За задължителна професионална подготовкаДата17.08.2018
Размер76 Kb.
#80062
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А
за задължителна професионална подготовка


по

ЕЛЕКТРОНИКА И МИКРОЕЛЕКТРОНИКА


Утвърдена със Заповед РД 09-157/06.02.2014 г.

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 

                код  525          „МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА,

                                        КОРАБИ И ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ

СРЕДСТВА”

 

 


ПРОФЕСИЯ:              код  525010    „ТЕХНИК ПО ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА”

 

 

СПЕЦИАЛНОСТ:    код  5250103 „ АВТОМОБИЛНА МЕХАТРОНИКА ”


СОФИЯ‚ 2014 година


I. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА
Учебната програма е предназначена за професията „Техник по транспортна техника”, специалност „Автомобилна мехатроника” от професионално направление „Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства” от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6 от Закона за професионалното образование и обучение, за която по учебния план се изучава учебният предмет електроника и микроелектроника.

Учебното съдържание е структурирано в четири раздела - „Основни градивни елементи в електрониката”, “Основни аналогови устройства”, „Микроелектроника“ и „Захранване на електронни системи”. Броят на часовете за изучаване на всеки раздел е съобразен с общия брой часове‚ заложени в учебния план за конкретната професия и специалност - 54 часа.

Обучението по предмета електроника и микроелектроника е в пряка
връзка с учебните предмети от задължителната общообразователна и професионална
подготовка.

Формираните професионални компетенции при обучението по предмета дават възможност на учениците да подбират подходящи елементи при съставянето или ремонта на електрическите системи и устройства‚ в които се използват електронни управляващи схеми‚ както и да могат да обяснят принципа им на действие.


II. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ

Целта на обучението по предмета електроника и микроелектроника е учениците да придобият знания за основните градивни елементи в електрониката‚ техните параметри, характеристики и приложение в основните аналогови и импулсни схеми, за принципа на действие и приложение на различните управляващи схеми, за принципа на действие и приложението на електронните устройства и системи, прилагани в електротехниката и енергетиката.


III. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ

Общият брой часове за изучаване на учебния предмет електроника и микроелектроника, разпределението им по учебни години и срокове са записани в учебния план на професията и специалността.IV. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕНаименование на разделите и темите

Брой

часове
Въведение

1

1.
Основни градивни елементи в електрониката

17

2.
Основни аналогови устройства

10

3.
Импулсни и логически устройства

14

4.
Захранване на електронни системи

12Общ брой часове:

54


1.

2.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗДЕЛИ И ТЕМИБр. часове

по разделиВъведение

1

Раздел І. Основни градивни елементи в електрониката

Тема 1.Релейно-контактни градивни елементи в електрониката - релета превключватели - основни видове и параметри.

Тема 2. Пасивни електронни елементи - резистори‚ кондензатори‚ бобини. Видове, основни мерни единици, условно графично означение в електронни схеми и основни параметри.

Тема 3. Полупроводникови диоди - видове‚ структура и параметри.

Тема 4. Биполярни транзистори - типове‚ структура и захранване.

Тема 5. Полеви транзистори – видове‚ означение и структура.

Тема 6. Полупроводникови елементи със специално предназначение – тиристори‚ фотоелементи‚ светодиоди‚ оптрони‚ дисплеи.

Тема 7. Сензори – параметри, характеристики.

Тема 8. Интегрални схеми и микропроцесори. Определение, класификация, характеристики и особености.

Тема 9. Информационни измервателни системи, индустриални контролери. Видове. Означение. Структура.


17

Раздел ІІ. Основни аналогови устройства

Тема 1. Класификация и параметри на усилвателите на електрически сигнали. Блокова схема на електронен усилвател.

Тема 2. Основни променливотокови усилвателни стъпала. Принцип на действие и основни параметри.

Тема 3. Постояннотокови усилватели. Класификация. Параметри.

Диференциален усилвател. Операционен усилвател.

Тема 4. Генератори на синусоидални и несинусоидални сигнали. Определение.

Видове. Режим на работа.

Тема 5. Модулатори и детектори. Предназначение. Видове. Принцип на действие.


10

Раздел ІІІ. Импулсни и логически устройства

Тема 1. Електрически импулс, RC вериги и електронни ключове.

Тема 2. Мултивибратори - видове, принцип на действие, основни параметри.

Тема 3. Тригери,броячи, регистри - определение и предназначение, видове, принцип на действие.Тема 4. Компаратори. Определение. Принцип на действие.

Тема 5. Логически функции и логически схеми.

Тема 6. Аналоговоцифрови и цифровоаналогови преобразуватели. Разрядност.

Бързодействие.


14

Раздел IV. Захранване на електронни системи

Тема 1. Класификация на токоизправителите‚ блокова схема и особености.

Тема 2. Еднофазни еднополупериодни токоизправители. Схема. Принцип на

действие.Тема 3. Еднофазен мостов токоизправител - схема Грец, параметри, принцип

на действие.Тема 4. Стабилизатори. Определение. Видове. Основни схеми. Параметри.

Тема 5. Инвертори на ток и напрежение. UPS. Определение. Видове. Принцип на действие.Тема 6. Резервни генератори. Видове. Блокова схема.

12

V. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО
В края на обучението учениците трябва да знаят:

• да разчитат схемите на електронните системи‚ прилагани в електротехниката и енергетиката;

• да разпознават структурните елементи, прилагани в електронните системи;

• да обясняват принципа на действие на основните аналогови‚ импулсни и цифрови схеми;

• основните неизправности и методите за ремонт на електронните управляващи

схеми.
В края на обучението учениците трябва да могат:

• да разпознават и правилно подбират структурните елементи и прилагането им в съответните схеми;

• да съставят електронни управляващи схеми за различните електрически системи и устройства;

• да идентифицират повреди в електронни управляващи схеми и избират съответните методи и инструменти за ремонта им.
VІ. АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ

Инж. Валя Симеонова – ПГТ, София

Инж. Веселина Зарчева – ПГТ, София

Инж. Боряна Миткова – ПГТЕ „Хенри Форд“, София

Инж. Антоанета Ботева – ПГТ „Макгахан“, София

Инж. Борислава Бангеева – ПГТ „Макгахан“, София


VІІ. ЛИТЕРАТУРА

Шишков, Ат. Електроника. Техника, 1988.

Шишков, Ат. Електронни елементи. Нови знания‚ 2003.

Гадавелов, A. Градивни елементи. Нови знания, 2003.

Бобчева‚ М. Промишлена електроника. Техника‚ 2001.

Спасова, В. Аналогова електроника. Нови знания, 2002.

Петров, Р. Микропроцесорни системи и микроконтролери. Нови знания, 2011.

Стоянов, И. Електронни и полупроводникови прибори. Техника, 2001.


Каталог: UProgrami
UProgrami -> Програма по Периферни устройства е предназначена за професията код 523050
UProgrami -> Програма за задължителна професионална подготовка по учебен предмет
UProgrami -> Програма по предмета Процесори и памети за рс
UProgrami -> Програма по учебния предмет и модул Програмиране на Web дизайн е предназначена за обучение по професия код 523050
UProgrami -> Програма за задължителна професионална подготовка по учебен предмет
UProgrami -> Програма за задължителна професионална подготовка по учебен предмет
UProgrami -> Програма по учебния предмет и модул Приложен мрежови софтуер е предназначена за обучение по професия код 523050
UProgrami -> Програма по учебния предмет Учебна практика по: Диагностика и ремонт и учебния модул
UProgrami -> Програма за задължителна професионална подготовка по учебен предмет
UProgrami -> Програма за задължителна професионална подготовка по учебен предмет


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница