Задача фирма "xyz" произвежда един продукт, продава го на конкурентен пазар и има следните разходи в краткосрочен периодДата02.02.2018
Размер268.33 Kb.
#53715
ТипЗадача
ЗАДАНИЕ:


ЗАДАЧА 1.

Фирма “XYZ” произвежда един продукт, продава го на конкурентен пазар и има следните разходи в краткосрочен период:Таблица 1

Q (тона)

FC (лв.)

VC (лв.)

TC (лв.)

AFC (лв.)

AVC (лв.)

ATC (лв.)

MC (лв.)

0


-

-

-

-

1


300

100
100

2

753

704

735

806

907

1038

1199

13810

160А) Попълнете липсващите данни в таблицата.

Б) Изразете графично динамиката на средните променливи разходи (AVC), средните общи разходи (ATC) и пределните разходи (MC). Анализирайте взаимосвързаните тенденции в промяната на тези разходи при нарастване на обема на производството (Q).В) Да предположим, че фирмата продава всяко количество по пазарна цена Р = 140 лв. В новата таблица, изчислете и попълнете в съответните колони динамиката на общите приходи (TR), пределните приходи (MR) и печалбата на фирмата (Profit). Данните за общите разходи (ТС) и пределните разходи (МС) пренесете от Таблица 1.

Таблица 2

Q (тона)

P(лв.)

TC(лв.)

MC (лв.)

TR (лв.)

MR (лв.)

Profit (лв.)

0 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


 

Г) Покажете графично максимизацията на печалбата на фирмата като използвате два метода: сравнение на TR и TC и пределното правило MR = MC.

Д) Да предположим, че поради резки промени в търсенето пазарната цена се променя, при което: първоначално нараства на 290 лв. , а след това намалява на 70 лв. Как фирмата се приспособява към новите цени? Какви количества от продукта ще предлага и какъв ще бъде крайния финансов резултат? Желателно е да представите това графично.

Е) Да предположим, че съществуват условия за продължаване на тенденцията на намаление на пазарната цена. Предложете Ваша стратегия за максимизиращо поведение на фирмата.ЗАДАЧА 2.

Защитата на потребителя е една от основните задачи на държавните органи призвани да регулират пазарните отношения. Как се осъществява тя в нашата страна в качеството й на пълноправен член на ЕС.


Развийте Вашата теза в свободен вид като използвате намерени от Вас нормативни и литературни източници, както и публикации в специализираната преса (в-к “Капитал”, “Пари”, “Банкер” и др.).
Основни понятия: потребителски избор, полезност на благата, максимизиране на полезния ефект за потребителя, потребителска рента (излишък), регулиране на конкуренцията, асиметрична информация.

РЕШЕНИЕ НА ЗАДАЧИТЕ:
Задача 1.

А)
Таблица 1

Q (тона)

FC (лв.)

VC (лв.)

TC (лв.)

AFC (лв.)

AVC (лв.)

ATC (лв.)

MC (лв.)

0

300

0

300

-

-

-

-

1

300

100

400

300

100

400

100

2

300

150

450

150

75

225

50

3

300

210

510

100

70

170

60

4

300

292

592

75

73

148

82

5

300

400

700

60

80

140

108

6

300

540

840

50

90

140

140

7

300

721

1021

42.86

103

145.86

181

8

300

952

1252

37.50

119

156.50

231

9

300

1242

1542

33.33

138

171.33

290

10

300

1600

1900

30

160

190

358Б)


ATC

AVC

MC

400,00 лв

100,00 лв

100,00 лв

225,00 лв

75,00 лв

50,00 лв

170,00 лв

70,00 лв

60,00 лв

148,00 лв

73,00 лв

82,00 лв

140,00 лв

80,00 лв

108,00 лв

140,00 лв

90,00 лв

140,00 лв

145,86 лв

103,00 лв

181,00 лв

156,50 лв

119,00 лв

231,00 лв

171,33 лв

138,00 лв

290,00 лв

190,00 лв

160,00 лв

358,00 лв


Фиг.1. Динамика на средните променливи разходи (AVC), средните общи разходи (ATC) и пределните разходи (MC).
Трите криви имат U - образни форми, които в своето начало намаляват. Пределните разходи (MC) достигат своя минимум при количество 2 и след това започват да нарастват, което е израз на закона за намаляващата възвръщаемост. От тази точка средните общи разходи (ATC) продължават да намаляват, но с по-бавен темп, докато кривата на пределните разходи ги пресече в техния минимум (в т. 6). Средните променливи разходи (AVC) също намаляват до т. 3 , след което започват да растат. Пресичат се след достигането им до минимума, когато започват да нарастват. Намаляването на MC свидетелства за ръст в пределния продукт на променливите фактори, а тяхното увеличение - за намаление на производителността им.


В)


Таблица 2

Q (тона)

P(лв.)

TC(лв.)

MC (лв.)

TR (лв.)

MR (лв.)

Profit (лв.)

0

140

300

 0

0

140

-300

1

140

400

100

140

140

-260

2

140

450

50

280

140

-170

3

140

510

60

420

140

-90

4

140

592

82

560

140

-32

5

140

700

108

700

140

0

6

140

840

140

840

140

0

7

140

1021

181

980

140

-41

8

140

1252

231

1120

140

-132

9

140

1542

290

1260

140

-282

10

140

1900

358

1400

140

-500

Г)

TC

TR

300

0

400

140

450

280

510

420

592

560

700

700

840

840

1021

980

1252

1120

1542

1260


Фиг. 2. Графично изображение на TR и TC


TC

TR

Profit=TR-TC

300

0

-300

400

140

-260

450

280

-170

510

420

-90

592

560

-32

700

700

0

840

840

0

1021

980

-41

1252

1120

-132

1542

1260

-282
Фиг. 3.Максимизация на печалбата на фирма “XYZ” при сравнение на TR и TC
Извод: Имаме нормална печалба TR=TC; Prf.=0, когато общите ни разходи и общите ни приходи при 5 и 6 тона са равни и възлизат на 700.00лв. при 5 тона продажба и 840.00лв. при 6 тона продажба на продукция. Преди този момент и след това, фирмата реализира загуба.


MR

MC

140,00 лв

100,00 лв

140,00 лв

50,00 лв

140,00 лв

60,00 лв

140,00 лв

82,00 лв

140,00 лв

108,00 лв

140,00 лв

140,00 лв

140,00 лв

181,00 лв

140,00 лв

231,00 лв

140,00 лв

290,00 лв

140,00 лв

358,00 лв

Фиг. 4. Определяне на оптималния обем на производството на фирма „XYZ” –съвършен конкурент


Д) Таблица 3


Q (тона)

P(лв.)

TC(лв.)

MC (лв.)

TR (лв.)

MR (лв.)

Profit (лв.)

0

290

300

 0

0

290

-300

1

290

400

100

290

290

-110

2

290

450

50

580

290

130

3

290

510

60

870

290

360

4

290

592

82

1160

290

568

5

290

700

108

1450

290

750

6

290

840

140

1740

290

900

7

290

1021

181

2030

290

1009

8

290

1252

231

2320

290

1068

9

290

1542

290

2610

290

1068

10

290

1900

358

2900

290

1000

С вдигане на пазарната цена, породена от промени в търсенето, печалбата на фирмата значително нараства, защото в краткосрочен период разходите й остават непроменени, а приходите, които зависят от цената – се увеличават. Наблюдава се движение по кривата на предлагане надясно и за фирмата е благоприятно да увеличава предлаганото количество, тъй като печалбата расте. Тази тенденция продължава до период 8, тъй като в дългосрочен период в отговор на пазарните условия предполагаме, че цените на ресурсите се увеличат, съответно и разходите на фирмата се увеличават. Така печалбата постепенно започва да намалява до уравновесяването на пазара.
TC

TR

Profit

300

0

-300

400

290

-110

450

580

130

510

870

360

592

1160

568

700

1450

750

840

1740

900

1021

2030

1009

1252

2320

1068

1542

2610

1068

1900

2900

1000


Фиг. 5. След вторият период TR > TC; Profit > 0- наблюдаваме печалба

Таблица 4


Q (тона)

P(лв.)

TC(лв.)

MC (лв.)

TR (лв.)

MR (лв.)

Profit (лв.)

0

70

300

 0

0

70

-300

1

70

400

100

70

70

-330

2

70

450

50

140

70

-310

3

70

510

60

210

70

-300

4

70

592

82

280

70

-312

5

70

700

108

350

70

-350

6

70

840

140

420

70

-420

7

70

1021

181

490

70

-531

8

70

1252

231

560

70

-692

9

70

1542

290

630

70

-912

10

70

1900

358

700

70

-1200TC

TR

Profit

300

0

-300

400

70

-330

450

140

-310

510

210

-300

592

280

-312

700

350

-350

840

420

-420

1021

490

-531

1252

560

-692

1542

630

-912

1900

700

-1200
Фиг. 6. TR < TC; Profit < 0- наблюдаваме загуба

С намаляване на пазарната цена, породена от промени в търсенето, фирмата не може да реализира печалба, защото общите разходите и се запазват, а приходите растат, но с твърде бавени темпове. Фирмата трябва да намали предлаганото количество,тъй като на тази цена с тези разходи за производството загубата расте. Тази тенденция продължава и до последния период.


Е)

Ако цените продължават да падат, фирмата ще продължи да е на загуба. Тя в този случай е извън пазара и няма шансове за стабилизация. Евентуално би могла да вземе мерки да намали драстично разходите, да закупува по ефтини материали (замяна със сходни и по ефтини) за продукцията , да намали разходите и по производството.Задача 2.
Създаден е закон за защита на потребителите. Целта му е да осигури защита на следните основни права на потребителите:

1. право на информация за стоките и услугите;

2. право на защита срещу рискове от придобиването на стоки и услуги, които могат да застрашат живота, здравето или имуществото им;

3. право на защита на икономическите им интереси при придобиването на стоки и услуги при нелоялни търговски практики и способи за продажба, неравноправни договорни условия и предоставянето на гаранции за стоките;

4. право на обезщетение за вреди, причинени от дефект на стоки;

5. право на достъп до съдебни и извънсъдебни процедури за разрешаване на потребителски спорове;

6. право на образование по въпроси, отнасящи се до защитата им;

7. право на сдружаване с цел защита на интересите им;

8. право на представителство пред държавните органи, вземащи решения по въпроси, които ги засягат.

Всеки човек се различава по нещо от останалите, но едно ги обединява - те са потребители. Всеки има нужда от дадена стока или услуга. Потребителят трябва да има условия за свобода на избора на стоки и услуги, т.е. ако между производителите има конкуренция. В противен случай монополизацията на производството ще води към диктат на производителя над потребителя и той ще губи възможност за свободен избор на стоки и услуги; той трябва да получава възможно най-голяма информация. Когато не знае какво се продава, какви са качествата и полезните ефекти на стоките, той не е в състояние да направи най-добрия избор. При недостатъчна информация, в по-изгодна позиция са продавачите и могат в някяква степен да управляват потребностите на купувачите. За всеки потребител дадената стока или услуга е с различна полезност. Полезността осветлява принципния в потребителското поведение момент - избора на блага. Полезността е способността на дадена стока да задоволява някаква човешка потребност. Тя е обусловена от обективните свойства на предметите, от тяхните качества, които им придават способност да задоволяват желанията на хората. Полезността на хладилника, дрехата е различна, защото е определена от специфичното им предназначение, свойства и качества. Особеното в случая, е че потребността на една и съща стока е различна за отделните потребители, т. като решаващо значение имат техните предпочи- тания, лични оценки, вкусове. Следователно за едни лица определена стока може да има голяма полезност /напр. услугите/, а за други - нулева потребност. Тяхното потребление е ограничено, поставено в определени рамки от: цените на стоките и услугите и величината на доходите им. Всеки потребител разпола- га с лимитиран доход и негова цел е да комбинира стоки, осигуряващи му най-голямо удовлетворение. Според Законът на Госен: максималното задоволяване на потребностите при ограничено количество достъпни блага се достига тогава, когато потреблението на всяко благо се спре в точката, където интензивността на потреблението става еднакво за всички блага. За да постигне най-голямо удовлетворение, купувайки стоки, потребителя трябва да се стреми да получава полезност, пропорционална на техните цени. И така потребителя попада в положение на равновесие /максимална полезност/, когато всяка допълнително изразходвана парична единица му доставя еднаква пределна полезност, от което и да е купено благо. Когато индивидът /домакинството/ може да получи допълнителна изгода, имаме излищък /рента/ на потребителя. При всички случаи, когато съществува възможност да получи по-голяма обща полезност в сравнение с направените разходи, потребителя ще получава допълнителна изгода. По дефиниция потребителския избор /рента/ е разликата между максималната сума, която потребителят е съгласен да заплати за определено количество стоки и сумата, която той фактически заплаща.Ефективната конкуренция е от съществено значение за една отворена пазарна икономика. Тя сваля цените, повишава качеството и разширява потребителския избор. Конкуренцията позволява на технологичните нововъведения да се развиват. Политиката на конкуренцията се основава на система от правила, предназначени да предотвратят всяко ограничаване на конкуренцията, както и да насърчат ефективната конкуренция, като въздействат върху поведението на пазарните субекти и структурата на съответните пазари. Забраняват се споразумения, които ограничават конкуренцията, и на злоупотреби с господстващо положение на пазара. Когато дадени фирми концентрират стопанската си дейност чрез сливане, придобиване на контрол или създаване на съвместно предприятие, това обикновено има положително влияние върху пазарите. Обединяването на действията на предприятията дава възможност те да постигнат допълнителен ефект в множество сфери, например в развойната дейност и в разработването на нови продукти, а понякога за осъществяване на преструктуриране. Това намалява производствените разходи или разходите по дистрибуция на новата компания и тя става по-ефективна на пазара.

Много често за даден продукт или услуга потребителите получават различна информация. По този начин те биват примамени от продавачите, получавайки асиметрична информация. Основният принцип на асиметричната информация е "аз знам нещо, което ти не знаеш", т.е. двете страни не са еднакво информирани по дадена тематика. Това позволява на участниците на пазара да продават повече от своите стоки, като прикриват дефекти, несъответствия в съдържанието, възможни рискове от употреба и т.н., позволява на участници на финансовите пазари да реализират свръх печалби, позволява на политическите партии да се възползват от дадена ситуация или да прикриват информация и т.н. и т.н. Но всеки ден се сблъскваме в живота си с асиметричната информация и сме толкова пъти жертва. Този, който притежава повече информация (т.е. се възползва от асиметричната информация), е поставен в по-добра позиция и има преимущество в дадена ситуация. Един се възползва, в това да предаде асиметричната информация, печелейки изгода от това, а потребителят е жертва. Затова е и Комисията за защита на потребителите, затова е и законът за защита на потребителите – да защитават правата ни, да можем спокойно да правим своя избор за стоката или услугата, която би ни донесла своя полезен ефект при ползването и.
Каталог: files -> files
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см
files -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
files -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
files -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България
files -> Георги Димитров – Kreston BulMar
files -> В сила oт 13. 05. 2005 Писмо мтсп обезщетение Неизползван Отпуск кт


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница