За управление качеството на атмосферния въздухстраница1/4
Дата20.09.2017
Размер0.58 Mb.
ТипАнализ
  1   2   3   4


О Б Щ И Н А В Е Л И Н Г Р А Д

бул. “Хан Аспарух” № 35

ЗА УПРАВЛЕНИЕ

качеството НА атмосферния ВЪЗДУХ

2003 – 2010 г.

приета от Общински съвет – Велинград


септември 2003 г.

гр. Пазарджик

съдържание:

 1. Въведение

 2. Анализ на средата 2.1. Физико-географска характеристика

2.1.1. Местонахождение, съседни общини

2.1.2. Релеф

2.1.3. Климат

2.1.4. Полезни изкопаеми

2.2. Териториално-административна характеристика на района

2.2.1. Статут

2.2.2. Население – брой, концентрация

2.2.3. Населени места в общината

2.3. Икономически фактори

2.3.1. Развитие на отделните отрасли в общината

2.3.2. Състояние на инфраструктурата

2.4. Финансови фактори

2.4.1. Бюджет на общината

2.4.2. Бюджетни разходи по опазване на околната среда

2.5.Демографска характеристика на района

2.6.Социално-икономически фактори

2.7. Управленски фактори

2.8. Услуги, предоставяни от общината, свързани с опазване на ОС

2.8.1. Третиране на отпадъците

2.8.2. Озеленяване и чистота в населените места

2.8.3. Водоснабдяване, канализация и пречистване на отпадните води

3. Технически данни по фактори на околната среда

3.1. Въздух

3.1.1. Състояние на качеството на въздуха по видове замърсители

3.1.2. Постоянни източници на емисии

3.2. Води

3.2.1. Реки и езера на територията на общината

3.2.2. Минерални води

3.2.3. Питейни води

3.2.4. Отпадни води

3.3. Отпадъци

3.3.1. Генерирани отпадъци по видове и източници

3.3.2. Начини на третиране, съоръжения, местонахождение

3.3.3. Стари замърсявания

3.4. Почви

3.4.1. Замърсени почви

3.4.2. Заблатени почви

3.4.3. Ерозирали, вкислени и засолени почви

3.4.4. Физически нарушени почви

3.5. Защитени територии, гори и биоразнообразие

3.5.1. Гори – състояние, видово разнообразие, собственост и т..н

3.5.2. Защитени територии

3.5.3. Защитени видове растения и животни

3.5.4. Обекти за ловен туризъм

3.6. Зелени площи

3.7. Шум

4. Анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите

5. Цели на програмата

5.1. Генерални стратегически цели

5.2. Специфични стратегически цели

5.3. Приоритети

6. План за действие

7. Организация за изпълнението на програмата

8. Приложения към програмата
 1. Въведение

Изготвянето на настоящата програма за управление качеството на атмосферния въздух (КАВ) е възложено от Община Велинград на основание чл. 7. (1) от ЗОП, Уведомително писмо от РИОСВ – гр. Пазарджик с вх. № 004-08-42/22.10.2002 г., Задание от Община Велинград и в съответствие с: • чл. 79. (1) от Закона за опазване на околната среда (Д.В. бр. 91/25.09.2002 г.);

 • чл. 27 от Закона за чистотата на атмосферния въздух;

 • чл. 30. (2) и чл. 31 от Наредба № 7 за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух;

 • чл. 11 от Наредба № 9 за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици и олово в атмосферния въздух.

Основните цели на програмата за управление качеството на атмосферния въздух са:

 • На база анализ на наличната информация за състоянието на атмосферния въздух да се откроят приоритетите и набележат мерките за тяхното решаване;

 • При решаването на проблемите да се обединят усилията на общинските органи, държавните институции, населението, неправителствените организации и предприятията на територията на общината;

 • Съгласуване на приоритетите и мерките на общинско ниво с националните програми и стратегии в областта за управление КАВ;

 • Да се използват оптимално ограничените финансови и човешки ресурси за решаване на най-приоритетните проблеми;

 • Да се предвидят мерки за осигуряване на необходимата информация и нейното използване при последващата актуализация на програмата.

Местната програма за КАВ е неразделна част от общинската стратегия за опазване на околната среда. Включването на цели и мерки за този основен сектор в програмата за околната среда ще определи приоритетността им в целия комплекс от екологични проблеми на общината.

Конкретните програмни мерки се предвиждат за период от 7 (седем) години.

Програмата следва да бъде обсъдена и приета от Общински съвет Велинград.

2. Анализ на средата
2.1. Физико-географска характеристика
2.1.1. Местонахождение, съседни общини

Община Велинград е разположена в живописната Чепинска котловина на Западни Родопи, в съседство с общини Белово и Септември на север, общини Ракитово и Батак на изток, общини Гърмен, Сатовча и Доспат на юг, и общини Якоруда, Белица и Банско на запад. Територията на общината е 818 000 дка, от които 666 320 дка горски територии, 98 970 дка – поземлен фонд, 13652 дка – регулационни граници на населените места.


2.1.2. Релеф

Местоположението на общината в Западни Родопи обуславя преобладаващо планински облик, със стръмни склонове и билни заравнености, прорязани от дълбоки дерета и котловини. Районът обхваща терени с надморска височина от 700 до 1800 м.


2.1.3. Климат

Климатът на района се характеризира с особеностите на нископланинската Преходна област. В района има около 80 топли минерални извора с температура от 40 до 930С. Този факт оказва влияние върху зимните температури – периодът със средни температури под 00С е 64 дни. Пролетта винаги е по-хладна от есента, а настъпването на максималните и минимални температури в течение на годината закъснява. Вместо през юли, максималните температури настъпват през август, а минималните вместо през януари – през февруари.

Формите на релефа са изключително важни за образуването на местната атмосферна циркулация. Наличието на множество минерални извори създава условия за поява на температурни инверсии през цялата година.

Режимът на валежите е един от основните климатични фактори, който влияе върху процесите за самопречистване на атмосферата. Планинският климат тук се характеризира с по-големи суми на валежите над 750 мм и продължително снежно задържане – от три до шест месеца. Този фактор също се оценява като благоприятен за разсейване на атмосферните замърсителите на въздуха.
месец

I

II

III

IV

V


VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Сума на валежите


48

40

41

47

73

69

53

38

36

48

52

50
Относит. влажност

81

77

74

72

72

72

67

65

70

77

82

83

Каталог: prev nsmos -> air -> roukav -> obshtini
obshtini -> Програма за управление на кав на Община Камено Мерки за подобряване на кав
obshtini -> Комплексна програма за управление на качеството на атмосферния въздух в община кърджали за периода
obshtini -> Програма за намаляване емисиите на прах и подобряване качеството на атмосферния въздух (кав) в Община Средец
obshtini -> Община девня п р о г р а м а
obshtini -> Комплексна програма за намаляване емисиите на прах и подобряване качеството на атмосферния въздух (кав) в Община Средец
obshtini -> Програма за управление качеството на атмосферния въздух 2004 2010 г февруари 2004 г гр. Панагюрище
obshtini -> Община благоевград п р о г р а м а


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница