Задача 10 от Техническото заданиеДата24.06.2017
Размер81.32 Kb.
#24121Техническа помощ за изпълнението на образователния

компонент на проект „Подобряване на състоянието и интеграция

на малцинствените групи в неравностойно положение

със специален фокус върху ромите”, ФАР БГ 2004/016-711.01.03
Ref. No.: EuropeAid/ 122908/ D/ SER/ BG


Процедура за подбор на проекти за решаване на проблемите на реда и сигурността в мултиетнически общности (със специален фокус върху ромите) чрез прилагане на проблемно ориентирания подход

(Задача 10 от Техническото задание)
 1. Обща информация

В рамките на проект Ref. No.: EuropeAid/ 122908/ D/ SER/ BG консултантът разработва критерии и процедура за подбор на 10 (десет) проекта за прилагане на проблемно-ориентирания подход (ПОП) в мултиетнически общности (със специален фокус върху ромите). Бенефициент по проекта е Националния съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси. След съгласуване и одобрение критериите и процедурата ще бъдат приложени от Бенефициента, Звеното за изпълнение на проекта и Консултативния съвет на проекта за подбор на посочените проекти. Всеки един от подкрепените проекти за прилагане на ПОП ще бъде финансово подкрепен от Консултанта с финансиране на стойност до 3 000 (три хиляди) лева.


Проектните предложения трябва да следват логиката на Проблемно-ориентирания подход, дефиниран и описан в Окръжно писмо рег. № УТ-867/20.04.2005 г. на Дирекция на Национална служба „Полиция”. Проектните предложения трябва да касаят решаването на проблем/и на обществения ред и сигурността на местните мултиетнически общности. Проблемно-ориентираният подход има огромен потенциал както при превенцията на престъпления, така и при преустановяването на нарушения на обществения ред или отстраняване на техните вредни последици, анализа на причините за тях и преодоляването на последствията. Под нарушение на обществения ред в настоящия конкурс се разбира в широк смисъл такива факти и обстоятелства, които са несъвместими с правните и социални норми на поведение. В този смисъл, проблем на обществения ред са и явления, които към дадения етап не попадат директно в правомощията на НС „Полиция”, но при наличието им е възможно ескалиране към по-сериозни нарушения и престъпления.
Целта на критериите и процедурата за подбор е да осигури прозрачност и ефективност при подбор на реалистични проектни предложения, които имат висок потенциал за демонстриране предимствата на проблемно-ориентирания подход в мултиетнически общности.
При провеждането на процедурата за подбор ще бъдат спазвани следните принципи:

 • Недискриминация;

 • Равнопоставеност на половете;

 • Ефективност и ефикасност;

 • Прозрачност и публичност.
 1. Допустимост

В конкурса за проекти могат да участват служители от структурните звена на Национална служба „Полиция”. Един служител може да подаде само едно предложение за проект, но от едно структурно звено на НС „Полиция” могат да бъдат подавани повече от едно предложение. Например, няколко полицейски инспектори от Териториална полиция или служители на Патрулно-постовата служба към дадено Районно полицейско управление могат да подадат няколко предложения, но не повече от едно на служител.

Единствено проекти, които са подадени в приложения образец на проектно предложение ще бъдат допуснати до оценяване.
До оценяване ще бъдат допускани проектни предложения, които ще бъдат осъществявани на територията на Република България.
Проектни предложения, които не са получени в Главна дирекция „ППОРП” до 24 часа на 16 юни 2008 г., няма да бъдат допуснати до оценяване.
Проектните предложения трябва да бъдат съгласувани и подписани от началника на РПУ на територията, на което ще се осъществява проекта. Ако проектът се подава от служител на Областна дирекция на Полицията или Столична дирекция на Полицията или служител на пресцентъра на МВР, проектът трябва да бъде подписан от директора на ОДП/СДП на територията, на която ще се осъществява проекта. В случай че даден проект ще бъде изпълняван на територията на повече от едно РПУ/ОДП, предложението трябва да бъде съгласувано и подписано от началника на РПУ/ОДП, чиито служители са изготвили предложението.
Проектните предложения могат да бъдат подавани и на електронен носител по е-поща. За да бъдат допуснати до участие, предложенията, подадени по електронен път, трябва да бъдат получени в срока, указан по-долу. Електронният адрес за получаване на предложенията е: pstoianova.150@mvr.bg При електронно подаване на проектните предложения, кандидатите трябва да изпратя сканирано изображение на подписа на ръководителя, с когото проектът е съгласуван.


 1. Срокове

Проектните предложения трябва да бъдат предадени най-късно до 24 часа на 16 юни 2008 г. на адрес: гр. София 1202, бул. „Сливница” № 235, ГД „ППОРП”, за отдел „Охранителна полиция”. На пликовете трябва да бъде указана следната информация: „За конкурса за предложения за прилагане на Проблемно-ориентирания подход”.
 1. Методика и критерии за техническа и финансова оценка на проектните предложения

„Техническа и финансова оценка” е оценка по същество на проектните предложения, която се извършва в съответствие с критериите за оценка.


Критериите са оценка са обособени на основен и допълнителни.
Основен критерий. Проектните предложения трябва да предлагат решение на проблеми на реда и сигурността в мултиетнически общности със специален фокус върху ромските общности. Мултиетнически са общностите, в които живеят компактни групи от представители на малцинствените етнически групи в България. Специален фокус при оценката на предложенията ще бъде поставен върху предложения, които предлагат решаване на проблемите на местни общности с повишена концентрация на ромско население.
Под общност се разбират жителите на дадено населено място или част от населено място, които имат общи цели, интереси и проблеми. Правилната оценка на обхвата на местната общност е от съществено значение за успешността на ПОП проектите.
При оценката на проектните предложения ще бъде взето предвид и съответствието им със следните допълнителни критерии:

 • Изпълнимост – степента на реалистичност и решаемост на идентифицирания проблем чрез дейностите и ресурсите по проекта;

 • Дълбочина на направения анализ на причините на проблема и използването на данни от различни източници, за да се намерят причината/причините, които пораждат проблема;

 • Реалистичност и потенциал на предложените партньорства – степен на заинтересованост и желание за включване на предвидените партньори в проекта и адекватност на разпределението на задачите между партньорите, равнището на ангажираност и участие на представители на мултиетническите/ромските общности.

 • Възможност за постигане на практически резултати при изпълнението на проекта – способността на проекта да генерира добра практика, която да бъде популяризирана впоследствие;

 • Измеримост – възможност резултатите от проекта да бъдат измерени и анализирани след приключване на проекта чрез лесни за мониторинг индикатори (напр. бр. подадени жалби и сигнали, визуално редуциране или елиминиране на проблема и пр.)

 • Устойчивост – потенциалът на проекта за окаже трайно въздействие върху целевите групи.

 • Ефективност на разходите - доколко необходими са предложените разходи и има ли съответствие между дейности и бюджет.

Основният критерий – прилагане на ПОП в мултиетнически общности със специален фокус върху ромите – трябва да присъства във всяко проектно предложение и ще бъде оценено по скалата, посочена по-долу. В случай, че проектното предложение получи 3 или по-малко точки по основния критерий, предложението няма да бъде оценявано по допълнителните критерии.


По основния и допълнителните 5 критерия всяко предложение ще бъде оценено по скала от 1 до 5, в която 1 означава ‘много слабо”, 2 – „слабо”, 3 – „задоволително”, 4 – „добро”, 5 – „много добро”. Класирането на проектите ще бъде направено, като се сумират точките от основния и допълнителните критерии.Критерии

Максимален брой точки

Основен (касае ли проекта проблемите на реда и сигурността в мултиетническите общности)

5 (от 1 до 5)

Изпълнимост

5

Дълбочина на анализа

5

Реалистичност и потенциал на партньорствата

5

Възможност за практически резултати

5

Измеримост

5

Устойчивост

5

Ефективност на разходите

5

Максимален брой точки:

40

Консултантът, по препоръка на Оценителната комисия, си запазва правото, в резултат от техническата и финансова оценка на проектното предложение, да отстрани заложени от кандидата дейности, в случаите, когато те са недопустими и/или са свързани с недопустими разходи. Запазва си правото и да извърши редукция и/или преструктуриране на проекто-бюджета, по препоръка на Оценителната комисия.
 1. Съдържание на проектните предложения

Проектните предложения трябва да съдържат:  1. Попълнен формуляр на проектно предложение с подпис на съответния началник на РПУ или ОДП;

  2. Протокол от среща с партньорите по проекта и/или копие от документ за споразумение за партньорство.

При необходимост към проектните предложения могат да бъдат прилагани справки, статистически данни, информация от партньорите по проекта и пресата, както и други допълнителни материали, с които кандидатите демонстрират съответствието с посочените критерии.
 1. Продължителност на проектите

Предложените проекти трябва да са изпълними в рамките на 3 (три) месеца от момента на одобряване и финансиране . Индикативни дати за започване и завършване на проектите са съответно 1 юли 2008 г. и 1 октомври 2008 г.
 1. Формуляр за участие

Формулярът за участие трябва да бъде попълнен в съответствие с указанията, които са налични след всяко поле на формуляра. Както одобрените, така и неодобрените формуляри на проекти няма да бъдат връщани на подателите им.
 1. Допустими за финансиране разходи

Единствено разходи, които са обявени за допустими, ще бъдат финансирани. Допустими разходи са:  1. Разходите за провеждане на координационни среща/и между партньорите по проекта;

  2. Разходи за премахване или намаляване причините за съществуването на проблемите на сигурността. Тази категория разходи могат да се изразяват в закупуване на различни стоки и услуги, необходими за решаването на проблема;

  3. Комуникационни разходи;

  4. Разходи за популяризиране на проекта, вкл. за визуална идентификация на помощта от ЕС.
 1. Оценка на получените предложения

Оценката на финансираните проекти ще бъде направена от Консултанта и от полицейски служители, обучени като обучители в рамките на проект проект Ref. No.: EuropeAid/ 122908/ D/ SER/ BG.


Получените предложения за проекти ще бъдат разгледани и класирани в двуседмичен срок, считано от крайния срок за подаване на предложенията. След съгласуване и одобряване на проектните предложения от Бенефициентите и Управляващия комитет по проекта, Консултантът ще пристъпи към финансиране на одобрените проекти. Одобрените участници ще бъдат уведомени за финансирането на проектите им по телефон или електронна поща.
Информация за развитието на конкурса ще бъде публикувана в интернет на адрес: http://crossingdifferences.osi.bg и телефон: 02/4028451

Каталог: fce -> 001
001 -> Изграждане на мостове и преодоляване на различията
001 -> Първа обекти и субекти на задължително депозиране
001 -> Депозитен списък на книги №42/2013 г
001 -> Литература за подготовка на зрелостници и кандидат-студенти. Фабер, 2008. Без сведение за цена
001 -> На книги, депозирани от 14 до 20 януари 2009 г
001 -> На книги, депозирани от 26 април до 2 май 2007 г
001 -> Справочник на военнотранспортните органи в Българската армия (1907-2007 г.). [Шарп Стоун], 2007. Без сведение за цена
001 -> Закон за защита на потребителите. Сдружение Потребител бг, 2006. 5 лв
001 -> Dvd и книгите с български издател към вестници и списания се описват и разпределят с книгите по-късно списания и бюлетини
001 -> Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница