За задължителна професионална подготовкаДата13.10.2018
Размер122.48 Kb.
#84683


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А
ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА


УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД № РД 09 - 1416/25.07.2005 г.


Учебен модул: ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИЗМЕРВАНИЯ

Професионално направление:


код 522 ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕНЕРГЕТИКА

Професия:код 522010 ЕЛЕКТРОТЕХНИК

Специалности:код 5220109 ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ

код 5220110 ЕЛЕКТРОДОМАКИНСКА ТЕХНИКА


СОФИЯ‚ 2005 година


І. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА


Учебният модул Електрически измервания е част от задължителната професионална подготовка на учениците по професия код 522010 Електротехник, специалности код 5220109 Електрически инсталации и код 5220110 Електродомакинска техника – модулно обучение, професионално направление код 522 Електротехника и енергетика.

Учебното съдържание е структурирано в пет раздела.

Обучението по модула се извършва във взаимовръзка с учебните предмети математика и физика, и учебните модули електротехника, електроенергетика, електроника, електротехническо чертане, обработка на материали.

Формираните професионални компетенции при обучението по модула са основа за провеждане на обучението по останалите предмети от задължителната професионална подготовка по всяка от специалностите.


ІІ. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МОДУЛА
След завършването на обучението по модул Електрически измервания учениците трябва да притежават знания и умения за:

  • познаване и прилагане правилата за безопасна работа в лаборатория;

  • познаване на различните видове електроизмервателни уреди и апарати и техните характеристики;

  • правилно използване на различните видове електроизмервателни уреди и апарати;

  • описване и прилагане на основните методи за измерване на електрическите величини;

  • разчитане и правилно свързване на електрически вериги по зададени схеми;

  • обработка на данни, анализ и обобщение на получените резултати от измерванията;

  • работа в екип.

За постигане на целите в процеса на обучението трябва да се работи за:

– обясняване и осмисляне на начините за измерване на основните електрически величини;

– самостоятелно реализиране на конкретни електрически схеми за измервания;

– сравняване на явленията и процесите в изследваните електротехнически обекти и обобщаване на резултатите от това сравнение.ІІІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ
Общият брой часове за обучение по учебния модул Електрически измервания и разпределението им по учебни години и срокове е записано в учебния план на професията Електротехник, специалности Електрически инсталации и Електродомакинска техника – модулно обучение.

Общият брой часове за модулно обучение по модул Електрически измервания се разпределят съобразно разработения от училището в началото на учебната година график за организиране на обучението по модули.ІV. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Учебното съдържание е структурирано в раздели и теми. За всеки раздел са записани броят часове и темите. Учителят определя часовете за всяка тема, посочена в раздела, часовете за нови знания и упражнения за постигане целите на обучението.
Наименование на разделите


Брой часове
Въведение в електрическите измервания и лабораторната измервателна практика.

3

1.

Измерване на електрически ток.

15

2.

Измерване на електрическо напрежение.

15

3.

Измерване на електрически съпротивления.


30

4.

Измерване на електрическа мощност и енергия.


27

5.

Измерване на други електрически величини.

15
Обобщение.

3
Общ брой часове:

108


Въведение в електрическите измервания и лабораторната измервателна практика
Необходимост от измерване на електрически величини. Документи, свързани с тях – национални и международни. Организация на работата в лаборатория. Инструктаж за безопасна работа.
Раздел 1. Измерване на електрически ток
1.1. Измерване на постоянен ток с аналогови уреди от магнито електрическата система.

1.2. Измерване на постоянен ток с разширяване на обхвата на амперметъра.

1.3. Измерване на променлив ток с аналогови уреди от електромагнитната система.

1.4. Измерване на променлив ток с разширяване на обхвата на амперметъра с токов трансформатор.

1.5. Измерване на постоянен и променлив ток с електронни уреди.Раздел 2. Измерване на електрическо напрежение

2.1. Измерване на постоянно напрежение с аналогови уреди от магнитоелектрическата система.

2.2. Измерване на постоянно напрежение с разширяване на обхвата на волтметъра.

2.3. Измерване на променливо напрежение с аналогови уреди от електромагнитната система.

2.4. Измерване на променливо напрежение с разширяване на обхвата на волтметъра с напреженов измервателен трансформатор.

2.5. Измерване на постоянно и променливо напрежение с електронни уреди.Раздел 3. Измерване на електрически съпротивления

3.1. Измерване на електрическо съпротивление с амперметър и волтметър.

3.2. Измерване на електрическо съпротивление по сравнителни методи.

3.3. Измерване на електрическо съпротивление с омметри.

3.4. Измерване на изолационно съпротивление с мегаомметър, омметри-логомери.

3.5. Измерване на електрическото съпротивление на заземители.

3.6. Измерване на електрическо съпротивление с мост на Уитстон, галванометри.

3.7. Измерване на контактно електрическо съпротивление с мост на Томпсон.

3.8. Определяне на мястото на повредата в електрическите линии.

3.9. Измерване на електрически съпротивления с цифрови измервателни уреди.

3.10. Изследвания в последователни и паралелни електрически вериги с цифрови уреди.

Раздел 4. Измерване на електрическа мощност и енергия

4.1. Измерване на мощност с амперметър и волтметър във вериги с постоянен ток.

4.2. Измерване на мощност с амперметър и волтметър във вериги с променлив ток.

4.3. Измерване на мощност с аналогови ватметри от електродинамичната система.

4.4. Измерване на мощност на уравновесена трифазна система.

4.5. Измерване на мощност на неуравновесена трифазна система.

4.6. Измерване на активна енергия с еднофазен индукционен електромер.

4.7. Измервания с двойнотарифни електромери.

4.8. Измерване на реактивна енергия.

4.9. Измерване на енергия с електронен електромер.Раздел 5. Измерване на други електрически величини

5.1. Измерване на честота.

5.2. Измерване на фактора на мощността.

5.3. Измерване на реактивно съпротивление.

5.4. Определяне на фазовата последователност в трифазна система.

V. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО
След завършване на обучението по предмета учениците трябва:

да знаят:

– основните правила по Здравословни и безопасни условия на труд;

– правилата за противопожарна безопасност при работа с електрически ток;

– особеностите на аналоговите и електронните измервателни уреди;

– основните методи за измерване на електрическите величини;

– правилата при систематизация, обработка на данни от измерванията, както и пресмятане на грешките при измерване.да могат:

– да измерват основните електрически величини с аналогови и електронни уреди;

– да определят константа на уред;

– да разчитат и реализират конкретни измервателни схеми, като самостоятелно подбират подходящия уред за измерване;

– да разширяват обхвата на измервателните уреди;

– отговорно да изпълняват конкретни задачи при работа в екип;

– да спазват трудовата и технологична дисциплина при работа в лаборатория.
VІ.СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ
Оценяването на придобитите от учениците знания и умения по модула се извършва чрез провеждането на шест практически теста (ПТ), съгласно таблицата за оценяване.

Чрез ПТ1, който се провежда след приключване на обучението по раздел “Измерване на ток”, се проверяват и оценяват знанията и уменията на учениците по следните критерии:

– познаване на системата на амперметъра, който се използва за измерване на конкретния вид ток според заданието;

– начертаване и свързване на схемите за измерване на ток в различните вериги;

– изчисляване на константа на амперметър;

– познаване и изчисляване на зависимостите между величините;

– систематизиране и обобщаване на резултатите от измерванията; анализ на получените резултати.

Чрез ПТ2, който се провежда след приключване на обучението по раздел “Измерване на напрежение”, се проверяват и оценяват знанията и уменията на учениците по следните критерии:

– познаване на системата на волтметъра, който се използва за измерване на конкретния вид напрежение по заданието;

– начертаване и свързване на схемите за измерване на напрежение в различните вериги;

– изчисляване на константа на волтметър;

– познаване и изчисляване на зависимостите между величините;

– систематизиране и обобщаване на резултатите от измерванията.; анализ на получените резултати.

Чрез ПТ3, който се провежда след приключване на обучението по раздел “Измерване на съпротивление”, се проверяват и оценяват знанията и уменията на учениците по следните критерии:

– познаване на методите за измерване на различните съпротивления;

– познаване на апаратите и уредите за измерване на съпротивления;

– начертаване и свързване на схемите за измерване на съпротивления в различните вериги;

– познаване и изчисляване на зависимостите между величините;

– систематизиране и обобщаване на резултатите от измерванията; анализ на получените резултати.

Чрез ПТ4, който се провежда след приключване на обучението по раздел “Измерване на мощност”, се проверяват и оценяват знанията и уменията на учениците по следните критерии:

– познаване на методите за измерване на мощност при постоянно- токови и променливотокови консуматори;

– познаване устройството на ватметър от електродинамичната система, който се използва за измерване на мощност при еднофазни и трифазни консуматори, свързани в различни вериги;

– начертаване и свързване на схемите за измерване на мощност в различните вериги;

– изчисляване на константа на ватметър;

– познаване и изчисляване на зависимостите между величините;

– систематизиране и обобщаване на резултатите от измерванията; анализ на получените резултати.

Чрез ПТ5, който се провежда след приключване на обучението по раздел “Измерване на електрическа енергия”, се проверяват и оценяват знанията и уменията на учениците по следните критерии:

– познаване устройството и принципа на действие на електромерите за измерване на енергия при еднофазни и трифазни консуматори, свързани в различни вериги;

– начертаване и свързване на схемите за проверка на електромера на самоход и чувствителност;

– изчисляване на константа на електромера;

– познаване и изчисляване на зависимостите между величините.

Чрез ПТ6, който се провежда след приключване на обучението по раздел “Измерване на други електрически величини”, се проверяват и оценяват знанията и уменията на учениците по следните критерии:

– Познаване устройството и принципа на действие на апаратите за измерване на електрическите величини.

– Начертаване и свързване на схемите за измерване на величините в различните вериги.

– Познаване и изчисляване на зависимостите между величините.
Правила за оценяване:

1. Оценяването се извършва от учителя, провеждащ обучението.

2. Оценката за модула се формира от оценяването на шестте практически теста, както е посочено в таблицата.

3. Модулът се счита за покрит, когато ученикът е издържал успешно всички тестове. Не се формира крайна оценка за модула без успешно издържан отделен тест.

4. Тестовете се считат за издържани, когато ученикът е събрал поне 50% от максималния брой точки за теста, посочен в таблицата, и в конкретната инструкция за теста. Ученик, не успял да събере необходимия брой точки за дадено оценяване, има право на две допълнителни явявания.

5. Ако и след двете допълнителни явявания на даден тест, ученикът не успее да събере необходимия брой точки, не се оформя крайна оценка за модула в точки, а за годишна оценка се вписва “Слаб 2”. Ученикът се явява по реда за поправителните изпити върху раздела (разделите), за който не е покрил теста. Полученият брой точки от това явяване се сумира с точките от покритите през курса на обучение по модула тестове и се оформя крайна оценка за модула в точки и в оценка по шестобалната система.

Учебен модул ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИЗМЕРВАНИЯ

Брой часове: 108 часа.

От тях часове за оценяване: 18 часа.

Максимален брой точки за модула : 100


РАЗДЕЛИ

О Ц Е Н Я В А Н Е

Общ

брой часове

Код

Брой

часове

Брой

точки
Въведение6

1.

Измерване на ток

ПТ1

3

15

15

2.

Измерване на напрежение

ПТ2

3

15

15

3.

Измерване на съпротивления


ПТ3

3

27

27

4.

Измерване на мощност


ПТ4

3

18

18

5.

Измерване на енергия


ПТ5

3

10

9

6.

Измерване на други величини

ПТ6

3

15

15
Обобщение3
Общ брой часове:
18
108ЗАБЕЛЕЖКА:

Всяко оценяване, независимо от неговия вид, трябва да оставя писмен белег.

Крайната цифрова оценка по модула се получава като полученият брой точки се трансформира чрез таблицата:


Брой точки

50-65

65,1-82

82,1-92

92,1-100

Оценка

Среден (3)

Добър (4)

Мн.добър (5)

Отличен (6)


VІ. АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ
1. инж. Венеция Градинарова – ПГ по електротехника и автоматика, София

2. инж. Латинка Боткова – ПГ по електротехника и автоматика, София

3. инж. Десислава Храненикова – ПГ по битова техника, Пловдив

VІ. ЛИТЕРАТУРА
1. Панайотов В., П. Панайотова. Електрически измервания. С:, ТЕХНИКА, 2004

2. Русев Д. и колектив. Електрически измервания. С:, TЕХНИКА, 2000
Каталог: prof -> elek
prof -> Предложение за изпълнение на поръчката
prof -> Simeonovgrad municipality
prof -> Критерий за оценка
prof -> Техническа спецификация
prof -> Опит върху печалбата и загубата 1
prof -> Биография на Доц д-р светлозар хараланов, д м. Дата на раждане: Месторождение: Месторабота: Настояща позиция: 20 ноември 1954
elek -> Министерство на образованието и науката
elek -> Програма за задължителна професионална подготовка по учебен модул
elek -> Министерство на образованието и науката у ч е б н а п р о г р а м а


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница