. Проводници и мълниезащитни въжета
4.1.Проводници

Да се монтира една тройка нови фазови проводници тип АСО-400 в участъка от ст.№ 218 до п/ст „Елхово“.Дължината на проводника посочена в количествената сметка е съгласно надлъжен профил на ВЛ, поради което при доставката, Изпълнителят следва да предвиди и количеството необходимо за технологичен резерв и провеси. При доставката на проводник, Изпълнителят следва да съобрази дължината на опъвателните полета, така че да не се използват съединители за междустълбия или техния брой да бъде минимален.

Регулацията на проводниците и м.з. въже да се изпълни по монтажни таблици от РП за съответните климатични условия, посочени на надлъжния профил. Регулирането на проводниците и м.з.въжета да се отрази в дневник, в който да се посочат датата, преизчислените и постигнати провеси на визирани междустълбия, заверени с подписите на лицата, участвали в технологичния процес и представител на Възложителя.

Изтеглянето на новите проводници и мълниезащитно въже да се извърши по метода „под механично напрежение”, в съответствие с изискванията на IEC TR 61328 и IEC TR 62263-2005 или техни еквивалентни. Използваните машини, оборудване и средства за безопасност на труда да отговарят на изискванията на посочените по-горе стандарти.

Не се допуска използване на методите с подвижен и неподвижен барабан (проводник на земята).


4.2.Мълниезащитни въжета

Да се монтира ново едно м.з.в. тип OPGW в участъка от ст.№218 до п/ст „Елхово“ и едно м.з.в. ø 9 мм. (50 м.) от крайния стълб № 283 до п/ст „Елхово“.

Дължината на опъвателните участъци (от кутия до кутия) е дадена по надлъжен профил в следващата таблица:
ОПЪВАТЕЛЕН УЧАСТЪК


ОБЩА ДЪЛЖИНА

(m)


OPGW

1.

стълб № 218 – стълб № 225

2 514

2.

стълб № 225 – стълб № 236

3 904

3.

стълб № 236 – стълб № 242

1 865

4.

стълб № 242 – стълб № 247

1 871

5.

стълб № 247 – стълб № 253

2 217

6.

стълб № 253 – стълб № 260

2 145

7.

стълб № 260 – стълб № 268

2 697

8.

стълб № 268 – стълб № 278

3 294

9.

стълб № 278 – портал п/ст „Елхово“

1 798

Всичко:

22 305

Посочените дължини са съгласно надлъжните профили за ВЛ, поради което при доставката Изпълнителя следва да предвиди допълнителни количества за:

- резерв за провеси.

- дължините на спусъците в двата края на всеки опъвателен участък да са минимум

височината на съответния стълб (портал) увеличена с 5 м.

- технологичен резерв.

- друг резерв при необходимост (по прeценка на Изпълнителя).

За осъществяване на оптичната свързаност да се предвидят съединителни кутии както следва:- кутия OPGW-OPUG - портал п/ст. „Елхово“ – 1 бр.

- кутия OPGW-OPGW - стълб №№ 218, 225, 236, 242, 247, 253, 260, 268 и 278 - общо 9 бр.

Оптичните кутии се сплайсват на земята и след това се монтират на СРС на височина над горната конзола в тялото на стълба и на височина > 2,5 м. на портала. Авансът от OPGW се разпределя в тялото на стълба така, че да не се нарушава минималния радиус на огъване.Окачването на аванса в тялото на стълбовете и по порталите да става чрез използване на фиксиращи клеми.

За новите носителни стълбове да се монтира носително окачване както следва: “С”- блок с крепежни елементи, спирална носителна клема комплект и постоянен заземител.

На новите опъвателни стълбове да се монтира опъвателно окачване както следва: защитна спирала, опъвателна спирала в комплект с ухо, монтажно звено, пеперуда, обица, кратунка и заземител.


4.3. Оптичен кабел тип OPUG и оптични разпределителни шкафове (ODF)

Необходимото количество OPUG с 24 оптични влакна за п/ст „Елхово“ е : 230 м.

По цялото трасе подземният оптичен кабел да бъде изтеглен в защитна тръба от полиетилен високо налягане (HDPE) с диаметър 32 мм. или по-голям и с използване на стандартни съединителни муфи. Тръбата в сградата се полага до стойката с аванса на кабела. Изтеглянето на кабела да бъде направено така, че на нито едно място и в нито един момент кабелът да не се огъва с радиус по-малък от 15 пъти външния му диаметър.

Конкретният начин за изтегляне на OPUG в п/ст „Елхово“ е приложен в работния проект.

Подземен оптичен кабел (OPUG) на обекта се изтегля:

- от съединителната кутия на портала в п/ст „Елхово“, към която е присъединено OPGW и по монтана на портала. На 3 метра от земята, за защита от механични повреди кабелът се изтегля в метална поцинкована тръба 2”.

Закрепването на металната тръба към портала трябва да е с дистанционни шпилки,скоби за поцинкованата тръба, съответстваща на диаметъра на тръбата и скоби за захващане към портал. От изхода му от стоманената тръба до съединителната кутия, хибридният кабел да бъде защитен с устойчив на ултравиолетова радиация шлаух с вградена плоска метална лента. След изтеглянето на подземния оптичен кабел, горният отвор на стоманената тръба се запечатва с полимерна или силиконова тапа, през която минава и защитният шлаух. Не се допуска студено огъване на стоманената тръба. Ако се налага огъване на стоманената тръба, тя трябва да е горещо огъната, като не се допуска нарушаване на вътрешния диаметър на стоманената тръба. Радиусът на огъване не трябва да е по – малък от 20 пъти диаметъра на подземния кабел.

- в земя от портала на ВЛ до най-близкия кабелен канал;

- в съществуващите кабелни канали до ЛАЗ.

Да се предвиди аванс от OPUG - 15 м. на портала и 30 м. навит на стойка в ЛАЗ.

В п/ст „Елхово“ да се монтира оптичен разпределителен шкаф с височина 42 U, размер 19” и с клас на защита  не по-нисък от IP 31.

Изпитванията на оптичните влакна по време и след монтажа обхващат измерване на оптичното затихване при дължина на вълната 1550 nm. Измерването да се извършва по т.нар. back scattering technique с прибор OTDR (Optical time domain reflectometer).

Изпълнителят извършва измерване на затихването на всяка съединителна кутия. Освен това по време на монтажа на OPGW трябва да се извършват контролни измервания на вече монтираното трасе – по опъвателни участъци.

За приемане на обекта, Изпълнителят трябва да представи протоколи за затихването на всяко оптично влакно, в двете посоки по трасетата – от терминал в началната до терминал в крайната точка, с отбелязани всички особени точки, съединителни кутии и др. Тези протоколи са част от приемната документация на обекта.Протоколът за рефлектометрични измервания да съдържа:

 • Описание на трасето, място и особености на терминирането;

 • Дължини на опъвателните участъци и номера на стълбовете, между които са разположени;

 • Отстояние на точките на сплайсване от краищата на трасето и номера на стълбовете, където са изпълнени;

 • Стандартни затихвания на точките на сплайсване.

Допустимите затихвания са както следва:

- 0,06 dB (средно) и 0,15 dB (max) на съединителна кутия;

- 0,25 dB/km по трасето при 1550 nm, 200C;

Разликата в затихванията на отделните влакна не трябва да надвишава 0,02 dB/km.


5. Изолаторни вериги и арматура

Изолацията на ВЛ 110 kV „Граничар” да бъде изпълнена с единични носителни и опъвателни изолаторни вериги съставени от наличните изолаторни елементи след измиване и доставените от Изпълнителя U-120 B. Носителните клеми за фазовите проводници да бъдат глухи. Опъвателните клеми да бъдат от пресов тип .

Изолаторните вериги да се окомплектоват със следната арматура:

- носителни вериги тип ЕН-7: U-болт, обица, 7 бр. изолаторни елементи, кратунка, и носителна клема;

- опъвателни вериги тип ЕО-8: пеперуда (комплект с болтове), обица, 8 бр. изолаторни елементи, кратунка, и опъвателна клема.

За мълниезащитното въже тип OPGW да се предвиди използване на спирални опъвателни клеми. За носителните стълбове окачването да бъде с висяща(глуха) клема окачена на основа С-блок. Окачванията да бъдат в комплект със стационарни заземители съобразно термичната устойчивост на използваното въже.Спецификация на необходимите изолаторни вериги

Единични носителни изолаторни вериги /ЕН-7/ със седем броя елементи:

За носителни стълбове 54 бр. стълба х 3 бр. вериги = 162 броя

За носителни вериги на опъвателни стълбове тип „В”

11 бр. стълба х 1 бр. верига = 11 броя

Всичко: 173 носителни вериги (ЕН -7)

Единични опъвателни изолаторни вериги /ЕО-8/ с осем броя елементи :

11 бр. стълба х 6 вериги = 66 броя

Ст.№ 218 х 3 вериги = 3 броя

Портал п/ст „Елхово“ х 3 вериги = 3 броя

Всичко: 72 опъвателни вериги (ЕО-8)

Необходими изолаторни елементи : 173 (ЕН-7) вер.х 7 ел. = 1211 броя

72 (ЕО-8) вер.х 8 ел. = 576 броя

Всичко необходими : 1 787 броя изолаторни елементи

От демонтираните 1 922 броя изолаторни елемента се отстранява по 3 елемента (най-горните) от всяка носителна изолаторна верига, замърсени от ръжда, боя и др. - 504 бр. и 4 % от счупване при демонтаж – 56 бр. Годни за повторна употреба са 1362 бр. изолаторни елементи. Te се измиват и се използват при окомплектоването на новите вериги.Необходимите 560 изолаторни елемента тип U-120 B за доокомплектоване на новите вериги се доставят от Изпълнителя.

При използване на пресова арматура опресоването й да се извършва с хидравлични или друг тип преси с контрол на налягането (натиска).

Над всички носителни вериги да бъдат монтирани устройства за защита от птици изработени по чертеж приложен в работния проект.

Да се монтират четирирезонансни виброгасители на фазовите проводници тип „Стокбридж”, съгласно студия за монтаж от производителя по цялата дължина на участъка за ремонт.

Да се предвиди и изпълни ефективна защита от вибрации на новото м.з.в. тип OPGW по студия за монтаж на фирмата производител.
6. Защита от пренапрежения и заземяване

Всички нови стълбове да се заземят с двуколови повърхностни заземители, окомплектовани с колове от профилна стомана L 63.63.6 с дължина 1,5 м. Всички части да бъдат горещо поцинковани, като връзките под земята да се осъществяват със заваряване, а местата на заварките се обмазват с битум. Връзката към стълба да е болтова и се реализира на предварително направен за целта отвор в монтана. На стълбовете не се предвижда направа на спусъци.


7. Антикорозионна защита

Антикорозионната защита на всички нови стълбове болтова конструкция да се осъществи чрез горещо поцинковане.


8. ВЧ обработка

На портала в п/ст „Елхово“ има монтирана бобина за ВЧ обработка. Изпълнителя следва след приключване на ремонта да възстанови връзката към нея, чрез направа на спусък и необходимите клеми и крепежни елементи.9. Демонтажни работи

При изпълнение на демонтажните работи трябва да се спазват всички изисквания по безопасност на труда, които се изискват при изграждане на нови ВЛ. Демонтажните работи трябва да се извършват в ред, обратен на ново строителство, като се спазва строго принципът да не се повреждат демонтираните материали, за да могат да бъдат използвани по най-подходящ начин.

Демонтираните материали и отпадъците се разделят на следните видове :

А) Отпадъци които подлежат на предаване на вторични суровини: демонтирани проводници и мълниезащитни въжета, стоманорешетъчни стълбове, клеми и др.

Тези отпадъци се транспортират до склад на МЕР Бургас. Там отпадъците се предават с протокол на завеждащия склада, като протоколите се придружават с кантарни бележки. Тегленето да става в присъствието на Завеждащия склада на МЕР Бургас на посочен от него кантар. В съставените приемо-предавателни протоколи се описва поотделно количеството на всеки вид материал. За целта алуминиево-стоманения проводник и стоманените въжета да се теглят поотделно. Стоманеното въже да не се тегли заедно със стълбовете.

Б) Стъклените изолаторни елементи ще се употребят повторно за окомплектоване на веригите на ремонтирания електропровод.

В) Отпадъците от разбитите и извадените фундаменти на стоманорешетъчните стълбове и бетонните тежести, подлежат на предаване на сметище за строителни отпадъци. Изхвърлянето им на други места се забранява и при евентуални нарушения, те ще са за сметка на Изпълнителя.

Заплащането на необходимите такси по претегляне на върнатите материали е задължение на Изпълнителя. Заплащането на таксите по депониране на бетоновите отпадъци е задължение на Възложителя.

Демонтажните работи да се изпълнят в следната последователност: • демонтират се последователно съществуващите МЗВ и фазови проводници на ВЛ и незабавно се прибират в склада на MEР Бургас;

 • демонтират се съществуващите изолаторни вериги от стълбовете;

 • демонтират се съществуващите стълбове, като:

- стоманорешетъчните стълбове се разглобяват и нарязват на подходящи за транспортиране части, притеглят се и се извозват в склад на MEР Бургас;

- отпадъците от фундаментите на всички демонтирани стълбове и бетонни тежести се извозват до сметище за строителни отпадъци указано от Възложителя;


9.1. Демонтаж на стълбове (по съществуваща номерация).

НОСИТЕЛНИ СТЪЛБОВЕ

1. НБ(-5) - №№ 241 и 242; - 2 бр.

2. НБ(-2) - №№ 235, 237, 253, 257, 258, 259, 281 и 282; - 8 бр.

3. НБ - 223, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 238, 239, 240, 243, 244, 245,

246, 250, 251, 252, 254, 255, 256, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267,

270, 271, 274 и 280; - 32 бр.

4. НБ(+3) - №№ 226, 227, 249, 269, 272, 275 и 279; - 7 бр.

5. НБ(+6) - №№ 219, 220, 221, 222, 224, 276 и 277; - 7 бр.

Общо носителни стълбове за демонтаж: 56 бр.

ОПЪВАТЕЛНИ СТЪЛБОВЕ

1. ЪБ 30(-2) - № 236; - 1 бр.

2. ЪБ 30 - №№ 225, 247, 248, 260, 268 и 273; - 6 бр.

3. ЪБ 60(-2) - № 283; - 1 бр.

4. ЪБ 60 - 278; - 1 бр.

Общо опъвателни стълбове за демонтаж: 9 бр.

Общо стълбове за демонтаж: 65 бр.
Количеството изкоп за разкриване на основите на същ. стълбове по проект е 600 м³.

Фундаментите на същ. стълбове се изваждат или разбиват.

9.2. Демонтаж на мълниезащитно въже и проводници.

Да се демонтират съществуващите мълниезащитно въже С-50 и проводник АСО-300 на ВЛ 110 кV „Граничар“ от ст.№ 218 до п/ст „Елхово“.


9.3. Демонтаж на изолаторни вериги

 • Единични носителни (ЕН) вериги:

ЕН 7 – 56 ст. х 3 вер. = 168 вериги

Всичко ЕН – 168 вериги

 • 2.
Единични опъвателни (ЕО) вериги:

ЕО 8 - 9 ст. х 6 вер. = 54 вериги

Ст.№218 и портал – 2 х 3 = 6 вериги

Всичко ЕО – 60 вериги

Допълнителни вериги на втората тройка по проект – 38 вериги

Изолаторни елементи :

ЕН (7 ел.): 168 вериги х 7 ел./верига = 1176 стъклени изолаторни елемента

ЕО (8 ел.): 60 вериги х 8 ел./верига = 480 стъклени изолаторни елемента

38 вериги по 7 ел./верига = 266 стъклени изолаторни елементаВсичко: 1 922 стъклени изолаторни елементи.

На 21 бр. стълба има монтирани бетонни тежести, които следва да се извозят до сметище за строителни отпадъци.

При демонтирането на изолаторните елементи, негодните се отделят, за което се съставя протокол съвместно с Възложителя. При счупване на изолаторни елементи извън предвидените в т.5, то те се доставят от Изпълнителя.


10. Временно строителство

Временното строителство включва възстановяването на временни пътища и подходи, както и дейностите (монтажни и демонтажни работи на временни портали, кабелиране и обезопасяване на ВЛ 20 kV и др.) за обезопасяването на пресичанията с други инфраструктурни обекти (пътища и други електропроводи).

В работния участък въздушната линия има следните пресичания с други съоръжения:


Пресичано съоръжение

Междустълбие на пресичането

Брой пресичания

1. Шосе

243-244; 246-247; 261-262; 268-269; 277- 278 и 279-280;

6

2. ВЛ 20 кV

218-219; 243-244; 271-272; 272-273; 277-278 и 282-283(2 бр.).

7

Всички разходи по съгласуване и спиране на движението по пресичани пътища, кабелиране (при нужда) на ВЛ 20 кV, включително такси, материали, заявки за изключвания пред EVN изводи Ср.Н и др. е задължение на Изпълнителя. Осигуряването на изключване, на ВЛ 110 кV е задължение на Възложителя.

При изпълнение на поръчката за достъп до стълбовете в работния участък да се използват съществуващите пътища, като се извършват с минимални щети на земеделските култури и земи. Щети нанесени на земеделски култури и земи извън определените от Възложителя подходи към местата на работа, ще се заплащат от Изпълнителя.

За осигуряване на достъп до СРС се предвижда доставка и разтилане на 20 м³ чакъл. Също така се предвижда възстановяване на съществуващи пътища с булдозер – 5 м.см. и направа на 20 дка. монтажна просека с широчина до 4 м.
11. Условия за изпълнение на СМР

Предвижда се общият срок за изпълнение на договора да е до 155 к. дни. Той започва да тече от датата на подписване на АКТ образец 1 по Наредба № 3/31.07.2003 г. на МРРБ към ЗУТ, като в този срок се включва: • Подготовка на обекта, включващо доставка на материали и съоръжения – 35 к.дни;

 • Съгласуване на изключвания, прозорци, ограничаване на движението и с

други заинтересовани институции – извършва се паралелно с подготовката на обекта, също 35 к. дни. Необходимо е за този етап, Изпълнителя да изготви и предостави на Възложителя подробен план-график за изпълнение на обекта;

 • Строително - монтажни работи – срокът за тяхното изпълнение е до 120 к.

дни, като започва да тече след приключване на сроковете по описаните по-горе етапи и след подписване на Акт-образец 2.

Поради метода за изпълнение на СМР „стъпка в стъпка”, предвижда се изпълнението да се извърши в един етап с изключване на напрежението, както следва: • Изключва се напрежението на ВЛ 110 кV „Граничар”;

 • Демонтират се съществуващите МЗВ и проводници и се предават в склад на МЕР Бургас;

 • Демонтират се съществуващите стълбове предвидени за демонтаж. Изваждат се фундаментите на същ. СРС. Дооформят се изкопите за новите стълбове, потапят се готовите и се изливат монолитните фундаменти за набиране на якост;

 • Всички демонтирани стълбове се нарязват на части удобни за транспортиране, като се предават в склад на МЕР Бургас. Извадените фундаменти и бетонни отпадъци се извозват и изхвърлят на сметище за строителни отпадъци;

 • Монтират се нови заземители на всички подменени стълбове;

 • Извършват се работите по зариване, трамбоване и оформяне на

площадките на фундаментите на новите СРС;

 • След достигане на проектната якост на бетона се изправят новите стълбове;

 • Проводниците и м.з.въжета се монтират последователно по опъвателни полета;

 • Монтират се „ОЖ” табели, номериране, датиране и надпис с диспечерското

наименование на всички стълбове;

 • След поставяне на ВЛ под напрежение се извършват довършителни работи, като почистване на терена, дооформяне на площадки и др.


Б. Технически спецификации за използуваните съоръжения и материали

Всички съоръжения и материали, необходими за изпълнение на обекта, се доставят от Изпълнителя.

Доставяните съоръжения и материали от Изпълнителя трябва да са с параметри равни или по-добри от предвидените в посочените стандарти или техни еквивалентни, както следва:
Вид на материала

Съответствие на стандарт (др.)

1.

Стоманорешетъчни стълбове

Отр. Норм. № №

0151737-83

0179782-87 (или еквивалентни)


2.

Бетон

БДС EN 206-1:2002

БДС EN 12620:2002+A1:2008/NA:2008(или еквивалентни)3.

Крепежни изделия (болтове, гайки, шайби)

БДС 1232:1986,

БДС EN ISO 4032:2013

БДС EN ISO 4035:2013(или еквивалентни)


4.

Арматури

БДС EN 61284:2003

БДС 6195-76; (или еквивалентни)5.

Проводник АСО-400

БДС 1133-89(или еквивалентни)

6.

М.з.в. тип OPGW

IEC 61089 (1991-06); БДС EN 61232;

БДС EN 60793; БДС EN 60794-4 и БДС EN 60794-4-10:2007 (или еквивалентни)7.

Оптични влакна

БДС EN 60793

Non-Zero Dispersion-Shifted Fibre по спесификация на ITU-T.G655

EIA/TIA 598: Colour Coding of Fibrе Optic Cables(или еквивалентни)


8.

Съединителнa кутия (splice box) за кабел

ITU-T Rec. L.12

ITU-T Rec. L.13

EN 60529 (1991) (или еквивалентни)


9.

Изолатор тип U-120 B

БДС EN 60383, БДС EN 60305, БДС EN 61109; БДС HD 474 S1:2004(или еквивалентни)

10.

Табели “ОЖ”

НАРЕДБА № РД-07/8 (или еквивалентни)

11.

Шкаф за оптична дистрибуция със секретна ключалка - 19”, стенен монтаж

БДС ETS 300 119-2:1999(или еквивалентни)

12.

19” панел (patch panel) за опт. дистрибуция, IP 20

ETS 300 119

ITU-T Rec. L.36 (или еквивалентни)13.

Конектор – E-2000 APC

Insertion loss - grade B (<=0.25dB max, IEC 61300-3-34)

Return loss - grade 1 (>=60dB, IEC 61300-3-6) (или еквивалентни)14.

Адаптер - E-2000 APC

Insertion loss delta - grade B (<=0.1dB, IEC 61300-3-4) (или еквивалентни)

15.

HDPE тръба

БДС ISO 4427:2002(или еквивалентни)

16.

Оптичен кабел OPUG

БДС EN 60794-3-12:2006(или еквивалентни) 1. Проводници

Фазните проводници да бъдат тип АСО-400, които да бъдат нови, произведени през текущата или предходната година, в съответствие с техническите изисквания, методи за изпитване, правила за приемане, маркировка, опаковка и транспорт на БДС 1133-89 или еквивалентен.


 1. Мълниезащитни въжета

Новото мълниезащитно въже в участъка за ремонт да бъде тип OPGW с 24 влакна, отговарящо на горе посочените стандарти или техни еквиваленти.Наименование

Единица

OPGW


1.

Конструкция
Еднослойно тип АCS със стоманена тръбичка с опт.влакна

2.

Диаметър (максимален)

mm

≤ 11,3

3.

Тегло (максимално)

kg/km

≤ 489

4.

Изчислителна разрушаваща сила

kN

≥ 81,0

5.

Модул на еластичност

kN/mm2

≥ 162

6.

Коефициент на линейно разширение

x 10-6/0K

≤ 13

7.

Стойност на тока за 1 s

kA

≥ 5,63. Стълбове

СРС за обектa да се поръчат за производство и доставка по утвърдена техническа и конструктивна документация, и съгласно действащите в момента отраслови нормали. Производителят на СРС трябва да поставя на всеки стълб уникален сериен номер, представляващ буквено-цифрова комбинация. Номерът трябва да бъде набит на един от монтаните, така че да се чете и след полагането на антикорозионното покритие. За увеличаване на експлоатационната дълготрайност на новите болтови СРС да бъдат горещо-поцинковани при заводски условия. Дебелината на поцинковката да бъде съгласно БДС EN ISO 1461.2009 г. или еквивалентен Транспортирането, сглобяването и изправянето на стълбовете да се извършва така, че повредите по антикорозионното покритие да са минимални.


4 .Изолаторни вериги и арматура

На носителните стълбове да се окомплектова носителна верига за фазовия проводник, както следва: U-болт, обица, 7 бр. изолаторни елементи, кратунка и глуха носителна клема. Опъвателните вериги да се окомплектоват с пеперуда (комплект с болтове), обица, 8 броя изолаторни елементи , кратунка и пресова опъвателна клема.

Новата арматура трябва да отговаря на посочените стандарти или техни еквивалентни.

Изолаторните вериги да се окомплектоват от наличните стъклени изолаторни елементи, като е необходимо Изпълнителя да достави 560 бр. нови изолаторни елементи U-120B за комплектовка на новите вериги.

Носителните клеми за м.з.в. тип OPGW да бъдат висящи с С-блок, а опъвателните спирален тип.
Изисквания към доставяните от Изпълнителя изолаторни елементи тип U-120 B


Тип/Характеристика

U-120B

Пробивно напрежение в изолационна среда, кV

≥ 130

Издържано напрежение с честота 50 Hz във влажна среда, кV

≥ 40

Издържано импулсно напрежение 1,2/50 s, +/- ,кV

≥ 100

Минимална механична разрушаваща сила, кN

≥ 120

Габаритна височина на изолатора, mm

146

Дължина на пътя на утечка, mm

≥ 320

Присъединителен размер, mm

165. Заземители

На новите стълбове не се предвижда направата на спусъци от м.з.в. до заземителите. Всички елементи на заземителите да бъдат горещопоцинковани в съответствие с БДС EN ISO 1461:2009 или еквивалентен.


6.Оптичен кабел тип OPUG и оптични принадлежности

Оптичните влакна на кабела да бъдат с характеристики и маркировка, съгласно изискванията на стандартите, посочени по-горе. Външният диаметър на оптичния кабел тип OPUG трябва да бъде не по-голям от 15 мм, а издържаната монтажната сила на опън – не по-малка от 2,5 kN. Работната експлоатационна температура на оптичния кабел трябва да бъде в диапазона от - 40 до + 70 С. Подземният оптичен кабел (OPUG) трябва да бъде с 24 оптични влакна, имащи същите оптични характеристики, като на вградените в OPGW.

Съединителните кутии да бъдат куполен тип с подход на кабелите през основата, с водоустойчива конструкция, направени от галванизирана листова стомана или неръждаема стомана с клас IP 56 съгласно IEC 60529 или еквивалентен. Съединителните кутии да бъдат комплектовани с всички необходими принадлежности и консумативи за свързване на два оптични кабела (OPGW/OPGW и OPGW/OPUG, съгласно проекта) с 24 оптични влакна. Мястото на съединените оптични влакна да бъде механически защитено с подходящ протектор и влакната да бъдат подредени в 3 касети по 8 влакна. Закрепването на съединителната кутия към конструкцията на стълба да се извършва без необходимост от направа на отвори или използване на специално оборудване.

Фиксиращите клеми трябва да позволяват закрепването както на едно, така и на две мълниезащитни въжета тип OPGW. Фиксиращите клеми трябва да се закрепват към конструкцията на стълба, без да се налага пробиването на отвори. Шпилките, болтовете и гайките трябва да са изработени от неръждаема стомана.

Оптичните разпределителни панели са предназначени за терминиране на оптичните влакна на подземния оптичен кабел. Оптичния разпределителен панел да бъде за 24 оптични влакна, да бъде за монтаж в 19" шкаф, с отвори за монтаж на 24 адаптера E-2000 APC и да бъде окомплектован със следните принадлежности:


 • 24 адаптера E-2000 APC;

 • 3 бр. сплайс - касети за фиксиране на оптичните влакна;

 • 24 бр. сплайс - протектори термични с дължина 60 мм.

В количествата, заложени в ценовата таблица, към оптичения разпределителен панел да се предвиждат:

 • по 24 бр. пигтейли E 2000 APC с дължина 3 m ;


ОПИС НА ПРИЛОЖЕНИТЕ ЧЕРТЕЖИ
1.Ситуация на ВЛ 110 кV „Граничар”
Забележка: На избрания за изпълнител участник, ще бъде предоставн пълен комплект от работните проекти и приложенията към тях.

Предложенията на участниците в обществената поръчка трябва да съответстват (включително относно изискванията за представяне на документи в частта техническо предложение) на посочените от Възложителя в техническите спецификации стандарти, работни характеристики, функционални изисквания, параметри, сертификати, типове и др. или да са еквивалентни на тях. Доказването на еквивалентност (включително пълна съвместимост) е задължение на съответния участник.
Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница