За възлагане на обществена поръчка, чрез публична покана, по реда на глава осем „А” от зоп, с предметстраница1/4
Дата22.08.2016
Размер401.91 Kb.
  1   2   3   4СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД


УТВЪРДИЛ:
………………………………

Методи Лалов

Председател на Софийски районен съд

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА,

ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСЕМ „А” ОТ ЗОП, С ПРЕДМЕТ:

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОМУНИКАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ”гр. София, 2014 г.

Настоящият документ е изготвен на основание чл. 101б, ал. 1 от ЗОП и съдържа пълното описание и техническата спецификация на предмета на обществената поръчка и проекта на договор.
СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА 1. Раздел І. Публична покана.

 2. Раздел ІІ.Пълно описание на обекта и предмета на поръчката. Техническа спецификация – Приложение № 1 и Проект на договор – Приложение № 2.

 3. Раздел ІІІ. Изисквания към участниците;

 4. Раздел ІV. Изисквания и съдържание на офертата. Представяне на оферта

 5. Раздел V. Образци на документи

Образец - Приложение 1 – Образец на информационен лист на участника;

Образец - Приложение 2 – Образец на декларация по чл. 47, ал. 1, т.1 ЗОП;

Образец - Приложение 3 – Образец на декларация по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП;

Образец - Приложение № 4 – Образец на списък на собствените и/или наети сервизни бази в гр. София;

Образец - Приложение № 5 – Образец на декларация за разположение на специалисти;

Образец - Приложение № 5а – Образец на декларация за разположение от специалист;

Образец - Приложение № 6 – Образец на декларация за оглед на сградата;

Образец - Приложение 7 – Образец на техническо предложение;

Образец - Приложение 7А – Образец на техническа оферта – таблица;

Образец - Приложение 8 – Образец на ценова оферта;

Образец - Приложение № 9 – Образец на списък на документите съдържащи се в оферта.

І. ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ІІ. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
1. Информация за Възложителя. Цел на провеждане на публичната покана.

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, гр. София, бул. „Драган Цанков” № 6, БУЛСТАТ BG 831462482, (наричано за краткост по-долу СРС/Възложител).

В рамките на настоящата поръчка, СРС цели да подсигури необходимото комуникационно оборудване за новата сграда на съда, находяща се в гр. София, бул. „Цар Борис” № 54.


2. Обект на поръчката: Доставка на оборудване, по смисъла на чл.3, ал.1, т.1 от ЗОП.

3. Пълно описание на предмета и условията на поръчката и техническа спецификация.

Съгласно Приложения № 1 и № 2, неразделна част от настоящата документация.Гаранционен срок.

Възложителят изисква: не по-малко от 60 календарни месеца, считано от датата на подписване без забележки на приемо – предавателния протокол по чл.6 от проекта на договор.


4. Срок и място за изпълнение на поръчката:
4.1. Срок за изпълнение:

Цялостното изпълнение на предмета на договора се извършва в срок не повече от 90 календарни дни, считано от датата на получаване на писмената заявка на Възложителя съгласно, чл.1, ал.2 от проекта на договор.


4.2. Място за изпълнение на поръчката:

За място на доставка и монтаж на комуникационно оборудване се счита: гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ”, № 54.


5. Гаранция за изпълнение на договора (парична сума или банкова гаранция): В размер на 3 на сто от общата стойност на договора без ДДС. Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са посочени в раздел Х от проекта на договор.


 1. Критерии за оценка: Офертите ще бъдат класирани по критерия „най-ниска цена”.


ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ.
Изисквания за техническите възможности и квалификацията на участниците:
1. Списък на извършените доставки и услуги, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата, определена като краен срок за подаване на офертите, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка и услуга (чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП).

Минимални изисквания:

Всеки участник, трябва да има поне 2 (две) изпълнени обществени поръчки през последните три години, считано от датата, определена като краен срок за подаване на офертите, всяка от които да включва доставки и услуги с предмет, еднакъв или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка.Документ с който се доказва:

Образец - Приложение № 3, към документацията за участие, попълнен съгласно изискванията посочени в него (оригинал).


2.Списък на собствените и/или наети сервизни бази в гр. София - адрес, телефон, оторизирани от производителите на предлаганата техника (чл.51 ал.1, т.3 от ЗОП):

Минимални изисквания:

Всеки участник трябва да има поне 1 (една) сервизна база на територията на гр. София.Документ с който се доказва:

Образец - Приложение №4, към документацията за участие, попълнен съгласно изискванията посочени в него (оригинал).


3. Каталози (фотографски снимки на стоките) съдържащи подробни описание на основните технически характеристики с посочена връзка към официалните интернет страници на производителите, от където може да се получи техническа информация за предложените модели. (чл. 51 ал. 1, т. 5 от ЗОП):

Минимални изисквания:

Всеки участник, трябва да представи каталог/зи на предлаганото оборудване, за което счита че съответства на техническата спецификация на Възложителя с посочена интернет връзка.Документ с който се доказва:

Цветен каталог/зи, от който е видно в явен вид основните технически параметри,

по които да бъде оценявано оборудването.
4. Доказателства, че участникът е оторизиран от предлагания производител за продажба и сервиз на предлаганата техника.

Минимални изисквания:

Всеки участник, трябва да бъде оторизиран от предложения производител или негов официален представител за продажба и сервиз.Документ с който се доказва:

Заверено за вярност с оригинала, копие от документа, удостоверяващ правото на участника за продажба и сервиз, издаден от производителя или негов официален представител за продажба и сервиз на предлаганата техника.5. Всеки участник трябва да разполага със сертифициран от производителя на техниката специалист за конфигуриране на Layer 3 комутаторите и сертифициран технически специалист. (чл.51, ал.1, т.7 от ЗОП).

Минимални изисквания:

Участникът да разполага с поне един сертифициран от производителя на техниката специалист за конфигуриране на Layer 3 комутаторите и сертифициран технически специалист.Документи с който се доказва:

Справка-декларация по Образец – Приложение №5 и №5а, попълнен съгласно изискванията посочени в него (оригинал).


ІV. ИЗИСКВАНИЯ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА. ПРИЕМАНЕ НА ОФЕРТАТА.

А) ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТАТА . ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА.

 1. Всеки участник има право да представи само една оферта.

 2. Лице (физическо или юридическо), което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. Едно лице може да участва само в едно обединение.

 3. За участие в публичната покана за възлагане на обществената поръчка, участникът следва да представи оферта на български език, изготвена при спазване на законовите изисквания, както и на условията и изискванията на настоящата документация за участие.

 4. Не се допуска представяне на варианти на офертата. Не се допуска представяне на оферти за части от предмета на обществената поръчка.

Оферта, съдържаща варианти, няма да бъде разглеждана и допусната да участва в класирането.

 1. Представените образци в документацията за участие и условията описани в тях са задължителни за участниците.

 2. Срокът на валидност на офертите трябва да бъде не по-малко от 150 дни, считано от крайният срок за представяне на оферти и представлява времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти.

 3. Офертата се представя на български език, като всяка сраница от нея следва да е номерирана.

 4. Офертата следва да бъде представена на адреса, посочен в публичната покана за обществената поръчка, преди часа и датата, посочени като срок за представяне на офертите.

 5. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника лично или от упълномощен от него представител или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба.

Върху плика участникът посочва следните означения:

„Оферта”, име на участника, предмет на поръчката, адрес и лице за кореспо. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, или чрез куриерска служба. 1. При приемане на офертата върху плика по т. 9 се отбелязва поредният номер, датата и часа на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ. Възложителят не приема за участие и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър.

 2. Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за сметка на участника. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника.

 3. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока определен от него. Участникът не може да иска от Възложителя съдействия като: митническо освобождаване на пратка; получаване чрез поискване от пощенски клон; взаимодействия с куриери или други.

 4. До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, допълни или да оттегли офертата си. След крайния срок за подаване на офертите участниците не могат да оттеглят или променят офертите си.

 5. Всички разходи на участника за изготвяне на оферта за участие в публичната покана са за негова сметка.нденция, телефон, факс и по възможност и електронен адрес.


Б) СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА

В плика с подадената оферта се поставят, следните документи:2.1.Списък на документите, съдържащи се в офертата (оригинал), подписан от представляващия/те, съгласно актуалното състояние на участника – Образец – Приложение № 9.

Документите, описани в списъка, трябва да са окомплектовани, номерирани и подредени хронологично по реда, по който се изискват.2.2. Информационен лист на участника - Образец – Приложение № 1 (чл.101в, ал.1, т.1 от ЗОП).

2.3. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Чуждестранни юридически лица представят съответен еквивалентен документ или идентификационен номер, издаден от компетентния съдебен или административен орган в държавата, в която са установени и документ за самоличност на физическо лице.

2.3.1. Оригинал/нотариално заверено копие на Договор за създаване на обединение съгласно Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) в случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, подписан от лицата включени в обединението. В договора за създаване на обединението трябва да бъдат определени делът на участие на всеки от участниците в него и разпределението на конкретните дейности - предмет на изпълнение по тази обществена поръчка между отделните участници в обединението, както и водещият участник в обединението и лицето/лицата, което представлява обединението. Договорът трябва да съдържа изрична клауза, че участниците в обединението носят пред Възложителя солидарна отговорност за изпълнението на поръчката и поето задължение за непрекратяване на обединението или на участието на участник в него преди да е приключило изпълнението на договора с Възложителя. Ако договорът за обединение не е с нотариална заверка на подписите на участниците в него, да бъде представено и пълномощно с нотариално заверени подписи за представителната власт на лицето, упълномощено да представлява обединението.

2.3.2. Копие на документите за регистрация или идентификационен номер за всяко юридическо лице и документ за самоличност на физическо лице, включено в обединението. Чуждестранни юридически лица, участници в обединението представят съответен еквивалентен документ или идентификационен номер, издаден от компетентния съдебен или административен орган в държавата, в която са установени и документ за самоличност на физическо лице

2.3.3. Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато офертата (както и други документи от нея) не са подписани от представляващия/те участника, съгласно актуалното му състояние, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в настоящата публична покана. Декларацията по чл. 47, ал. 1, т.1 от Закона за обществените поръчки не могат да бъдат подписвани от пълномощник.

2.4. Декларация по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП съгласно Образец Приложение № 2

2.5. Доказателства на технически възможности и квалификация на участниците:

2.5.1. Декларация по чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП (оригинал), попълва се и се подписва съгласно Образец Приложение № 3;

2.5.2. Декларация по чл.51, ал.1, т.3 от ЗОП (оригинал), попълва се и се подписва съгласно Образец Приложение № 4;

2.5.3. Каталози (брошури, фотографски снимки на стоките), съдържащи подробно описание на основните технически характеристики, с посочена връзка към официалните интернет страници на производителите, от където може да се получи техническа информация за предложените модели (чл. 51 ал. 1, т. 5 от ЗОП).

2.5.4. Доказателства, че участникът е оторизиран от предлагания производител за продажба и сервиз на предлаганата техника.

2.5.5. Справка-декларация по чл.51, ал.1, т.7 от ЗОП (оригинал), попълва се и се подписва съгласно по Образец – Приложение №5 и №5а.2.6. Декларация за извършен оглед (оригинал), попълва се и се подписва съгласно Образец Приложение № 6;

2.7. Техническо предложение съгласно съгласно Образец Приложение № 7 и Техническа оферта (таблица), съгласно Образец – Приложение № 7А;

2.8. Ценово предложение, съгласно Образец Приложение № 8;

2.9. Списък на документите съдържащи съгласно Образец Приложение № 9.

На основание чл.101б, ал.2 от ЗОП, настоящата документацията за участие, заедно с приложенията към нея, е публикувана в „Профила на купувача”.

На основание чл.101б, ал.6 от ЗОП, при писмено искане, направено до три дни преди изтичане на срока за получаване на оферти, възложителят най-късно на следващия ден ще публикува в „Профила на купувача” писмените разяснения по условията на обществената поръчка.


V. ОБРАЗЦИ- ПРИЛОЖЕНИЯ НА ДОКУМЕНТИ.
Образец - приложение № 1

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница