За възлагане на обществена поръчка с предмет: «охрана на обекти с изградена сот-система, собственост на «чез разпределение българия» ад»страница1/19
Дата25.02.2018
Размер2.96 Mb.
ТипРешение
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Обект: „Охрана на обекти с изградена СОТ-система, собственост на «ЧЕЗ Разпределение България» АД”

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АДЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:


«ОХРАНА НА ОБЕКТИ С ИЗГРАДЕНА СОТ-СИСТЕМА, СОБСТВЕНОСТ НА «ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ» АД»
С ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН № PPS13-007

Февруари 2013 г., град София


СЪДЪРЖАНИЕ


 1. Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка...............................4

 2. Обявление за обществената поръчка.................................................................................................5

 3. Описание на предмет на поръчката. Изисквания и условия към изпълнението на предмета на поръчката............................................................................................................................................ 6

 4. Критерии за допустимост и оценка на офертите........................................................................... 21

 5. Указания за подготовка и подаване на офертата........................................................................... 23

 6. Условия и информация по провеждане на процедурата...............................................................27

 7. Проект на договор за изпълнение на поръчката............................................................................29

 8. Образци и приложения към офертата за участие.......................................................................... 34

Приложение 1. Оферта за участие........................................................................................................34

Приложение 2. Списък на документите съдържащи се в офертата...................................................36

Приложение 3. Декларация по чл. 47, ал. (1) т. 1 и ал. (2) т. 2 от ЗОП...............................................38

Приложение 4. Декларация по чл. 47, ал. (1) т. 2 и т. 3 и ал. (2) т. 1 и т. 3 от ЗОП............................39

Приложение 5. Декларация по чл. 47, ал. (5) от ЗОП...........................................................................40

Приложение 6. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител..........................................41

Приложение 7. Декларация за основните договори.............................................................................42

Приложение 8. Декларация за изградена структура............................................................................43

Приложение 9. Декларация за изградена система за контрол...........................................................44

Приложение 10. Декларация за изградена система за получаване и регистриране на нерегламентирани събития....................................................................................................................45

Приложение 11. Декларация от участника, че разполага със система за документиране и архивиране на всички действия и събития...........................................................................................46

Приложение 12. Техническо предложение за обособена позиция 1..................................................47

Приложение 13. Техническо предложение за обособена позиция 2..................................................48

Приложение 14. Техническо предложение за обособена позиция 3..................................................49

Приложение 15. Техническо предложение за обособена позиция 4..................................................50

Приложение 16. Техническо предложение за обособена позиция 5..................................................51

Приложение 17. Техническо предложение за обособена позиция 6..................................................52

Приложение 18. Техническо предложение за обособена позиция 7..................................................53

Приложение 19. Техническо предложение за обособена позиция 8..................................................54

Приложение 20. Техническо предложение за обособена позиция 9..................................................55

Приложение 21. Техническо предложение за обособена позиция 10................................................56

Приложение 22. Техническо предложение за обособена позиция 11................................................57

Приложение 23. Техническо предложение за обособена позиция 12................................................58

Приложение 24. Техническо предложение за обособена позиция 13................................................59

Приложение 25. Техническо предложение за обособена позиция 14................................................60

Приложение 26. Техническо предложение за обособена позиция 15................................................61

Приложение 27. Техническо предложение за обособена позиция 16................................................62

Приложение 28. Техническо предложение за обособена позиция 17................................................63

Приложение 29. Техническо предложение за обособена позиция 18................................................64

Приложение 30. Техническо предложение за обособена позиция 19................................................65

Приложение 31. Техническо предложение за обособена позиция 20................................................66

Приложение 32. Техническо предложение за обособена позиция 21................................................67

Приложение 33. Техническо предложение за обособена позиция 22................................................68

Приложение 34. Техническо предложение за обособена позиция 23................................................69

Приложение 35. Техническо предложение за обособена позиция 24................................................70

Приложение 36. Техническо предложение за обособена позиция 25................................................71

Приложение 37. Техническо предложение за обособена позиция 26................................................72

Приложение 38. Техническо предложение за обособена позиция 27................................................73

Приложение 39. Техническо предложение за обособена позиция 28................................................74

Приложение 40. Техническо предложение за обособена позиция 29................................................75

Приложение 41. Техническо предложение за обособена позиция 30................................................76

Приложение 42. Техническо предложение за обособена позиция 31................................................77

Приложение 43. Техническо предложение за обособена позиция 32................................................78

Приложение 44. Техническо предложение за обособена позиция 33................................................79

Приложение 45. Техническо предложение за обособена позиция 34................................................80

Приложение 46. Техническо предложение за обособена позиция 35................................................81

Приложение 47. Техническо предложение за обособена позиция 36................................................82

Приложение 48. Техническо предложение за обособена позиция 37................................................83

Приложение 49. Техническо предложение за обособена позиция 38................................................84

Приложение 50. Техническо предложение за обособена позиция 39................................................85

Приложение 51. Техническо предложение за обособена позиция 40................................................86

Приложение 52. Техническо предложение за обособена позиция 41................................................87

Приложение 53. Техническо предложение за обособена позиция 42................................................88

Приложение 54. Техническо предложение за обособена позиция 43................................................89

Приложение 55. Техническо предложение за обособена позиция 44................................................90

Приложение 56. Предлагана цена за обособена позиция 1................................................................91

Приложение 57. Предлагана цена за обособена позиция 2................................................................92

Приложение 58. Предлагана цена за обособена позиция 3................................................................93

Приложение 59. Предлагана цена за обособена позиция 4................................................................94

Приложение 60. Предлагана цена за обособена позиция 5................................................................95

Приложение 61. Предлагана цена за обособена позиция 6................................................................96

Приложение 62. Предлагана цена за обособена позиция 7................................................................97

Приложение 63. Предлагана цена за обособена позиция 8................................................................98

Приложение 64. Предлагана цена за обособена позиция 9...............................................................99

Приложение 65. Предлагана цена за обособена позиция 10............................................................100

Приложение 66. Предлагана цена за обособена позиция 11...........................................................101

Приложение 67. Предлагана цена за обособена позиция 12...........................................................102

Приложение 68. Предлагана цена за обособена позиция 13............................................................103

Приложение 69. Предлагана цена за обособена позиция 14............................................................104

Приложение 70. Предлагана цена за обособена позиция 15...........................................................105

Приложение 71. Предлагана цена за обособена позиция 16............................................................106

Приложение 72. Предлагана цена за обособена позиция 17............................................................107

Приложение 73. Предлагана цена за обособена позиция 18............................................................108

Приложение 74. Предлагана цена за обособена позиция 19............................................................109

Приложение 75. Предлагана цена за обособена позиция 20............................................................110

Приложение 76. Предлагана цена за обособена позиция 21............................................................111

Приложение 77. Предлагана цена за обособена позиция 22............................................................112

Приложение 78. Предлагана цена за обособена позиция 23............................................................113

Приложение 79. Предлагана цена за обособена позиция 24............................................................114

Приложение 80. Предлагана цена за обособена позиция 25............................................................115

Приложение 81. Предлагана цена за обособена позиция 26............................................................116

Приложение 82. Предлагана цена за обособена позиция 27............................................................117

Приложение 83. Предлагана цена за обособена позиция 28............................................................118

Приложение 84. Предлагана цена за обособена позиция 29............................................................119

Приложение 85. Предлагана цена за обособена позиция 30............................................................120

Приложение 86. Предлагана цена за обособена позиция 31............................................................121

Приложение 87. Предлагана цена за обособена позиция 32............................................................122

Приложение 88. Предлагана цена за обособена позиция 33............................................................123

Приложение 89. Предлагана цена за обособена позиция 34............................................................124

Приложение 90. Предлагана цена за обособена позиция 35............................................................125

Приложение 91. Предлагана цена за обособена позиция 36............................................................126

Приложение 92. Предлагана цена за обособена позиция 37............................................................127

Приложение 93. Предлагана цена за обособена позиция 38............................................................128

Приложение 94. Предлагана цена за обособена позиция 39............................................................129

Приложение 95. Предлагана цена за обособена позиция 40............................................................130

Приложение 96. Предлагана цена за обособена позиция 41............................................................131

Приложение 97. Предлагана цена за обособена позиция 42............................................................132

Приложение 98. Предлагана цена за обособена позиция 43............................................................133

Приложение 98. Предлагана цена за обособена позиция 44............................................................134

Приложение 100. Декларация за приемане на условията в проекта на договор.............................135

Приложение 101. Банкова гаранция за участие в процедура............................................................136

Приложение 102. Банкова гаранция за изпълнение...........................................................................137I. Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка


II. Обявление за обществената поръчка

III. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА. ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА
„ЧЕЗ Разпределение България” АД провежда процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура за избор на изпълнител за „Охрана на обекти с изградена СОТ-система, собственост на «ЧЕЗ Разпределение България» АД”.
Раздел 1. Описание на предмета на поръчката
Описание на поръчката:

Предметът на поръчката включва охрана на обекти с изградена СОТ-система, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България” АД, разделени на четиридесет и четири обособени позиции, както следва:


Обособена позиция 1: „Охрана на обекти с изградена СОТ-система, собственост на “ЧЕЗ Разпределение България” АД на територията на гр. София”.

Обособена позиция 2: „Охрана на обекти с изградена СОТ-система, собственост на “ЧЕЗ Разпределение България” АД на територията на гр. Перник”.

Обособена позиция 3: „Охрана на обекти с изградена СОТ-система, собственост на “ЧЕЗ Разпределение България” АД на територията на гр. Самоков и комплекс Боровец”.

Обособена позиция 4: „Охрана на обекти с изградена СОТ-система, собственост на “ЧЕЗ Разпределение България” АД на територията на гр. Ихтиман, гр. Костенец и гр. Долна баня”.

Обособена позиция 5: „Охрана на обекти с изградена СОТ-система, собственост на “ЧЕЗ Разпределение България” АД на територията на гр. Пирдоп”.

Обособена позиция 6: „Охрана на обекти с изградена СОТ-система, собственост на “ЧЕЗ Разпределение България” АД на територията на гр. Eлин Пелин и гр. Вакарел”.

Обособена позиция 7: „Охрана на обекти с изградена СОТ-система, собственост на “ЧЕЗ Разпределение България” АД на територията на гр. Ботевград, гр. Правец и гр. Етрополе”.

Обособена позиция 8: „Охрана на обекти с изградена СОТ-система, собственост на “ЧЕЗ Разпределение България” АД на територията на гр. Своге”.

Обособена позиция 9: „Охрана на обекти с изградена СОТ-система, собственост на “ЧЕЗ Разпределение България” АД на територията на София област, с населени места: гр. Драгоман, гр. Божурище, гр. Костинброд, с Ярджиловци, гр. Годеч, гр. Сливница и с. Хераково”.

Обособена позиция 10: „Охрана на обекти с изградена СОТ-система, собственост на “ЧЕЗ Разпределение България” АД на територията на гр. Радомир”.

Обособена позиция 11: „Охрана на обекти с изградена СОТ-система, собственост на “ЧЕЗ Разпределение България” АД на територията на гр. Брезник”.

Обособена позиция 12: „Охрана на обекти с изградена СОТ-система, собственост на “ЧЕЗ Разпределение България” АД на територията на гр. Трън”.

Обособена позиция 13: „Охрана на обекти с изградена СОТ-система, собственост на “ЧЕЗ Разпределение България” АД на територията на гр. Кюстендил”.

Обособена позиция 14: „Охрана на обекти с изградена СОТ-система, собственост на “ЧЕЗ Разпределение България” АД на територията на гр. Дупница и гр. Сапарева баня”.

Обособена позиция 15: „Охрана на обекти с изградена СОТ-система, собственост на “ЧЕЗ Разпределение България” АД на територията на гр. Бобов дол”.

Обособена позиция 16: „Охрана на обекти с изградена СОТ-система, собственост на “ЧЕЗ Разпределение България” АД на територията на гр. Рила”.

Обособена позиция 17: „Охрана на обекти с изградена СОТ-система, собственост на “ЧЕЗ Разпределение България” АД на територията на гр. Благоевград”.

Обособена позиция 18: „Охрана на обекти с изградена СОТ-система, собственост на “ЧЕЗ Разпределение България” АД на територията на гр. Разлог и гр. Банско”.

Обособена позиция 19: „Охрана на обекти с изградена СОТ-система, собственост на “ЧЕЗ Разпределение България” АД на територията на гр. Сандански”.

Обособена позиция 20: „Охрана на обекти с изградена СОТ-система, собственост на “ЧЕЗ Разпределение България” АД на територията на гр. Гоце Делчев”.

Обособена позиция 21: „Охрана на обекти с изградена СОТ-система, собственост на “ЧЕЗ Разпределение България” АД на територията на гр. Петрич”.

Обособена позиция 22: „Охрана на обекти с изградена СОТ-система, собственост на “ЧЕЗ Разпределение България” АД на територията на гр. Симитли”.

Обособена позиция 23: „Охрана на обекти с изградена СОТ-система, собственост на “ЧЕЗ Разпределение България” АД на територията на гр. Плевен”.

Обособена позиция 24: „Охрана на обекти с изградена СОТ-система, собственост на “ЧЕЗ Разпределение България” АД на територията на гр. Долни Дъбник”.

Обособена позиция 25: „Охрана на обекти с изградена СОТ-система, собственост на “ЧЕЗ Разпределение България” АД на територията на гр. Червен бряг”.

Обособена позиция 26: „Охрана на обекти с изградена СОТ-система, собственост на “ЧЕЗ Разпределение България” АД на територията на гр. Гулянци”.

Обособена позиция 27: „Охрана на обекти с изградена СОТ-система, собственост на “ЧЕЗ Разпределение България” АД на територията на гр. Левски”.

Обособена позиция 28: „Охрана на обекти с изградена СОТ-система, собственост на “ЧЕЗ Разпределение България” АД на територията на гр. Кнежа”.

Обособена позиция 29: „Охрана на обекти с изградена СОТ-система, собственост на “ЧЕЗ Разпределение България” АД на територията на гр. Белене”.

Обособена позиция 30: „Охрана на обекти с изградена СОТ-система, собственост на “ЧЕЗ Разпределение България” АД на територията на гр. Ловеч”.

Обособена позиция 31: „Охрана на обекти с изградена СОТ-система, собственост на “ЧЕЗ Разпределение България” АД на територията на гр. Луковит”.

Обособена позиция 32: „Охрана на обекти с изградена СОТ-система, собственост на “ЧЕЗ Разпределение България” АД на територията на гр. Троян”.

Обособена позиция 33: „Охрана на обекти с изградена СОТ-система, собственост на “ЧЕЗ Разпределение България” АД на територията на гр. Тетевен”.

Обособена позиция 34: „Охрана на обекти с изградена СОТ-система, собственост на “ЧЕЗ Разпределение България” АД на територията на гр. Лом”.

Обособена позиция 35: „Охрана на обекти с изградена СОТ-система, собственост на “ЧЕЗ Разпределение България” АД на територията на гр. Берковица”.

Обособена позиция 36: „Охрана на обекти с изградена СОТ-система, собственост на “ЧЕЗ Разпределение България” АД на територията на гр. Вършец”.

Обособена позиция 37: „Охрана на обекти с изградена СОТ-система, собственост на “ЧЕЗ Разпределение България” АД на територията на гр. Монтана”.

Обособена позиция 38: „Охрана на обекти с изградена СОТ-система, собственост на “ЧЕЗ Разпределение България” АД на територията на гр. Враца”.

Обособена позиция 39: „Охрана на обекти с изградена СОТ-система, собственост на “ЧЕЗ Разпределение България” АД на територията на гр. Козлодуй”.

Обособена позиция 40: „Охрана на обекти с изградена СОТ-система, собственост на “ЧЕЗ Разпределение България” АД на територията на гр. Мездра”.

Обособена позиция 41: „Охрана на обекти с изградена СОТ-система, собственост на “ЧЕЗ Разпределение България” АД на територията на гр. Бяла Слатина”.

Обособена позиция 42: „Охрана на обекти с изградена СОТ-система, собственост на “ЧЕЗ Разпределение България” АД на територията на гр. Видин”.

Обособена позиция 43: „Охрана на обекти с изградена СОТ-система, собственост на “ЧЕЗ Разпределение България” АД на територията на гр. Белоградчик”.

Обособена позиция 44: „Охрана на обекти с изградена СОТ-система, собственост на “ЧЕЗ Разпределение България” АД на територията на гр. Кула”.
Всеки участник може да участва за една, за всички или за една или повече обособени позиции, като участника трябва да попълни всички подпозиции от съответната обособена позиция за която участва.
Място на изпълнение на поръчката:

Мястото на изпълнение на поръчката е територията на посочените в Раздел 1 населени места.


Срок на договора за изпълнение:

Срокът на договора за изпълнение на дейностите по извършване на услугите, сключен с избрания Изпълнител за съответната обособена позиция е 36 /тридесет и шест/ месеца с възможност за прекратяване на действието му с писмено предизвестие от страна на Възложителя до 3 месеца преди изтичане на втората година.


Раздел 2. Изисквания към изпълнението на предмета на обществената поръчка.
Изисквания към охраната на обектите.

 1. Изпълнителят се задължава да организира работата на дежурните екипи, като от подаването на сигнал за нарушение до фактическата реакция времето да не е повече от 6 мин.

 2. Типа, марката, модела и честотния диапазон за подаване на сигнала към контролния пункт на охранителната фирма, поради спецификата на работа със СОТ, не са предмет на поръчката. Приемо-предавателните устройства са за сметка на Изпълнителя и са негова собственост.

 3. Да са лицензирани за извършване на частна охранителна дейност по чл.5, ал.1, т.2 от Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД) за територията на обособената позиция за която кандидатстват.

 4. Да имат изградена структура поне в едно от посочените населени места за съответната обособена позиция, за която участват.

 5. Да имат изградена система за контрол.

 6. Да получават и регистрират информация при настъпване на нерегламентирани събитие по предмета на поръчката.

 7. Да извършват документиране и архивиране на всички действия и събития.

 8. Служителите на участника обслужващи обектите да отговарят на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.


Примерно описание на монтираната в момента сигнално-охранителна техника в обектите, предмет на настоящата поръчка.

Монтираната в момента сигнално-охранителна техника в обектите е както следва – централа, клавиатура, акумулатор, захранващ блок, обемен датчик, магнитен датчик, пожарен датчик, сирена, тампер-сигнализатор, кабели.


Друга информация.

 1. Под „време за реагиране” се разбира времето от момента на регистриране на алармения сигнал в диспечерския център на Изпълнителя, до момента на пристигане от представител на изпълнителя до обекта от който е получен сигнала.

 2. При възникване на необходимост от изграждане на нови обекти, необходимата техника се доставя от Възложителя.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница