Задача а : Микроскопични изследвания на сеченията на еластично разсейване, стрипинг-реакции на 10,11страница1/4
Дата25.07.2016
Размер401.41 Kb.
#5555
ТипЗадача
  1   2   3   4
ТЕМА: ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФИЗИЧНИ ПРОЦЕСИ
В МИКРО-, МАКРО- И БИО-КОСМОСА


ОПИСАНИЕ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ.

 1. СЪДЪРЖАНИЕ

Предложеният проект съдържа задачи, обхващащи три направления на съвременната физика: физика на елементарните частици, приложна физика и астрофизика.

Основните задачи по тези направления са следните:Задача А: Микроскопични изследвания на сеченията на еластично разсейване, стрипинг-реакции на 10,11Be и импулсни разпределения на фрагменти.

Задача В: Разработване на ядрено-физични методи за приложения в образната диагностика и за мониторинг на околната среда.

Задача С: Фотометрично и спектрално изследване на двойни звездни системи.

Задача D: Пропедевтика на основни понятия свързани с метода на проучване

 1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

  1. Резюме

Задача А: Микроскопични изследвания на сеченията на еластично разсейване, стрипинг-реакции на 10,11Be+p и 10,11Be+12C и импулсни разпределения на фрагменти.

В последните години леките екзотични ядра с неутронен ореол (хало) представляват голям интерес. Установено е, че те преминават през кулоновата бариера с голяма вероятност и по такъв начин взаимодействието се осъществява в подбариерната област с голямо пълно сечение. Очевидно, това е следствие от особената структура на даденото ядро. Изследването в рамките на даден модел, а също и на механизма на реакциите с екзотични ядра е важна част от експерименталните и теоретични изследвания в различни научни центрове.

Цел на проекта е пресмятане на диференциални сечения на еластично разсейване и пълните сечения на реакции 10,11Be+p и 10,11Be+12C в рамките на разширения подход при енергии Е<100A МеV, като се използват наличните експериментални данни на ЛЯР - ОИЯИ и други изследователски центрове.

Поставените задачи се разработват с широко международно сътрудничество с Обединения институт за ядрени изследвания (ОИЯИ) г. Дубна, Русия (Лабораторията по теоретична физика и Лабораторията по ядрени проблеми) - проф. дфн В. Лукянов, проф. дфн

Е. Земляная и колеги от ИЯИЯЕ- БАН, София.

Съвместно са получени редица резултати по изследване на механизма на разсейване и реакции на взаимодействие с екзотични леки ядра. Създадена е добра основа за бъдещи изследвания на тези процеси.Задача В: Разработване на ядрено-физични методи за приложения в образната диагностика. Мониторинг на състоянието на екосистеми чрез контрол на състоянието на техни специфични представители. Мониторинг на съдържанието на радиоактивни аерозоли в атмосферния въздух.

В процеса на анализа на излъчването от SWCNTs през изминалата 2013 година, от екипа бе открит странен ефект на флуоресценцията на водни разтвори на SWCNTs, изразяващ се в нелинейно затихване (fading) на емисията им по отношение на времето, изминало от момента на изготвянето на SWCNTs. До момента не са открити публикации относно наличието на такъв фадинг. Съществуването му обаче изисква добро количествено описание, за да могат да се направят съответните корекции в експериментите, свързани с количествен анализ на изображенията от биообектите, третирани с SWCNTs. От друга страна анализът на кривата на затихване може да даде информация за процесите, протичащи в разтворите с SWCNTs което е от съществена важност за тези обекти.

Мониторингът на околната среда заема приоритетна позиция във връзка с опазването на природните дадености на страната. Основен въпрос е изборът на подходящи обекти - биоиндикатори, чрез които да се проследи състоянието на даден тип екосистема. В предишни изследвания на групата са направени изследвания относно избора на подходящи обекти за екологичен мониторинг на състоянието на два важни за региона обекта: язовир „Тича”, който е питеен за градовете Шумен, Търговище и Велики Преслав и местността „Мадара”, в която се намира монумента „Мадарски конник”. Като нови обекти за анализ ще бъдат включени растителни видове събрани от Шуменско плото. За обект за екологичен мониторинг на язовир „Тича” е избран видът Dreisena polymorpha – вид сладководна мида, намерил широко разпространение в язовира през последните години, известен още под наименованието “Зебра”. Избрана е също важна група от биомонитори (местни билки), поради тяхното широко разпространение в изследваните райони и същевременно са източник на количествена информация за качеството на околната среда и екологичното състояние обектите. Мониторинг ще бъде извършван и на въздуха с помощта на въздухопродувната установка разположена в двора на Шуменския университет.

Като основни аналитични методи са избрани енергодисперсивен рентгенофлуоресцентен анализ (ЕДРФА) и Гама-спектрометричен анализ. ЕДРФА е съвременен аналитичен метод за определяне на елементния състав на различни видове материали, а гама спектрометрията – за определяне на радионуклидите в проби от различно естество. Методите са бързи, точни и недеструктивни. Приложенията им са в много области и основно за анализ на проби от околната среда.Задача С: Фотометрично и спектрално изследване на двойни звездни системи

Късопериодичните двойки представляват последни и фатални етапи от живота на двойните звезди. Затова тяхното изследване е ценно за съвременната астрофизика.

Изучаването на двойните звезди е важно, защото осигурява въз­можност за определяне на глобалните параметри на двете компоненти (температури, радиуси и светимости), които от своя страна се използват за установяване на статистически зависимости между глобалните параметри на звездите и за тестване на еволюционните модели.

Късопериодичните затъмнително-двойни звезди представляват лаборатории за тестване на еволюцията на ъгловия момент, за изучаване на процесите на пренос на маса и загуба на маса в тесни двойки.

Важни нерешени проблеми, които очакват обяснение при изучаването на късопериодичните двойни звезди: а) уточняване на статистическите зависимости между глобалните параметри на маломасивните звезди, каквито са компонентите на късопериодичните двойки; б) търсене на генетична връзка между различните типове двойни звезди; в) търсене на допълнителни компоненти в системата като възможност за обяснение на малкия ъглов момент на двойката.

Задача D: Пропедевтика на основни понятия свързани с метода на проучване

Проучването може да се дефинира като съзнателен процес за диагностициране на проблеми, търсене на алтернативи, планиране на изследвания, изследване на предположения, търсене на информация, конструиране на модели, обсъждане със съученици, формулиране на ясни аргументи.

Ученето чрез проучване увлича обучавания да задава научни въпроси, да генерира хипотези и експерименти, които проверява, да конструира и анализира емпирични факти, да разпознава алтернативни обяснения, да обсъжда научни аргументи, като тества хипотези, предлага теории и концептуални модели.


  1. Цели на проекта

Задача А: Пресмятане на диференциалните сечения на еластично разсейване и пълните сечения на 10,11Be+p и 10,11Be+12C. Сравнение с експерименталните данни и установяване на предимствата на модела LSSM (Large Scale Shell Model).

Задача В: Изследване на затихването (фадинга) на емисията на SWCNTs като функция на времето и температурата на съхранение на разтвора. Анализ на параметрите на фита, построен по експерименталните точки. Опит за обяснение на процесите, водещи до наличието на фадинг.

Екологичен мониторинг на язовир „Тича” и Шуменско плато с цел откриване на биоиндикатори за различни замърсители. Мониторинг на съдържанието и сезонни вариации в концентрацията на 7Ве във въздушно-преносимите аерозоли в района на Шуменски университет.Задача С: Основните цели на изследването са:

 1. Уточняване на периодите на променливост на новооткрити късопериодични двойни звезди

 2. Построяване на криви на блясъка в различни спектрални диапазони

 3. Построяване на криви на лъчевите скорости

 4. Моделиране получените данни и определяне на глобалните параметри на изследваните звезди

 5. Статистически анализ на резултатите с цел уточняване на емпиричните зависимости между глобалните звездни параметри

Задача D: Целта на поставената задача е да добави своя принос към подобряване на качеството на обучението по природни науки. Участниците в задачата ще си сътрудничат с учители, за да се разработят набор от помощни услуги, които да помагат на учители при прилагането на необходимите промени, да се разработят диагностиката и уменията за интервенция, необходими за доброто планиране и след това разпространение на иновацията в техния собствен контекст. Ефективен подход за обучение ще осигури началното ниво на необходимите за учителите компетенции, от които се нуждаят, за да бъдат успешни агенти на промяната, развиване на език/терминология необходима да се описва динамиката за промяна на процесите, и да ги направи способни да разпознават различните форми на съпротива и адресирането и в техния контекст.

  1. Анализ на състоянието на изследванията по проблема.

Задача А

Разработването на теорията на нуклон- и ядро-ядрените взаимодействия с отчитането на особенностите на нуклон-нуклонните корелации се извършва течение редица години в Лабораторията теоретична ядрена физика в ИЯИЯЕ, БАН (София). В сътрудничество с колеги от Лабораторията по теоретична физика и Лаборатории по информационни технологии в ОИЯИ (Дубна, Русия) са получени значими резултати в изследване на механизма на разсейване и реакциите на взаимодействие на екзотичните леки ядра 6,8Не и 11Li с протони и ядра. Натрупаният опит, създадените теоретични схеми и методически разработки са добраоснова за по-нататъчни изследвания на тези процеси, както с участието на други екзотични ядра, такаи за приложението им в по-широкинтервал от енергии на взаимодействие.Задача В

Разработвания скенер за биофосфоресценцията на SWCNTs в био-обекти в NIR спектъра на едностенни нано-графени е засега единствена по рода си апаратура, позволяваща имеджинг на живи обекти от непосредствена близост до сканирания обект. До момента не са открити публикации относно наличието на фадинг в емисията на SWCNTs. Съществуването му налага то да бъде добре изучено, за да могат да се направят съответните корекции в експериментите, свързани с количествен анализ на изображенията от биообектите, третирани с SWCNTs. От друга страна анализът на кривата на затихване може да даде информация за процесите, протичащи в разтворите с SWCNTs което е от съществена важност за тези обекти.

Изработването на правилна оценка за състоянието на околната среда е от първостепенно значение за запазване на екологичното равновесие в съвременния свят. В този смисъл използването на ядрено-физични методи за анализ и контрол на състоянието на околната среда заема приоритетни позиции.

Язовир „Тича” като източник на питейна вода за няколко града в североизточна България подлежи на контрол по отношение на съдържанието на някои химични елементи и съединения във водата. Съществува необходимост обаче, от един по-детайлизиран мониторинг чрез биообекти, който би осигурил по-пълен и надежден контрол на качеството на питейната вода. Решаването на този проблем е от първостепенна важност по отношение на качеството на снабдяването с питейна вода на градовете Шумен, Търговище и Велики Преслав.

Организмите могат да служат като индикатори за различни видове замърсители. В такъв случай се говори за биомонитори или биоиндикатори. Например някои висши растения, гъби, лишеи и мъхове могат да бъдат важни биоиндикатори за замърсяване на околната среда с тежки метали. Биоиндикаторите дават бърз, достатъчно точен отговор и някои сведения, които не могат да бъдат получени чрез други методи. Ето защо е необходимо тези организми да бъдат много точно определяни, тъй като са познати случаи, когато близки видове или дори под видове на един и същ вид нямат еднакви индикаторни качества.

Присъствието на 7Be в атмосферата е установено още в средата на 50-те години. Продължава изследването и търсенето на корелации между интензитета на 7Be и промените в интензитета на частиците идващи от Слънцето, от броя на слънчевите петна и др. Непрекъснатия мониторинг на въздуха дава възможност за навременна реакция и откриване на радионуклиди като 131I, 134Cs, 137Cs, които са техногенни радионуклиди попаднали в атмосферата в следствие на евентуална ядрена авария.Задача С

Изучаването на тесните двойни системи, съдържащи късни звезди с хромосферна активност, представляват интерес за съвременната астрономия, тъй като позволява да се определят глобалните им параметри и да се търсят корелации между тях. Тази информация води до уточ­няване на теориите за вътрешния строеж на късните звездите и теориите за генериране на магнитните им полета, което е важно и за по-доброто разбиране на процесите на нашето Слънце.

Най-подходящи обекти за реализиране на целите на планираното изследване са контактните системи от типа W UМa поради късите им орбитални периоди и голяма разпространеност.

Важни нерешени проблеми, които очакват обяснение при изучаването на късопериодичните двойни звезди: а) обяснение на малкия ъглов момент на двойката; б) търсене на генетична връзка между различните типове двойни звезди; в) уточняване на статистическите зависимости между глобалните параметри на маломасивните звезди, каквито са компонентите на късопериодичните двойки.

Работата по тази голяма задача ще се реализира чрез наблюдения в НАО-Рожен.

Задача D

Провеждането на изследвания в областта на природните науки е свързано с развиването на високо ниво на умения (формиране на понятия, моделиране, решаване на проблеми, мета-когнитивни умения и научни процедури) и чиято важност е с бързо увеличаващо се значение в областта на образованието по природни науки. Поведенческите умения (да знаеш как да ползваш оборудването) и ниското ниво на познавателните умения (например способността да се учат и повтарят дефиниции и закони, прилагане на формули, решаване на стандартни проблеми) са с по-нисък приоритет, отчасти като резултат от развитието на компютърните системи и системите за автоматична обработка. Затова обучението по природни науки трябва да се променя, за да насочи вниманието към онези високопознавателни умения, които не могат да бъдат придобити чрез методи, базирани главно на ученето чрез повторение и традиционния трансмисионен модел на образователно общуване.  1. Описание на работния колектив. Предхождащи изследвания на колектива по предлаганата тематика.

Преподаватели

 1. гл. ас. д-р К. Спасова, Задача А

 2. проф. д-р Н. Узунов, Задача В

 3. доц. д-р Н. Архангелова, Задача В

 4. проф. дфн Д. Кюркчиева, Задача С

 5. гл. ас. д-р Б. Борисов, Задача С и D

 6. докторант Анатоли Валериев Владев, Задача С

 7. физик Д. Василева-Кюркчиева, Задача В

Студенти

    1. Теодора Велкова Атанасова – магистър Астрофизика, Задача С

    2. Тончо Георгиев Иванов – ІV к. Астрономия, Задача С

    3. Теодор Руменов Миланов - І к. Астрономия, Задача С

    4. Сениха Исмаил Салим – ІІІ к. Физика, Задача В

  1. Списък на публикации на членове на колектива, свързани с тематиката на предложения проект.

Задача А

[1] D.N. Kadrev, V.K. Lukyanov, A.N. Antonov, E.V. Zemlyanaya, K.V. Lukyanov, M.K. Gaidarov, K. Spasova, in Nuclear Theory: Proc. 30th International Workshop on Nuclear Theory (Bulgaria, June, 2011), pp.126-137(2011).

[2] V.K. Lukyanov, D.N. Kadrev, E.V. Zemlyanaya, K. Spasova, A.N. Antonov, K.V. Lukyanov, M.K. Gaidarov, in Nuclear Theory: Proc. 31th International Workshop on Nuclear Theory(Bulgaria, June, 2012).

[3] A. N. Antonov, D. N. Kadrev, M. K. Gaidarov, K. Spasova, V. K. Lukyanov, E. V. Zemlyanaya, K. V. Lukyanov, Analysis of Elastic Scattering of 6,8He and 11Li on Protons and 6He on 12C Using Microscopic Optical Potentials, in Proc. 13th Intern. Conf. on Nuclear Reaction Mechanisms (Varenna, Italy, June 11-15, 2012), CERN-Proceedings-2012-002, Ed. by Francesco Cerutti at al., CERN, Geneva, pp.173-180 (2013)

CERN Proceedings Series: http://cdsweb.cern.ch/record/1495183

[4] V.K. Lukyanov, D.N. Kadrev, E.V. Zemlyanaya, A.N. Antonov, K.V. Lukyanov, M.K. Gaidarov, and K.Spasova, "Microscopic Analysis of Li-11 Elastic Scattering on Protons", in : Exotic Nuclei "EXON-2012" , Proceedings of the International Symposium, Vladivostok, Russia, 1 – 6 October 2012,  edited by: Yu. E. Penionzhkevich and Yu.G. Sobolev, pp.99-104 (2013). ISBN: 978-981-4508-85-8Публикации с импакт-фактор

[5] V.K. Lukyanov, D.N. Kadrev, E.V. Zemlyanaya, A.N. Antonov, K.V. Lukyanov,


M.K. Gaidarov, and K.Spasova, "Microscopic Analysis of Elastic Scattering of Neutron-rich 11Li Nucleus on Protons", Phys. At. Nuclei, 75, No.11, 1407-1412 (2012). с импакт фактор

[6] V. K. Lukyanov, D. N. Kadrev, E. V. Zemlyanaya, A. N. Antonov, K. V. Lukyanov, M. K.

Gaidarov, K. Spasova, Microscopic Analysis of 11Li Elastic Scattering on Protons and Breakup Processes Within the 9Li+2n Cluster Model, Phys. Rev. C 88, 034612 (2013).с импакт фактор

[7] D. Bardin, S. Bondarenko, P. Christova, L.Kalinovskaya, V. Kolesnikov, V.von Schlippe, and K. S.Yordanova, Standard SANC Modules for NLO QCD Radiative Corrections to Single Top Quark Production, Phys. of Part. and Nucl. Lett., Vol. 9, No. 6–7, pp. 472–483, (2012).с импакт фактор arXiv: hеp-ph.1110.3622Цитирания

- K. Spasova, S.S. Dimitrova, P.E. Hodgson, The Analizing Powers of(p, 3He) Reactions, Preprint OUNP-2000-03, Oxford University; J. Phys. G 26, 1489 (2000).

1. Van Zyl J.J., Cowley A.A., Neveling R. et.al. EPJ Web of Conf. 38, art. No 13002 (2012)

2. Kondev F.G, Lalkovski S. , Nucl. Data Sheets, 112 (3), pp.707-853 (2011)

Задача В

Публикации с импакт-фактор

1. P. Rossi, G. Baldazzi, A. Battistella, M. Bello, D. Bollini, V. Bonvicini, C. L. Fontana, G. Gennaro, G. Moschini, F. Navarria, A. Rashevsky, N. Uzunov, G. Zampa, N. Zampa, A. Vacchi, Design and Performance Tests of the Calorimetric Tract of a Compton Camera for Small-Animals Imaging, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, A 628, (2011) 430 – 483

2. Penev, J. Stamenov, M. Drenska, Hr. Angelov, St. Georgiev, I. Kalapov, N. Uzunov, N. Arhangelova, Hr. Hristov, Origin and behaviour of 7Be in the air masses in the vicinity of Moussala peak, Comptes rendus de I`Academie bulgare des Sciences, Tome 63, №9, 2010, Physique, Physique experimentale, 1273 – 1278

3. Chr. Angelov, I. Kalapov, T. Arsov, N. Archangelova, A. Boyukliiski, A. Damyanova, M. Drenska, I. Penev, I. Sivriev, J. Stamenov, A. Tscorbadjiev, B. Vachev, BEO Moussala - A New Facility for Complex Environmental Studies, in Sustainable Development in Mountain Regions, Springer Science+Business Media, DOI 10.1007/978-94-007-0131-1_11, 2011, p123-139

4. P. Rossi, G. Baldazzi, A. Battistella, M. Bello, D. Bollini, V. Bonvicini, C. L. Fontana, G. Gennaro, G. Moschini, F. Navarria, A. Rashevsky, N. Uzunov, G. Zampa, N. Zampa, A. Vacchi, X-Rays Compton detectors for biomedical applications, AIP Conference Proceedings - American Institute of Physics, ISSN: 0094-243X, Vol: 1336, Issue: 1, Date: 2011-06-01, 356 - 360

Публикации в реферирани списания

1. Uzunov N. M., Bello M., Moschini G., Rossi P., Rosato A., Rondina M. B., Montagner I. M., Boldrin D., Muzzio P. C., Spatial resolution performance and object detection improvement with a multiple-wavelength NIR light transmission scanner, 2010 NSS and MIC, 2010, Knoxville, USA, pp 3820 – 3823, (ISBN: 978-1-4244-9106-3; DOI: 10.1109/NSSMIC.2010.5874255)

2. K. Atroshchenko, C. L. Fontana, M. De Rosa, M. Bello, G. Moschini, N. M. Uzunov, P. Rossi, Performance Analysis of Multi-Wavelength Transmission Scanner for Polarized NIR Light, Journal of Physics: Conference Series (2012)

3. C. L. Fontana, G. Baldazzi, M. Bello, D. Bollini, G. Di Domenico, G. Moschini, N. Uzunov, G Zampa, N. Zampa, P. Rossi, A Double Photomultiplier Compton Camera and its Readout System for Mice Imaging, AIP Conf. Proc. 1525, 332 (2013); http://dx.doi.org/10.1063/1.4802344, pp. 332 – 336

4. N. M. Uzunov, K. Atroshchenko, Y. Baneva, M. Bello, M. De Rosa, C. Fontana, G. Moschini, P. Rossi, Feasibility Tests of a Dual Modality System for Imaging Using Gamma Rays and NIR Light, AIP Conf. Proc. 1525, (2013), pp. 340 - 343, http://dx.doi.org/10.1063/1.4802346

Публикации в чужбина

1. N. M. Uzunov, M. Bello, G. Moschini, P. Rossi, D. Boldrin, I. Montagner, M. B. Rondina, A. Rosato, L. M. Coppola, R. Pani, Tissue Scanning and Object Detection Improvement with a Multiple-Wavelength NIR Transmission Scanner, LNL-INFN (REP) 2009, Legnaro, Italy (issued 2010) pp 103 – 104

2. P. Rossi, G. Baldazzi, A. Battistella, M. Bello, D. Bollini, V. Bonvicini, C. L. Fontana, G. Gennaro, G. Moschini, F. Navarria, A. Rashevsky, N. Uzunov, G. Zampa, N. Zampa, A. Vacchi, A “Compton” Gamma Ray Detector for Small-Animals Imaging, LNL-INFN (REP) 2009, Legnaro, Italy (issued 2010) pp 147 – 148

3. N. M. Uzunov, M. Bello, G. Baldazzi, G. Moschini, P. Rossi, R. Pani, Spatial Resolution Performance Tests of a Multiple-Wavelength NIR Light Transmission Scanner, LNL-INFN (REP) 2009, Legnaro, Italy (issued 2010) pp 149 – 150

4. D. Bollini, G. Baldazzi, A. Battistella, M. Bello, C. L. Fontana, S. Lo Meo, G. Moschini, F. Navarria, A. Perrotta, N. Uzunov, P. Rossi, A YAP Tomographic Camera for Small-Animals Imaging, LNL-INFN (REP) 2009, Legnaro, Italy (issued 2010) pp 145 – 146

5. C. L. Fontana, G. Baldazzi, A. Battistella, M. Bello, D. Bollini, M. Galli, G. Moschini, N. Uzunov, G. Zampa, N. Zampa, P. Rossi, Reconstruction of Compton Camera Images, LNL-INFN (REP) 2010, Legnaro, Italy (issued 2011) pp 183 – 184

6. P. Rossi, G. Baldazzi, M. Bello, D. Bollini, C. L. Fontana, N. Liguori, G. Moschini1, L. Taffarello, N. Uzunov, V. Rigato, PROBYST, Proton Probe for Bio-medical Applications, LNL-INFN (REP) 2010, Legnaro, Italy (issued 2011) pp 145 – 146

7. N. M. Uzunov, M. Bello, G. Moschini, P. Rossi, C. L. Fontana, N. Liguori, D. Boldrin, I. M. Montagner, M. B. Rondina, P. C. Muzzio, A. Rosato, Tissue Scanning Using a Polarized Multiple-Wavelength NIR Light as a Tool to Enhance the Object Localization, LNL-INFN (REP) 2010, Legnaro, Italy (issued 2010) pp 157 – 158

9. N. M. Uzunov, M. Bello, K. Atroshchenko, L. Melendez-Alafort, G. Moschini, G. Di Domenico, M. Gambaccini, A. Taibi, G. Pupillo, J. Esposito, Characterization of Scintillation Imaging Camera for Evaluation the Imaging Properties of Isotopes Produced in APOTEMA Experiments, LNL-INFN (REP) 2012 (issued 2013), Legnaro, Italy (in press)

10. N. M. Uzunov, D. Vasileva-Kyurkchieva, N. Arhangelova, V. Bozadjiev, H. Hristov, M. Dimitrova, B. Banushev, D. Dimitrov, I. Penev, M. Bello, G. Moschini, Quantitative Elemental Analysis of Solid Rock Samples from Madara Plateau, Region of Shumen (NE Bulgaria), LNL-INFN (REP) 2012 , Legnaro, ItalyПубликации в България

1. I. Penev, St. Georgiev, Hr. Angelov, I. Kalapov, N. Arhangelova, D. Vasileva, Hr.Hristov, N. Uzunov, Trans-Continental Airborne Transfer of Radioactive Isotopes from Fukushima Nuclear Power Plant Failure International Scientific Conference Unitech, Proceedings, Gabrovo, 2011, Volume III, III-552 – III-556

2. I. Penev, J. Stamenov, M. Drenska, Hr. Angelov, St. Georgiev, I. Kalapov, N. Arhangelova, Hr.Hristov, N. Uzunov, Monitoring and analysis of 7Be quantity in the air aerosols in the vicinity of peak Moussala, International Scientific Conference Unitech, Proceedings, Gabrovo, 2011, Volume III, Volume III, III-541 – III-547

3. N. Arhangelova, H. Hristov, I. Penev, P. Rossi, G. Moschini, М. Bello, N. Uzunov, Preliminary results from quantitative element analysis of rocks from the Madara plateau, International Scientific Conference Unitech, Proceedings, Gabrovo, 2011, Volume III, III-547 – III-552

4. N. Arhangelova, D. Vasileva, H. Hristov, I. Penev, J. Dimitrova, V. Velev, N. Uzunov, Low-background gamma-ray measurements of herbs from Madara platreu, north-east region of Bulgaria, International Scientific Conference Unitech, Proceedings, Gabrovo, 2011, Volume III, III-565 – III-568

5. I. Penev, S. Georgiev, H. Angelov, I. Kalapov, N. Arhangelova, H. Hristov, N. Uzunov, Trans-continental Transfer of Radioactive Isotopes from Fukushima NPP Failure, Proc Int. Conf. Ecology – Interdisciplinary science and practice, ), Sofia, October 2012, 339 - 342

6. N. Arhangelova, N. M. Uzunov, D. Vasileva, H. Hristov, M. Pencheva, D. Dimitrov, V. Velev, Study on the short-lived radionuclides in the atmospheric air, International scientific conference UNITECH, Gabrovo, 2013, Proceedings, Volume IV, IV-358 - IV-363

7. М. Пенчева, Н. Архангелова, Д. Василева, М. Димитрова, Х. Христов, И. Пенев, Н. Узунов, Изучаваненасъдържанието и някоисвойстванакъсо-живущиестественирадионуклиди в атмосферниявъздух, СНС по физика „От атома до космоса“, Шумен 2013, (в печат)

8. Г. Пенева, Н. Архангелова, Д. Василева, М. Димитрова, Х. Христов, И. Пенев, Н. Узунов, Съдържание на естествени радионуклиди в проби от река Бели Лом, СНС по физика „От атома до космоса“, Шумен 2013, (в печат)

9. С. Стефанова, Н. Архангелова, Д. Василева, М. Димитрова, Х. Христов, И. Пенев, Н. Узунов, Количествен елементен анализ на билки от национален парк „Мадарско плато“, СНС по физика „От атома до космоса“, Шумен 2013, (в печат)

10. С. Мехмедова, Н. Архангелова, Д. Василева, М. Димитрова, Х. Христов, И. Пенев, Н. Узунов, Изучаване на сезонното изменение на съдържанието на радионуклиди в атмосферата, СНС по физика „От атома до космоса“, Шумен 2013, (в печат)

11. Геновева Пенева, Нина Архангелова, Доротея Василева, Христо Христов, Николай Узунов, Изследване на естествения радиоактивен фон в екосистема, вклюваща поречието на река Бели Лом, Научни трудове на Русенския университет, 2013

12. N. Arhangelova, N. Uzunov, E. Nikolova, K. Berovski, H. Protohristov, D. Dikov, R. Kostov, L. Kostov, M. Mladenov, Quantitative element analysis of samples from mineregion near Buhovo, Bulgaria, International Scientific Conference, Unitech, Proceedings, Gabrovo, 2010, Volume III, III-402 – III-406

13. N. Arhangelova, H. Hristov, V. Velev, N. Uzunov, I. Penev, K. Berovski, D. Dikov, L. Kostov, Ch. Stoyanov, M. Mladenov, S.Todorov, H. Protohristov, Natural radionuclidesabundance in the region of Buhovo uranium-mines, International Scientific Conference, Unitech, Proceedings, Gabrovo, 2010, Volume III, III-397 – III-401

14. Н. Архангелова, Я. Георгиева, Х. Христов, И. Пенев, Х. Христов, Н. Стоянов, Н. Узунов, Анализ на съдържанието на някои елементи в кореновата система на Церови насаждения (Quercus Cerris L.), взети от области с повишено съхнене на този вид растителност, Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски”, Факултет по природни науки, т.ХIX В 1, 2009, Физика, Шумен, 37 - 44

15. N. Arhangelova, H. Hristov, R. Davidova, I. Penev, M. Bello, G. Moschini, N. M. Uzunov, Scanning micro-PIXE study of the seasonal element precipitation in the shells of Zebra mussels from the Ticha lake, Bulgaria, to be published in International Scientific Conference, Unitech, Proceedings, Gabrovo, 2009, Volume III, III-653 – III-657

16. N. Arhangelova, H. Hristov, I. Penev, H. Protohristov, M. Bello, G. Moschini, N. M. Uzunov, Quantitative elemental analysis of soils, sediments, silt, water and shells of Zebra mussels collected from the Ticha, Bulgaria, to be published in International Scientific Conference, Unitech, Proceedings, Gabrovo, 2009, Volume III, III-634 – III-638

17. I. Penev, J. Stamenov, M. Drenska, B. Damyanov, Hr. Angelov, St. Georgiev, N. Uzunov, N. Arhangelova, Monitoring and analysis of the abundance variation of 7Be in the air aerosols at peak Moussala, INRNE Ann. Rep. 2009, pp 87 – 89Доклади от конференции

1. Геновева Пенева, Нина Архангелова, Доротея Василева, Христо Христов, Николай Узунов, Изследване на естествения радиоактивен фон в екосистема, вклюваща поречието на река Бели Лом, Научна конференция, Русе, 2013

2. С. Стефанова, Н. Архангелова, Д. Василева, М. Димитрова, Х. Христов, И. Пенев, Н. Узунов, Количествен елементен анализ на билки от национален парк „Мадарско плато“, СНС по физика „От атома до космоса“, Шумен 2013

3. С. Мехмедова, Н. Архангелова, Д. Василева, М. Димитрова, Х. Христов, И. Пенев, Н. Узунов, Изучаване на сезонното изменение на съдържанието на радионуклиди в атмосферата, СНС по физика „От атома до космоса“, Шумен, 2013

4. Г. Пенева, Н. Архангелова, Д. Василева, М. Димитрова, Х. Христов, И. Пенев, Н. Узунов, Съдържание на естествени радионуклиди в проби от река Бели Лом, СНС по физика „От атома до космоса“, Шумен, 2013

5. М. Пенчева, Н. Архангелова, Д. Василева, М. Димитрова, Х. Христов, И. Пенев, Н. Узунов, Изучаваненасъдържанието и някоисвойстванакъсо-живущиестественирадионуклиди в атмосферниявъздух, СНС по физика „От атома до космоса“, Шумен, 2013

6. Ilia Penev, Stefan Georguiev, Hristo Angelov, Ivo Kalapov, Nina Arhangelova, Hristo Hristov, Nikolay Uzunov, Anna Damianova, Trans-continental Transfer of Radioactive Isotopes from Fukushima. NPP Failure, Internacional conference, Ecology – interdisciplinary science and practice, Sofia, 25 – 26 October 2012

7. Ilia Penev, Stefan Georguiev, Hristo Angelov, Ivo Kalapov, Nina Arhangelova, Hristo Hristov, Nikolay Uzunov, Airborne Trans-Continental Transfer of Radioactive Isotopes from Fukushima. NPP Failure, The 8th General Conference of Balkan Physical Union, 5 – 7 July 2012, Constanta, Romania

8. I. Penev, J. Stamenov, M. Drenska, Hr. Angelov, St. Georgiev, I. Kalapov, N. Arhangelova, Hr. Hristov, N. Uzunov, Monitoring and analysis of 7Be in the air aerosols in the vicinity of peak Moussala, Bulgaria (in bulg.), International Scientific Conference, Unitech, 18–19.11.2011, Gabrovo

9. N. Arhangelova, D. Vasileva, I. Penev, H. Hristov, J. Dimitrova, V. Velev, N. Uzunov, Low-background gamma-ray measurements of herbs from Madara plateau, North-East region of Bulgaria (in bulg.), International Scientific Conference, Unitech, 18–19.11.2011, Gabrovo

10. I. Penev, St. Georguiev, Hr. Angelov, I. Kalapov, N. Arhangelova, D. Vasileva, Hr. Hristov, N. Uzunov, Trans-continental airborne transfer of radioactive isotopes from Fukushima nuclear power plant failure (in bulg.), International Scientific Conference, Unitech, 18–19.11.2011, Gabrovo

11. I. Penev, J. Stamenov, M. Drenska, Hr. Angelov, St. Georgiev, N. Uzunov, N. Arhangelova, Hr.Hristov, Monitoring and analysis of 7Be amount in air aerosols at the vicinityof peak Moussala , Научна конференция с международно участие, Природни науки, ШУ „Епископ Константин Преславски”, Варна 2010

12. N. Arhangelova, H. Hristov, R. Davidova, I. Penev, G. Moschini, М. Bello, N. Uzunov, Quantitative element analysis of water samples from the Ticha Lake and from theadjacent terrain, Научна конференция с международно участие, Природни науки, ШУ „Епископ Константин Преславски”, 2010, Варна

13. N. Arhangelova, H. Hristov, V. Velev, N. Uzunov, I. Penev, K. Berovski, D. Dikov, L. Kostov, Ch. Stoyanov, M. Mladenov, S.Todorov, H. Protohristov, Natural radionuclides abundance in the region of Buhovo uranium-mines, International Scientific Conference, Unitech, 19–20.11.2010, Gabrovo

14. N. Arhangelova, N. Uzunov, E. Nikolova, K. Berovski, H. Protohristov, D. Dikov, R. Kostov, L. Kostov, M. Mladenov, Quantitative element analysis of samples from mine region near Buhovo, Bulgaria, International Scientific Conference, Unitech, 19–20.11.2010, Gabrovo

15. H. Hristov, N. Arhangelova, I. Penev, M. Bello, G. Moschini , N. M. Uzunov, Study of the solar UV emission using thermoluminescence of zirconium dioxide doped with erbium and lithium, International Scientific Conference, Unitech, 20–21.11.2009, Gabrovo

16. N. Arhangelova, H. Hristov, R. Davidova, I. Penev, M. Bello, G. Moschini, N. M. Uzunov, Scanning micro-PIXE study of the seasonal element precipitation in the shells of Zebra mussels from the Ticha lake, Bulgaria, International Scientific Conference, Unitech, 20–21.11.2009, Gabrovo

17. N. Arhangelova, H. Hristov, I. Penev, H. Protohristov, M. Bello, G. Moschini, N. M. Uzunov, Quantitative elemental analysis of soils, sediments, silt, water and shells of Zebra mussels collected from the Ticha, Bulgaria, International Scientific Conference, Unitech, 20–21.11.2009, Gabrovo

18. Н. Архангелова, Я. Георгиева, Х. Христов, И. Пенев, Х. Христов, Н. Стоянов, Н. Узунов, Анализ на съдържанието на някои елементи в кореновата система на Церови насаждения (Quercus Cerris L.), взети от области с повишено съхнене на този вид растителност, Научна конференция с международно участие, Природни науки, ШУ „Епископ Константин Преславски”, 26-28.09.2008, Варна

19. I. Penev, J. Stamenov, M. Drenska, B. Damyanov, Tsc. Valova, N. Uzunov, N. Arhangelova, Monitoring the aerosol radioactivityat the basic environmental observatory "Moussala", International Scientific Conference, Unitech, 21 – 22. 11.2008 г.,Gabrovo

20. N. Arhangelova, H. Hristov, S. Dakova, I. Penev, N. Uzunov, Quantitative element analysis and specific gamma-ray activity measurements, conducted on soils as element of ecological screening of Dalaka Forest region, Novi Pazar, International Scientific Conference, Unitech, 21 – 22.11.2008,Gabrovo
Цитирания

H. Hristov, N. Arhangelova, V. Velev, I. Penev, M. Bello, G. Moschini, N. Uzunov, UV light-induced thermoluminescence of Er + Li doped ZrO2, Journal of Physics:Conference Series, Vol. 253, Number 1, (2010) 2025. (http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/253/1/012025), Cited in:

Scott R. Waitukaitis, Victor Lee, James M. Pierson, Steven L. Forman and Heinrich M. Jaeger, Size-dependent same-material tribocharging in insulating grains Condensed Matter , September 11, 2013, cond-mat.soft (IF 22.929)
P. Rossi, G. Baldazzi, A. Battistella, M. Bello, D. Bollini, V. Bonvicini, C. L. Fontana, G. Gennaro, G. Moschini, F. Navarria, A. Rashevsky, N. Uzunov, G. Zampa, N. Zampa, A. Vacchi, Design and Performance Tests of the Calorimetric Tract of a Compton Camera for Small-Animals Imaging, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, A 628, (2011) 430 – 483 Cited in:

Y. Liua, Zh. Zhanga, D. Lia, Ch. Xin Maa, C. Weia, M. Zhua, L. Shuaia, T. Hua, B. Fenga, P. Chaia, X. Huanga, H. Tanga, T. Lia, K. Zhuanga, X. Jianga, Y. Wanga, Y. Zhanga, W. Zhoua, S. Suna, L. Weia, Depth discrimination method based on a multirow linear array detector for push-broom Compton scatter imaging, Applied Radiation and Isotopes, Vol. 82 ( 2013), P. 293 – 299

Chr. Angelov, I. Kalapov, T. Arsov, N. Archangelova, A. Boyukliiski, A. Damyanova, M. Drenska, I. Penev, I. Sivriev, J. Stamenov, A. Tscorbadjiev, B. Vachev, BEO Moussala - A New Facility for Complex Environmental Studies, in Sustainable Development in Mountain Regions, Springer Science+Business Media, DOI 10.1007/978-94-007-0131-1_11, 2011, p123-139

R. Makkonen, Ø. Seland, A. Kirkevåg, T. Iversen and J. E. Kristjánsson Evaluation of aerosol number concentrations in NorESM with improved nucleation parameterization, Atmos. Chem. Phys. Discuss., 13, 26389–26450, 2013, www.atmos-chem-phys-discuss.net/13/26389/2013/ (IF 5,51)

Сподели с приятели:
  1   2   3   4
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница