Задача Започвайки от клетка А2Дата12.02.2017
Размер181.83 Kb.
#14744
ТипЗадача
Задание за изпълнение в Excel.
Изпълнете задачите според описанието във файла. Всяка задача може да е на отделен лист (Sheet). Запишете файла със своето име и го пратете на моя e-mail.

Работете самостоятелно и избягвайте заимстване на чужди файлове!!!

Задача 1. Започвайки от клетка А2, създайте таблицата (За да запълните реда с годините използувайте функцията за Автозапълване. Опишете как сте използвали тази функция.


култури\годинаи

цена за 1 кг

1992 г

1993 г

1994 г

1995 г

1995-92

1994-93

(1992:95)

пшеница

50.5

3000

2500

2700

3000ечемик

40.4

2500

1000

2100

2300овес

60.13

900

860

1000

500царевица

30.12

6000

1100

900

800фасул

60.5

300

400

100

200ОбщоЗадача 2. Съставете и оформете таблица за намиране дискриминантата и корените на квадратното уравнение x2+5x+6=0. Въведете необходимите формули в клетки N4, N5, N6. Вградената функция за корен квадратен е SQRT. Ако искате да не въвеждате отново формулата по която се изчислява x2, то използувайте абсолютна адресация при изписването на формулата за изчисляване на x1 и след като копирате формулата в клетката N6 променете само знака пред квадратния корен. Таблицата да има вида:


Таблица за решаване на квадратно уравнение

Коефициент

Стойност на коефициента

Изчисляеми стойности

A =
D =
B =
x1 =
C =
x2 =


Задача 3. Създайте таблица за успеха на групата ви от I-вия семестър и изчислете в нея средния успех по дисциплини и по студенти:

Примерна таблица – попълнете я с фиктивни имена и данни:

Успех за I-ви семестър

Фак.№

Име и фамилия

Геометрия

Структури от данни

Английски език

.....

Среден успех...

....
Средно по дисциплина:
Съставете таблицата с колони дисциплините, които е изучавала вашата група и редове - имената на вашите колеги.
Задача 4. Съставете и оформете таблица, в която се изчисляват стойностите на първите 10 члена на аритметична прогресия с 1-ви член a1 = 1 и разлика d = 0,5. Намерете и оформете под таблицата сумата на тези 10 стойности. Задайте формат на числата фиксирана запетая с един знак след нея. В клетка преди таблицата напишете поясняващия текст Аритметична прогресия, като направите да се вижда целия текст.
Примерна таблица:

Аритметична прогресия

a1

1,0

a2

1,5

a3

2,0

a4

2,5

a5

3,0

a6

3,5

a7

4,0

a8

4,5

a9

5,0

a10

5,5


Задача 5. Съставете и оформете таблица, в която се изчисляват стойностите на функциите y1, y2, y3, y4, и y5, за x[-2; 2], като x се изменя със стъпка 0,1.


Намерете и оформете под таблицата най-малката и най-голямата изчислена стойност за всяка от тези функции. Задайте формат за стойностите на x числов с фиксирана запетая с един знак след нея, а за съответните стойности на y1, y2, y3, y4, и y5 - с фиксирана запетая с три знака след запетаята.

Шапката на таблицата да съдържа аналитичния вид на функциите, ако не можете да използувате обекти от Equation 3.0 в клетките на работната книга, то представете корените като степени с показател обикновена дроб.Примерна таблица:

x-2,0
-1,9


..
Задача 6. Съставете и оформете таблицата от задачата:

В един склад има в наличност следния вид продукция:Наименование

Количество

Цена

Търг. отст.

Цена с ДДС

Лопата

250

12,34

5,00%Мотика

270

15,00

5,00%Плуг

55

109,00

10,00%Брана

30

210,00

10,00%Сеялка

25

310,00

10,00%а) Да се попълни колонката "Цена с ДДС" = "Цена"*(1 - търг. отст.)*1,20

б) Да се добави колонка "Общо"="Количество"*"Цена"в) Да се оформи ред "всичко" и да се изчисли общото количество на стоките в склада и общата им стойност.

Задача 7. Съставете и оформете таблица за иазчисляване стойностите на функции. Функциите, които ще табулирате са следните:


Вариант

Функция № 1

Функция № 2

Интервал на Х

Стъпка

1

Y1 = -2/Х

Y2 = 4/Х

а) [0,5; 5]

0.5

б) [1; 10]

1

2

Y1 =X -2

Y2 =X -3

а) [-3; -0,5]

0,5

б) [-2; -0,75]

0,25

3

Y1 =X2

Y2 3

а) [-3; 3]

0,5

б) [-6; 6]

1

4

Y1 =2 x

Y2 =(1/2) x

а) [-2; 2]

0,5

б) [-4; 4]

1

5

Y1 =lnХ

Y2 = lgХ

а) [0,5; 10]

0,5

б) [0,5; 19,5]

1

6

Y1 = Х -1/2

Y2 = X 1/2

а) [0,5; 9]

0,5

б) [0,1; 1,8]

0,1

Постройте съвместени графики. За всеки вариант са дадени два варианта за Х и стъпката: а) и б). Постройте диаграма поотделно по двата варианта. Графиката да е на същия работен лист, на който е таблицата с данните.За построяване на обикновени графики на функции y=f(х) се използува тип диаграма ХУ-точкова. Този тип диаграма изисква 2 редици стойности: Х-стойностите в лявата колона, а Y- стойностите в дясната. На една диаграма може да се построят няколко графики на функции. Тази възможност се използува за провеждане на сравнителен анализ на значенията на Y при едни и същи стойности на X, а така също и за графично решаване на системи уравнения с две променливи.

- Осите да имат надписи: X-оста - x, Y-оста - y2, y3, .... Надписите да са разположени близо до максималната стойност на съответната ос.

- Максималната стойност по Y-оста да е по-голямото число от max(y2) max (y3). Минималната стойност по Y оста съответно да е по-малкото число от min(y2) min(y3). Задайте и минималната и максималната стойност по Х-оста;

- Задайте за X-оста маркери за мажорните и минорните линии. За мажорните - от вътрешната страна, за минорните - от външната (Format Axis/Patterns, групите параметри Major tick mark type и Minor tick mark type); Мажорните делители да са през 0,5, а минорните - през 0,1; Етикетите на мажорните делители да са показани до оста Х (Format Axis/Patterns, групата параметри Tick mark labels);

- Задайте за Y-оста показване на мажорните лини през 2 и показване на минорните маркери през 0,5;

- Цвета на мажорните линии по оста Y да е тъмносив;

- Етикетите по Y-оста да са с тъмносив цвят и курсив, формат за числата - два знака след десетичната запетая;

- Задайте фон на областта за чертане бял със сив преливащ нюанс;

- Линията на графиката на y2 да бъде по-дебела;

- Линията на графиката на y3 да бъде по-дебела с маркери ромбчета с големина 4;


Примерна диаграма:Задача 8. От таблицата "Средномесечен осигурителен доход" създайте диаграма. Диаграмата да бъде от тип Column 2-D и да бъдат показани етикетите на данните (т.е.стойностите на дохода за всеки месец да бъдат разположени по стълбчетата на графиката). Диаграмата да няма легенда, да има подходящи заглавия на осите X и Y.


Средномесечен осигурителен доход

през тази година

месец

Сума (лв.)

Януари

192,10

Февруари

195,53

Март

209,46

Април

208,52

Май

215,74

Юни

208,23

Юли

215,66Задача 9. На таблицата направете диаграма на добива по участъци и години от тип Column 3-D. Диаграмата да има легенда, да има подходящи заглавия на осите X и Y.

Етикетите на данните да са с цвета на съответните стълбове, които ги изобразяват. Надписа на оста Х да бъде участъци, а надписа на оста Y да е тона.


1990

1991

1992

1993

1 участък

1100

2300

1120

2130

2 участък

900

840

1100

1230

3 участък

330

540

340

650

4 участък

230

180

210

200

5 участък

345

230

320

290


Задача 10. На таблицата направете диаграма показваща различието в тепературите в отделните градове. Диаграмата да бъде от тип Line 2-D. По оста Х да са градовете, а по оста Y - съответните стойности на температурите. Диаграмата да бъде с име и да има заглавие и надписи на осите: на Х-оста - места, а на Y-оста - 0С.

Максимални температури (0C)

София

20

Разград

23

Пловдив

26

Видин

22

Добрич

22

Кърджали

26

Монтана

23

Варна

25

Благоевград

25

Плевен

24

Бургас

25

Вр. Мусала

2

Ловеч

24

Хасково

24

Черни връх

6

Русе

25

Сливен

25
Задача 11. На таблицата от Задача 1. направете диаграма на общия добив от всички години по култури. Диаграмата да е от тип Pie - 3D и да е интегрирана в същия работен лист, където е таблицата с данните, да е разположена под нея. На секторите от кръговата диаграма да се покажат стойностите на общия добив от всяка култура. Диаграмата да има подходящо заглавие и легенда, разположена отдолу на диаграмата.
Примерна диаграма:Задача 12. Постройте таблицата и на същия работен лист под нея - показаната диаграма:


Раждаемост и прирастГодини

Раждаемост (на 100 души)

Естествен прираст (на 100 души)

Среден брой живородени от една жена

1990

12,1

-0,4

1,81

1995

8,6

-5,0

1,23

1996

8,6

-5,4

1,24

1997

7,7

-7,0

1,09

1998

7,9

-6,4

1,11

1999

8,8

-4,8

1,23

В клетка А1 напишете номера на задачата (задача 12).


Задача 13. Създайте таблица по показаната диаграма и под нея самата диаграма:


Задача 14. Създайте таблица по показаната диаграма и под нея самата диаграма:


- Цвета на серията от данни е син с бял оттенък, етикетите със стойностите са разположени по цилиндрите и са завъртяни на 900;

- Цвета на стените XZ и YZ е бледожълт, а на XY - бял;

- Заглавието на диаграмата е с бял цвят на буквите и теменуженосин фон;

Задача 15. Създайте таблица по показаната диаграма и под нея самата диаграма:

- С оглед на разпечатването, което е чернобяло, задайте за отделните стълбове-серии, различен десен, както например е демонстрирано на диаграмата вляво;
Задача 16. Създайте таблица по показаната диаграма и под нея самата диаграма:


- Серията "Малки и средни" е с масленозелен цвят, а "Големи фирми" - с млечножълт;- Мажорните линии по Z-оста са през 20;
Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница