Задача а/ Пресметнете: 1354 354 : ( 142 12 ) б/ Намерете неизвестното число, означено с букваДата23.10.2018
Размер0.6 Mb.
ТипЗадача
Математическо състезание – IV клас – 7 юни 1996 година
Задача 1. а/ Пресметнете: 1354 - 354 : ( 142 – 2 . 12 )

б/ Намерете неизвестното число, означено с буква:
1/ 8700 : у = 1400 – 1375 2/ ( х – 183 ) + 154 = 267 3/ 26 . ( z + 427 ) = 15756
Задача 2. В магазин доставили 50 еднакви ризи и 80 еднакви вратовръзки на обща стойност 49600 лева. Купувач заплатил за една риза и една вратовръзка общо 920 лева. Намерете цената на една риза и една вратовръзка.
Задача 3. Два земни участъка с еднаква площ са оградени с огради. Първият има форма на квадрат със страна 900 дм, а вторият има форма на правоъгълник с дължина 100 м. На кой от двата участъка оградата е по-дълга и с колко метра?
Задача 4. а/ Антон написал последователно числата от 1 до 100. Колко цифри е написал Антон?

б/ Борис пише последователно числата 1, 2, 3 и т.н. Написал 99 цифри. До кое число е стигнал?

Време за работа 120 минути. ЖЕЛАЕМ ВИ УСПЕХ !

Математическо състезание – IV клас – 11 юни 1997 година


Задача 1. а/ Пресметнете: 642 : 6 + 348 : ( 12 . 12 – 12 . 11 )

б/ Проверете вярно ли е, че X = Y = Z , ако :


1/ 875 : X = 1400 – 1375 2/ ( Y – 12 ) + 175 = 180 3/ Z . ( 100 - 66 ) = 1190
Задача 2. Страната на равностранен триъгълник е равна на страната на квадрат, който има обиколка 188 мм. Намерете обиколката на триъгълника и лицето на квадрата.
Задача 3. Ако в една топлоелектрическа централа ежедневно изразходват по 7200 кг въглища, наличните запаси ще стигнат за 56 дни. За колко дни ще стигнат тези запаси , ако всеки ден изразходват с 2400 кг по-малко от определената дневна норма?
Задача 4. Ваня, Галя и Николина са ученички от различни класове – 4, 5 и 6 клас. Определете от кой клас е всяка от тях, ако се знае, че:

Ваня и ученичката от 6 клас не живеят на една и съща улица.

Ученичката от 5 клас е роднина на Ваня, но обича да дружи с Галя.
Време за работа 120 минути. ЖЕЛАЕМ ВИ УСПЕХ !


Математическо състезание – IV клас – юни 1998 година
Задача 1. а/ Пресметнете: 2480 . 102 – 6 . ( 2700 – 1560 : 15 ) : 3 + 7 . 2304

б/ Да се сравни x от равенството 20 . 15 – x : 29 = 99 : 33 , с разликата между най-голямото и най-малкото четирицифрени числа, записани с различни цифри.

Задача 2. Две жени белят картофи. Едната обелва 2 картофа за 1 минута, а другата – 3 картофа за същото време. Те обелили заедно 400 картофа. Колко време е работила всяка от тях, ако едната е белила картофи 25 минути повече от другата? Задача 3. Широчината на правоъгълник с лице 36 кв.см е 4 пъти по-малка от дължината му. Основата на равнобедрен триъгълник с обиколка същата като на правоъгълника е равна на дължината на правоъгълника. Намерете дължината на бедрото на равнобедрения триъгълник.
Задача 4. Правоъгълникът АВСД е разделен на 9 квадрата. Дължините на страните на защрихованите квадрати са съответно 7 см и 1 см. Намерете обиколката на правоъгълника.
Време за работа 120 минути.
ЖЕЛАЕМ ВИ УСПЕХ !


Математическо състезание – IV клас – 9 юни 1999 година
Задача 1. а/ Пресметнете: ( 510 : 17 + 33 ) . 28 – 8 . ( 239 – 84 ) : 5

б/ Намерете неизвестното число x :

1/ 115 : ( 65 – 5 . x ) = 23 2/ 1872 – ( x – 15 ) = 1790

С цифрите на двете получени числа образувайте най-голямото и най-малкото четирицифрени числа.


Задача 2. В един магазин продали 74 мъжки и 85 дамски костюми. 9 мъжки костюма струват 855 000 лева, а 19 дамски костюма струват толкова, колкото 16 мъжки. Колко лева е получил магазинът от тази продажба?
Задача 3. Два съседни участъка с правоъгълна форма имат еднаква обща ширина от 56 м и сбор от лицата 14 000 кв.м. Колко метра тел е необходима за ограждането им, ако дължината на единия е със 70 метра по-голяма от дължината на другия?
Задача 4. Паяк виси на 30 см от тавана в понеделник сутринта. Всеки ден той се спуска с 60 см, а през нощта се изкачва с 30 см. В кой ден от седмицата паякът ще стъпи на пода, ако таванът е висок 2 м 70 см?

Време за работа 120 минути. ЖЕЛАЕМ ВИ УСПЕХ !
Математическо състезание – IV клас – 15 юни 2000 годинаЗадача 1. а/ Пресметнете: ( 7 . 208 – 20 . 38 ) : 6 – 3 . (1320 : 40 )

б/ Намерете неизвестните числа :

1/ ( x + 107 ) . 15 = 3135 2/ 200 + ( y – 151 ) = 315 3/ 7400 : z = 1305 – 1285

Сборът на получените числа намалете шест пъти.

Задача 2. В стопанство засели 12 126 дка с царевица, пшеница и слънчоглед. Царевицата заемала 3 пъти по-малко площ, а пщеницата – с 5 948 дка повече от слънчогледа. По колко декара земя са засели с всяка от трите култури?
Задача 3. Върху страните на равностранен триъгълник АВС, външно от него са построени квадрати. Обиколката на получената фигура е 1080 милиметра. Да се намери сумата от лицата на квадратите, ако страните на триъгълника са измерени в сантиметри.
Задача 4. Трима шивача ушиват три панталона за три дни. Колко панталона ще ушият седем шивача за шест дни?

Време за работа 120 минути. ЖЕЛАЕМ ВИ УСПЕХ !

Математическо състезание – IV клас – 21 юни 2001 година
Задача 1. а/ Пресметнете: ( 606 . 2 : 404 – 1740 : 580 ) . 853420 + 3007 . 105

б/ Намерете неизвестните числа :

1/ ( 12999 + 181 . 32 ) : x + 500 = 1489 2/ ( 7395 + y ) . 4 – 9804 = 20080Задача 2. В една библиотека има 401 750 книги, разположени в три помещения. В първото помещение книгите са с 2500 по-малко от книгите във второто, а в третото помещение книгите са с 1608 по-малко от книгите във второто. Намерете по колко книги има във всяко от трите помещения.
Задача 3. В един от ъглите на баня с форма на правоъгълник с дължина 3 м и ширина 25 дм е монтирана кабина с устройство за воден масаж. Основата на кабината е квадрат с обиколка 400 см. Подът на банята е покрит с плочки. Намерете броя на тези плочки, ако те имат форма на квадрат със страна 5 дм.
Задача 4. Мария, Люба и Живка могат да свирят на различни инструменти – цигулка, пиано и китара. Всяка от тях може да свири само на един инструмент. Трите момичета владеят само по един от следните езици – английски, немски и френски. Люба знае френски, но не свири на китара. Мария не знае английски и не свири на китара. Момичето, което владее немски, свири на пиано. Определете кое момиче на какъв инструмент свири и какъв език владее.
Време за работа 120 минути. ЖЕЛАЕМ ВИ УСПЕХ !

Математическо състезание – IV клас – 18 юни 2002 година
Задача 1. а/ Кое от числата а и в е по-голямо, ако:

а = 204 . 100 + ( 1535 . 18 – 1521 : 169 . 3070 ) : 8005 в = 302 . 1000 – 241296 : 6б/ Намерете неизвестните числа :

1/ ( 348 – 3 . x ) . 65 = 8580 2/ ( 27 . 60 + 3051 ) : y = 2000 - 443Задача 2. Разстоянието между Мездра и Силистра е 360 км. От двата града едновременно тръгнали един срещу друг мотоциклетист и велосипедист. След 5 часа разстоянието между тях било 60 км и те все още не се били срещнали. С каква скорост се движил всеки от тях, ако скоростта на мотоциклетиста е 4 пъти по-голяма от скоростта на велосипедиста.
Задача 3. Иван вижда Мария, която си играе с три кученца – бяло, рижо и черно. Той полюбопитствал за имената им. Мария съобщила, че те са Чарли, Бък и Рекс. Казала му, че той може да познае името на всяко кученце, като има предвид, че Чарли не е черен, Бък не е бял, Рекс не е риж и Чарли е по-светъл от Рекс. Какъв е правилния отговор, който Иван е дал на Мария?
Задача 4. Правоъгълникът АВСД с обиколка 90 см е разрязан на три правоъгълника с една и съща дължина, която е 8 пъти по-голяма от ширината на най-малкия правоъгълник. Ширината на средния правоъгълник е два пъти по-малка от ширината на големия правоъгълник.

.

Д Са / да се намерят обиколките и лицата на получените 3 правоъгълника
б / на колко квадрата с обиколка 12 см може да се разреже средния правоъгълник?

А В Време за работа 120 минути. ЖЕЛАЕМ ВИ УСПЕХ !Математическо състезание – IV клас – 19 юни 2003 година
Задача 1. а/ Пресметнете израза: ( ( 207 . 40 + 2005 ) : 5 – 205700 : 100 ) . 328

б/ Сравнете числата x и y , ако :

1/ 4005 + 624 . 25 : x = 5045 2/ 72 . ( 1548 – ( 13 . y + 62 ) ) : 4548 = 12

Задача 2. За 6 дни в една фирма произвели 1278 кашона с бисквити. Във всеки кашон има 24 пакета бисквити.

а/ Колко пакета бисквити са произвели във фирмата за 4 дни ?

б/ За колко дни са произведени 107352 пакета бисквити ?
Задача 3. Ангел, Борис, Виктор и Георги получили различни оценки по математика – 3, 4, 5 и 6. Ангел не е получил 6. Оценката на Борис е четно число. Оценката на Виктор е нечетно число и е по-голяма от оценката на Борис. Определете каква оценка е получил всеки.
Задача 4 На фигурата е даден

план на правоъгълно дворно място, 10 4

в което са построени сгради. Размерите 5 7 са в метри, а застроената част / площ /

е защрихована. 13 Намерете площта и обиколката

на незащрихована част от двора. 20

Време за работа 120 минути.

ЖЕЛАЕМ ВИ УСПЕХ ! 32

Математическо състезание – IV клас – 17 юни 2004 година
Задача 1. а/ Пресметнете израза: ( 2004 + 5824 : 7 ) : 4 + 6 . 150 - 50

б/ Намерете числата, означени с буквите х, у и z oт равенствата :

1305 : ( х + 2 ) = 87 40 – 14 : у = 16 +17 250 + ( z – 165 )= 510

Кое число трябва да прибавим към х за да се получи разликата на числата z и у ?Задача 2. На 17 май Сашко от IVa клас има рожден ден и е поканил целия си клас на гости. Децата събрали 234 лева за подарък, като всяко от тях дало по 9 лева. Колко момичета и колко момчета има в класа, ако се знае че момичетата са с 3 повече от момчетата ?
Задача 3. Детска площадка с дължина 80 м има форма на правоъгълник и е заобиколена от пътека с широчина 4 м. Обиколката на пътеката от външната страна е 292 м. Намерете лицето на площадката.
Задача 4. Две круши тежат колкото 3 ябълки, а две ябълки тежат колкото 7 сливи. Колко сливи тежат толкова, колкото 8 круши ?
Време за работа 120 минути. ЖЕЛАЕМ ВИ УСПЕХ !
Математическо състезание – IV клас – 16 юни 2005 година
Задача 1. а/ Извършете действията: ( 527 : 17 + 33 ) . 18 - 3 . ( 2263 – 718 ) : 15

б/ Намерете неизвестните числа х и у oт равенствата :

115 : ( 65 – 5.х ) = 23 ( 48 + 12.у ).65 = 8580

Задача 2. На едно семейство доставили тон и половина въглища. За да ги приберат, започнали да ги пълнят в чували по 40 кг във всеки. Семейството разполагало с 35 празни чувала. Колко чувала няма да им достигнат, за да приберат всичките въглища ?
Задача 3. В квадратна стена има врата с формата на правоъгълник с размери 220 см и 100 см. Лицето на стената, без вратата, е 228 000 кв.см. Намерете височината на стената.
Задача 4. Иван и Митко отишли в сладкарница “Пчела” и купили лакомства за приятелите си. Иван купил 5 пасти, 3 вафли и 7 сокчета общо за 8 лв и 40 ст. Митко купил 3 пасти, 2 вафли и 4 сокчета. Неговата покупка струвала с 3 лв и 30 ст по-малко. Като огледали закупените лакомства, те решили да вземат още 2 пасти, 2 вафли и 2 сокчета. Каква е цената на последната покупка ?
Време за работа 120 минути. ЖЕЛАЕМ ВИ УСПЕХ !

Математическо състезание – IV клас – 12 юни 2006 година
Задача 1. а/ Пресметнете: ( 1020 : 34 + 66 ) . 28 - 8 . ( 539 – 24 ) : 5

С цифрите на полученото число съставете най-голямото и най-малкото четирицифрени числа и намерете тяхната разлика.б/ Намерете неизвестното число х :

( 3.х – 43 ) : 4 = ( 5.12 - 2 ) + 7Задача 2. На Великденското математическо състезание от всичките 1240 ученици десетинката са четвъртокласници. Те са два пъти повече от третокласниците, а учениците от втори клас са с 12 повече от общия брой на третокласниците и четвъртокласниците. Определете броя на учениците от втори, трети и четвърти клас, явили се на състезанието.
Задача 3. В двора на детска градина построили квадратен басейн с външна обиколка 16 м. Около басейна е предвидена плажна пясъчна ивица, широка 2 м. С колко самосвала, чиято каросерия събира 3 тона, трябва да се достави пясък за запълване на ивицата, ако за един квадратен метър са необходими 200 кг пясък ?
Задача 4. Три гладни кучета изяждат толкова кренвирши, колкото 5 лакоми котки. Ако едно гладно куче и една лакома котка изяждат 16 кренвирша, колко ще изядат 7 гладни кучета и 6 лакоми котки ?
Време за работа 120 минути. ЖЕЛАЕМ ВИ УСПЕХ !

Математическо състезание – IV клас – 12 юни 2006 година
Задача 1. а/ Пресметнете: ( 1020 : 34 + 66 ) . 28 - 8 . ( 539 – 24 ) : 5

С цифрите на полученото число съставете най-голямото и най-малкото четирицифрени числа и намерете тяхната разлика.б/ Намерете неизвестното число х :

( 3.х – 43 ) : 4 = ( 5.12 - 2 ) + 7Задача 2. На Великденското математическо състезание от всичките 1240 ученици десетинката са четвъртокласници. Те са два пъти повече от третокласниците, а учениците от втори клас са с 12 повече от общия брой на третокласниците и четвъртокласниците. Определете броя на учениците от втори, трети и четвърти клас, явили се на състезанието.
Задача 3. В двора на детска градина построили квадратен басейн с външна обиколка 16 м. Около басейна е предвидена плажна пясъчна ивица, широка 2 м. С колко самосвала, чиято каросерия събира 3 тона, трябва да се достави пясък за запълване на ивицата, ако за един квадратен метър са необходими 200 кг пясък ?
Задача 4. Три гладни кучета изяждат толкова кренвирши, колкото 5 лакоми котки. Ако едно гладно куче и една лакома котка изяждат 16 кренвирша, колко ще изядат 7 гладни кучета и 6 лакоми котки ?
Време за работа 120 минути. ЖЕЛАЕМ ВИ УСПЕХ !

Математическо състезание – IV клас – 14 юни 2007 година
Задача 1. а/ Пресметнете:

14 . 8 - ( 6000 : 3 + 93 . 8 – 80 ) : ( 2304 : ( 326 – 230 ) ) ;

б/ Намерете неизвестното число х :

( ( 5 . х + 30 ) : 4 – 79 ) . 33 = 3333Задача 2. В склад на зеленчукова борса доставили 6 т 960 кг картофи, които са 12 пъти повече от доставените домати. До края на деня продали третината от картофите и четвъртината от доматите. Колка кг картофи и домати са останали общо ?
Задача 3. Два съседни правоъгълни участъка имат обща страна, равна на 56 м и сборът от лицата им е 14000 кв.м. Намерете лицето на всеки от участъците, ако от останалите две страни едната е със 70 м по-голяма от другата.
Задача 4. Иван купил 3 молива, 2 химикалки и 5 тетрадки за 8 лв 85 ст , а Петър – 6 молива, 7 химикалки и 10 тетрадки от същия вид и заплатил 19 лв 80 ст. Колко струват химикалките купени от Петър ?
Време за работа 120 минути. ЖЕЛАЕМ ВИ УСПЕХ !

Математическо състезание – IV клас – 14 юни 2007 година
Задача 1. а/ Пресметнете:

14 . 8 - ( 6000 : 3 + 93 . 8 – 80 ) : ( 2304 : ( 326 – 230 ) ) ;

б/ Намерете неизвестното число х :

( ( 5 . х + 30 ) : 4 – 79 ) . 33 = 3333Задача 2. В склад на зеленчукова борса доставили 6 т 960 кг картофи, които са 12 пъти повече от доставените домати. До края на деня продали третината от картофите и четвъртината от доматите. Колка кг картофи и домати са останали общо ?
Задача 3. Два съседни правоъгълни участъка имат обща страна, равна на 56 м и сборът от лицата им е 14000 кв.м. Намерете лицето на всеки от участъците, ако от останалите две страни едната е със 70 м по-голяма от другата.
Задача 4. Иван купил 3 молива, 2 химикалки и 5 тетрадки за 8 лв 85 ст , а Петър – 6 молива, 7 химикалки и 10 тетрадки от същия вид и заплатил 19 лв 80 ст. Колко струват химикалките купени от Петър ?
Време за работа 120 минути. ЖЕЛАЕМ ВИ УСПЕХ !

Математическо състезание – IV клас – 14 юни 2007 година
Р Е Ш Е Н И Я
Задача 1. а/ 14.8 - ( 600 : 3 + 93.8 - 80 ) : (2304 : ( 326-230 ) ) =

= 112 – ( 2000 + 744 – 80 ) : ( 2304 : 96 ) =

= 112 – ( 2744 – 80 ) : 24 =

= 112 – 2664 : 24 =

= 112 – 111 = 1
б/ ( ( 5 . х + 30 ) : 4 – 79 ) . 33 = 3333

( 5 . х + 30 ) : 4 – 79 = 101

( 5 . х + 30 ) : 4 = 180

5 . х + 30 = 720

5 . х = 690

х = 138
Задача 2. картофи - 6 т 960 кг = 6960 кг

домати - 6960 : 12 = 580 кг

6960 : 3 = 2320 кг картофи са продадени

6960 – 2320 = 4640 кг картофи са останали

580 : 4 = 145 кг домати са продадени

580 – 145 = 435 кг домати са останали

4640 + 435 = 5075 картофи и домати са останали.Задача 3. S1 + S2 + S3 = 14 000 кв.м

S3 = 70 . 56 = 3920 кв.м

S1 + S2 = 14000 – 3920 = 10 080 кв.м

S1 = S2 = 10080 : 2 = 5040 кв.м

малък участък S1 = 5040 кв.м

S2 + S3 = 5040 + 3920 = 8960 кв.м


Задача 4. Иван - 3 м, 2 х, 5 т - 8 лв 85 ст = 885 ст

Петър - 6м, 7 х, 10 т - 19 лв 80ст = 1980 ст

Ако Иван удвои покупката си, се получава:

Иван - 6 м, 4 х, 10 т - 885 . 2 = 1770 ст

Петър - 6м, 7 х, 10 т - 1980 ст

Разликата в заплащането се дължи на разликата между химикалките:

7 х – 4 х = 3 х

1980 – 1770 = 210 ст повече е платил Петър

3 х струват 210 ст

210 : 3 = 70 ст струва 1 химикалка

70 . 7 = 490 ст = 4 лв 90 ст струват закупените от Петър химикалки.
Математическо състезание – IV клас – 12 юни 2008 година
Задача 1. Кое от числата:

A = 93 . 356 + 93 . 194 + 550 . 17

и В = 86 . 224 + 34 . 224 + ( 420 – 20 .15 ) . 276

е по-голямо ?Задача 2. Намерете неизвестните числа x и y и ги сравнете:

8700 : x = 2400 – 2375 ( 5 . 12 – 2 ) + 7 = ( 3 . y – 43 ) : 4
Задача 3. Две цветни лехи с еднаква площ трябва да се засадят с лалета. Първата има форма на квадрат със страна 80 дм, а втората има форма на правоъгълник с дължина 16 м.

а) Колко луковички от лалета са необходими за засаждането на двете лехи общо, ако за 1 кв.м са необходими 30 луковички ?

б) На коя от двете лехи оградата е по-дълга и с колко метра ?
Задача 4. Трима шивачи ушиват три панталона за три дни. Колко панталона ще ушият седем шивача за шест дни ?
Време за работа 120 минути. ЖЕЛАЕМ ВИ УСПЕХ !


Математическо състезание – IV клас – 12 юни 2008 година
Задача 1. Кое от числата:

A = 93 . 356 + 93 . 194 + 550 . 17

и В = 86 . 224 + 34 . 224 + ( 420 – 20 .15 ) . 276

е по-голямо ?Задача 2. Намерете неизвестните числа x и y и ги сравнете:

8700 : x = 2400 – 2375 ( 5 . 12 – 2 ) + 7 = ( 3 . y – 43 ) : 4
Задача 3. Две цветни лехи с еднаква площ трябва да се засадят с лалета. Първата има форма на квадрат със страна 80 дм, а втората има форма на правоъгълник с дължина 16 м.

а) Колко луковички от лалета са необходими за засаждането на двете лехи общо, ако за 1 кв.м са необходими 30 луковички ?

б) На коя от двете лехи оградата е по-дълга и с колко метра ?
Задача 4. Трима шивачи ушиват три панталона за три дни. Колко панталона ще ушият седем шивача за шест дни ?
Време за работа 120 минути. ЖЕЛАЕМ ВИ УСПЕХ !


Математическо състезание – IV клас – 12 юни 2008 година
Р Е Ш Е Н И Я
Задача 1. а/ А = 93 . 356 + 93 . 194 + 550 . 17

А = 93 . ( 356 + 194 ) + 550 . 17

А = 93 . 550 + 550 . 17

А = ( 93 + 17 ) . 550

А = 110 . 550

А = 60500
б/ В = 86 . 224 + 34 . 224 + ( 420 – 20 .15 ) . 276

В = ( 86 + 34 ) . 224 + ( 420 – 300 ) . 276

В = 120 . 224 + 120 . 276

В = 120 . 500

В = 60000 А > В

Задача 2. 8700 : x = 2400 – 2375 ( 5 . 12 – 2 ) + 7 = ( 3 . y – 43 ) : 4

8700 : x = 25 ( 60 – 2 ) + 7 = ( 3 . y – 43 ) : 4

x = 8700 : 25 58 + 7 = ( 3 . y – 43 ) : 4

x = 348 65 = ( 3 . y – 43 ) : 4

3 . y – 43 = 4 . 65

3 . y – 43 = 260x > y 3 . y = 260 + 43

3 . y = 303

y = 303 : 3

Задача 3. квадрат а = 80 дм = 8 м

правоъгълник а = 16 м

а) S кв. = a . a б) S пр. = а . в

S кв. = 8 . 8 64 = 16 . в

S кв. = 64 кв.м в = 64 : 16

S кв. = S пр. в = 4 м

2 . S кв. = 2 . 64 = 128 кв.м Р кв. = 4 . а = 4 . 8 = 32 м

128 . 30 = 3840 луковички са Р пр. = 2 . а + 2 . в = 2 . 16 + 2 . 4 = 32 + 8 = 40 м

необходими за засаждането 40 > 32 Р пр. > Р кв.

на двете лехи заедно 40 – 32 = 8 м Оградата на правоъгълната леха е

по-дълга с 8 м от оградата на квадратната леха.
Задача 4. 3 шивачи ушиват 3 панталони за 3 дни. Тогава 3 пъти по-малко шивачи ще ушият

3 пъти по-малко панталони за същото време.Следователно: 1 шивач ушива 1 панталон за 3 дни.

7 пъти повече шивачи ще ушият 7 пъти повече панталони за същото време.Следователно: 7 шивачи ушиват 7 панталони за 3 дни.

За двойно повече време – 6 часа, същите 7 шивачи ще ушият двойно повече

панталони. Следователно: 7 шивачи за 6 дни ще ушият 14 панталони.

Математическо състезание – IV клас – 11 юни 2009 година

Задача 1. Пресметнете:

( 237 . 909 - 470 . 350 ) - 406 : ( 142 – 42 . 2 )


б) Намерете сбора x + y + z , ако:

1963 – ( x 5 ) = 1758 10 . 15 + y . 15 = 195 175 : z = 1500 -1493


Задача 2. Пет приятелки поставят

кърпите си върху пясъка на плажа

така, че да образуват квадрат.

Петя и Ани имат еднакви

квадратни кърпи, всяка от които е

с периметър 720 см.

Галя, Мария и Ели имат също

Еднакви кърпи, но те са правоъгълни.

Намерете периметъра на кърпата

на Мария.


Задача 3. Разстоянието между Плевен и Варна е 310 км. От двата града

тръгнали едновременно автомобил от гр.Плевен и камион от гр.Варна.

След 2 часа разстоянието между тях било 40 км, като все още не се били

срещнали.

С каква скорост се е движил всеки от тях, ако скоростта на автомобила е два

пъти по-голяма от тази на камиона.
Задача 4. Сутринта в понеделник един охлюв паднал в кладенец дълбок

10 м. През деня охлювът се изкачва 2 м нагоре по стената на кладенеца, а през нощта слиза 1 м надолу.

През кой ден от седмицата охлювът ще излезе от кладенеца.Време за работа 120 минути. ЖЕЛАЕМ ВИ УСПЕХ !

Математическо състезание – IV клас – 11 юни 2009 година
Р Е Ш Е Н И Я
Задача 1. а) Пресметнете: ( 237 . 909 - 470 . 350 ) - 406 : ( 142 – 42 . 2 ) =

= ( 215433 – 164500 ) – 406 : 58 =

= 50933 – 7 = 50926
б/ Намерете сбора x + y + z , ако:

1963 – ( x – 5 ) = 1758 10 . 15 + y . 15 = 195 175 : z = 1500 -1493

x – 5 = 1963 – 1758 150 + 15 . y = 195 175 : z = 7

x – 5 = 205 15 . y = 195 – 150 z = 175 : 7

x = 205 + 5 15 . y = 45 z = 25x = 210 y = 45 : 15

y = 3

x + y + z = 210 + 3 + 25 = 238

Задача 2. 1/ Кърпите на Петя и Ани:

квадрат P = 720 см Р = 4.а 4.а = 720 а = 720 : 4 а = 180 см2/ Големия квадрат: а = 2.180 а = 360 см

3/ Кърпите на Галя, Мария и Ели:

правоъгълник а = 360 : 2 а = 180 см

b = 360 : 3 b = 120 см

Р = 2.а + 2.b Р = 2.180 + 2.120 Р = 360 + 240 Р = 600 смЗадача 3. Означаваме скоростта на камиона с x км/ч

скоростта на автомобила 2.x км/чs = v . t на камиона: s = x . 2 на автомобила: s = 2.x.2 = 4.x

2.x + 4.x + 40 = 310 6.x = 310 – 40 6.x = 270 x = 270 : 6 x = 45скоростта на камиона е 45 км/ч, а скоростта на автомобила е 90 км/ч

Задача 4. За едно денонощие охлювът ще се изкачи 1 м ( 2 м нагоре и 1 м надолу ).

1/ В понеделник вечерта охлювът ще бъде на 8 м дълбочина.

2/ Във вторник сутринта охлювът ще е на 9 м дълбочина.

3/ Във вторник вечерта охлювът ще бъде на 7 м дълбочина.

Тогава точно след 7 денонощия охлювът ще излезе от кладенеца.

Това ще се случи във вторник вечерта.
Математическо състезание – IV клас – 10 юни 2010 година

Задача 1. Сравнете числата А и B, ако:

А = 134 . 201( 1700 1560 : 15 )

В = 203 . 100 – 1320 : 40


Задача 2. Намерете неизвестните числа x , y , z и пресметнете х – ( у + z ) , ако:

( x + 17 ) . 15 = 15015 100 + ( y 12 ) = 204 7400 : z = 1305 -1285

Задача 3. В бюфета на Мама Меца има гърненце с мед. Медът в гърненцето тежи 650 г. Мечето Пухчо намерило гърненцето и всеки ден си хапвало по 5 лъжици мед. Колко грама са останали в гърненцето след 20 дни, ако една лъжица съдържа 6 г ?
Задача 4. На фигурата е даден план на правоъгълен терен.

По-тъмната част е

училищна сграда, а останалата 20 м

двор. Намерете колко лв ще 30 м

струва асфалтирането на 10 м

училищния двор, ако за един 20 мкв.м се заплащат 18 лв. ?

120 м

Време за работа 120 минути. ЖЕЛАЕМ ВИ УСПЕХ !


Математическо състезание – IV клас – 10 юни 2010 година
Р Е Ш Е Н И Я
Задача 1. Сравнете числата А и B, ако:

А = 134 . 201( 1700 1560 : 15 )

А = 26934( 1700 104 )

А = 269341596

А = 25338
В = 203 . 100 – 1320 : 40

В = 20300 – 33

В = 20267
25338 > 20267 А > В

Задача 2. Намерете неизвестните числа x , y , z и пресметнете х – ( у + z ) , ако:

( x + 17 ) . 15 = 15015 100 + ( y 12 ) = 204 7400 : z = 1305 -1285

( x + 17 ) = 15015 : 15 ( y – 12 ) = 204 - 100 7400 : z = 20

x + 17 = 1001 y – 12 = 104 z = 7400 : 20

x = 1001 - 17 y = 104 + 12 z = 370

x = 984 y = 116
х – ( у + z ) = 984 – ( 116 + 370 ) = 984 – 486 = 498

Задача 3. За един ден мечето Пухчо изяжда 5 лъжици . 6 г мед,

или 5 . 6 = 30 г

За 20 дни мечето ще изяде 20 . 30 = 600 г мед

След 20 дни в гърнето са останали 650 – 600 = 50 г мед.Задача 4. Училищният двор заема терен съставен от два правоъгълника

с обща площ: 120 . 20 + ( 120 – 30 ) . 10 = 240 + 90 . 10 = 2400 + 900 = 3300 кв.м.

Асфалтирането на двора ще струва:

3300 . 18 = 59400 лв


Математическо състезание – IV клас – 9 юни 2011 година

Задача 1. A) Пресметнете изразите:

а) 100 - 96 : ( 56 32 ) + 6

б) 6170 : 5 – ( 7896 : 8 – 108 . 8 ) . 10
Б) Намерете неизвестните числа x и y:

а) 8700 : x = 1400 - 1375

б) 17 + ( 2 . y – 11 ) = 56

Задача 2. В един магазин има 120 кг банани, 90 кг повече круши и домати – с 20 кг по-малко от крушите. За една детска градина купили половината от бананите в магазина, три пъти по-малко круши ( от закупените банани ) и 30 кг домати. Колко килограма общо плодове и зеленчуци са останали в магазина ?
Задача 3. Правоъгълник и квадрат имат обиколки, равни на 96 см. Едната страна на правоъгълника е с 6 см по-голяма от другата. Намерете разликата от лицата на квадрата и правоъгълника.
Задача 4. С един скок жабок се премества на 20 сантиметра, а с една „стъпка“ паяче се премества на 5 милиметра. Колко „стъпки“ на паячето са равни на 25 скока на жабока ?

Време за работа 120 минути. ЖЕЛАЕМ ВИ УСПЕХ !

Математическо състезание – IV клас – 9 юни 2011 година

Р Е Ш Е Н И Я
Задача 1. A) a) 100 - 96 : ( 56 – 32 ) + 6 = б) 6170 : 5 – ( 7896 : 8 – 108 . 8 ) . 10 =

= 100 – 96 : 24 + 6 = = 1234 – ( 987 – 864 ) . 10 =

= 100 – 4 + 6 = = 1234 – 123 . 10 =

= 96 + 6 = 102 = 1234 – 1230 = 4


Б) а) 8700 : x = 1400 – 1375 б) 17 + ( 2 . y11 ) = 56

8700 : x = 25 2 . y – 11 = 56 17

x = 8700 : 25 2 . y 11 = 39

x = 348 2 . y = 39 + 11

2 . y = 50

y = 50 : 2

y = 25
Задача 2. Има в магазина: банани – 120 кг

круши – 120+90=210 кг

домати – 21020=190 кг

Купили за детската градина: банани – 120:2=60 кг

круши 60:3=20 кг

домати 30 кг

Общо плодове и зеленчуци в магазина: 120+210+190=520 кг

Общо закупени плодове и зеленчуци: 60+20+30=110 кг

Плодове и зеленчуци останали в магазина: 520-110=410 кг.

Задача 3. Страната на квадрата: P=4.а 4.а=96 а=96:4 а=24 см

Лицето на квадрата: S=a.a S=24.24 S=576 кв.см


Страните на правоъгълника: P=2.(b+6)+2.b 2b+12+2b=96

4.b=96-12 4.b=84 b=84:4 b=21 см a=b+6 a=27 см

Лицето на правоъгълника: S=a.b S=27.21 S=567 кв.см
Разликата от лицата на правоъгълника и квадрата:

Sкв. – Sпр. = 576 – 567 = 9 кв.см


Задача 4. Дължината на скока на жабока: 20 см = 200 мм

25 скока на жабока са: 25.200=5000 мм

Броя на „стъпките“ на паячето, които са равни на 25 скока на жабока

са: 5000:5=1000
Математическо състезание – IV клас – 14 юни 2012 година

Задача 1. а) Пресметнете:

1000 - 1000 : 5 + 5 . 4 – 142 . ( 774 86 . 9 ) – 2 . ( 5 . 81 )
б) Намерете неизвестното число в равенството:

35 + 5 . ( 132 – 1331 : x ) = 640
в) Нека а = 100 - ( 7 . 3 + 9 . 7 )

b = 144 : 3 – 2 . 9

Кое число трябва да се прибави към а, за да се получи b ?Задача 2. Три камиона с цимент тежат колкото четири камиона с вар. За един строеж докарали седем камиона с цимент и 18000 кг вар с три еднакви камиона. С колко килограма докараният цимент е повече от варта ?


Задача 3. Периметърът на правоъгълно помещение е 56 м. Дължината му е с 10 м по-голяма от ширината му.

а) да се намерят дължината и ширината му.

б) помещението било разделено на две стаи – подът на първата стая е квадрат, а на втората – правоъгълник. Да се намери лицето на подовете на всяка от стаите.

в) подът на първата стая е покрит с бели теракотни плочи, а на втората с черни. По колко пакета от всеки вид плочки са изразходвани, ако за покриване на три кв.м са необходими два пакета ?

Задача 4. Един вълк изяжда десет заека за един месец, а една лисица шест заека за един месец. Ако се знае, че в гората в момента има тридесет вълка и два пъти по-малко лисици, то колко заека изяждат те общо за един ден ?

( един месец = 30 дни )

Време за работа 120 минути. ЖЕЛАЕМ ВИ УСПЕХ !
Математическо състезание – IV клас – 14 юни 2012 година

Р Е Ш Е Н И Я

Задача 1. a) 1000 - 1000 : 5 + 5 . 4 – 142 . ( 774 86 . 9 ) – 2 . ( 5 . 81 ) =

= 1000 – 200 + 20 – 142 . ( 774 – 774 ) – 2 . 405 =

= 800 + 20 – 142 . 0 – 810 =

= 820 – 810 =

= 10

б) 35 + 5 . ( 132 – 1331 : x ) = 640

5 . ( 132 – 1331 : x ) = 640 – 35

5 . ( 132 – 1331 : x ) = 605

132 – 1331 : x = 605 : 5

132 – 1331 : x = 121

1331 : x = 132 – 121

1331 : x = 11

x = 1331 : 11x = 121
в) а = 100 - ( 7 . 3 + 9 . 7 ) b = 144 : 3 – 2 . 9

а = 100 – ( 21 + 63 ) b = 48 – 18

а = 100 – 84 b = 30

а = 16
а + x = b 16 + x = 30 x = 30 – 16 x = 14

Задача 2. Три камиона с цимент = четири камиона с вар

18000 : 3 = 6000 кг вар във всеки камион

6000 . 4 = 24000 кг вар в четири камиона

В три камиона с цимент има общо 24000 кг цимент

24000 : 3 = 8000 кг цимент във всеки камион.

В седем камиона ще има 8000 . 7 = 56000 кг цимент

56000 – 18000 = 38000

С 38000 кг докарания цимент е повече от варта.

Задача 3. а) Р = 2.a + 2.b и а = b + 10

2.( b + 10 ) + 2.b = 56

2.b + 20 + 2.b = 56

4.b + 20 = 56

4.b = 56 – 20

4.b = 36


b = 36 : 4

b = 9 м а = b + 10 a = 9 + 10 a = 19 м
б) Sкв. = b.b Sпр. = ( а – b ).b

Sкв. = 9.9 Sпр. = 10.9Sкв. = 81 кв.м Sпр. = 90 кв.м
в) ( 81 : 3 ).2 = 27.2 = 54 пакета бели плочки

( 90 : 3 ).2 = 30.2 = 60 пакета черни плочки

Задача 4. 1 вълк – 10 заека – 1 месец = 30 дни

1 лисица – 6 заека – 1 месец = 30 дни


30 вълка – 30 . 10 = 300 заека – 30 дни

30 : 2 = 15 лисици

15 лисици – 15 . 6 = 90 заека – 30 дни
300 : 30 = 10 30 вълка изяждат за един ден 10 заека

90 : 30 = 3 15 лисици изяждат за един ден 3 заека

10 + 3 = 13 30 вълка и 15 лисици изяждат за един ден

общо 13 заека

Математическо състезание – IV клас – 13 юни 2013 година
Задача 1. С колко стойността на числовия израз А е по-голяма от неизвестното число x в равенството В ?

А = 100 - 96 : ( 56 - 32 ) + ( 165 + 16 . 5 ) : 7 – 3 . 8 + 6
В) ( ( 6 . x – 72 ) : 2 - 84 ) . 28 = 5628
Задача 2. Намерете лицето на всяка от защрихованите части на посочените фигури и посочете коя от тях има най-голямо лице ?


Задача 3. За ушиване на 400 рокли и на 196 костюма използвали 31 топа плат по 64 метра всеки топ. Ако за ушиване на един костюм са нужни 4 метра плат, колко метра плат са използвали за ушиване на една рокля ?

Задача 4. Годините на дядо са с 4 по-малко от половината от сбора на годините на баба, татко и мама. Сборът от годините на баба и татко е 99, от годините на баба и мама е 95, а от годините на татко и мама е 70. На колко години е дядо ?
Време за работа 120 минути. ЖЕЛАЕМ ВИ УСПЕХ !
Математическо състезание – IV клас – 13 юни 2013 година

Р Е Ш Е Н И Я

Задача 1. А = 100 - 96 : ( 56 - 32 ) + ( 165 + 16 . 5 ) : 7 – 3 . 8 + 6 =

= 100 – 96 : 24 + ( 165 + 80 ) : 7 – 24 + 6 =

= 100 – 4 + 245 : 7 – 24 + 6 =

= 96 + 35 – 24 + 6 =

= 131 – 24 + 6 =

= 107 + 6 =

= 113


В) ( ( 6 . x – 72 ) : 2 - 84 ) . 28 = 5628

( 6 . х – 72 ) : 2 – 84 = 5628 : 28

( 6 . х – 72 ) : 2 – 84 = 201

( 6 . х – 72 ) : 2 = 201 + 84

( 6 . х – 72 ) : 2 = 285

6 . х – 72 = 285 . 2

6 . х – 72 = 570

6 . х = 570 + 72

6 . х = 642

х = 642 : 6х = 107
113 – 107 = 6

Стойността на израза А е по-голяма от х с 6.


Задача 2. А) 21 . 18 – 11. 14 = 378 – 154 = 224 кв.м
Б) 42 . 50 = 2100 кв.м

50 – 20 = 30 м 42 – 20 = 22 м 30 . 22 = 660 кв.м

2100 – 660 = 1440 кв.м
В) 45 . 40 =1800 кв.м

45 – ( 13 + 8 ) = 45 – 21 = 24 м

19 . 24 = 456 кв.м

1800 – 456 = 1344 кв.мЛицето на фигурата Б е най-голямо.

Задача 3. 1) 31 . 64 = 1984 м от 31 топа.

2) 196 . 4 = 784 м плат общо за костюмите.

3) 1984 – 784 = 1200 м плат остават за роклите.

4) 1200 : 400 = 3 м плат за ушиване на една рокля.

Задача 4. 1) баба + татко = 99 г.

2) мама + татко 70 г.

3) баба + мама = 95 г.

4) 2.баба + 2.татко + 2.мама = 99 + 70 + 95

2.баба + 2.татко + 2.мама = 264 г.5) баба + татко + мама = 264 : 2

баба + татко + мама = 132 г.6) 132 : 2 = 66 г. са половината от баба + татко + мама

7) 66 – 4 = 62 г. Дядо е на 62 години.

Математическо състезание – IV клас – 12 юни 2014 година

Задача 1. Намерете стойността на израза:
( 812 : 4 ) . 7 + ( 7865 – 1225 ) : 8 – 2119
а) сравнете тази стойност със стойността на х от равенството:
4059 : 9 + 56 : х = 459
б) пресметнете А = x + y + z , ако
21496 – x = 8504 ; y – 2356 = 24356 ; z + 712 = 1720 – 712

Задача 2. Обиколката на правоъгълник е 572 см, едната му страна е с 36 см по-дълга от другата. Да се намери обиколката и лицето на правоъгълника, който се получава от дадения, ако от него се изреже възможно най-големият квадрат.


Задача 3. В четири кафеза има складирани 93 кг ябълки. В първите два кафеза има общо 37 кг, във втория и третия – 38 кг, а в последните три – 65 кг. По колко килограма ябълки има във всеки кафез ?


Задача 4. На три дървета са кацнали общо 36 врабчета. Когато от първото дърво прелетели на второто 6 врабчета, а от второто прелетели на третото 4 врабчета, на трите дървета врабчетата станали по равно. Колко врабчета първоначално е имало на всяко дърво ?

Време за работа 120 минути. ЖЕЛАЕМ ВИ УСПЕХ !

Математическо състезание – IV клас – 12 юни 2014 година

Р Е Ш Е Н И Я
Задача 1. ( 812 : 4 ) . 7 + ( 7865 – 1225 ) : 8 – 2119 =

= 203 . 7 + 6640 : 8 – 2119 =

= 1421 + 830 – 2119 =

= 2251 – 2119 =

= 132а) 4059 : 9 + 56 : х = 459

451 + 56 : х = 459

56 : х = 459 – 451

56 : х = 8

х = 56 : 8

х = 7
б) 21496 – x = 8504 y – 2356 = 24356 z + 712 = 1720 – 712

х = 21496 – 8504 y = 24356 + 2356 z + 712 = 1008x = 12992 y = 26712 z = 1008 – 712

z = 296

А = x + y + z = 12992 + 26712 + 296 = 40000
Задача 2. P = 572 см

P = 2.b + 2.( b + 36 )

4.b + 2.36 = 572

4.b + 72 = 572

4.b = 572 – 72

4.b = 500

b = 500 : 4

b = 125 смДължината на по-малката страна на правоъгълника е 125 см.

а = b + 36 a = 125 + 36 a = 161 смДължината на голямата страна на правоъгълника е 161 см.

Най-големият квадрат може да бъде със страна 125 см.

След изрязване на най-големия квадрат се получава правоъгълник

със страни m = 125 см и n = 161 – 125 = 36 см

P = 2.m + 2.n P = 2.125 + 2.36 P = 250 + 72 P = 322 см

S = m.n S = 125.36 S = 4500 кв.см

.

Д Задача 3. I + II + III + IV = 93 кг ябълки

I + II = 37 кг

II + III = 38 кг

II + III + IV = 65 кг


38 + IV = 65 IV = 65 – 38 IV = 27 кг

В четвъртия кафез има 27 кг ябълки.
I + II + II + III + IV = 37 + 65

( I + II + III + IV ) + II = 102

93 + II = 102

II = 102 – 93

II = 9 кгВъв втория кафез има 9 кг ябълки.
I + II = 37 I + 9 = 37 I = 37 – 9 I = 28 кг

В първия кафез има 28 кг ябълки.
II + III = 38 9 + III = 38 III = 38 – 9 III = 29 кг

В третия кафез има 28 кг ябълки.

Задача 4. На трите дървета има общо 36 врабчета.

На всяко дърво след преместването има по 12 врабчета ( 36 : 3 = 12 )Първо дърво – отлетели 6 врабчета – в началото били 12+ 6 = 18 врабчета.

Трето дърво – дошли 4 врабчета – в началото били 12- 4 = 8 врабчета.

Второ дърво – в началото били 36 – ( 18 + 8 ) = 36 – 26 = 10 врабчета.

Математическо състезание – IV клас – 11 юни 2015 година

Задача 1. а) Пресметнете израза:
100 – 96 : ( 56 - 32 ) + ( 165 + 16 . 5 ) : 7 – 3 . 8 + 6
б) Пресметнете стойността на израза
( К : 364 + х ) . 102
, където с х е означено неизвестното число в равенството 321 = х + (650 – 529 ) ,
а К е стойността на 354 . 73 + 23 . 25 + 354 . 27 + 17 . 25

Задача 2. Обиколката на триъгълник е 12 см. Една от страните му е три пъти по-малка от обиколката му. Правоъгълник има страни, равни на другите две страни на триъгълника. Обиколката на правоъгълника е равна на обиколката на квадрат. Намерете страната на квадрата.


Задача 3. Майката на Деси е на 30 години, а трите й деца са на 4, 3 и 1 години. След 12 години сборът от годините на родителите на Деси ще е 2 пъти по-голям от сбора на годините на трите деца. На колко години е сега бащата на Деси?


Задача 4. Топка е пусната от 32 м и при всеки отскок достига половината от височината на предишния. Хванали топката на земята, след като тя за пети път тупнала. Колко метра е изминала топката до момента на хващането?

Време за работа 120 минути. ЖЕЛАЕМ ВИ УСПЕХ !

Математическо състезание – IV клас – 11 юни 2015 година

Р Е Ш Е Н И Я
Задача 1. а) 100 – 96 : ( 56 - 32 ) + ( 165 + 16 . 5 ) : 7 – 3 . 8 + 6 =

= 100 – 96 : 24 + ( 165 + 80 ) : 7 - 24 + 6 =

= 100 – 4 + 245 : 7 - 24 + 6 =

= 100 – 4 + 35 – 24 + 6 =

= 96 + 35 – 24 + 6 =

= 131 – 24 + 6 =

= 107 + 6 = 113
б) 321 = х + ( 650 – 529 ) К = 354 .73 + 23. 25 + 354 . 27 + 17 . 25

321 = х = 121 К = 354 . ( 73 + 27 ) + 25 . ( 23 + 17 )

x = 321 - 121 К = 354 . 100 + 25 . 40

x = 200 К = 35400 + 1000

К = 36400
( К : 364 + х ) . 102 =

= ( 36400 : 364 + 200 ) . 102 =

= ( 100 + 200 ) . 102 =

= 300 . 102 = 30600


Задача 2. триъгълник със страни а, b и c: P = 3 . а

а = 12 : 3а = 4 см

за другите две страни на триъгълника: b + c = 12 - 4b + c = 8 см
правоъгълник със страни b и c: P = 2 . ( b + c )

от условието b + c = 8 см P = 2 . 8P = 16 см
квадрат със страна d: Р кв. = Р пр.

. Р кв. = 4 . d

16 = 4 . d

d = 16 : 4

d = 4 см
Д Задача 3. сега: майката на 30 години

децата на 1, 3 и 4 години


. след 12 години: майката на 30 + 12 = 42 години

първо дете на 4 + 12 = 16 години

второ дете на 3 + 12 = 15 години

трето дете на 1 + 12 = 13 години

общият брой на годините на децата: 13 + 15 + 16 = 44 години
бащата на х години

42 + х = 88

х = 88 - 42

х = 46
сега: годините на бащата: 46 – 12 = 34 години

Задача 4. първи отскок: 32 : 2 = 16 метра

втори отскок: 16 : 2 = 8 метра

трети отскок: 8 : 2 = 4 метра

четвърти отскок: 4 : 2 = 2 метра
Всяко разстояние топката изминава по два пъти – нагоре и надолу. След хващането до петото тупване топката изминава:

32 + 2 . ( 16 + 8 + 4 + 2 ) =

= 32 + 2 . 30 =

= 32 + 60 = 92 метра
Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Цдг №3 „Пролет Списък на приетите деца
2016 -> Българска федерация по тенис на маса „В”-1” рг мъже – Югоизточна България мъже временно класиране
2016 -> Национален кръг на олимпиадата по физика 05. 04. 2016 г., гр. Ловеч Възрастова група клас
2016 -> Българска федерация по тенис на маса „А” рг мъже – Южна България мъже временно класиране
2016 -> Конкурс за изписване на великденски яйце по традиционната техника съвместно с одк велинград 27 април
2016 -> Министерство на образованието и науката регионален инспекторат по образованието – софия-град


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница