За възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от зоп с рег.№918008 и предмет„Механична обработка в заводски условия на корпусите и валовете на лб за мв”страница1/4
Дата18.06.2018
Размер0.6 Mb.
  1   2   3   4за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с рег.№ 918008 и предмет„Механична обработка в заводски условия на корпусите и валовете на ЛБ за МВ”

Съдържание на документацията
Наименование

1.

Обява

2.

Образец на оферта

3.

Проект на договор

4.

Указания към кандидатите в обществената поръчка

5

Образци на документи

Съгласували:

Директор „ДМОП”:

Д. Неделчева
Директор „ДАДФК”:

Р. Германов


Н-к РМБ:

инж. Владимир Колев


Р-л Търговски отдел:

М. Макаков


Юрисконсулт:

.......................ОБРАЗЕЦ
ОФЕРТА

за участие в Обществена Поръчка на стойност по чл.20 ал.3 от зоп
До:

6265 “тЕц Марица Изток 2”ЕАД

с. Ковачево, обл. Стара Загора
От:

1.1. Фирма /наименование/ на участника:

……………………………………………………………………………………………

ЕИК, БУЛСТАТ: …………………………………………………………………………

Регистрация по ЗДДС: ……………………………………………………………………

1.2. Седалище и адрес на управление:

………………………………………………………………………………………………

Адрес за кореспонденция: …………………………………………………………….…

телефон:………………; факс:………………; електронен адрес: ………………...……

1.3. Лични данни на представляващия:…………………………...……….……….……

ЕГН…………………………; л.к.№…………………издадена на ………………..……

от ………………………………………… гр.…………………………………….………

1.4. Лице за контакти: ………………….…………..; длъжност ..………………………

телефон………………..; факс……………………; електронен адрес: …………………

1.5. Обслужваща банка:……………………….………………………………….………

BIC………………….……….., IBAN…………………..................………………………

титуляр на сметката ………………………..……………………………………………

Упълномощен да подпише офертата (техническо и ценово предложение) е:

...........................................................................................................................................

/Описват се и се прилага нотариално завереното пълномощно на подписващия офертата, когато това не е представляващия фирмата участник/.
Уважаеми госпожи и господа,

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с рег. №918008 и предмет Механична обработка в заводски условия на корпусите и валовете на ЛБ за МВ.


I. Като неразделна част от настоящата оферта прилагаме следните документи, както следва:

Приложение №1 - опис (подписан и подпечатан) на всички документи, съдържащи се в офертата на участника (представя се окомплектовано в папка, класьор, като всяко от приложенията следва да е обособено, обозначено)

Приложение №2 - документи, удостоверяващи съответствие с критериите за подбор, съгласно чл. 59-64 от ЗОП, и описани в обявата по чл. 187, ал.1 от ЗОП, както следва:

- Списък на изпълнени услуги (по образец на Възложителя)


подпис: .......................................

- Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и/или членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицата, включително тези, които ще отговарят за качеството (по образец на Възложителя).

- Списък на технически лица и/или организации, включени или не в структурата на участника, включително тези, които ще отговарят за качеството (по образец на Възложителя).

- Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката (по образец на Възложителя).

Приложение №3 - декларации, съгласно чл. 97, ал.5 от ППЗОП по образец на възложителя за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 5 и 7 ЗОП (вкл. за подизпълнители или трети лица, ако е приложимо)

Приложение №4 - Декларация по образец на възложителя за обстоятелствата по чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП. Декларацията се представя и от подизпълнителите и третите лица, ако има такива, както и от всяко от лицата, включени в обединението - участник в обществената поръчка, което не е юридическо лице.

Приложение №5 - декларация по образец на възложителя за използването/ неизползването на подизпълнители и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива, както и декларация за поетите от подизпълнителя задължения.

Приложение №6 - документи за поетите от трети лица задължения (прилагат се, ако участникът се позовава на капацитета на трети лица)

Приложение №7 - декларация по образец на възложителя за удостоверяване липсата на основания за отстраняване от процедурата, съгласно чл. 101, т.11 от ЗОП.

Приложение №8 - документите по чл.37, ал. 4 от ППЗОП – нотариално заверено копие от договор за създаване на обединение или друг документ, от който е видно правното основание за създаване на обединението, както и информация относно правата и задълженията на участниците в обединението, разпределението на отговорността помежду им и дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението - когато е приложимо;

Приложение №9 - документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо

Техническо предложение за изпълнение предмета на поръчката:

1. Ще изпълним предмета на поръчката, съгласно посочените спецификация и изисквания на Възложителя.

2. Изделията ще се обработят в съответствие с предоставената от Възложителя техническа документация, гарантирано с протокол от измерване на геометричните размери и Декларация за съответствие на изделието с техническите изисквания на Възложителя.

3. Приемаме гаранционният срок да бъде 12 месеца от датата на Приемо–предавателен протокол за извършена обработка на изделието

4. Срок за изпълнение на поръчката: 1 (една) година или до изчерпване на стойността по договора, което от двете събития настъпи по-рано.

подпис: .......................................

5. Срок за обработка на всяко изделие: 30 дни от предоставянето му за ремонт на територията на изпълнителя, удостоверено с подписан Приемо – предавателен протокол.

6. Място на изпълнение на поръчката: ремонтната база на Изпълнителя, намираща се в ................./точен адрес/...................................................................................

Транспортирането на възлите и детайлите за обработка до и от ремонтната база на Изпълнителя е задължение на Възложителя и е за сметка на Възложителя.

7. Други документи, касаещи изпълнението на поръчката, по преценка на участника:................................................................................................................................................

Ценово предложение за изпълнение на поръчката:

1. Предлаганата от нас обща стойност на договора е ................... (словом:............... ....................................................................) лв., без ДДС и включва всички разходи на изпълнителя за изпълнение на механичната обработка. Цената не включва транспортните разходи до и от ремонтната база на Изпълнителя, които са задължение на Възложителя

2. Предлаганите от нас единични цени за отделните позиции от обема на услугата са съгласно Приложение 1 към настоящата оферта.

Посочените в Приложение 1 към настоящата оферта количества са прогнозни и служат само за целите на класирането, като договорът ще се сключи на база единични цени.

3. Приемаме начин на плащане: в срок до 60 дни след двустранно подписан протокол за извършената услуга, представяне на придружителни документи и оригинална фактура, издадена съгласно чл.113 от ЗДДС и след представяне на документи по чл. 66, ал. 4-7 от ЗОП при сключени договори с подизпълнители. Срокът за плащане тече от датата на последно представения документ.
IV. Декларираме, че

1. Сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас обществена поръчка и изискванията на ЗОП. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

2. Сме уведомени, че количествата, посочени в спецификацията, Приложение 1 към настоящата оферта, са прогнозни и формираната обща цена ще служи само за целите на класирането.

3. Приемаме предложения от Възложителя проект на договор, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „в“ от ППЗОП.

4. Валидността на техническото и ценовото предложение е 90 календарни дни от датата на представяне на офертата, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „г” от ППЗОП.

5. При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „д“ от ППЗОП.

6. В случай че нашето предложение бъде прието и бъдем определени за изпълнител при подписване на договора, ще представим следните документи:

- документи по чл.58, ал.1, т.1, т.2 и т.4 от ЗОП

подпис: .......................................
- декларация по чл.4, ал.7 и по чл.6, ал.5, т.3 от ЗМИП и декларация по чл.6, ал.2 от ЗМИП /по образец на Възложителя/
- удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение (когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица и възложителят не е предвидил изискване за създаване на юридическо лице)


Упълномощен да подпише офертата (техническо и ценово предложение) е:

................................................................................................................................................
/Описват се и се прилага нотариално завереното пълномощно на подписващия офертата, когато това не е представляващия фирмата участник/.

Забележка: Под заверен от Участника документ се разбира подписан от представляващия фирмата - Участник или упълномощеното от него лице и подпечатан с мокър печат на фирмата документ.

подпис: .......................................


дата: ......................................... име:..............................................
град: ......................................... длъжност: ....................................

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Спецификация на корпусите и валовете

за ЛБ на МВ подлежащи за ремонт и механична обработка за 2018г.
Наименование

Коли

чество

Един. цена в лв., без ДДС

Обща цена в лв., без ДДС

1.

Корпус за ЛБ на МВ3300/800/490 възстановяване на лагерните гнезда ф480+0.063 и ф650+0.080мм съгласно чертежи Кн.5.04.02/00-20 и КН5.04.02/00.03 при спазване на изискването - отклонението от несъосност на отворите ф480 и ф650 не по-голямо от 0,060мм

4бр.1.1

Замерване (предварително и окончателно) на размера ø 480мм


1.2

Замерване (предварително и окончателно) на размера ø 650мм


1.3

Установяване и центроване на корпуса на ЛБ върху масата на хоризонтално – разстъргващата машина (борверг)


1.4

Разстъргване на отвор ø 480 мм за последващо наваряване.


1.5

Разстъргване на отвор ø 650 мм за последващо наваряване.


1.6

Наваряване на отвор ø 480мм с необходимия припуск


1.7

Наваряване на отвор ø 650мм с необходимия припуск


1.8

Установяване и центроване на корпуса на ЛБ върху масата на хоризонтално – разстъргващата машина (борверг)


1.9

Разстъргване на отвор ø 480 мм


1.10

Разстъргване на отвор ø 650мм и направа на фаски 2x450.


1.11

Почистване на отворите ø 480 мм, ø 650мм и корпуса от стружки и други вещества


2.

Корпус за ЛБ на МВ150/270 възстановяване на лагерните гнезда ф480+0.063 и ф720+0.080мм съгласно чертежи РМВ 03-00-00-08А и РМВ 03-00-00-05А при спазване на изискването -отклонението от несъосност на отворите ф480 и ф720 не по-голямо от 0,060мм

3бр.2.1

Замерване (предварително и окончателно) на размера ф480+0.063


2.2

Замерване (предварително и окончателно) на размера ø 720мм


2.3

Установяване и центроване на корпуса на ЛБ върху масата на хоризонтално –разстъргващата машина (борверг)


2.4

Разстъргване на отвор ø 480мм за последващо наваряване


2.5

Разстъргване на отвор ø720мм за последващо наваряване


2.6

Наваряване на отвор ø 480мм с необходимия припуск


2.7

Наваряване на отвор ø 720мм с необходимия припуск


2.8

Установяване и центроване на корпуса на ЛБ върху масата на хоризонтално –разстъргващата машина (борверг)


2.9

Разстъргване на отвор ø 480 мм


2.10

Разстъргване на отвор ø 720мм и направа на фаски 2x450


2.11

Почистване на отворите ø 480 мм, ø 720 мм и корпуса от стружки и други вещества


3.

Корпус за ЛБ на МВ90/60 възстановяване на лагерните гнезда ф480+0.063 и ф720+0.080мм съгласно чертежи К1141 и К1459.00.04 при спазване на изискването – отклонението от несъосност на отворите ф480 и ф720 не по-голямо от 0,060мм

4бр.3.1

Замерване (предварително и окончателно) на размера ф480+0.063


3.2

Замерване (предварително и окончателно) на размера ø 720мм


3.3

Установяване и центроване на корпуса на ЛБ върху масата на хоризонтално –разстъргващата машина (борверг)


3.4

Разстъргване на отвор ø 480мм за последващо наваряване


3.5

Разстъргване на отвор ø720мм за последващо наваряване


3.6

Наваряване на отвор ø 480мм с необходимия припуск


3.7

Наваряване на отвор ø 720мм с необходимия припуск


3.8

Установяване и центроване на корпуса на ЛБ върху масата на хоризонтално –разстъргващата машина (борверг)


3.9

Разстъргване на отвор ø 480 мм


3.10

Разстъргване на отвор ø 720мм и направа на фаски 2x450


3.11

Почистване на отворите ø 480 мм, ø 720 мм и корпуса от стружки и други вещества


4.


Корпус на лагерен блок за МВ 150/270 – възстановяване на гнездото на корпуса ф535 f 9 съгласно чертеж №РМВ -03-00-00-08А

3бр.4.1


Установяване и центроване на корпуса на ЛБ върху масата на хоризонтално разстъргващата машина ( борверг)4.2

Разстъргване на отвор ф535 f9

до зачистване при спазване на изискването – отклонението от съосност на отворите ф720 и ф535мм не по- голямо от 0,060мм

4.3


Монтиране на нов стакан изработен от „ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД4.4

Разстъргване на отвор ф480+0.063мм при спазване на изискването – отклонението от съосност на отворите ф720 и ф480 мм не по –голямо от 0,060мм


5Корпус на лагерен блок за МВ 90/60 – възстановяване на гнездото на корпуса ф 534 f 9 съгласно чертеж К-1141

3бр.5.1


Установяване и центроване на корпуса на ЛБ върху масата на хоризонтално разстъргващата машина ( борверг)


5.2

Разстъргавне на отвор ф534 f9

до зачистване при спазване на изискването – отклонението от съосност на отворите ф720 и ф534мм не по- голямо от 0,060мм
5.3


Монтиране на нов стакан изработен от „ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД


5.4

Разстъргване на отвор ф480+0.063мм при спазване на изискването – отклонението от съосност на отворите ф720 и ф480 мм не по –голямо от 0,060мм


6.

Направа на шпонкови канали и резбови отвори на вал за ЛБ на МВ3300/800/490 съгласно чертеж № КН5.04.02.00.01

1бр.7.

Направа на шпонкови канали и резбови отвори на вал за ЛБ на МВ 150/270 съгласно чертеж

№ РМВ03-00-00-03А2бр.8.

Направа на шпонкови канали и резбови отвори на вал за ЛБ на МВ 90/60 съгласно чертеж №1653/К

2бр.


ОБЩО:

Забележка :

Крайната цена на механичната обработка на всеки корпус на ЛБ ще се сформира от сбора на цените на действително извършените технологични операции.


Броят на детайлите за ремонт по т.1÷8 е ориентировъчен, като може да се промени в зависимост от производствената необходимост на Възложителя. В такъв случай общата стойност на договора не може да бъде надвишена.

подпис: .......................................


дата: ......................................... име:..............................................
град: ......................................... длъжност: ....................................

Проект за ДОГОВОР
Днес….............2018г. в “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД се сключи настоящия Договор за възлагане на обществена поръчка между:

ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД, със седалище и адрес на управление: област Стара Загора, община Раднево, с. Ковачево, п. код 6265, тел.: 042/662214, факс: 042/662000, Електронна поща: tec2@tpp2.com, Интернет страница: www.tpp2.com; регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписванията; ЕИК 123531939; Разплащателна сметка: IBAN: BG22TTBB94001526680953, BIC: TTBBBG22, Сосиете Женерал Експресбанк АД, представлявано от инж. Живко Димитров Динчев Изпълнителен директор, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ


и
................................................................, със седалище и адрес на управление: ........................................................................................., тел. ............................, факс: .............................; Регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписвания; ЕИК по БУЛСТАТ: ......................................, Ид № по ДДС: .......................................; IBAN:............................................................................... BIC: ................................... Банка: .............................................................................. – град /клон/офис: ..................................... представлявано от .................................................................................................................., наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ
за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.Предмет на настоящият договор е „Механична обработка в заводски условия на корпусите и валовете на ЛБ за МВ”.

2. Неразделна част от договора е Приложение №1 – Спецификация.

3. Договорът се сключва в резултат на проведена обществена поръчка, по реда на чл.20, ал.3, т.2 и чл. 187, ал. 1 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява рег.№918008.II. ЦЕНИ, НАЧИН НА ФАКТУРИРАНЕ И ПЛАЩАНЕ

1. Общата стойност на договора е до 60 000.00 (шестдесет хиляди лв., 0 ст.), без ДДС с включени всички разходи на изпълнителя за изпълнение на поръчката.

2. Единичните цени за отделните позиции от обема на услугата са съгласно Приложение 1 – неразделна част от настоящия договор.

3. Плащането се извършва до в срок до 60 дни след двустранно подписан протокол за извършената услуга, представяне на оригинална фактура, издадена съгласно чл.113 от ЗДДС и след представяне на документи по чл. 66, ал. 4-7 от ЗОП при сключени договори с подизпълнители. Срокът за плащане тече от датата на последно представения документ.


III. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

1. Срокът за изпълнение на договора е 1 (една) година, считано от 30.03.2018г., или до изчерпване на сумата от 60 000.00 лв., което от двете събития настъпи по-рано.

2. Срок за обработка на всяко изделие: до 30 дни от предоставянето му за ремонт на територията на изпълнителя, удостоверено с подписан Приемо – предавателен протокол.

IV. ГАРАНЦИОНЕН СРОК


  1. Гаранционният срок за всяко обработено изделие е 12 месеца от датата на Приемо –предавателен протокол за извършена обработка на изделието.


V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

1.1. Възложителят уведомява Изпълнителя по телефон или факс, че има необходимост от ремонт на определени изделия от обема на настоящия договор и се договарят за датата на изпращане на възлите и детайлите.

1.2. Да определи лице или група от своя персонал, отговорни за решаването на всички въпроси, възникнали в процеса на работа по предмета на договора.

1.3. Възложителят има право във всеки момент от изпълнението на договора да извършва проверка относно качеството и стадия на изпълнение, без това да пречи на оперативната дейност на Изпълнителя.

1.4. Да приеме изпълнението на услугата и да подпише документите от Раздел V. т.2.3, ако обработените изделия отговарят на изискванията на спецификацията и техническата документация, гарантирано с протокол от геометричните измервания и декларация за съответствие на услугата и са представени всички придружителни документи.

1.5 Да не приема доставените изделия в случай че има забележки по т. 1.4 от текущия Раздел.

1.6 Транспортирането и всички транспортни разходи се извършват от и са за сметка на Възложителя с изключение на случаите по т.4 от Раздел VI.

1.7 Да заплати дължимите от него суми в сроковете и размерите, съгласно Раздел II от настоящият договор;


2. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

2.1. Изпълнителят се задължава да изпълни поръчката качествено в съответствие с предложеното в офертата му Приложение 1, неразделна част от договора.

2.2. Да уведоми Възложителя за готовност за предаване на изделията.

2.3 Да представи на Възложителя протокол от измерване на геометричните размери и Декларация за съответствие на услугата.

2.4. Да изпълни със свои ръководни и изпълнителски кадри и наличната си техника дейностите по предмета на договора в съответствие с обемите, сроковете и изискванията на Възложителя.

2.5. При извършване на работата да не назначава хора, които са в трудовоправни отношения с централата.

2.6. Задължава се при документирането на сделките /фактурирането/ да спазва изискванията на чл. 113 от ЗДДС и чл. 4 от Закона за счетоводството.

2.7. Задължава се да спазва сроковете от Раздел III на настоящия договор.

2.8.Изпълнителят е длъжен на основание чл.75, ал.2 ППЗОП в срок до 3 дни след сключване на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител, да изпрати на Възложителя копие заверено „Вярно с оригинал” от договора или допълнителното споразумение, заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 от ЗОП.

2.9.Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

2.9.1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване от процедурата;

2.9.2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.

2.10. При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по чл. 66, ал. 11 от ЗОП.

2.11. При обществени поръчки за услуги, чието изпълнение се предоставя в обект на възложителя, след сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, изпълнителят е длъжен да уведоми възложителя за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата.

2.12. Изпълнителят е длъжен да уведоми възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.

2.13. Изпълнителят и подизпълнителят/ите при изпълнението на договорите за обществени поръчки са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право съгласно приложение № 10 от ЗОП.

2.14. Изпълнителят се задължава да представи в срок от 10 дни, считано от датата на подписване на договора, договор за подизпълнение с подизпълнител/ите, посочени в офертата.

Забележка: В окончателния текст на договора за обществена поръчка клаузите относно подизпълнителите се заличават, ако в офертата си участникът не е декларирал участие на подизпълнители
VI. ЕКСПЕДИЦИОННИ ДОКУМЕНТИ И ПРИЕМАНЕ НА УСЛУГАТА

1. Изпълнителят уведомява Възложителя по телефон или факс, че има готовност за предаване на обработените изделия

2. Приемането на изпълнението на услугата се извършва на територията на Изпълнителя в присъствието на представители на двете страни по договора, като се проверява количеството и качеството на обработените изделия и наличието на изискуемите от Възложителя документи, а именно:

- протокол от измерване на геометричните размери;

- Декларация за съответствие на изделието с техническите изисквания на Възложителя.

3. При липса на несъответствия се подписва Приемо – предавателен протокол, чиято дата се приема за дата на изпълнение на услугата.

4. При установяване на некачествена обработка на изделията, Изпълнителят се задължава в срок от 10 работни дни да обработи и достави за своя сметка в склад на Възложителя изделията, които трябва да отговарят на техническите изисквания на Възложителя. В случаите, когато това е обективно невъзможно, Изпълнителят се задължава да достави нови изделия за замяна на некачествено обработените, като страните подписват констативен протокол, в който определят приемлив срок за тяхната доставка.

5. При констатирани несъответствия за дата на изпълнение на услугата се приема датата на приемо - предавателния протокол, подписан от двете страни след доставка в склад на Възложителя на изделие, отговарящо на техническите му изисквания.

6. В срок до 5 работни дни считано от датата на приемо - предавателния протокол по т. 3 или т. 5 от настоящия раздел, изпълнителят представя на Възложителя фактура, съдържаща описание на изделията, номер на договора, единични цени, количества и обща стойност. Към фактурата се прилага и копие на приемо - предавателния протокол.
VII. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ

1. Възложителят дължи на Изпълнителя неустойка в размер на законната лихва за забава, върху неиздължената сума на ден при забава на плащания по договора, но не повече от 5 % от стойността на забавената сума. Максималният размер на дължимите от Възложителя на това основание неустойки за забава се ограничава до 5 % от стойността на договора.

2. При забава изпълнителят дължи неустойка в размер на законната лихва за забава върху стойността на забавеното изпълнение, но не повече от 5% от стойността на договора.

3. При неточно изпълнение изпълнителят дължи неустойка в размер на 1% от стойността на договора за всеки установен случай на неточно изпълнение.

4. При пълно неизпълнение на задълженията си по договора Изпълнителят дължи неустойка в размер на 20% от стойността на договора.

5. Плащането на неустойки не лишава изправната страна по договора от правото и да търси обезщетения за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на неустойката.

6. Ако Възложителят прецени, че срока за изпълнение на договора не може да бъде спазен по причини, които се дължат изцяло или частично на негови действия или бездействия не налага предвидените в договора санкции и неустойки за определен от него период.

7. Изпълнителят се съгласява да удовлетвори претенциите на Възложителя за плащане на неустойки, настъпили в резултата на негово неизпълнение произтичащо от настоящият договор. Възложителят се задължава при възникване на претенция да уведоми писмено Изпълнителя. Уведомлението трябва да бъде мотивирано по основание и размер.

8. В случаите на т.7 от текущия Раздел, Възложителят извършва прихващане между двете насрещни вземания, които се погасяват до размера на по-малкото, като клаузата произвежда правно действие при условие, че между страните съществуват насрещни, еднородни, заместими и изискуеми вземания.

VIII. ФОРСМАЖОР

1. Страните се освобождават от отговорност за частично или пълно неизпълнения на техните договорни задължения в случай, че невъзможността за изпълнение е следствие на събитие извън техния контрол, или в случай, че тези обстоятелства са упражнили непосредствено влияние върху изпълнението на този договор. В случай на възникване на такива форсмажорни обстоятелства съответните срокове се удължават с времето на действие на тези обстоятелства.

2.Всяка една от страните е длъжна да уведоми съответно другата страна за настъпването и прекратяването на форсмажорното събитие в 7 дневен срок от възникването и края на събитието, независимо от характера на събитието. Уведомяването трябва да е потвърдено от Българската търговско-промишлена палата. В случая намира приложение чл. 306 от ТЗ.

IХ. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

1.Всички спорове породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ако не могат да бъдат решени между страните се решават от компетентния съд.Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

1.При наличие на “форсмажор”, или друго събитие, двете страни могат да се споразумеят за прекратяване на договора.

2. Възложителят може да прекрати договора с едностранно 7-дневно писмено предизвестие, както и в следните случаи:


  • На основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП;

  • При неизпълнение на задължението на Изпълнителя да представи в срок от 10 дни считано от датата на подписване на договора, договор за подизпълнение с подизпълнител/ите, посочени в офертата.

3. Възложителят има право да прекрати договора без предизвестие на основание чл. 73, т.1 от ППЗОП.

ХI. ОБЩИ УСЛОВИЯ

1.Договорът влиза в сила от датата на неговото сключване.

2.Този договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка страна, при спазване на общите изисквания на Търговския закон, Закона за задълженията и договорите и Закона за обществените поръчки.

3.По всички въпроси, възникнали при изпълнението на настоящият договор, Изпълнителят се обръща към отговорника на договора, указан по-долу.


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница