За участие в публична покана с предмет: „доставка на система за пренос на sd 720x576i50, hd 1920x1080i50 видеосигнали и звук посредством мобилни мрежи“страница4/4
Дата27.10.2018
Размер0.62 Mb.
1   2   3   4

Забележка: Точка 4 се попълва, ако дружеството е регистрирано в юридикция с преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим.

Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя Възложителя в седемдневен срок от настъпването им.Известна ми е предвидената в чл. 313 от Наказателния кодекс отговорност за вписване на неверни данни в настоящата декларация.

..................................... г. Декларатор: ..............................(дата на подписване) (подпис и печат)


Забележка: Декларацията се подписва лично от лицето, представляващо участника.

Когато участникът е юридическо лице, декларацията се попълва от лицата, посочени в чл.47, ал.4 от ЗОП, а именно:

1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

6. при едноличен търговец - за физическото лице - търговец;

7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват участника;

8. в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

Публична покана с предмет: „Доставка на система за пренос на SD 720x576i50, HD 1920x1080i50 видеосигнали и звук посредством мобилни мрежи“

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП

...........................................................................................................................

(име, презиме, фамилия)

ЕГН:...................................., л.к., №…………………….., издаден от ......……………., на ................................, постоянен адрес:.....................................................................

в качеството на...............................................................................................................

(изписва се статута на лицето, което попълва декларацията – съгласно чл.47, ал.4, т.1 – 8 от ЗОП)

на ....................................................................................................................................

(наименование на участника)

участник в публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на система за пренос на SD 720x576i50, HD 1920x1080i50 видеосигнали и звук посредством мобилни мрежи“

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:


  1. Представляваният от мен участник не е свързано лице и/или свързано предприятие по смисъла на §1, т.23а и т.24 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с друг участник в процедурата.  1. Не съм външен експерт по чл.8, ал.7 от ЗОП в процедурата или в противен случай, документите, в чието изработване съм участвал, са променени така, че не предоставят на участника информация, която му дава предимство пред останалите участници в процедурата

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

г. Декларатор: ­

дата на подписване) (подпис и печат)

Публична покана с предмет: „Доставка на система за пренос на SD 720x576i50, HD 1920x1080i50 видеосигнали и звук посредством мобилни мрежи“

С П И С Ъ К – Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 51, ал.1, т. 1 от Закона за обществените поръчки на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата
Долуподписаният/ата ....................................................................................................

(трите имена)

ЕГН..................., л.к. №...................., издадена на .............. от..............., адрес:....................., в качеството си на ..........................., в/на .................................................., ЕИК (БУЛСТАТ)........................, със седалище и адрес на управление .............................................................................., участник в публична покана с предмет: „Доставка на система за пренос на SD 720x576i50, HD 1920x1080i50 видеосигнали и звук посредством мобилни мрежи“ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Представляваното от мен дружество/ЕТ................................................................... .................................................................................. (посочете фирмата на участника), e изпълнила доставки с предмет, еднакъв или сходен на предмета на поръчката през последните три години, както следва:Година

Описание на

предмета на доставката

Възложител, адрес и лице контакти

Период на изпълнение на доставката

от ….........

до ….........

Място на изпълнение

%- но участие на участника

Стойност на участието на дружеството /лева/

20.... г.1.


Всичко за 20.... г.
20....г.2.


Всичко за 20.... г.
20.... г.3.


Всичко за 20... г.


Общо за периода
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Приложение: Удостоверения за извършените доставки или декларация свободен текст от участникът с посочване на публичния регистър, в който е публикувана информация за доставките.

Дата: Подпис и печат: ………………………...

/име, длъжност/Проект!

Д О Г О В О Р

№................./.............2016 г.

Днес ........................ между:

1. БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. "Сан Стефано" № 29, с БУЛСТАТ 000672350, IBAN сметка: BG12 BNBG 9661 3100 1789 01, BIC код: BNBG BGSD в Българска народна банка - Централно управление, представлявана от Вяра Анкова - Генерален директор, Маргарита Николова - Финансов директор и Цветелин Матов – Директор на Дирекция “ТТ”, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ,

и

2. ................................................................, със седалище и адрес на управление: гр. ....................., ж.к./ул. ..............................................................., бл. ....., вх. ..., ет. ..., ап. ..., ЕИК .................................., с ДДС № BG..............................., представлявано от ............................................................................. - ............................, наричано по-натък в договора за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,На основание чл. 101е от ЗОП и Протокол за избор на изпълнител от.....................2015 г., утвърден от Генералния директор на БНТ, се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши срещу възнаграждение да извърши доставка на система за пренос на SD 720x576i50, HD 1920x1080i50 видеосигнали и звук посредством мобилни мрежи, съгласно Техническо задание на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – Приложение № 1 и техническо и ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение № 2 и Приложение № 3, неразделна част от настоящия договор.

Чл.2. Място на изпълнение - гр. София, ул. “Сан Стефано” № 29, сградата на БНТ.

II. ЦЕНИ, НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.3. (1) Цената, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е в размер на .............................. /......................................................................................../ лева без ДДС.

/2/. В цената по ал.1 са включени стойността на доставката, както и всички други плащания, извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, свързани с доставката, до момента на приемането й, съгласно Раздел ІІІ.

Чл.4 (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати цената по чл.3 ал.1 по следния начин:

- Окончателно плащане в размер на 100% от стойността на договора, платимо в срок до 30 дни след извършване на всички дейности по договора,подписан приемателно-предавателен протокол, протокол за извършено тестване без забележки и представянето на фактура (оригинал) от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати цената чрез банков превод, по следната сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

IBAN сметка: ……………………………….

BIC код: ……………………………………..

Банка: ……………………………………….
IІІ. СРОК, ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ

Чл. 5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши доставката по чл. 1 от настоящия договор в срок до ........... календарни дни, считано от датата на подписване на договора.

Чл. 6. При извършване на доставка с отклонения, представляващо несъответствие на зададените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ технически параметри, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да ги отстрани за своя сметка и в максимално кратък технологичен срок.

Чл. 7. Предаването на доставеното техническо оборудване, се удостоверява с приемо–предавателен протокол и протокол за извършено тестване /72 часа/, подписани в 2 екземпляра от упълномощени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лица - и такива на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.


IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. да достави системата за пренос на SD 720x576i50, HD 1920x1080i50 видеосигнали и звук посредством мобилни мрежи с технически показатели, съгласно Техническото задание –Приложение № 1 и и техническо и ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение № 2 и Приложение № 3;

2. да изпълни задълженията си с дължимата грижа, ефективност и добросъвестност, съгласно най-добрата професионална практика и в защита на интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

3. да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за датата на доставката;

4.да осигури и гарантира качествената и безотказна работа на доставеното оборудване;

5.да поеме разходите по транспортирането й до мястото на изпълнение;

6. да уведомява своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в случай, че възникнат непреодолими затруднения, които могат да забавят или осуетят точното изпълнение на договора;

7. да издаде и предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ надлежно оформена фактура при условията на чл.4 (1) от настоящия договор;

8. да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяна на обслужващата го банка, банкова сметка, както и за други обстоятелства, свързани с неговото правно положение, в 3-дневен срок от тяхното настъпване.

9. да сключи договор за подизпълнение, ако е обявил в офертата си ползването на подизпълнители, както и да предоставя на възложителя информация за плащанията по договорите за подизпълнение.

Чл.9. Изпълнителят има право:

1. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за извършване на възложената работа по този договор;

2. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на извършената работа с подписване на приемо-предавателен протокол и протокол за извършено тестване в условията на Раздел ІІІ от настоящия договор, при положение, че оборудването отговаря на комплектността и техническите показатели от Техническото задание.

3. да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съответното възнаграждение за извършената работа, когато тя е приета от същия в условията на Раздел ІІІ от настоящия договор.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да:

1. да окаже необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на договора.

2. да приеме от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършената работа с подписване на приемо-предавателен протокол и протокол за извършено тестване в условията на Раздел ІІІ от настоящия договор, при положение, че доставеното оборудване отговаря на техническите показатели от Техническото задание – Приложение №1.

3. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за доставеното оборудване, възнаграждание в размер и при условията посочени в настоящия договор.

Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложената доставка в срок и без отклонения.

2. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се е отклонил от изискванията за доставка, съгласно техническите параметри по Приложение №1 от настоящия договор, да откаже нейното приемане и заплащането на част или на цялото възнаграждение, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни своите задължения съгласно договора.

2.1. За установяване на отклоненията и недостатъците се съставя констативен протокол с представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

2.2. Констатираните по реда на предходните точки отклонения и недостатъци се поправят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за негова сметка във взаимно приемливи срокове, определени в протокола по предходната точка 2.1.


VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение на договора в размер на 5% /пет на сто/ от стойността на договора. Гаранцията се представя под формата на парична сума, внесена в полза на БНТ или под формата на банкова гаранция. Банковата гаранция следва да е с валидност – 30 дни след изтичане срока на договора, издадена в полза на Възложителя или на негов законен правоприемник за добро изпълнение на договора. Банковата гаранция се представя в оригинал. Оригиналът на гаранцията трябва да е предоставен на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към момента на подписване на договора за възлагане на обществената поръчка. Банковата гаранция трябва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов правоприемник, деклариращо, че услугите - предмет на договора не са изпълнени съгласно клаузите на този договор. Банковите разходи по откриването и обслужването на банковата гаранция са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а тези по евентуалното й усвояване - за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.13./1/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията/да упражни правата по банковата гаранция по предходния член, в случаите на прекратяване на договора, при условията на чл.19, т.3.

/2/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща гаранцията по чл.12, в 15 /петнадесет/ дневен срок след окончателното плащане по договора.

(3) Възложителят не дължи лихва върху средствата, предоставени като гаранция за времето от тяхното предаване до освобождаването им.
VII.НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 14. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да изпълни задълженията си по този договор поради непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора и засягащо пряко неговото изпълнение, той е длъжен в тридневен срок от възникване на събитието писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за това. В случай, че уведомлението не бъде потвърдено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да се позове на непреодолима сила. С настъпването на непреодолимата сила се спира изпълнението на договора. След преустановяване действието на непреодолимата сила, ако страните още имат интерес от изпълнението на договора, неговото действие се възстановява, като срокът му се удължава с времето, през което е била налице непреодолимата сила.

Чл. 15. Когато непреодолимата сила продължи повече от 20 (двадесет) дни, всяка от страните има право да поиска договорът да бъде прекратен.
VIII. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. НЕУСТОЙКИ

Чл.16. При забава на изпълнението по причини, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря, същият дължи неустойка в размер на 0.05 % от цената по чл.3, ал.1 за всеки просрочен ден до датата на изпълнението, но не повече от 5 % от цената по чл.3, ал.1.

Чл.17. При забава в плащанията от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същият дължи парична неустойка, в размер на основния лихвен процент за съответния период, за всеки просрочен ден, изчислен на годишна база.

Чл.18. Уговорените в настоящата глава неустойки не препятстват търсенето на обезщетение за по-големи вреди по общия ред.


ІX.ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.19/1/. Действието на настоящия договор се прекратява:

1. с неговото изпълнение;

2. предсрочно - по взаимно съгласие на страните, изразено писмено;

3. предсрочно - едностранно от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

/2/. Промяната на собственика на фирмата – ИЗПЪЛНИТЕЛ не е причина за изменяне и прекратяване на този договор, като неговото по-нататъшно изпълнение се потвърждава с приподписване на договора от новия собственик. В случай, че новият собственик откаже такова приподписване и поиска промяна на условията или прекратяване на договора, договорът се прекратява по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като същият дължи неустойка за неизпълнение в размер на удвоената стойност на договора по чл. 3, ал. 1.X.ОБЩИ УСЛОВИЯ

Чл.20. Страните по настоящия договор следва да отправят всички съобщения и уведомления по между си в писмена форма. Писмената форма се смята за спазена и когато те са отправени по факс или друго техническо средство, което изключва възможността за неточно възпроизвеждане на изявлението.

Чл.21. Настоящият договор поражда действие между страните от датата на неговото подписване.

Чл.22. Изменение на клаузите по настоящият договор могат да бъдат извършвани само в случаите по чл.43, ал.2 от ЗОП.

Чл.23. Споровете между страните се решават с писмено споразумение, а при непостигане на съгласие, се предявяват пред съответния съд по реда на ГПК.

Чл.24. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство

Чл.25. Неразделна част от настоящия договор са техническо задание – Приложение № 1, одобрена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническа оферта- Приложение № 2, Ценова оферта – Приложение № 3, Приемо-предавателен протокол и Протокол за извършено тестване /72 часа/ по чл. 7 след неговото подписване.

Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка страна.


ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР:

ВЯРА АНКОВА

_____________________
ФИНАНСОВ ДИРЕКТОР:

МАРГАРИТА НИКОЛОВА

_____________________
ЦВЕТЕЛИН МАТОВ:

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ “ТТ”

_____________________

Съгласували:

Главен юрисконсулт:

Кремена Кадиева

Началник отдел „ОП”:

Асен Илиев

1 "Официален превод" е превод, извършен от преводач, който е вписан в списък на лице, което има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи.

  • *Настоящата декларация се попълва задължително от управляващия участника по регистрация.* Настоящата декларация се попълва задължително от управляващия участника по регистрация.

* Настоящата декларация се попълва задължително от всеки подизпълнител, посочен от участника в офертата му.

2 Декларацията се подава от представляващия участника или от упълномощеното лице. Когато участникът е обединение, декларацията се подава от представляващия обединението.

3 Вярното се отбелязва със знак „Х”

4 По смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на конкуренцията "Картел" е споразумение и/или съгласувана практика между две или повече предприятия - конкуренти на съответния пазар, насочени към ограничаване на конкуренцията чрез определяне на цени или ценови условия за покупка или продажба, разпределяне на квоти за производство или продажби или разпределяне на пазари, включително при манипулиране на публични търгове или конкурси, или процедури за възлагане на обществени поръчки.Каталог: uploads -> 1681
1681 -> За участие в публична покана с предмет: „предоставяне под наем на ip dsng станция за нуждите на бнт“ с 5 обособени позиции: по
1681 -> За участие в публична покана с предмет: „предоставяне под наем на sng станция за нуждите на бнт“ с 5 обособени позиции: по
1681 -> Предоставяне на услуга временно наемане на сателитен канал за пренос на видеосигнали чрез услугата eutelsat newsspotter за нуждите на бнт”
1681 -> „Шенкер”еоод договор: 5949/ 13. 07. 2016 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница