Задача 12. Съхранете таблицата от задачата във файл име на студента zadach xls. На Sheet 1, в клетка А1Дата20.08.2018
Размер469 Kb.
#80979
ТипЗадача
Задачи за самостоятелна работа

Задача 1.12. Съхранете таблицата от задачата във файл ИМЕ НА СТУДЕНТА_zadachi1.xls. На Sheet1, в клетка А1 напишете номера на задачата (Задача 1.12). Започвайки от клетка А2, създайте таблицата. След това попълнете празните колони.


култури\год
инаи

цена за

1 кг


1992

1993

1994

1995

1992-93

1993-94

(1992:95)
)

пшеница

50.5

3000

2500

2700

3000ечемик

40.4

2500

1000

2100

2300овес

60.13

900

860

1000

500царевица

30.12

6000

1100

900

800фасул

60.5

300

400

100

200Общо:Задача 2.8. На Sheet2, започвайки от клетка K2 съставете и оформете таблица за намиране дискриминантата и корените на квадратното уравнение x2+5x+6=0. Въведете необходимите формули в клетки N4, N5, N6. Вградената функция за корен квадратен е SQRT. Ако искате да не въвеждате отново формулата, по която се изчислява x2, то използвайте абсолютна адресация при изписването на формулата за изчисляване на x1 и след като копирате формулата в клетката N6. променете само знака пред квадратния корен. Таблицата да има вида:


Таблица за решаване на квадратно уравнение

Коефициент

Стойност на коефициента

Изчисляеми стойности

A =
D =
B =
x1 =
C =
x2 =
В клетка K2 напишете номера на задачата (задача 2.8).

Задача 2.9 Копирайте таблицата за решаване на квадратното уравнение от горната задача, под самата нея, започвайки от клетка К9. И в нея намерете дискриминантата и корените на квадратното уравнение x2-10x+9=0. В клетка K8 напишете номера на задачата (задача 2.9).
Задача 2.11. Копирайте таблицата за решаване на квадратното уравнение от горната задача, под самата нея започвайки от клетка К23. И в нея намерете коефициентите, дискриминантата и корените на квадратното уравнение:

Вградената функция за повдигане на реално число на произволна степен е PRODUCT(number, power), където number е основата на степента, а power е степенния показател. В клетка K22 напишете номера на задачата (задача 2.11).


Задача 2.13. На нова страница (Sheet) съставете и оформете таблица, в която се изчисляват стойностите на първите 10 члена на аритметична прогресия с 1-ви член a1 = 1 и разлика d = 0,5. Започнете от клетка A3 и намерете и оформете под таблицата сумата на тези 10 стойности. Задайте формат на числата фиксирана запетая с един знак след нея. В клетка A2 напишете поясняващия текст Аритметична прогресия. В клетка A1 напишете номера на задачата (задача 2.13).
Примерна таблица:


Аритметична прогресия

a1

1,0

a2

1,5

a3

2,0

a4

2,5

a5

3,0

a6

3,5

a7

4,0

a8

4,5

a9

5,0

a10

5,5Задача 2.15. Съставете и оформете таблица, в която се изчисляват стойностите на първите 12 члена на геометрична прогресия с 1-ви член b1 = 4096 и частно q = 0,5. Започнете от клетка A25 и намерете и оформете под таблицата сумата на тези 12 стойности. Задайте формат на числата фиксирана запетая без знаци след нея. В клетка A24 напишете поясняващия текст Геометрична прогресия. В клетка C24 напишете номера на задачата (задача 2.15).

Задача 2.16. Копирайте таблицата от задача 2.15, в блока, започващ от клетка D25. Редактирайте новата таблица, така, че в нея да се изчисляват стойностите на първите 12 члена на геометрична прогресия с 1-ви член b1 = 1 и частно q = 3. В клетка D24 поправете номера на задачата (задача 2.16).
Задача 2.17. На Sheet2, започвайики от клетка A2, съставете и оформете таблица, в която се изчисляват стойностите на функциите y1, y2, y3, y4, и y5, за x[-2; 2], като x се изменя със стъпка 0,1.


Намерете и оформете под таблицата най-малката и най-голямата изчислена стойност за всяка от тези функции. Задайте формат за стойностите на x числов с фиксирана запетая с един знак след нея, а за съответните стойности на y1, y2, y3, y4, и y5 - с фиксирана запетая с три знака след запетаята. В клетка A1 напишете номера на задачата (задача 2.17). Таблицата оформете в стила на таблицата от условието. Шапката на таблицата да съдържа аналитичния вид на функциите, ако не можете да използувате обекти от Equation 3.0 в клетките на работната книга, то представете корените като степени с показател обикновена дроб.Примерна таблица:

x-2,0
-1,9


..Задача 2.20 На Sheet3, започвайки от клетка A2, съставете и оформете таблицата от задачата:

В един склад има в наличност следния вид продукция:
Наименование

Количество

Цена

Търг. отст.

Цена с ДДС

Лопата

250

12,34

5,00%Мотика

270

15,00

5,00%Плуг

55

109,00

10,00%Брана

30

210,00

10,00%Сеялка

25

310,00

10,00%


а) Да се попълни колонката "Цена с ДДС" = "Цена"*(1 - търг. отст.)*1,20

б) Да се добави колонка "Общо"="Количество"*"Цена"

в) Да се оформи ред "всичко" и да се изчисли общото количество на стоките в склада и общата им стойност.

В клетка A1 напишете номера на задачата - задача 2.20.
Задача 3.1. На Sheet3, започвайки от клетка A1 съставете и оформете таблица, представляваща план за погасяване на банков кредит, при условие погасителната месечна вноска да не надвишава определена сума. Тъй като вноската е функция на лихвения процент, на размера на кредита и на срока за неговото погасяване, то използувайте вградената функция на Excel за изчисляване размера на месечната вноска -

PMT(лихвен процент на месец, срок на погасяване в брой месеци, кредит).
Примерна таблица

Изходни данни

а) В клетки А2, А3, А4, А5, А8 въведете етикетите на таблицата;

б) В клетки B3, B4, B5 въведете входните данни;

в) В клетка B8 задайте формулата, по която се изчислява размера на месечната вноска: =PMT(B4, B5, -B3);

г) С помощта на Goal Seek подберете такъв срок на погасяване, че месечната вноска да е 100 лв.Отг. 79 мес.

Кредит

5000

Месечна лихва

1,25%

Срок (месеци)

40

Месечна вноска

159,61 лв

д) Задайте за числата от таблицата съответния формат, за срока на погасяване, понеже е брой месеци, задайте формат цяло число без десетична запетая;

е) В клетка А1 напишете номера на задачата - задача 3.1 и оформете таблицата по ваш вкус.

Задача 3.2. На същия работен лист, вдясно от таблицата от задача 3.1, започвайки от клетка Е2 съставете и оформете таблица, в която се определя това количество на продажбите (F8), при което изцяло се оползотворява лимитът на разходите (F5). Връзката между двата параметъра се дава от уравнението на оборота, което има вида: (F3 - F4)*F8 = F5. Иначе казано - да се определи количеството на продажбите (F8), при което оборотът (F6) приема стойност нула. Формулата за изчисляване на оборота е:

=("Пазарна стойност" -"Себестойност")*"Количество на продажбите" - "Лимит на разходите"
Примерна таблица

Изходни данни

а) В клетки Е2, Е3, Е4, Е5, Е8 въведете етикетите на таблицата

б) В клетки F3, F4, F5, F8 въведете входните данни;

в) В клетка F6 задайте формулата, по която се изчислява оборота:

=(F3-F4)*F8-F5;

г) С помощта на Goal Seek подберете такова количество на продажбите, че оборотът да е 0 лв.д) В клетка Е1 напишете номера на задачата - задача 3.2 и оформете таблицата по ваш вкус


Пазарна стойност

1000

Себестойност

650

Лимит на разходите

5000,00

Оборот

0,00Количество на продажбите

14,28571Задача 4.1. На Sheet4, започвайки от клетка A2, съставете и оформете таблица за "Табулиране на функция" . Функциите, които ще табулирате, са следните:


Вариант

Функция № 1

Функция № 2

Интервал на Х

Стъпка

1

Y1 = -2/Х

Y2 = 4/Х

а) [0,5; 5]

0.5

б) [1; 10]

1

2

Y1 =X -2

Y2 =X -3

а) [-3; -0,5]

0,5

б) [-2; -0,75]

0,25

3

Y1 =X2

Y2 3

а) [-3; 3]

0,5

б) [-6; 6]

1

4

Y1 =2 x

Y2 =(1/2) x

а) [-2; 2]

0,5

б) [-4; 4]

1

5

Y1 =lnХ

Y2 = lgХ

а) [0,5; 10]

0,5

б) [0,5; 19,5]

1

6

Y1 = Х -1/2

Y2 = X 1/2

а) [0,5; 9]

0,5

б) [0,1; 1,8]

0,1

Постройте съвместени графики по зададените варианти. Във всеки случай са дадени два варианта за Х и стъпката: а) и б):

а) Постройте диаграма по вариант а). Графиката да е на същия работен лист, на който е таблицата с данните.

б) Променете границите в съответствие с вариант б);

в) Редактирайте графиката, построена по вариант б);

г) При редактирането обърнете внимание на елементите на оформяне на графиката. Повторете ги.


За построяване на обикновени графики на функции y=f(х) се използува тип диаграма ХУ-точкова. Този тип диаграма изисква 2 редици стойности: Х-стойностите в лявата колона, а Y- стойностите в дясната. На една диаграма може да се построят няколко графики на функции. Тази възможност се използува за провеждане на сравнителен анализ на значенията на Y при едни и същи стойности на X, а така също и за графично решаване на системи уравнения с две променливи.

Ще използуваме таблицата, създадена в съответното упражнение. На една диаграма ще построим 3 съвместени графики - на Y1 , Y2 1, Y ).а) Изберете работния лист, съдържащ таблицата със стойностите на Y1, Y2 и Y Sheet;

б)

в) Преместете спомагателната таблица под основната, започвайки от клетка В30;

г) Маркирайте Х-стойностите и сериите - несъседните блокове клетки B3:B24 и D3:F24;

д) Щракнете върху бутона Chart Wizard;

e) Постройте диаграмата по стъпки:

-На първата стъпка изберете тип на диаграмата XY (Scatter) и нейния подтип "Scatter with data points connected by smoothed Lines"

- На третата стъпка добавете заглавие на диаграмата - Съвместени графики. Задайте название на оста Х - X, название на оста Y - Y.ж) Изберете примерната област за построяване на диаграмата Н2:К28;

з) Изменете ако трябва размерите и разположението на получената графика;

е) форматирайте областта на диаграмата

- С щракване изберете диаграмата за да я форматирате;

- Извикайте контекстно-зависимото меню на областта на диаграмата и изберете: Format Chart Area. В регистъра Patterns в групата полета Border изберете средна дебелина на линията на рамката (Weight); в групата полета Area изберете подходящ десен за фона (можете да използувате палитрата Аrea, а може и от бутона Fill Effects да изберете по-елегантен фон;

и) Поставете маркери на графиките. Изберете необходимия маркер. Обърнете внимание - маркерите в легендата се променят автоматически.

- Маркирайте линията на графиката на Y1 и извикайте контекстно-зависимото меню: Format Data Series, Patterns от групата Marker: изберете от списъка Style кръгче, от Size намалете размера на кръгчето на 3, от Foreground задайте обрамчване на кръгчето с жълт цвят;

- За линията на графиката на Y2 по аналогичен начин от Format Data Series, Patterns от групата Marker: изберете от списъка Style ромбче, от Size намалете размера на ромбчето на 4, от Foreground задайте обрамчване на ромбчето с цвета на линията, а цвета на самото ромбче от Background задайте да е бледолилав;

- За линията на графиката на Y по аналогичен начин от Format Data Series, Patterns от групата Line сменете цвета на линията - да стане лилав; от групата Marker: изберете от списъка Style чертичка, от Size намалете размера на чертичката на 4, от Foreground задайте цвят на чертичката сив, включете опцията Shadow;й) Ако интервала на изменение на Х е различен от [минимална стойност; максимална стойност], го задайте:

- Маркирайте оста Х;

- От контекстно-зависимото меню изберете Format Axis, от регистъра Scale на диалоговия прозорец Format Axis задайте Minimum ….; Maximum ….;

- Задайте цвят на линията на оста черен (от регистъра Patterns, от групата Lines);

- В регистъра Font задайте размер 8 на X-стойностите и цвета им да е черен. Изключете опцията []Auto scale.

к) Ако интервала на изменение на Y е различен от минимална стойност; максимална стойност] го задайте:

- Маркирайте оста Y;

- От контекстно-зависимото меню изберете Format Axis, от регистъра Scale на диалоговия прозорец Format Axis задайте Minimum …..; Maximum ……;

- Задайте цвят на линията на оста черен (от регистъра Patterns, от групата Lines);

- В регистъра Font задайте размер 8 на X-стойностите и цвета им да е черен. Изключете опцията []Auto scale.

л) Редактирайте заглавията на координатните оси Х и Y:

- Маркирайте заглавието на оста Y и го преместете до традиционното място за обозначение на оста (до максималната стойност 6);

- Завъртете заглавието на оста Y – да е с хоризонтална ориентация: Маркирайте заглавието и след това дайте Format Axis Title/Alignment, от групата Orientation задайте ъгъл 00;

- Маркирайте заглавието на оста X и го преместете до традиционното място за обозначение на оста (до максималната стойност 2).

д) Разположете таблицата със стойностите и Х-Y графиката на един лист.

е) Съхранете работната книга.

Задача 4.3. В работната книга на лист Sheet5 на таблицата направете диаграма на добива по участъци и години от тип Column 3-D. Диаграмата да бъде на отделен лист с име Задача 4.3, да има легенда. Да бъдат показани етикетите на данните (т.е.стойностите на дохода за всеки месец да бъдат разположени по стълбчетата на графиката).

Етикетите на данните да са с цвета на съответните стълбове, които ги изобразяват. Надписа на оста Х да бъде участъци, а надписа на оста Y да е тона.1990

1991

1992

1993

1 участък

1100

2300

1120

2130

2 участък

900

840

1100

1230

3 участък

330

540

340

650

4 участък

230

180

210

200

5 участък

345

230

320

290Задача 4.4. В работната книга на лист Sheet5 на таблицата по-долу направете диаграма, показваща различието в тепературите в отделните градове. Диаграмата да бъде от тип Line 2-D. По оста Х да са градовете, а по оста Y - съответните стойности на температурите. Диаграмата да бъде на с име Задача4.4, да има заглавие и надписи на осите: на Х-оста - места, а на Y-оста - 0С.Максимални температури (0C)

София

20

Разград

23

Пловдив

26

Видин

22

Добрич

22

Кърджали

26

Монтана

23

Варна

25

Благоевград

25

Плевен

24

Бургас

25

Вр. Мусала

2

Ловеч

24

Хасково

24

Черни връх

6

Русе

25

Сливен

25

Задача 4.5. В работната на лист Sheet5 на таблицата по-долу направете диаграма на общия добив от всички години по култури. Диаграмата да е от тип Pie - 3D и да е интегрирана в същия работен лист, където е таблицата с данните, да е разположена под нея. На секторите от кръговата диаграма да се покажат стойностите на общия добив от всяка култура. Диаграмата да има подходящо заглавие и легенда, разположена отдолу на диаграмата.култури\годинаи

цена за 1 кг

1992 г

1993 г

1994 г

1995 г

1995-92

1994-93

(1992:95)

пшеница

50.5

3000

2500

2700

3000ечемик

40.4

2500

1000

2100

2300овес

60.13

900

860

1000

500царевица

30.12

6000

1100

900

800фасул

60.5

300

400

100

200ОбщоПримерна диаграма:Задача 5.4. На Sheet6 започвайки от клетка A2 съставете и оформете четири таблици, с помощта на които се издават билети от транспортна фирма, превозваща пътници по линията Добрич – София, при следните условия:


  • цената на билета е 19 лв.;

  • децата под 14 години пътуват с 50% намаление;

  • превозът на личен багаж с тегло до 10 кг влиза в цената на билета. Когато теглото на багажа е над 10 кг, пътникът заплаща по 1% от стойността на пълния билет за всеки килограм свръхбагаж.

Касиерът въвежда само данните в таблица 1 "КЛИЕНТ", след което автоматично да се оформя и отпечатва билетът - таблица 2. В таблица 3 се съхранява информацията за рейсовете за текущия месец. В таблица 4 се съхранява разписанието на колите.


Таблица 1 (от клетка A2 надолу и надясно):

Таблица 2 (от клетка D2 надолу и надясно):
ЛИНИЯ

Добрич - София
ЦЕНА:

19,00 лв
КЛИЕНТ
БИЛЕТФамилия

Петкова Й.
за място №:

2Години

12
на:

Петкова Й.Място №

2
цена:

9,50 лвБагаж (кг)

15
свръхбагаж:

0,05 лвКола

1
ПЛАТЕНИ:

9,55 лв
дата:

10.5.2003
час:

6:30Таблица 3 (от клетка G2 надолу и надясно):

Таблица 4 (от клетка A2 надолу и надясно):

КУРСОВЕ през месец

май
Разписание
за дата
01.5.2003
кола I

6:30
Кола

I

рег. Номер

 ТХ 10-20
кола II

14:30
Място

Име

Години

Багаж
кола III

22:40
2

Петкова Й.

12

15

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 
а) След като конструирате и оформите таблиците;

б) Въведете необходимите формули в клетките, където има обръщения към други клетки или трябва да се извършат необходимите изчисления;


  • за по-ефективно оформяне и извършване на изчисленията задайте имена на клетките, които участвуват във формулите, запълващи фактурата:

* от таблица 1: за клетката съдържаща фамилията на пътника - име име; за клетката съдържаща възрастта на пътника - име г; за клетката съдържаща мястото на пътника - име място; за клетката, в кояо се записва колко килограма тежи багажа на пътника - име б; за клетката, в кояо се указва с кой рейс ще пътува - име к;

* от таблица 2: за клетката съдържаща цената на билета - име цена;  • Ако сте задали същите имена на клетки, формулите в таблица 2, ще бъдат следните:

* в клетка Е6: =име;

* в клетка Е7: =IF(г<14;цена/2;цена);

* в клетка Е8: =IF(б>10;0,01*(б-10);0);

* в клетка Е9 намерете сумата от горните две клетки;

* в клетка Е10: =TODAY();

* в клетка Е11: =IF(k=1;M3;IF(k=2;M4;IF(k=3;M5;"Грешен номер на кола!"))).  • За да попълните данните за поредния пътник в таблица 3, копирайте с транспониране (използвайки Edit/Paste special []Тranspose)

в) В клетка А1 напишете номера на задачата (задача 5.4)

Задача 6.1. Отворете нова работна страница Sheet7 и започвайки от клетка А2, създайте таблицата, представляваща данни за стоките в склад за строителни материали:


Означение

Наименование

Количество

Продадени

Заявка

Стойност

Цена

Мярка

BGSAE75

Болт

1050

324

0

0,115

0,20

Брой

NGSAE75

Гайка

975

392

500

0,065

0,12

Брой

WSG75

Шайба, разц.

1000

586

500

0,03

0,07

Брой

WFG75

Шайба, плоска

1000

950

1000

0,03

0,07

Брой

NB8P

Пирон, 8 см

200

85

300

0,64

1,10

Кг

NB6P

Пирон, 6 см

300

110

300

0,52

1,00

Кг


а) В клетка А1 напишете номера на задачата (задача 6.1)

б) Оформете областта A11:H12 като област на критериите;

в) С помощта на усиления филтър покажете в областта A14:H20 кои от наименованията имат количества >10;

г) Променете критериите така, че да извличате всички части с четиризнаково означение, започващо с буквата N и завършващо с P, като използвате глобален параметър “?”. Извличането да се извърши в блока A25:H31;

В клетка А12 задайте N??P.д) В блока A33:H34 оформете нова област на критериите и извлечете всички записи, за които няма заявка в област за извличане A36:H38;

В клетка Е34 задайте =0.е) Променете критериите така, че да извличате всички части със заявки по-големи от 300 и по-малки от 1000. Извличането да се извърши в блока A40:H48;

В клетка Е34 задайте >300, в клетка F33 напишете Заявка, в F34 задайте <1000ж) Съхранете резултатите в работната книга и я затворете.Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница