За устройството и дейността на училищетостраница1/3
Дата25.07.2016
Размер409.01 Kb.
  1   2   3
51 СОУ „ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА” СОФИЯ

ПРАВИЛНИК

ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

/Актуализиран и приет на заседание на ПС, протокол № 2/14.09.2011г./
ЧАСТ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящият правилник се основава на ЗНП, Правилника за изменение и допълнение на ППЗНП, Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план /ЗСООМУП/ и Наредба №6/98 год. за разпределяне на учебното време за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи и степени на образование.

2. По степен видът на училището е средно общообразователно с профилирани паралелки с прием след завършен 7 клас: Изобразително изкуство с интензивно изучаване на английски език, Природоматематически профил с интензивно изучаване на английски език, Технологичен профил - Информационни технологии с интензивно изучаване на английски език, Технологичен профил - Стопански мениджмънт с интензивно изучаване на английски език, както и профилирани паралелки след завършен 8 клас: Технологичен профил - Информационни технологии, Природоматематически профил /по Наредба № 11/. Приемът след завършен 7 клас е с конкурсни изпити, а след завършен 8 клас – с конкурс по документи.

3. Обучението на учениците се провежда на книжовен български език.

Обучението в 51 СОУ е светско и не допуска налагането на религиозни и идеологически доктрини, както и организирането на религиозна, етническа, политическа дейност, пораждаща дискриминация на основата на пол, народност , религия.4. Учебният процес в училището се осъществява в дневна форма, както и в индивидуална и самостоятелна форма на обучение при наличие на условията, упоменати в ППЗНП. Дневната форма на обучение се организира в паралелки и групи, а индивидуалната и самостоятелната се организират за отделен ученик.

5. 51 СОУ „Елисавета Багряна” София осигурява обучение в начален, прогимназиален и гимназиален етап.

6. Приемането и преместването на ученици в друго училище се извършва на основание чл. 51,52,53 и 54 от ППЗНП.

7. Училището е юридическо лице и има наименование: 51 СОУ „Елисавета Багряна”; символ: зелена детелина; седалище: София; официален адрес: ул. „Софийски герой” № 28, който съответства на адреса на дирекцията; собствен кръгъл печат и печат с държавен герб; банкова сметка №: 1223027772 и БУЛСТАТ 000668081.

8. Училищният информационен център с библиотека се ползва от ученици, учители и служители на училището.9. Медицинската сестра обслужва учениците, учителите и служителите всеки ден от 8.00 до 16.30 ч.

10. Училищният параклис, построен с безвъзмездната помощ на родителите на учениците от 51 СОУ, е част от културния фонд на училището.

10.1. Училищният параклис носи името на Св.Пимен Зографски и празникът му се чества всяка година на 3 ноември – ден на художниците, иконописците и реставраторите.

10.2. В училищния параклис могат да пребивават едновременно не повече от 4 лица.10.3. В училищния параклис се влиза в прилично облекло, не се внасят храни и напитки, пази се тишина.

11. Административно-помощният персонал /домакин, технически секретар, главен счетоводител/ обслужват ученици, учители, родители всеки ден от 8.00 до 16.30 ч. В дните, когато се изплащат стипендии, се обслужват само ученици.

12. Охраната на училището се осъществява от фирма „Вадим”.

13. Документите за преместване на ученици по подлежащата и регистрационните книги се оформят от класните ръководители и техническия секретар, а удостоверенията за преместване с оценките по всички предмети се изготвят от класния ръководител.

ЧАСТ ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС
1.Учебната година е с продължителност 12 месеца.

2. Учебната година започва на 15 септември.

2.1.В случай, че денят по т. 2 е почивен, учебната година започва на първия следващ работен ден.

3.Продължителността на първия учебен срок е 18 учебни седмици.

4.Учебни дни може да се определят за неучебни или неучебни дни за учебни със заповед на министъра на образованието и науката.

4.1. В случай на разместване на почивните дни през годината на основание чл. 154, ал. 2 от Кодекса на труда обявените почивни дни са неучебни за учениците, съответно обявените работни дни са учебни дни, освен когато учениците са във ваканция.

4.2.Кметът на общината, след съгласуване с началника на регионалния инспекторат по образованието, може да обявява до три дни за неучебни за училищата на територията на общината, в случай на извънредни или непредвидени обстоятелства, както и за отбелязване на празника на общината.

4.3. В случаите по ал. 1, 2 след възстановяване на учебния процес и при необходимост началникът на регионалния инспекторат по образованието създава организация за преструктуриране на тематичното разпределение на учебното съдържание.

5. Продължителността на учебната година в различните класове е от 31 до 36 учебни седмици и се конкретизира в учебния план. Десетте резервни дни, предвидени за екскурзии и извънкласни дейности, могат да бъдат използвани за компенсиране на учебно време при възникване на екстремни обстоятелства /грипни епидемии, аварии и др.подобни/.

6. Учебната седмица е петдневна.

7. При наличие на писмено изразено съгласие на родителите организацията на работата на учениците от 1 до 4 клас може да бъде целодневна. Ако броят на желаещите за занималня е по-голям от този, който отговаря на финансовите възможности на училището, могат да бъдат организирани и групи срещу заплащане от страна на родителите.

8. Индивидуалната форма на обучение се организира за ученици, които по здравословни причини не могат да посещават училище (повече от 30 последователни дни), със специално разрешение от РИО. В този случай училището организира индивидуално обучение в домашни условия, като осигурява от 8 до 15 часа седмично.

9. Продължителността на учебните часове е, както следва:

* за 1-2 клас- 35 мин.

* за 3-12 клас- 40 мин.

10. Обучението се провежда в две смени- сутрешна, с начало на учебните занятия 7.30 ч.; следобедна, с начало на учебните занятия 13.15 ч. съгласно приети на ПС седмични разписания.

11.Консултации на учителите с ученици и родители, както и срещи с класния ръководител се провеждат по графици, утвърдени от Директора.

12. Седмичната натовареност на учениците е съобразена с изискванията на чл.94, ал.1 от ППЗНП и е както следва:

24 учебни часа- 1-2 клас

27 учебни часа- 3-4 клас

27 учебни часа- 5 клас

30 учебни часа- 6 клас

30 учебни часа- 7 -8 клас

36 учебни часа- 9-12 клас

Часът на класа и часовете по СИП се включват в седмичното разписание на учебните занятия извън броя на задължителните учебни часове.

13. Седмичното разписание на учебно-възпитателния процес се съобразява с Наредба №:6 на М3/ДВ - бр.55/1998 г., психо-физическите особености на учениците и възможностите на училището. Приема се на ПС и се утвърждава от Директора не по-късно от три дни след започването на новата учебна година.

14. Графикът за провеждането на занятията се контролира от главния дежурен учител.

15. Междучасията са с продължителност 10 минути; голямото междучасие е 30 минути за начален курс след втория час и 20 минути за среден и горен курс след третия час.

16. Учебните занятия се провеждат в две смени:

І срок

Първа смяна: от 8.00 ч.-1-а,б,в,г 2-а, в класове

от 7.30 ч.- 3-г, д и 5, 6, 7, 8 класовеВтора смяна:

от 13.15 ч.- 2-б, г, 3а, б, в, 4-а, б, в, 9,10,11 и 12 класовеІІ срок

Първа смяна:

от 8.00 ч, 1-а,б,в,г, 2-г,

от 7.30 ч.- 3 а,б, 4- а, 9,10,11 и 12 класове

Втора смяна:

от 13.15 ч. .- 2-а, б,в, 3-в, 4-б,в 5,6,7 и 8 класове17. Отклоняването на учители и ученици от учебни занятия се допуска само в случаите, предвидени от КТ или с разрешение на МОН.

18. Учебната година е с продължителност:

* за 1 и 12 клас- 31 седмици

* за 2 - 4 клас - 32 седмици

* за 5 - 7 клас - 34 седмици

* за 8 – 11 клас - 36 седмици

19. Учебното време на учениците по общозадължителните учебни предмети за ЗП и ЗИП за учебната седмица е според учебния план, съобразен с Държавните образователни изисквания.

20. Задължителните учебни предмети се провеждат в самостоятелен блок в едната половина на деня, а часовете за самоподготовка, заниманията по интереси и СИП - в подобен блок в останалата част на деня.

21. Училището е на двусменен режим на обучение.

22. За класна стая се счита кабинетът на класния ръководител. Естетизирането и стопанисването й се осъществява с труда и дарени средства на родителите на съответния клас.

23. В средния етап на основната образователна степен продължават всички ученици, успешно завършили началния етап.

24. Обучението в среден и горен курс включва задължителна подготовка /ЗП/, задължителноизбираеми /ЗИП/ и свободноизбираеми /СИП/ учебни предмети.

25. Желанието за обучение във формите на ЗИП и СИП, предложени от училището, се декларира от ученика в края на предходната учебна година или при записване със заявление до Директора, подписано от родителите. По време на учебната година ученикът не може да променя избраните от него ЗИП и СИП. Заявленията се съхраняват от Директора и подлежат на контрол.

26. ПС приема, а Директорът утвърждава групите и разпределението на учебните часове от ЗИП и СИП, както и учителите, които ще преподават.

27. Учениците имат право на консултации, като времето им е съобразено с общата натовареност за деня и се разработва в специален график, съобразен с извънкласните форми на работа.

28.Олимпиадите /училищен кръг/ се организират и провеждат съгласно указанията на РИО.
29.През учебната година учениците ползват коледна, междусрочна, пролетна и/или великденска и лятна ваканция. Учениците в I клас ползват и допълнителни дни за отдих през първия учебен срок.

 


ЧАСТ ІІІ. ДЕЖУРСТВА НА УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ
1. Дежурството на учители и ученици се организира по седмици по утвърден от Директора на училището график.

2. Главният дежурен учител:

2.1. Идва в училище в 7.15 часа и до 7.30 посреща учениците на входа на училището, заедно с дежурния помощник директор и дежурни ученици.

2.2. Установява присъствието на всички учители и при отсъствие на преподавател информира ръководството.

2.3. Съгласува евентуални промени в разписанието на учебните часове с пом. директора и уведомява учениците за тях.

2.4. Контролира навременното биене на звънеца за начало и край на часовете.

2.5. Ръководи работата на дежурните учители и ученици по коридорите за поддържане на реда и дисциплината в междучасията и следи за опазване на училищното имущество,

2.6. Поддържа връзка с училищната администрация за отстраняване на възникнали евентуални аварии и повреди,

2.7. Записва в специална книга нередовните ученици, които са без бележник и неприлично облекло. Отстранява ученици във външен вид, несъвместим със статута на училището.

3. Дежурните учители и ученици по коридорите.

3.1.Дежурните учители се определят от Директора в утвърден за това график. Дежурните ученици, също по график и контролирани от главния дежурен,се разпределят по двама за всеки коридор и за двора на училището.

3.2. Следят за опазване на реда и дисциплината в междучасията, не допускат вдигане на шум и тичане по коридорите.

3.3. Следят за опазване на училищното имущество и при забелязани нередности уведомяват главния дежурен учител. При неспазване на това изискване носят солидарна отговорност с извършителите.

4.Дежурните ученици по класове:

4.1. Дежурят по двама на седмица в кабинетите.

4.2. Информират се от класния ръководител за задълженията си.

4.3. Следят за хигиената в класната стая, почистването на дъската, готовността на класа за начало на часа, докладват за отсъстващи ученици.

4.4. При отсъствие на преподавател поддържат връзка с главния дежурен учител за промени в разписанието на учебните часове за деня.

4.5. При възникнали нарушения и нанесени материални щети незабавно уведомяват дежурния учител на етажа, главния дежурен учител или класния ръководител. При неспазване на това изискване дежурните се смятат за съпричинители на извършеното нарушение.

5.Оперативен дежурен учител-обезпечава непрекъснатостта на учебния процес и контрола върху него,както следва първа смяна от 7.30 до 13.05 и втора смяна от 13.05. до 18.50

6.Дежурният учител в училищния стол:

6.1. Следи за реда, дисциплината и хигиената в училищния стол.

6.2. При констатиране на нередности незабавно докладва на главния дежурен учител.

6.3. Не допуска външни лица, докато в стола се хранят ученици, учители и служители на училището /от 11.45 ч. до 13.00 ч./.

7. В сградата на училището се допускат ученици само срещу представяне на ученическа книжка. Учениците и преподавателите трябва да бъдат в училище най-малко 10 минути преди началото на учебната смяна..

8. След биенето на първия звънец учениците са длъжни да бъдат в класната стая, а след биенето на втория - да са по местата си, готови за работа. Часът завършва с биенето на звънеца за излизане.

9. Закъснения до 15 мин. за 3 учебни часа без уважителни причини се считат за 1 учебен час неизвинено отсъствие.

10. Ако до 10 мин. след започването на часа учителят не е в клас, дежурният ученик трябва да потърси информация от пом. директора за причината на закъснението и класът да изпълни разпорежданията му за организиране на останалата част от учебния час.

ЧАСТ ІV. ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ЖИВОТА НА УЧЕНИЦИТЕ
1. Не се допуска излизане на ученици от двора на училището по време на учебния процес без преподавател или възпитател, както и оставянето на ученици без надзор по време на организирания отдих.

2. Не се допуска в училището и района около него носенето на хладно, огнестрелно и газово оръжие, както и пиратки, спрейове и играчки, застрашаващи живота и здравето на участниците в учебно-възпитателния процес;

3. Не се допуска носенето и разпространяването на наркотични вещества, алкохол и цигари на територията на училището и прилежащия район.

4.Класните ръководители на учениците от 1, 2, 3 и 4 клас уточняват с родителите реда за довеждане и отвеждане на децата, като учениците имат право да тръгват сами от училище само след писмено съгласие от страна на родителите.

5.Класните ръководители на учениците от начален курс подготвят маршрутни карти, в които родителите вписват безопасния път на учениците от къщи до училището.

6. Не се разрешава влизането на външни лица в училището, включително и родителите, по време на УВП с изключение на определени приемни часове /за срещи и консултации/ и при извънредни ситуации.

7. Охраната на училището не допуска внасянето на обемисти пакети с неясно съдържание без съответна проверка.

8. Минимум два пъти годишно практически се проиграва изготвеният план за евакуация на учениците от сградата на училището.

9. Забранява се паркирането на леки автомобили, микробуси и автобуси в училищния двор;

10. Учениците от 1 до 8 клас задължително изучават в часа на класа правилата за движения по пътищата, съгласно одобрените учебни програми;

11. При провеждане на извънучилищни мероприятия, наблюдения с учебна цел и екскурзии съответният учител предварително декларира началния и крайния час, придружава учениците от и до училището. Писмените заявки-декларации се съхраняват при пом.директорите.

12. Отговорност за живота и здравето на учениците носят учителите, които провеждат извънучилищното мероприятие.

ЧАСТ V. УЧАСТНИЦИ В УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС
1. Учителите организират и ръководят учебния процес по своя предмет, като са длъжни да изпълняват изискванията на ППЗНП.

2. Учителите от първа смяна са длъжни да бъдат в училище не по-късно от 7.15 ч., от втора смяна - не по-късно от 13.00 ч. а възпитателите /в съответствие с програмата на класа/, но не по-късно от 11.30 ч.

3.Директорът на училището утвърждава график за консултации на всеки учител и график за приемното време на ръководството на училището, педагогическия съветник и класните ръководители за разговори с родителите.

4.В училищата , в които се обучават интегрирано ученици със специални образователни потребности със заповед на директора се създава екип, който се състои от: председател - учител в паралелката, и членове: психолог и/или педагогически съветник, ресурсен учител, учител - специален педагог, логопед, учители. В работата на екипа участват родителите или настойниците, а при необходимост и други специалисти.

5..Екипът по т.4 извършва оценка на образователните потребности, проследява динамиката в развитието на деца със специални образователни потребности и разработва индивидуални образователни програми за тяхното обучение, възпитание и развитие. Тези програми се утвърждават от директора на училището.

6. Учителите вписват в материална книга преподадения учебен материал в редовните часове и СИП ежедневно до края на работния ден, с което удостоверяват работата си за деня, като за началния и средния курс се водят отделни материални книги.

7. Учителят не допуска в работата си пряка и непряка дискриминация, основана на различие по пол, етническа принадлежност и религия.

8. Лицата, съзнателно подпомогнали извършването на актове на дискриминация, носят отговорност по силата на Закона за защита срещу дискриминацията.

9. Учителите имат право да проверяват бележниците и чантите на учениците за забранени материали по всяко време.

10. Учителят не може да нарушава правата на ученика, да унижава личното му достойнство, да прилага форми на физическо и психическо насилие върху него.

11.Учителски длъжности:

11.1. .Учителските длъжности са:

11.1.1."младши учител";

11.1.2. "учител";

11.1.3. "старши учител";

11.1.4. "главен учител";

11.1.5. (В сила от 01.01.2010 г.) "учител методик".

11.2.Длъжностите по ал. 1, т. 1, 2 и 3 се заемат от лица с придобито висше образование на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър", а длъжностите по ал. 1, т. 4 и 5 - с висше образование на образователно-квалификационна степен "магистър".

11.3.Учителските длъжности по ал. 1 по учебни предмети или модули от професионалната подготовка, както и по учебни предмети по изкуствата в училищата по изкуствата и в профилираните паралелки по изкуства, може да се заема и от лица с диплома за завършена степен на висшето образование по съответна специалност.

11.4.Длъжността "възпитател" се заема от лица с придобито висше образование на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър".

11.5. Условията и редът за заемането на длъжностите по ал. 1 и 4 се определят съгласно държавното образователно изискване за учителската правоспособност и квалификация.

11.6. Условията и редът за заемането на други длъжности в системата на народната просвета, свързани с възпитателната, с образователно-възпитателната, с диагностичната, корекционната и рехабилитационната дейност с деца и ученици, се определят съгласно държавните образователни изисквания за предучилищното възпитание и подготовка, за придобиването на квалификация по професии, за обучението на деца с хронични заболявания и/или специфични образователни потребности и за извънкласната и извънучилищната дейност.

11.7.Директорът на училището в рамките на делегирания бюджет, съответно на утвърдените му разходи, и/или за сметка на целево предоставени средства диференцира възнагражденията на учителите в зависимост от длъжностите по ал. 1, при условие че не са налице ограничения за увеличаване на разходите за работни заплати в бюджетните организации.12. Длъжностите по предходната точка не могат да се заемат от лица, които:

12.1. са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление;

12.2. са лишени от право да упражняват професията си;

12.3. страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота или здравето на децата и учениците, определени с наредба на министъра на образованието и науката, съгласувана с министъра на здравеопазването.13. Обществеността, административните органи, децата и учениците изразяват почит и уважение към учителите.

13.1. Административните органи и обществеността оказват помощ и съдействие на учителите за провеждане на ефективна възпитателна и образователна дейност.

13.2. Учители, постигнали високи резултати при възпитанието и обучението на децата и учениците, се поощряват с грамоти и с други награди, а дейността им се популяризира и получава обществено признание.


14. Учителят има следните права:

14.1. свободно да определя методите и средствата за провеждане на образователно-възпитателния процес, като активно използва интерактивни методи на преподаване и възможностите на информационните и комуникационните технологии;

14.2. да участва в класирането на проектите на учебници по съответния учебен предмет и при избора на учебник, по който ще се провежда обучението;

14.3. да получава информация по въпроси, свързани с изпълнение на служебните му задължения, както и за възможностите за повишаване на професионалната му квалификация;

14.4. да повишава образованието и професионалната си квалификация;

14.5. да дава мнения и да прави предложения за развитие на училището, детската градина и обслужващото звено;

14.6.да използва училищната материално-техническа база за изпълнение на служебните си задължения.

14.7.да членува в професионални организации и да взема участие в работата на регионалните и националните им органи.15.Учителят има следните задължения:

15.1. да изпълнява нормата за задължителна преподавателска работа и другите задължения, включени в длъжностната му характеристика;

15.2. да преподава учебния предмет на книжовния български език, с изключение на учебните предмети "чужд език" и "майчин език", както и на учебните предмети на чужд език, да общува с децата или учениците на книжовен български език и да ги подпомага да усвояват книжовноезиковите норми;

15.3. да уведомява своевременно директора, когато се налага да отсъства от учебни часове, за осигуряване на заместник с оглед недопускане на свободни часове;

15.4. да участва в работата на педагогическия съвет и да изпълнява неговите решения;

15.5. да изпълнява предписанията и препоръките на органите, осъществяващи методическа дейност и контрол в системата на народната просвета;

15.6. да опазва живота и здравето на децата или учениците по време на образователно-възпитателния процес и на други дейности, организирани от училището, детската градина или обслужващото звено;

15.7. да поддържа и повишава професионалната си квалификация;

15.8. да информира родителите писмено и на индивидуални срещи , които се провеждат в приемното време на учителя, за успеха и развитието на детето или ученика, за спазването на училищната дисциплина, както и за уменията му за общуване и интегриране в училищната среда, да ги насочва към форми за допълнителна работа с оглед възможностите, потребностите и желанията на детето или ученика при зачитане на тяхното право да вземат решения;

15.9. да не ползва мобилен телефон по време на час;

15.10. да не пуши, да не внася и да не употребява алкохол в училището, както и извън него - при провеждане на мероприятия и дейности, в които участват ученици;

15.11. да се явява на работа с облекло и във вид, които съответстват на положението му на учител и на добрите нрави;

15.12.да не внася в училището оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност.

15.13. да спазва Етичния кодекс на учителя.Каталог: download
download -> Конкурс „зелена планета 2015" Наградени ученици І раздел „Природата безценен дар, един за всички"
download -> Литература на народите на Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия
download -> Конкурс за певци и инструменталисти „ Медени звънчета
download -> Огнената пещ
download -> Задача Да се напише програма която извежда на екрана думите „Hello Peter. #include void main { cout }
download -> Окс“бакалавър” Редовно обучение I до III курс
download -> Конспект по дисциплината „Екскурзоводство и анимация в туризма" Специалност: "Мениджмънт в туризма"
download -> Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен " "
download -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница