За удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл. 47, аДата23.07.2016
Размер38.33 Kb.
образец

ДЕКЛАРАЦИЯза удостоверяване на липсата на обстоятелствата по

чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 2а, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП
(подава се от кандидат, участник и подизпълнител)
Подписаният/ подписаната : ………….........................................................................................................

/ собствено, бащино, фамилно име /


ЕГН .........................................., притежаващ/ а лична карта №….......…...., издадена на..........................................

/дата на издаване/

от МВР - гр.…………….............................................

/място на издаване/

адрес:............................................................…………………...............................

/постоянен адрес/

Представляващ/а……………...............................................................................,

/наименование/

в качеството си на.................................................................................................

/длъжност/

седалище ..........................................................................................................................,

адрес на управление:......................................................................................................., тел./факс.........................,

ЕИК ..................................,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Представляваното от мен юридическо лице (ЕТ) не е обявено в несъстоятелност;

2. Представляваното от мен юридическо лице не е в производство по ликвидация и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

3. Представляваното от мен юридическо лице (ЕТ) не е в открито производство по несъстоятелност, не е сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, дейността му не е под разпореждане на съда и не е преустановена.

4. Представляваното от мен юридическо лице (ЕТ) няма виновно неизпълнени задължения по договор за обществена поръчка, включително по отношение на сигурността на информацията и сигурността на доставките в поръчки по чл. 3, ал. 2, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение.

5. Представляваното от мен юридическо лице (ЕТ) няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган (или има парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, но за тях е допуснато разсрочване или отсрочване) и няма задължения за данъци и вноски за социално осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която е установено лицето.

6. Представляваното от мен юридическо лице (ЕТ) няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните пет години.

7. Представляваното от мен юридическо лице (ЕТ) не е сключвало договор с лице по чл. 21 и чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по реда на чл. 313 от Наказателния кодекс.
гр.: ………………. декларатор:

дата: ……………. /име, фамилия и подпис /


ПОЯСНЕНИЯ

по Декларацията по чл.47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 2а, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП
1. Декларация за отсъствие на цитираните обстоятелства е достатъчно да бъде подадена от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват участника, когато участник е юридическо лице, съобразно нормата на чл. 47, ал. 6 от ЗОП.

В случай, че участникът е обединение, декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съобразно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП при спазване на условията по чл. 47, ал. 6 от ЗОП.

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията, която е на чужд език се представя и в превод.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се представя за всеки един от тях, съобразно чл. 56, ал. 2 при условията на чл. 47, ал. 8 и от ЗОП.

Лице по чл. 21 от ЗПУКИ е лице, заемащо публична длъжност, с изключение на лице по чл. 3, т. 1, 2, 3, 6, 11, 12 и 20, което няма право в продължение на една година от освобождаването му от длъжност да сключва трудови или други договори с търговските дружества или кооперации, по отношение на които в последната година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е осъществявало действия по разпореждане, регулиране или контрол или е сключвало договори с тях, както и да е съдружник, да притежава дялове или акции, да е управител или член на орган на управление или контрол на такива търговски дружества или кооперации. Ограниченията се прилагат и за търговските дружества, свързани с изброените.

Лице по чл. 22 от ЗПУКИ е лице, заемащо публична длъжност, което в последната година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е участвало в провеждането на процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, няма право в продължение на една година от освобождаването му от длъжност да участва или да представлява физическо или юридическо лице в такива процедури пред институцията, в която е заемало длъжността. Забраната за участие в процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, се прилага и за юридическо лице, в което публичното лице е станало съдружник, притежава дялове или е управител или член на орган на управление или контрол след освобождаването му от длъжност.
Каталог: order
order -> Tel./Fax: +3592 931 39 15 Mobile: +359 888 207 957
order -> Доставка на консумативи за принтери за нуждите на одмвр-пловдив
order -> До всички заинтересовани
order -> Конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет
order -> Изисквания за участие и изпълнение на обществена поръчка с предмет
order -> Образец №1 оферта за участие процедура по реда на глава осма-„А“ от зоп с предмет
order -> Образец оферта за участие процедура по реда на глава осма-„А“ от зоп с предмет
order -> Образец №1 представяне на участника – административни сведения


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница