Задача №1 През м. Май. 20хх г., в предприятие „Марси оод са извършени следните стопански операциистраница4/4
Дата20.12.2018
Размер298 Kb.
#108437
ТипЗадача
1   2   3   4
Задача № 2

През месец май 2002 година предприятие “Витоша” - АД придобива 30 % от дяловете на “Албатрос” – ООД. Разходите по придобиването възлизат на 7600 лв., а делът на инвеститора в чистата стойност на капитала на “Албатрос” – ООД е 8500 лв. Към 31.12. 2002 година делът на “Витоша” – АД в чистата стойност на капитала на “Албатрос” – ООД е променен с нарастване пропорционално на участието в размер на 1900 лв. Към 31.12.2002 година “Албатрос” – ООД приключва със финансов резултат печалба в размер на 10 000 лв., за която през 2003 година е взето решение за разпределение. От тази печалба под формата на дивидент са разпределени 8000 лв. Към 31.12. 2003 година “Албатрос“ – ООД приключва със загуба в резултат на което чистата стойност на капитала е променена в размер на 32 000 лв. Към 31.12. 2004 година “Албатрос” – ООД реализира печалба в размер на 17 000 лв.

Да се съставят счетоводните статии за извършените стопански операции.


Задача № 3

Предприятие “Торпедо” АД придобива на 30.04 2003 г. 2000 броя обикновени акции на “Гранит” – АД, което се равнява на 40 % от неговия капитал. Сумата е изплатена със средства от разплащателната сметка

“Гранит” – АД извършва към 31.12.2003 година последваща оценка на съоръженията си, като е отчетен резерв за 8 000 лв. За годината дружеството отчита положителен финансов резултат (печалба) в размер на 15 000 лв.

Общото събрание на акционерите на “Гранит” – АД, проведено на 22.03. 2004 г. е взело решение 80 % от печалбата на дружеството за 2003 г. да се разпредели под формата на дивидент. Взето е и решение под формата на дивидент да се разпределят и 5 000 лв. от финансовия резултат за 2002 година.

За отчетната 2004 година “Гранит” – АД отчита отрицателен финансов резултат (загуба) в размер на 110 000 лв.

През 2005 г. “Гранит” – АД отчита положителен финансов резултат (печалба) в размер на 30 000 лв.Иска се: Да се съставят счетоводните статии за извършените стопански операции като последователно се приложат метода на собствения капитал и себестойностния метод за отчитане на инвестициите.

Задача № 4

Към 01.05.2003 г. предприятие “А” придобива 3000 броя обикновени акции с номинална стойност – 30 лв./брой на предприятие “Б” срещу налични парични средства в размер на 95 000 лв. Сумата е изплатена със средства от разплащателната сметка. Активите и пасивите на предприятие “Б” към същата дата са както следва:Активи 400 000

Основен капитал 300 000

Пасиви 100 000

Към 31.12.2003 предприятие “Б” реализира финансов резултат – печалба в размер на 50 000 лв. и декларира дивидент, съответстващ на дяловото участие в капитала.

Към 31.12. 2004 г. предприятие “Б” реализира загуба в размер на 70 000 лв.

Към 31.12. 2005 г. предприятие “Б” реализира финансов резултат – загуба в размер на 200 000 лв.

Към 31.12. 2006 г. предприятие “Б” реализира положителен финансов резултат – печалба в размер на 25 000 лв.


Задача № 5

Предприятие инвестира част от свободните си парични средства като на 01.04.200х година закупува облигации с 10% купонна годишна лихва, която се плаща на 01.07 и 01.01. всяка година до падежа.Покупната стойност на облигациите е 8660 лв. плюс натрупани лихви за три месеца. Платена е брокерска комисионна в размер на 172 лева. Облигациите са класифицирани като финансови активи, държани за търгуване. На 31.12./ 200х година – датата за изготвяне на ГФО справедливата стойност на облигациите е 9200 лв.Иска се: Да се съставят счетоводните статии за извършените стопански операции.
Задача 5.1.

През годината е създадено ново търговско дружество “А” с основен капитал от 100 000 лева, в което дружество “Б” има 30% участие в капитала, поради което назначава свои представители в органите за управление и има основание да счита, че упражнява значително влияние над дружество “А.”

В края на първата година дружество “А” отчита нетна печалба за разпределение в размер на 50 000 лева, като взема решение да не се разпределят дивиденти.

В края на втората година дружество “А” отчита нетна печалба за разпределение 70 000 лева и взема решение за разпределяне на дивиденти в размер на 50 000 лева.

В края на третата година дружество “А” отчита загуба в размер на 40 000 лева.

През годината между двете дружества не са осъществявани търговски сделки.

Иска се: Да е оцени инвестицията в асоциираното дружество в края на всяка година, като се съставят и съответните счетоводни записвания.
Задача 5.2.

През годината дружество “А” придобива 30 % от капитала на дружество “Б” за 2000 хил. лева и има основание да го третира като асоциирано дружество и да представи инвестицията по метода на чистата стойност на капитала. Нетната стойност на активите на “Б” записана по баланса му възлиза на 5 000 хил. лева. След извършена оценка се установява, че справедливата стойност на разграничимите активи и пасиви на дружество “Б” към датата на сделката възлизат на 6 000 хил. лева, разпределение последния начин:Показатели

Балансова стойност (хил. лв.)

Справедлива стойност (хил. лв.)

Дълготрайни материални активи

4 500

4 800

Дълготрайни нематериални активи

-

500

Краткотрайни активи

3 200

3 300

Пасиви

2 700

2 600

Капитал

5 000

2 600

В края на годината дружество “Б” отчита нетна печалба в размер на 60 хил. лв., в т. ч. начислени разходи за амортизация 400 хил. лв. Средният полезен живот на дълготрайните материални и нематериални активи е 15 години. През годината от баланса на дружество “Б” не са отписани дълготрайни материални активи. Постигнатите от дружество “Б” през годината резултати са по-добри от планираните и очакванията за следващата година са ,че доброто му развитие ще продължи.

Иска се:

1. Да се установи търговската репутация на дружество “А,” получена в резултат придобитата инвестиция в дружество “Б.”

2. Да се отчете промяната в преносната стойност на инвестицията на дружество “А” в дружество “Б” към края на годината

Задача № 6.1

На 01.01 200х година 10% - ни облигации с шестмесечен матуритет, номинал 100 000 лв. и месечни лихвени плащания са придобити с отстъпка (сконто). Цената на придобиване на ценните книжа е 82 000 лв. Сумата е изплатена със средства от разплащателната сметка.

Задача № 6.2

На 01.01.200х година 10% - ни облигации с шестмесечен матуритет, номинал 100 000 лв. и месечни лихвени плащания са придобити с премия за 112 000 лв. Сумата е изплатена със средства от разплащателната сметка.

Задача № 7

На 05.1.2 200х година предприятие “Омега” – АД закупува облигация с номинална стойност 50 000 лв. и цена на придобиване – 50 500 лв. В платената цена е включена натрупана, неплатена лихва в размер на 2500 лв. Сумата е платена със средства от разплащателната сметка. Облигацията е класифицирана като дългосрочна инвестиция.

На 31.12. 200х година справедливата стойност на облигацията е 51 000 лв. Отразете преоценката на облигацията като имате предвид, че в счетоводната политика на предприятието е приет подход съгласно който увеличението на справедливата стойност над отчетната се отразява като се използва сметка, отчитаща собствения капитал.

На 31.12.200х година предприятието начислява лихва от датата на закупуването до края на отчетния период - 31.12.200х г.- в размер на 1300 лв.

Отговорете на следните въпроси:

1. Какво е салдото на сметката, използвана за отчитане на дългосрочната инвестиция към 31.12. 200х година?

2. Какво е салдото по сметката, отчитаща начислените вземания по лихви към 31.12.200х г.?

3. Какво е салдото по сметката, използвана за отчитане на преоценъчния резерв към 31.12.200х г?.

4. Каква е общата сума на отчетената печалба или загуба в ОПР за 200х г, свързана с приходите от лихви?

5. На 05.01. следващата година е получена лихва в размер на 3800 лв. от емитента на ценната книга. Отразете получаването на лихвата!

6. На 31.07. на следващия отчетен период дружеството начислява лихвата от датата на последното лихвено плащане в размер на 1550 лв.

7. На 31.12. следващия отчетен период справедливата стойност на инвестицията е 51500 лв. Отразете счетоводно необходимата корекция

Отговорете на следните въпроси:

1. Какво е салдото по сметката, отчитаща дългосрочната инвестиция към 31.12. на следващия отчетен период?

2. Какво е салдото по сметката за отчитане на начислените лихви към 31.12. на следващия отчетен период?

3. Какво е салдото по сметката за отчитане на преоценъчния резерв към 31.12. на следващия отчетен период?

4. Каква е сумата на приходите от лихви, свързана с държаните инвестиции за месец януари на следващата отчетна година?Задача № 8

Предприятие “Омега” – АД разполага със свободни средства за инвестиране. През месец октомври 2000 година са извършени следните стопански операции:

1. На 02.10. е закупена облигация, непосредствено след нейното емитиране. Номиналната стойност на облигацията е 1 000 000 лв. Предприятието закупува облигацията за 1 075 000 лв., като цената включва номиналната стойност, лихва от 50 000 лв., натрупана от датата на емитирането да момента на покупката и брокерска комисионна в размер на 25 000 лв. Сумата е изплатена със средства от разплащателната сметка. Изплатени са в брой Ценната книга е с матуритет 01.09.2001 година.

2. Като дългосрочна или краткосрочна следва да се класифицира закупената ценна книга?

3. Предприятието е възприело счетоводна политика да води текущите си инвестиции по справедлива цена, а дългосрочните по историческа стойност. Към 31.12. 2000 година справедливата цена на облигацията е 930 000 лв. Съставете счетоводните статии за отразяване на преоценката.

4. Предприятието продава ценната книга на 30.03. 2001 година. Продажната цена на облигацията е 1 300 000 лв. Предприятието е начислявало лихви до датата на продажбата в размер на 350 000 лв. и тази сума е включена в цената, получена от купувача. Съставете счетоводната статия за продажбата на ценната книга, като имате предвид, че сумата е постъпила по разплащателната сметка.

5. Предприятието използва част от получените парични средства за закупуване на друга облигация. Покупката е извършена на 01.04. 2001 година. Номиналната стойност на облигацията е 1 000 000 лв. Предприятието заплаща 1 190 000 лв., тъй като лихвите по този род ценни книжа са се понижили значително след датата на емисията и други нови ценни книжа се олихвяват с много по-ниски лихвени проценти. Няма други разходи свързани с покупката и цената на придобиване не включва начислена лихва, тъй като продавачът е получил редовното лихвено плащане на датата на продажбата. Ценната книга е с матуритет 01.12.2002 година.

6. Как следва да се класифицира цената книга?

7.Ако предприятието очаква промяна на лихвените проценти и възнамерява да продаде ценната книга в следващите шест месеца как следва да се класифицира притежаваната ценна книга?

8. Ако ценната книга е класифицирана като дългосрочна и на 31.12. 2001 г. нейната справедлива цена възлиза на 1 400 000 лв., как това ще намери счетоводно отражение?

9. Съставете счетоводната статия за ежемесечната амортизация на облигационната премия.

10. Каква е отчетната стойност на ценната книга към 31.12. 2001 година?

11. Каква е отчетната стойност на облигацията към 31.12. 2002 година?

12. Предприятието е решило да задържи облигацията до настъпването на падежа. Към падежната дата е начислена натрупана лихва в размер на 150 000 лв., която не е получена.

Съставете счетоводната статия за отразяване получаването на лихва и стойността на облигацията в деня на падежа.Задача № 9

На 01.02. 2004 го. Предприятие “Х” закупува 5 годишни облигации, които класифицира като финансови активи, държани до падеж с цена на придобиване 9000 лв. Сумата е изплатена със средства от разплащателната сметка. Във връзка с придобиването са изплатени на посредник 202 лв. Сумата е изплатена в брой. Номиналната стройност на облигациите е 10 000 лв., а определената годишна лихва е 6 %.

Задача № 10

Притежаван от предприятието имот се състои от следните компоненти: земя на стойност 300 000 лв., сграда върху земята, придобита на 20. 03. 2003 на стойност 1 200 000 лв., подобрения на сградата във връзка с отдадени под наем помещения - 200 000 лв., текущи ремонти за поддръжка на имота 10 000 лв., разходи за услуги по охрана, предоставени от предприятието на наемателите 1 200 лв., приходи от наеми – 280 000 лв.

Предприятието ползва 8 % от площта на сградата за офис на счетоводния си отдел, като останалата част от сградата е отдадена под наем при условията на оперативен лизинг.

Към 31.12. 2003 г. е извършена оценка на имота от лицензиран оценител, при която е установено, че частите на имота не могат да се продават отделно една от друга и справедливата стойност на имота като цяло е 1 830 000 лв.Задача с решение

На 5.03. 2002 година предприятие закупува емисия от 5 годишна облигация за 100 000 лева, при 10% годишна лихва, заплащана веднъж годишно на същата дата. Ефективният лихвен процент към датата на покупката е 12 %.

Да се изчислят необходимите данни за отчитане на сделката и да се съставят необходимите счетоводни статии
Сегашната стойност на 100 000 лева, дължими след 5 години при 12 % лихва се получава като сумата от 100 000 лева се умножи със значението на втори сложнолихвен фактор, което може да се вземе от съответните таблици или да се получи по формулата, където п е ефективния лихвен процент. Стойностното значение на втория сложнолихвен фактор е 0,5674, или настоящата стойност на 100 000 лева, дължими след 5 години възлиза на 56 740 лева.

Сегашната стойност на 10 000 (100 000 х10%) платими на всяка от 5-те години при 12 % ефективна лихва се получава като се има предвид значението на т. нар. анюитетен фактор или 3,605. Същият може да се получи от таблицата за т.нар. анюитетен фактор или да се получи по формулата, където и p е лихвения процент Следователно настоящата стойност на 10 000 лева, платими на всяка една от 5-те години е 10 000 х 3,605 = 36 050 лева.Периоди

Лихва

Приходи от лихви

Амортизация

Амортизирана стойност

5.03.2002


92 790

5.03.2003

10000а

11 134,80б

1 134,80в

93 924,80 г

5.03. 2004

10 000

11 270,98д

1 270,98 е

95 195,78 ж

5.03.2005

10 000

11 423,49

1 423,49

96 619,27

5.03.2006

10 000

11 594,31

1594,31

98213,58

5.03.2007

10 000

11 785,62

1 785,62

100 000

а) 100 000 х 10%

б) 92 790 х 12%

в) 11 134,80 –10 000

г) 92 790 + 1 134,80

Амортизацията на отбива се прибавя към балансовата стойност на инвестицията от предходната година. Към датата на падежа тя се изравнява с номиналната стойност.

В случаите когато покупната цена на инвестицията е по-висока от номиналната стойност е налице премия. Амортизацията на премията се приспада, а не се прибавя към първоначалната стойност, така че към датата на падежа отчетната стойност е равна на номиналната.

д) 93 924,80 х 12%

е) 11 270, 98 – 10 000

ж) 93 924,80 + 1 270, 98

За отчитане на придобиването на облигациите

Д-т сметка Инвестиции държани до настъпване на падеж – 92 790

К-т сметка Разплащателна сметка в левове 92 790

За отчитане на лихвения приход към 5.03. 2003 г.

Дебит сметка Инвестиции държани до настъпване на падеж 1 134,80

Дебит сметка Разплащателна сметка в левове 10 000

К-т Сметка Приходи от лихви 11 134, 80ЗАДАЧИ ЗА АМОРТИЗИРАНА СТОЙНОСТ
Задача № 1

На 01.01. 2000 година, предприятие „Епсилон” – придобива облигации с номинална стойност 1000 лв., с матуритет 31.12. 2004 г. Цената на придобиване на облигациите съвпада с номиналната им стойност. Облигациите се олихвяват с променлив лихвен процент както следва 5% - 2000 г, 6%- 2001 г., 7,5% - 2002 г., 8% - 2003 г., 9% - 2004 г. Ефективният лихвен процент е 7%. Облигациите са класифицирани като финансови инструменти, държани до настъпването на падеж.

Определянето на балансовата стойност на финансовия инструмент е както следва


Години

Амортизируема стойност в началото на периода

Олихвяване с ефективен лихвен процент

Приходи от лихви

Амортизируема стойност в края на периода

2000

1000

70

50

1020

2001

1020

71,40

60

1031,40

2002

1031,40

72,20

75

1028,60

2003

1028,60

72,00

80

1020,6

2004

1020,60

71,40

1000+90

0

Ефективният лихвен процент е 7%. Във всеки отчетен период амортизираната стойност в началото на периода се умножава с ефективния лихвен процент и получената сума се прибавя към амортизираната стойност. От получената сума се изваждат лихвените приходи за съответния период.
Задача № 2 .

На 01.01. 2000 година, предприятие „Епсилон” – придобива 10 облигации с номинална стойност 1000 лв., с матуритет 31.12. 2004 г. Цената на придобиване на облигациите е 700 лв. за брой. Облигациите се олихвяват с лихвен процент 8% годишно Ефективният лихвен процент е 10%. Облигациите са класифицирани като финансови инструменти, държани до настъпването на падеж.Иска се :

  1. Да се определи амортизируемата стойност на финансовия инструмент

  2. Да се съставят счетоводните статии за амортизацията на дисконта и получените лихвени приходи за отделните отчетно периодиКаталог: disciplini files
disciplini files -> Първа: обща характеристика на счетоводството възникване и развитие на счетоводството
disciplini files -> Отчитане на собствения капитал, резервите и финансиранията I. Отчитане на собствения капитал
disciplini files -> Пета счетоводните школи
disciplini files -> Отчетни измерители, използвани в счетоводството
disciplini files -> Отчетност" Дисциплина „Теория на счетоводството"
disciplini files -> Отчетност" Дисциплина „Теория на счетоводството"
disciplini files -> Докладите по дисциплината "диплоантски спецсеминар" на студентите от специалност "счетоводство и контрол"
disciplini files -> Задача №1 През м. Май. 20хх г., в предприятие „Марси оод са извършени следните стопански операции


Сподели с приятели:
1   2   3   4
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница