За защита от аварии при дейности с опасни химически вещества наредба №2 от 12. 09. 1990 Г. За защита от аварии при дейности с опасни химически веществастраница1/3
Дата11.12.2017
Размер435.02 Kb.
#36534
  1   2   3

НАРЕДБА № 2 ОТ 12.09.1990 Г. ЗА ЗАЩИТА ОТ АВАРИИ ПРИ ДЕЙНОСТИ С ОПАСНИ ХИМИЧЕСКИ ВЕЩЕСТВА

НАРЕДБА № 2 ОТ 12.09.1990 Г. ЗА ЗАЩИТА ОТ АВАРИИ ПРИ ДЕЙНОСТИ С ОПАСНИ ХИМИЧЕСКИ ВЕЩЕСТВА

Издадена от председателя на Комитета по качеството и министъра на транспорта, В сила от 01.01.1991 г.

Обн. ДВ. бр.100 от 14 Декември 1990г.

Раздел I.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Тази наредба има за цел да осигури защитата на хората, материалните ценности и околната среда от аварии при производството, търговията, съхраняването, обработването, превозването, използването и контрола (наричани по-нататък "дейности") на опасни химични вещества (ОХВ).

Чл. 2. (1) По смисъла на тази наредба опасни за възникване на аварии са химичните вещества, включително и съединения и смеси от тях, които поради изразената си реактивоспособност и токсичност могат по пряк или косвен начин да увреждат хората, материалните ценности и околната среда.

(2) Количествените граници (количествата), над които химичните вещества и химичните отпадъци са опасни за възникване на аварии, са посочени в приложения № 1 и 2.

(3) Опасността за възникване на аварии от съединяването или смесването на различни химични вещества се оценява съгласно приложение № 3, раздел Б, т. 2.

(4) Класифицирането на химичните вещества според степента на тяхната реактивоспособност (пожаро- и взривоопасност, корозионна активност и др.) и токсичност става съгласно съответните нормативни актове и стандартизационни документи.

Чл. 3. Химичните вещества, съединения или смеси от местно производство и от внос подлежат на обявяване в териториалните органи на държавна власт и на регистрация по ред, определен от Министерството на здравеопазването, Министерството на околната среда (МОС), Министерството на вътрешните работи (МВР) и Щаба на Гражданската отбрана на Народна република България (ГО на НРБ).

Чл. 4. (1) За новорегистрираните ОХВ и количествените им граници се изготвя списък от Министерството на здравеопазването съгласувано с МОС, МВР и ГО на НРБ.

(2) Списъкът по ал. 1 допълва приложения № 1 и 2 на тази наредба и всяка година се обнародва в "Държавен вестник".
Раздел II.

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ДЕЙНОСТИ С ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА

Чл. 5. (1) За предотвратяване на аварии при дейности с ОХВ юридическите и физическите лица са длъжни:

1. да извършват всяка година оценка за опасността от аварии и последствията от тях съгласно приложения № 3 и 4 и да предприемат необходимите организационни и технически мерки за защита;

2. периодично съгласно съответните нормативни актове и технически изисквания да проверяват годността на технологичните линии, складовете и средствата за транспортиране, както и нормалното действие на наличните защитни, контролно-измервателни и сигнални устройства;

3. да разработват планове за действие при аварии и мерки за тяхното ликвидиране;

4. да организират обучението на персонала за самозащита и за бързо ликвидиране на последствията при аварии;

5. да осигуряват необходимите индивидуални и колективни средства за защита, тяхното съхраняване, периодична профилактика и организация за раздаването им при нужда;

6. да разполагат с необходимите средства и съоръжения за обезвреждане на ОХВ в случай на аварии.

(2) Задълженията по ал. 1 се определят съвместно с териториалните органи на държавната власт и ГО на НРБ, като оценките за опасността се изпращат за утвърждаване по ред, определен от Постоянната правителствена комисия по стихийните бедствия и крупните производствени аварии (ППК по СБ и КПА).

Чл. 6. Дейностите с ОХВ се извършват, ако са спазени изискванията на чл. 5, както и на съответните стандартизационни, технологични и други специфични за тези дейности документи.

Чл. 7. При внос на ОХВ вносителят изисква документация за тяхната реактивоспособност, токсичност и екологична опасност, както и за начините за тяхното обезвреждане, унищожаване и мерки за индивидуална и колективна защита.

Чл. 8. (1) Юридическите и физическите лица извършват обработката и превозването на ОХВ съгласно съответните международни и вътрешни нормативни актове.

(2) При превозване на ОХВ товародателят, съгласувано с органите на ГО на НРБ, МВР, МОС, и превозвача оценяват опасността от авария съгласно приложение № 4.

Чл. 9. Транспортирането на ОХВ в границите на предприятието с технологичен транспорт и тръбопроводи се извършва съгласно съответните стандартизационни документи и вътрешни инструкции.

Чл. 10. (1) Местата за дейности с ОХВ и транспортните средства, пренасящи ОХВ, се означават със символите за опасност съгласно съответните стандартизационни документи.

(2) При международни превози се спазват изискванията на съответната страна и на сключените международни договори.

Чл. 11. (1) Опасните химични вещества се съхраняват в складове и хранилища, отговарящи на съответните проекти и технически изисквания, както и в съответствие с приложение № 3.

(2) Максималните количества на основните видове ОХВ при съхраняване в отделна вместимост (съд) не трябва да превишават нормите, посочени в приложение № 5.Раздел III.

КОНТРОЛ ПРИ ДЕЙНОСТИ С ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА

Чл. 12. (1) Постоянната правителствена комисия по стихийните бедствия и крупните производствени аварии или упълномощените от нея органи осъществяват контрол по изпълнението на тази наредба.

(2) Органите по ал. 1 могат да извършват проверки по всяко време, а техните предписания в рамките на компетенциите им са задължителни за изпълнение от ръководителите на съответните юридически лица и от физическите лица, извършващи дейности с ОХВ.

(3) Териториалните органи на държавна власт осъществяват контрол по състоянието на обектите и при неспазване на изискванията на тази наредба уведомяват ППК по СБ и КПА.

Чл. 13. Постоянната правителствена комисия по стихийните бедствия и крупните производствени аварии и упълномощените от нея органи могат да спират дейността с ОХВ на обекти, когато:

1. не са налице условия за спазване изискванията на тази наредба;

2. се извършват нарушения на тази наредба.

Чл. 14. Контролът над дейностите с ОХВ във войсковите поделения и в системата на МВР се осъществява по ред, установен от съответния министър.

Чл. 15. Юридическите и физическите лица, които извършват дейности с ОХВ, задължително правят застраховка "Гражданска отговорност".

Раздел IV.

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 16. (1) Нарушенията на изискванията на тази наредба, както и неспазването на предписанията на ППК по СБ и КПА и упълномощените от нея органи се установяват от тези органи, като на виновните лице се съставя акт съгласно чл. 32 от Закона за административните нарушения и наказания.

(2) Наказателните постановления се издават от ръководителите на органите, посочени в ал. 1, или от упълномощени от тях длъжностни лица.

(3) При нарушения, имащи характер на престъпление, незабавно се уведомяват териториалните органи на МВР и прокуратурата.ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Министерството на здравеопазването:

1. до края на месец юни 1991 г. да определи реда за регистрация на ОХВ съгласно чл. 3 на тази наредба;

2. до края на 1992 г. да извърши регистрация на ОХВ, които не са регистрирани.

§ 2. Юридическите и физическите лица, които извършват дейности с ОХВ, до края на месец юни 1991 г. да актуализират нормативната си база в съответствие с изискванията на тази наредба.

§ 3. Тази наредба е съгласувана с Министерството на народното здраве и социалните грижи, Министерството на индустрията и технологиите, Щаба на Гражданската отбрана на Народна република България, Министерството на околната среда, Комитета по труда и социалното осигуряване и Министерството на вътрешните работи.§ 4. Тази наредба се издава на основание чл. 12 от ПМС № 31 от 1989 г. за повишаване готовността на страната за действие при стихийни бедствия и крупни производствени аварии (необнародвано) и е в сила от 1 януари 1991 г.

Приложение № 1 към чл. 2, ал. 2


Количествени граници, над които основните химични

вещества са опасни за възникване на аварии№ по

Наименование

№ на ООН (1)

Количествена

ред

на веществотограница, kg

1

2

3

4

1.

Ацеталдехид

1089

10000

2.

Ацетон

1090

10000

3.

Ацетонцианхидрин

1541

100

4.

Ацетонитрил

1648

1000

5.

Ацетилхлорид

1717

1000

6.

Ацетилен (чист)

1001

10000

7.

Ацетилпероксид

2084

1000

8.

Акролеин

1092

100

9.

Акриламид

2074

1000

10.

Акрилнитрил

1093

100

11.

Акрилова киселина

2218

1000

12.

Азотен окис

1660

10000

13.

Азотен двуокис

1067

1000

14.

4-аминодифенил

10015.

Амитон100

16.

Амоняк

1005

1000

17.

Амониев нитрат

1942

10000

18.

Анабазин100

19.

Арсеноводород (арсин)

2188

100

20.

Азбест (във форма, коятоможе да се вдиша)100

21.

Атрацин1000

22.

Аураминов хидрохлорид100

23.

Азинфос-етил*

1995

1000

24.

Азинфос-метил*100

25.

Алдикарб*100

26.

Алдрин*100

27.

Алилалкохол1000

28.

Алиламин

2334

1000

29.

Алуминиев хлорид (нехидратиран)

1726

10000

30.

Азотна киселина над 10%1000

31.

Алахлор1000

32.

Беномил100

33.

Бензалдехид-цианхидрин100

34.

Бензидин-дихидрохлорид100

35.

Бензидин-сулфат100

36.

Бензидин

1885

100

37.

Бензол

1114

100

38.

Бензотрихлорид

2226

10000

39.

Бензоилхлорид

1736

1000

40.

Берилий (на прах)

1567

100

41.

Бис (хлорметил) - етер

2249

100

42.

Бис (2-хлоретил) - сулфид100

43.

Бром

1744

1000

44.

Бромадиолон100

45.

Бромциан

1889

100

46.

Бромметан

1062

100

47.

1,3-бутадиен

1010

100

48.

Бутан

1011

10000

49.

N-бутанол

1120

10000

50.

1-бутен

1012

10000

51.

2-бутенал1000

52.

Бета-пропиолактон100

53.

Винилхлорид

1086

100

54.

Варфарин

2476

1000

55.

Водород10000

56.

Въглероден окис

1016

1000

57.

Гликолнитрил1000

58.

Диметиламин

1032

10000

59.

3,3'-диметилбензидин (о-толидин)100

60.

N, N-диметилкарбомоил-хлорид100

61.

Диметилов етер

1033

10000

62.

1, 1-диметилхидразин100

63.

1, 2-диметилхидразин100

64.

N, N-диметилнитрозамин

1163

100

65.

Диметилсулфат100

66.

4, 6-динитро-окрезол

1598

100

67.

Динитротолуол100

68.

2, 4-дихлорфенол100

69.

Дихлорфениларасин

1556

100

70.

1, 2-дихлорпропан10000

71.

1, 3-дихлорпропен10000

72.

2, 3-дихлорпропен1000

73.

Дихлорвос100

74.

Дикофол100

75.

Дикротофос1000

76.

Дициан (оксалов динитрил)

1026

100

77.

Диелдрин*100

78.

Диетиламин10000

79.

0, 0-диетил - S - (изопропил-тиометил) - дитиофосфат100

80.

0, 0-диетил-0-(4-метилкумаринил-7) -тиофосфат1000

81.

Диетилсулфат

1594

1000

82.

Димефокс*100

83.

Диметоат

2783

1000

84.

3, 3' - диметоксибензидин(0-дианизидин)100

85.

1, 4-диоксан

1165

10000

86.

Дифацинон*100

87.

Двусерен двухлорид1000

88.

Дисулфотон*100

89.

Р, Р'ДДТ*100

90.

Дикватдибромид1000

91.

Делтаметрин100

92.

Деметон-S*100

93.

Деметон-S-метил-сулфон*1000

94.

Диалифос*1000

95.

Диазинон100

96.

Диазометан100

97.

Диборан

1911

1000

98.

1, 2-дибром-3-хлорпропан100

99.

1, 2-дибром-етан

1605

100

100.

Дихлорацетилен1000

101.

Дихлорбензидиндихидрохлорид100

102.

1, 4-дихлор-2-бутен1000

103.

2, 2-дихлордиетилов етер1000

104.

1, 1-дихлоретан

2362

1000

105.

1, 2-дихлоретан

1184

100

106.

Диносеб*100

107.

Динотерб*100

108.

Диоксакарб1000

109.

Етилов акрилат

1917

10000

110.

Ендосулфан100

111.

Ендрин*100

112.

Епихлорхидрин (1-хлор-2,3-епоксипропан

2023

100

113.

ЕПН (0-етил-0-(4-нитро-фенил)-фенилтиофосфонат*1000

114.

Етан

1035

10000

115.

Етанол

1170

10000

116.

Етилен

1962

10000

117.

Етилхлорид

1037

10000

118.

Етион*

1995

1000

119.

Етопрофос*1000

120.

Етилбромацетат100

121.

Етилкарбамат100

122.

Етиленимин (азиридин)

1185

100

123.

Етиленов окис

1040

100

124.

Живак

2809

1000

125.

Живачен окис (II)

1641

1000

126.

Изобензан100

127.

Изобутен (2-метил-пропен)

1055

10000

128.

Изодрин*1000

129.

Изофенфос1000

130.

Изолан (1-изопропил-3-метил-1H-пиразолил-5) - N, N-диметилкарбамат*100

131.

Изопрен (2-метил-1, 3-бутадиен)

1218

10000

132.

Изопропанол (2-пропанол)

1219

10000

133.

Йодооцетна киселина1000

134.

Йодметан (метилйодид)100

135.

Калий1000

136.

Калиев цианид

1680

100

137.

Калиев тетрацианомеркурат (II)

100138.

Кадмиев хлорид100

139.

Кадмиев нитрат100

140.

Кадмиев стеарат (във вдишвана форма)1000

141.

Кадмиев сулфат100

142.

Калциев карбид

1402

10000

143.

Калциев хромат10000

144.

Каптан*100

145.

Карбендазим*1000

146.

Карбофуран100

147.

Карбофенотион*

1995

1000

148.

Кислород течен

1073

10000

149.

Кислороден дифлуорид

2190

100

150.

Коумафос1000

151.

Кримидин*100

152.

Куматетралил1000

153.

Линдан, гама-1, 2, 3, 4, 5,6-хексахлор-циклохексан)100

154.

Литиево-алуминиев хидрид1000

155.

Малатион100

156.

Магнезий

1869

5000

157.

Метилов акрилат

1919

1000

158.

Мравчена киселина над 70%

1779

10000

159.

Метилов естер на мравченатакиселина

1243

10000

160.

Мединотерб*1000

161.

Мединотербацетат*1000

162.

Метан

1971

10000

163.

Метанол

1230

10000

164.

Метилмеркаптан10000

165.

Метидатион100

166.

Метомил100

167.

4, 4' - метиленбис (2-хлор-анилин)100

168.

Метиленхлорид

1593

10000

169.

Метилетилкетон

1193

10000

170.

Метилизоцианат100

171.

Метилизотиоцианат*1000

172.

Метилживачен хлорид100

173.

Мевинфос*100

174.

Монокротофос1000

175.

Монофлуорацетамид100

176.

Натрий

1428

1000

177.

Натриев амид1000

178.

Натриев азид1000

179.

Натриево-борен хидрид10000

180.

Натриев цианид100

181.

Натриев флуорацетат

2629

100

182.

Натриева основа

1823

1000

183.

Натриев пентахлорфенолат100

184.

Натриев селенит100

185.

Неопентан (диметилпропан)

2044

10000

186.

Никелов тетракарбонил100

187.

4-нитробифенил100

188.

Нитрометан

1261

10000

189.

2-нитропропан100

190.

2-нафтиламин

1650

100

191.

1-нафтил-карбамид100

192.

Оловен тетраетил

1649

100

193.

Оловен тетраметил

1649

100

194.

Олеум

1831

100

195.

Ометоат*1000

196.

Осмиев тетраокис

2471

100

197.

Оксамил1000

198.

Оксидисулфотон*100

199.

Оцетна киселина

2789

10000

200.

Оцетен бутилестер(п-бутилацетат)

1123

10000

201.

Оцетен етилов естер

1173

10000

202.

Оцетен метилов естер

1231

10000

203.

Параоксон*100

204.

Паракват*

2781

100

205.

Паратион

1668

100

206.

Паратион-метил*

1668

100

207.

Пентаборан

1380

100

208.

Пентахлоретан

1669

100

209.

Пентахлорфенол

2020

100

210.

n-пентан

1265

10000

211.

1-пентантиол (амилмеркаптан)

1111

10000

212.

Перметрин100

213.

Промурит*100

214.

Пропан

1978

10000

215.

1-пропанол

1274

10000

216.

Пропен (пропилен)

1077

10000

217.

1, 3-пропансултон100

218.

Пропиленимин

1921

100

219.

Пропиленов окис (1, 2-епокси-пропан)

1280

100

220.

Протоат*1000

221.

Пиразоксон*100

222.

Пиридин

1282

10000

223.

Ротенон*100

224.

Стронциев хромат10000

225.

Сулфотел100

226.

Сулфурилхлорид

1834

100

227.

S - (2-етилсулфинилетил) -0, 0-диметилдитиосулфат1000

228.

Солна киселина над 10%

1789

1000

229.

Сяра

1350

100000

230.

Серен двухлорид1000

231.

Серовъглерод

1131

100

232.

Серен двуокис

1079

10000

233.

Серен триокис

1829

1000

234.

Серен пентафлуорид100

235.

Сярна киселина над 10%1000

236.

Сероводород

1053

100

237.

Селенов хексафлуорид

2194

100

238.

Селеноводород

2202

100

239.

Сребърен нитрат

1493

1000

240.

Силициев тетрахлорид

1818

1000

241.

Стибин (антимоноводород)100

242.

Телурхексафлуорид

2195

100

243.

Тетраетилпирофосфат100

244.

Тербуфос100

245.

Тербутрин1000

246.

Терфенил хлориран100

247.

1, 1, 2, 2-тетрахлоретан100

248.

Тетрахлоретилен (пер)

1897

100

249.

Тетрахлорметан

1846

100

250.

Тетрахидрофуран

2056

10000

251.

Талий100

252.

Тионазин*1000

253.

Тиофенол1000

254.

Тирпат100

255.

Тионилхлорид100

256.

Титанов тетрахлорид

1838

1000

257.

0-толуидин100

258.

Триамид на хексеметил-фосфорната киселина100

259.

Толуол

1294

1000

260.

2, 4-толуилендиамин

1709

100

261.

Толилфлуанид1000

262.

Триамифос*1000

263.

Триазофос1000

264.

1, 2, 4-трихлорбензол1000

265.

1, 1, 1-трихлоретан

2831

1000

266.

Трихлоретилен

1710

1000

267.

Трихлорметилсулфенилхлорид100

268.

Трихлорнитрометан

1580

100

269.

Трихлоронат*1000

270.

2, 4, 5-трихлорфенол1000

271.

Триетиламин

1296

10000

272.

Триетиленмеламин100

273.

Фенамифос*1000

274.

Фенбутатинов окис1000

275.

Фенсулфотион*100

276.

Фентион*1000

277.

Фенвалерат100

278.

Флуенетил (2-флуор-етил-4-бифенилацетат)100

279.

Флуор100

280.

Флуороводород

1052

100

281.

Фонофос (етил-0-етил-S-фенил-дитиофосфат)*100

282.

Формалдехид (газ)

1198

10000

283.

Форметанат1000

284.

Фенилживачен ацетат

1674

10000

285.

Фосфороводород

2199

100

286.

Форат

1995

100

287.

Фосацетим*1000

288.

Фосген

1076

100

289.

Фосфамидон*1000

290.

Фосфолан*100

291.

Фосфор бял (жълт)100

292.

Фосфорпентахлорид100

293.

Фосфоротрихлорид

1809

100

294.

Хептан

1206

10000

295.

Хексахлорбензол100

296.

Хексан

1208

10000

297.

Хидразин100

298.

Хлор

1017

100

299.

Хлорбензол

1134

1000

300.

Хлорциан

1589

100

301.

2-хлоретанол1000

302.

Хлорфенвинфос*1000

303.

Хлормефос1000

304.

Хлорметил-метилов етер100

305.

Хлороформ

1888

100

306.

Хлорфацинон10000

307.

Хлорсулфонова киселина1000

308.

Хлортиофос*100

309.

Хлорметан (метилхлорид)

1063

10000

310.

Хлороводород1000

311.

Хромов триокис (анхидрид нахромовата киселина)100

312.

Целулозов нитрат1000

313.

Цетил-пиридинов хлорид1000

314.

Циантоат*100

315.

Циановодород100

316.

Циклохексан

1145

1000

317.

Циклохексимид*100

318.

Циклопропан

1027

100000

319.

Цихексатин (трициклохексилкалаенаоснова)*100

320.

Шрадан*1000

(1) Номер според списък на ООН за опасните стоки.

Забележка. Отбелязаните с "*" химични вещества са забранени злоупотреба в Народна република България.Каталог: items -> documents
documents -> Издадени решения за преценяване на необходимостта от овос в риосв гр. Шумен през 2007 г
documents -> 2009г. През 2009 г. „Зелена генерация”
documents -> Наредба №2 от 22 януари 2013 Г. За реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри
documents -> Директива на съвета 96/61/ес от 24 септември 1996 година
documents -> Програма за установяване на дългосрочни цели за качеството на въздуха
documents -> Закон за биологичното разнообразие
documents -> Закон за рибарството и аквакултурите
documents -> Закон за лечебните растения


Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница