Задача по пиис разработил : Проверил : Иван Иванов Иванов ас. Драган Драганов ссс, І курс, ф№123456Дата26.09.2018
Размер119.89 Kb.
#83268
ТипЗадача
университет по архитектура, строителство и геодезия – софия

катедра “Автоматизация на инженерния труд”Курсова задача по ПИИС

Разработил: Проверил:

Иван Иванов Иванов ас. Драган Драганов

ССС, І курс, ф№ 123456

София – 2004Курсова задача по ПИИС – вариант 1

Студент: ..............................................................................................

Специалност: ......................... Курс: ............. Фак. № .......................

Зададена е матрица A[MxN] с реални елементи. Раз­мерите на матрицата M и N и елементите й да се въ­ведат от текстов файл със структура

M N
A11 A12 … A1N


……………….
AM1 AM2 … AMN

Въведената матрица да се изведе контролно на екрана.

От клавиатурата да се въведе номер на ред К (1<Кдве нови матрици B и C, съ­държащи съответно еле­ментите над и под ред K. Фор­мирането на матриците да стане в подпрограма. Мат­риците да се изведат на ек­ра­на.

Да се пресметне средноаритметичната стойност на по­ло­жи­тел­ните елементи на матрицата В. Резул­та­тът да се изведе на ек­рана.Задал: ........................

При заверка на задачата да се представят:

 • челна страница;

 • разпечатка на текста на програмата;

 • разпечатка на входните данни и резултатите от кон­трол­ния пример;

 • магнитен носител с програмата.


Курсова задача по ПИИС – вариант 2

Студент: ..............................................................................................

Специалност: ......................... Курс: ............. Фак. № .......................

Зададени са N точки в равнината посредством ко­ор­ди­на­ти­те си xi и yi. Броят на точките и коор­ди­на­ти­те им да се въ­ве­дат от текстов файл със структура

N
x1 y1


…….
xN yN

Въведените координати да се изведат контролно на ек­ра­на.

Да се състави матрица А, чиито елементи Aij пред­ставляват разстоянията между точки i и j. Фор­ми­рането на матрицата да стане в подпрограма. При фор­мирането й да се от­чете си­мет­ри­я­та на матрицата. Матрицата да се из­веде на екрана.

Да се провери има ли точки с еднакви коор­ди­на­ти.Задал: ........................

При заверка на задачата да се представят:

 • челна страница;

 • разпечатка на текста на програмата;

 • разпечатка на входните данни и резултатите от кон­трол­ния пример;

 • магнитен носител с програмата.


Курсова задача по ПИИС – вариант 3

Студент: ..............................................................................................

Специалност: ......................... Курс: ............. Фак. № .......................

Зададена е матрица A[MxN] с реални елементи. Размерите на матрицата M и N и елементите й да се въ­ведат от текстов файл със структура

M N
A11 A12 … A1N


……………….
AM1 AM2 … AMN

Въведената матрица да се изведе контролно на екрана.

Да се съставят векторите В и С, чиито елементи са съ­от­вет­но броя на положителните и броя на от­ри­ца­телните елементи във всеки ред. Съставянето на век­торите да стане в подпрограма. Стойностите им да се изведат на екрана.

Да се провери кои елементи в матрицата са по­ве­че – по­ло­жи­тел­ните или отрицателните.Задал: ........................

При заверка на задачата да се представят:

 • челна страница;

 • разпечатка на текста на програмата;

 • разпечатка на входните данни и резултатите от кон­трол­ния пример;

 • магнитен носител с програмата.


Курсова задача по ПИИС – вариант 4

Студент: ..............................................................................................

Специалност: ......................... Курс: ............. Фак. № .......................

Зададена е матрица A[MxN] с реални елементи. Размерите на матрицата М и N и елементите й да се въ­ведат от текстов файл със структура

М N
A11 A12 … A1N


……………….
AM1 AM2 … AMN

Въведената матрица да се изведе контролно на ек­рана.

Да се състави матрица В[MxM], всеки елемент Вij на ко­ято представлява скаларното произведение на ред i и ред j от мат­ри­цата А. При съставянето й да се отчете симетричността на мат­ри­цата. Матрицата да се изведе на ек­ра­на в под­про­грама.

Да се провери коя от двете матрици има повече по­ло­жи­тел­ни елементи.Задал: ........................

При заверка на задачата да се представят:

 • челна страница;

 • разпечатка на текста на програмата;

 • разпечатка на входните данни и резултатите от кон­трол­ния пример;

 • магнитен носител с програмата.


Курсова задача по ПИИС – вариант 5

Студент: ..............................................................................................

Специалност: ......................... Курс: ............. Фак. № .......................

Зададена е матрица A[MxN] с реални елементи. Размерите на матрицата M и N и елементите й да се въ­ведат от текстов файл със структура

M N
A11 A12 … A1N


……………….
AM1 AM2 … AMN

Въведената матрица да се изведе контролно на екрана.

Да се намери най-големия по абсолютна стой­ност елемент в първия ред. Елементът, заедно със ин­дексите му да се изведе на екрана.

Да се формират две нови матрици B и C, съ­дър­жащи съ­от­вет­но еле­ментите отляво и отдясно на стъл­ба, съдържащ на­ме­ре­ния максимален елемент. Мат­ри­ците да се изведат на ек­ра­на. Със­тавянето на матри­ци­те да стане в подпрограма.Задал: ........................

При заверка на задачата да се представят:

 • челна страница;

 • разпечатка на текста на програмата;

 • разпечатка на входните данни и резултатите от кон­трол­ния пример;

 • магнитен носител с програмата.


Курсова задача по ПИИС – вариант 6

Студент: ..............................................................................................

Специалност: ......................... Курс: ............. Фак. № .......................

Зададени са N точки Р в равнината посредством ко­ор­ди­на­тите си xi и yi. Броят на точките и коор­ди­на­ти­те им да се въведат от текстов файл със структура

N
x1 y1


…….
xN yN

Въведените координати да се изведат контролно на екрана.

От клавиатурата да се въведат координати на ед­на до­пъл­ни­телна точка Т. Да се състави матрица А[N,3], чиято първа ко­ло­на съдържа разстоянията от точките Р до началото на к.с., вто­рата – разстоянията на точките Р до точка Т, а третата – лицата на три­ъ­гъл­ниците ОТР. Пресмятянето на разстоянията да ста­не в подпрограма. Матрицата да се изведе на екрана.

Задал: ........................

При заверка на задачата да се представят:


 • челна страница;

 • разпечатка на текста на програмата;

 • разпечатка на входните данни и резултатите от кон­трол­ния пример;

 • магнитен носител с програмата.


Курсова задача по ПИИС – вариант 7

Студент: ..............................................................................................

Специалност: ......................... Курс: ............. Фак. № .......................

Зададена е матрица A[MxN] с цели елементи. Раз­мерът на матрицата N и елементите й да се въ­ведат от текстов файл със структура

N
A11 A12 … A1N


……………….
AM1 AM2 … AMN

Въведената матрица да се изведе контролно на ек­рана в под­програма.

От елементите на първата колона да се намери най-го­ле­мия, а от елементите на последния ред – най-малкия по стой­ност. Да се проверят кои елементи на матрицата А са между тези две стойности и да се пре­х­върлят в нова матрица В с три колони, като първата колона е стойността, а следващите две – индексите на елемента.

Задал: ........................

При заверка на задачата да се представят:


 • челна страница;

 • разпечатка на текста на програмата;

 • разпечатка на входните данни и резултатите от кон­трол­ния пример;

 • магнитен носител с програмата.


Курсова задача по ПИИС – вариант 8

Студент: ..............................................................................................

Специалност: ......................... Курс: ............. Фак. № .......................

Зададена е матрица A[NxN] с реални елементи. Раз­мерът на матрицата N и елементите й да се въ­ведат от текстов файл със структура

N
A11 A12 … A1N


……………….
AN1 AN2 … ANN

Въведената матрица да се изведе контролно на ек­рана.

Да се състави подпрограма за пресмятане на ма­т­ри­ца В, чи­ито елементи са Bij = Aij + Aji, ако i+j е чет­но число и Bij = Aij - Aji, ако i+j е нечетно число. Мат­ри­цата В да се изведе на екрана.

Да се преброят положителните елементи над гла­в­ния ди­а­го­нал на матрицата В.Задал: ........................

При заверка на задачата да се представят:

 • челна страница;

 • разпечатка на текста на програмата;

 • разпечатка на входните данни и резултатите от кон­трол­ния пример;

 • магнитен носител с програмата.


Курсова задача по ПИИС – вариант 9

Студент: ..............................................................................................

Специалност: ......................... Курс: ............. Фак. № .......................

Зададени са N точки в равнината посредством ко­ор­ди­на­ти­те си xi и yi. Броят на точките и коор­ди­на­ти­те им да се въведат от текстов файл със структура

N
x1 y1


…….
xN yN

Въведените координати да се изведат контролно на екрана.

Да се състави матрица А, чиито елементи Aij пред­ставляват периметрите на триъгълниците 0ij. Фор­ми­рането на матрицата да стане в подпрограма. При фор­мирането й да се от­чете си­мет­рията на мат­ри­цата. Матрицата да се из­веде на екрана.

Да се намери триъгълникът с най-голям пе­ри­ме­тър.Задал: ........................

При заверка на задачата да се представят:

 • челна страница;

 • разпечатка на текста на програмата;

 • разпечатка на входните данни и резултатите от кон­трол­ния пример;

 • магнитен носител с програмата.


Курсова задача по ПИИС – вариант 10

Студент: ..............................................................................................

Специалност: ......................... Курс: ............. Фак. № .......................

Зададена е матрица A[MxN] с реални елементи. Размерите на матрицата M и N и елементите й да се въ­ведат от текстов файл със структура

M N
A11 A12 … A1N


……………….
AM1 AM2 … AMN

Въведената матрица да се изведе контролно на екрана.

Да се състави вектор В с елементи – броя на еле­мен­тите, по-го­ле­ми от първия във всеки ред, и вектор С с елементи – броя на еле­мен­тите, по-малки от пър­вия във всеки стълб. Формирането на векторите да ста­не в подпрограма. Извеждането им да стане на ек­ра­на.

Да се намери реда/стълба с най-голям брой еле­мен­ти, из­пъл­ня­ва­щи съответното условие.Задал: ........................

При заверка на задачата да се представят:

 • челна страница;

 • разпечатка на текста на програмата;

 • разпечатка на входните данни и резултатите от кон­трол­ния пример;

 • магнитен носител с програмата.


Курсова задача по ПИИС – вариант 11

Студент: ..............................................................................................

Специалност: ......................... Курс: ............. Фак. № .......................

Зададена е матрица A[NxN] с реални елементи. Размерът на мат­рицата N и елементите й да се въ­ведат от текстов файл със структура

N
A11 A12 … A1N


……………….
AN1 AN2 … ANN

Въведената матрица да се изведе контролно на екрана.

Да се състави матрица В, чиито елементи Bij са сред­но­арит­ме­тич­на стойност на елементите от ред i и стълб j на матрица А. Пре­смя­тането на матрицата да стане в подпрограма , а извеждането й на ек­рана.

Да се намери най-малкия елемент по главния ди­а­гонал на мат­ри­цата В.Задал: ........................

При заверка на задачата да се представят:

 • челна страница;

 • разпечатка на текста на програмата;

 • разпечатка на входните данни и резултатите от кон­трол­ния пример;

 • магнитен носител с програмата.


Курсова задача по ПИИС – вариант 12

Студент: ..............................................................................................

Специалност: ......................... Курс: ............. Фак. № .......................

Зададени са N точки в равнината посредством ко­ординатите си xi и yi. Броят на точките и коор­ди­на­ти­те им да се въведат от текстов файл със структура

N
x1 y1


…….
xN yN

Въведените координати да се изведат контролно на екрана.

Да се състави матрица А, чиито елементи Aij пред­ставляват ъг­лите между правите 0i и 0j. Фор­ми­ра­нето на матрицата да стане в подпрограма. При фор­ми­рането й да се от­чете обратната симетрията на мат­рицата. Матрицата да се из­веде на екрана.

Да се провери има ли точки с еднакви коор­ди­на­ти.Задал: ........................

При заверка на задачата да се представят:

 • челна страница;

 • разпечатка на текста на програмата;

 • разпечатка на входните данни и резултатите от кон­трол­ния пример;

 • магнитен носител с програмата.


Курсова задача по ПИИС – вариант 13

Студент: ..............................................................................................

Специалност: ......................... Курс: ............. Фак. № .......................

Зададена е матрица A[NxN] с реални елементи. Размерът на матрицата N и елементите й да се въ­ведат от текстов файл със структура

N
A11 A12 … A1N


……………….
AN1 AN2 … ANN

Въведената матрица да се изведе контролно на ек­рана.

Да се състави матрица В, елементите Вij на ко­ято представляват скаларните произведения на ред i и колона j от матрицата А По­лу­ча­ването на матрицата да стане в подпрограма. Матрицата да се изведе на ек­ра­на.

Да се провери в коя от двете матрици мак­си­мал­ният елемент е по-голям.Задал: ........................

При заверка на задачата да се представят:

 • челна страница;

 • разпечатка на текста на програмата;

 • разпечатка на входните данни и резултатите от кон­трол­ния пример;

 • магнитен носител с програмата.


Курсова задача по ПИИС – вариант 14

Студент: ..............................................................................................

Специалност: ......................... Курс: ............. Фак. № .......................

Зададена е матрица A[NxN] с реални елементи. Размерът на матрицата N и елементите й да се въ­ведат от текстов файл със структура

N
A11 A12 … A1N


……………….
AN1 AN2 … ANN

Въведената матрица да се изведе контролно на ек­рана.

Да се състави матрица В, всеки елемент Вij на ко­ято пред­ставлява максималният елемент от ред i и ко­лона j на матрицата А Получаването на матрицата да стане в подпрограма. Мат­ри­ца­та да се изведе на ек­ра­на.

Да се намери сумата на елементите по главния ди­агонал на матрицата В. Резултатът да се изведе на екрана.Задал: ........................

При заверка на задачата да се представят:

 • челна страница;

 • разпечатка на текста на програмата;

 • разпечатка на входните данни и резултатите от кон­трол­ния пример;

 • магнитен носител с програмата.

Каталог: UACEG site
UACEG site -> Curriculumvita e трифон Славчов Германов Професор, д-р-инженер
UACEG site -> Определението за карта1 Станислав Василев
UACEG site -> Европейски партньори
UACEG site -> Determination of ecological flow after the intake for the small-scale hydropower plant "manastirska"
UACEG site -> Годишник на университета по архитектура, строителство и геодезия – софия 2002-2004 annuaire de l’universite d’architecture, de genie civil et de geodesie – sofia
UACEG site -> Задача по пиис на Иван Петров Иванов студент от специалност ссс, I курс, 10 група, ф. №11222


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница