Задачите поставени за разрешаване састраница1/10
Дата05.02.2018
Размер1.76 Mb.
#54599
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Въведение:
Дейността на всяко предприятие може да се характеризира с реализираните приходи и извършените разходи. Те възникват в процеса на съществуване на предприятието и имат различна природа на проявление. Категориите приходи и разходи са възлови както за счетоводството, така и за всяка една дейност. На база информацията за разходите и приходите, диференцирани по различни признаци, управляващите предприятието могат да вземат решения, да планират и контролират дейността, да измерват финансовите постижения и да оценяват постиганатите крайни резултати. Това не е случайно, тъй като разходите и приходите са индикатор за степента на ефективно използване на ресурсите, с които предприятието разполага.

Основната цел на всеки икономически субект в условията на пазарна икономика е да черпи изгода от дейността си. Тази изгода обаче не може да бъде постигната ако не се влагат активи и не се трупат пасиви. Всяко предприятие, независимо от отрасъла, в който функционира, наема работници и във връзка с това начислява задължения, купува и влага в дейността материали, изплаща парични средства или начислява пасиви за оказаните му външни услуги и т.н. В резултат на това то произвежда веществена или невеществена продукция, която продава на пазара. С получените средства възстановява вложените активи и погасява възникналите пасиви. Превишението на реализираните средства над вложените от предприятието за осъществяване на основната му дейност представлява неговата печалба, т.е. за да получи приходи то трябва да извърши определени разходи.

Целта на настоящата разработка е да се даде едно по – широко пояснение на въпросите, свързани с отчитането на разходите и приходите в строителното предприятие.

Задачите поставени за разрешаване са :

1) да се направи характеристиката на приходите и разходите като обекти на счетоводно отчитане;

2) Да се направи класификация на приходите и разходите, съобразена с информационните потребности на предприятието;

3) Да се разработи вариант за организация на отчитането на приходите и разходите в съответствие с характера и особеностите на строителната дейност;

4) Да се разгледат и анализират стандартните и общоприложими варианти за синтетично и аналитично отчитане на приходите и разходите, като на преден план са изведени специфични моменти, резултат от осъществяваната строителна дейност на изследваното предприятие.Глава първа: Теоретични особености при отчитане на разходите и приходите в предприятието.

1. Обща характеристика на изследваното предприятие.

Изследваното предприятие се занимава основно със строителство на обществени и жилищни сгради1, ремонти – основни или текущи2 и „козметични освежавания“. Като от споменатите основни дейности, строителството на сгради е най – трудоемък и продължителен процес, тъй като той е свързан с множество процедури до достигане на крайният резултат. Един такъв процес по строителство на жилищни сгради започва от придобиване правото на строеж или закупуването на терена върху, който ще се строи.

Характерен белег на строителната продукция е нейната неподвижност и териториална разпокъсаност. От друга страна, производственият процес е подвижен. Работниците и машините се движат в рамките на строителната площадка в зависимост от изпълнението на отделни видове работи. Върху организацията на производството, а оттам и върху размера и структурата на производствените разходи оказват влияние редица фактори, които трябва да се вземат под внимание при изграждане на обектите – категорията на почвата, сезоните, източниците на доставка на материалите и др. Строителното производство се характеризира още с редица други особености: относително голяма продължителност на производствения цикъл, значителен размер на всяка физическа единица произведена продукция, множество връзки на строителното предприятие с физически и юридически лица (възложители, проектанти, доставчици, подизпълнители и др), голям брой нормативни изисквания за сигурността на строителната площадка, протичане на производствения процес главно на открито, голям брой и разнообразие на строително- монтажните работи, значителен размер на всяка физическа единица произведена продукция и др.

Нормативна рамка. Строителната дейност се направлява от много на брой нормативни актове, задължителни за изпълнение от всички участници. Както всички други нормативни актове, така и актовете уреждащи строителната дейност се съставят и степенуват по реда, установен в Закона за нормативните актове.

Степенуването е в следния ред: • Закон;

 • Правилник;

 • Наредба;

 • Инструкция.

При осъществяване организацията на счетоводството на строителното предприятие прилага общи и специфични нормативни актове. Общите актове съответстват на характера на строителната дейност, включително за контрол на строителството.Такива общи нормативни актове са Закона за устройство на територията и наредбите по приложението му, Законът за собствеността, Търговският закон и данъчните закони, с техните общи и специфични за строителството норми. Специфичните нормативни актове са: Законът за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти – национални и международни. В приложимите стандарти се уреждат принципни положения на отчетността. В чл. 4 от Закона за счетоводството е регламентирано, че счетоводството се осъществява и финансовите отчети се съставят в съответствие със закона и при спазване на следните основни счетоводни принципи: текущо начисляване, действащо предприятие, предпазливост, съпоставимост между приходи и разходи, предимство на съдържанието пред формата, запазване при възможност на счетоводната политика от предходния отчетен период и независимост на отделните отчетни периоди.

Нормативните актове, с които се регулира строително-инвестиционния процес, са много на брой и се класифицират по различни критерии. Класификацията3 може да има следния вид: 1. Нормативни актове с общо предназначение;

 2. Екология, води и гори;

 3. Устойчивост на сгради и съоръжения;

 4. Проектиране на инсталации и захранващи съоръжения;

 5. Проектиране на производствени и административни сгради;

 6. Проектиране на жилищни, училищни и подобни сгради;

 7. Проектиране на търговски сгради;

 8. Проектиране на транспортни сгради и съоръжения;

 9. Проектиране на хидротехнически съоръжения;

 10. Приемане и измерване на строителни работи в сгради (ПИПСМР);

 11. Приемане и измерване на инсталационни работи в сгради;

 12. Приемане и измерване при строеж на съоръжения;

 13. Нормативни актов за труд и здраве;

 14. Съществени изисквания към строителните продукти;

 15. Кадастър и геодезия;

 16. Разходни норми за строителство и ремонт;

 17. Трудови норми за строителство и ремонт;

 18. Стандарти.

Нормите за проектиране на строежите в Република България се издават от Министерство на регионалното развитие и благоустройство или от други ведомства, но съвместно или чрез МРРБ. Нормите за проектиране по принцип са задължителни и не би трябвало да се одобрява и изпълнява проект, ако нарушава някоя „норма”. Има изключения. Допускат се, когато нормата е явно остаряла, но,главно по технически причини, още не е отменена или заменена. Проектантите и консултантите, които издават или одобряват строителните книжа, са длъжни да знаят и да спазват нормите за проектиране. Проектантът има право да използва „Евронорми” за проектиране, които не са още въведени официално у нас.

Нормативните актове за приемане на видовете СМР се нарича Правилник за извършване и приемане на строителните и монтажните работи (ПИПСМР). Той е методическото ръководство на строителния надзор, а другото са БДС. Строителния надзор е длъжен да изисква работите да се извършват съобразно ПИПСМР, а когато и където прилагането на нови материали и технологии налага други изисквания,това се предписва изрично в проекта. В българската строителна практика от 2000г. се въвеждат усилено изискванията на Директива на ЕС 89/106 за строителните продукти, с която се въвеждат изисквания кум тях.

Изискванията за строителната продукция започва от производителите (или дистрибуторите) , които трябва да извършват оценка на продуктите си съобразно изискванията на Наредбата и да осигуряват придружителни декларации за съответствие или техническо одобрение. Възложителите- инвеститорите трябва да въведат строги договорни изисквания за документално освидетелстване на всички строителни продукти, които ще се влагат. Проектантите пък трябва да познават всички съществени изисквания към строежите по чл. 169 от ЗУТ ( за пожарна безопасност, за носимоспособност, за безопасно ползване на строежите и др.), да ги изпълняват, като вписват в инвестиционните проекти продукти с техническите им характеристики, които удовлетворяват съществуващите изисквания.

Друг нормативен документ имащ отношение към жилищно-стоителната дейност е Наредбата за безопасност и здраве при строителни и монтажни работи. В нея се указват минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

Строителното предприятие изпълнява строителни, монтажни и ремонтни работи въз основа на сключени договори с възложителите, утвърдени проекти, сметни документации, нормативни и технически изисквания за качеството на изпълняваните работи. Характерен белег на жилищно-строителната продукция е нейната неподвижност и териториална разпокъсаност. От друга страна, производственият процес е подвижен. Работниците и машините се местят от едно място на друго в рамките на строителната площадка в зависимост от изпълнението на отделните видове работи.

Особеностите на строителното производство и сделките свързани с това, поставят пред строителното предприятие, наред с всички общи изисквания по текущото отчитане, междинното и годишно приключване, и специфични изисквания, регламентирани от СС 11 Договори за строителство, СС 40 Инвестиционни имоти, Закон за устройство на територията (ЗУТ), наредбите към него и вътрешната уредба на предприятията. Това налага при разглеждане и решаване на конкретни въпроси да съпоставим счетоводно, данъчно и строително законодателство, за да се постигне известна конкретизация и достигане до съществеността на проблема, задачите и целите които поставя, както и варианти за решаването им. Изграждането на всеки строителен обект е продължителен процес и в много случаи може да обхване два и повече отчетни периода. Във връзка с това е необходимо всички приходи и разходи, свързани с договорите за строителство да бъдат ясно определени и точно установени за кой период се отнасят и съответно да бъдат признати във връзка с неговото изпълнение.

Освен с извършване на строително–монтажни работи, ремонти и реконструкции на съществуващи сгради изследваното предприятие се занимава и със строителство на жилищни кооперации, с цел продажба на готовите апартаменти и други обекти. Във връзка с това протича един своеобразен производствен процес. Той се организира и осъществява с някои особености, като например: сложно и индивидуално строително производство, проектиране на строителни обекти, договаряне с клиента, създаване на обекта, местонахождение на строителните продукти, подвижност на строителната дейност, участие на изпълнители и подизпълнители.

Организацията на документооборота в предприятието се осъществява в пълен синхрон с изискванията на Закона за счетоводството. Движението на документите обхваща: тяхното постъпване, проверка, обработка и последващо съхранение. Приемането, респективно издаването на документите се осъществява от главния счетоводител на предприятието, а при негово отсъствие от оперативния счетоводител. След извършване на необходимата проверка /формална, аритметична, по същество/ от тяхна страна документите се предават за обработка. Обработката е своеобразен процес на отразяване на извършените стопански операции по счетоводните сметки. Тя включва – остойностяване, групиране и контировка на документа. Съхраняването на документите се извършва в архива на предприятието в сроковете, определени в чл. 42 от Закона за счетоводството.

Най – често използваните документи в “Комфорт” ООД са:

- фактури (издадени и получени);

- приходни касови ордери;

- разходни касови ордери;

- счетоводни справки;

-искания за отпукане на материали и последващото им влагане в производствения процес на предприятието;

- пътни листи;

- платежни нареждания;

- ведомости за заплати;

- договори, протоколи, количествени сметки и други, произтичащи от характера на осъществяваната от предприятието дейност.

В предприятието се прилага двустранна форма на счетоводство, като се спазват изискванията на Закона за счетоводството и всички други нормативни актове. Обработката на счетоводната информация се извършва автоматизирано с помощта на счетоводен програмен продукт. Записванията по сметките се извършват въз основа на надлежно оформени предварително обработени и контирани първични и вторични счетоводни документи. Едновременно със систематичните записвания по счетоводните сметки се осигурява и хронологично регистриране на счетоводните операции. В началото на всяка година счетоводните сметки се откриват към първи януари със сумите на крайните салда за предходната година. Прилаганата счетоводна форма осигурява за предприятието от една страна: еднопосочност на отразяване на информацията за отчетните обекти от първичните документи до съставяне на годишния финансов отчет; пълнота на отразяване на информацията за протичащите стопански факти, явления и процеси. А от друга страна се получава обобщена, резултатна информация за имущественото и финансово състояние на предприятието, както и за резултатите от осъществяванaта стопанска дейност.

2. Характеристика на разходите по икономически елементи

2.1. Същност, класификация, признаване.

Разходите са присъщи за дейността на всяко предприятие. Те са съвкупност от създадени и пренесени стойности. Според Общите разпоредби на Счетоводни стандарти, разходите представляват:" намаление на икономическата изгода през отчетния период под формата на извеждане извън предприятието или намаление на активи, или увеличаване на пасиви, което води до намаляване на собствения капитал отделно от това, което подлежи на разпределение между съучасниците на капитала и преоценката, отразена в собствения капитал."

Класификацията на разходите е от съществено значение за организацията на отчитането им и за правилното представяне на счетоводната информация. Всеки начин на обощаване на разходите е оправдан, ако е свързан с осигуряване на възможност за повишаване ефективността от дейността на предприятието. Групирането на разходите може да става по различни признаци: Разходите възникват още със създаването на предприятието, а то поражда структури и дейности, които осъществяват разходи (схема 1).


ПРЕДПРИЯТИЕ

разходиструктура

субект на управление


Дейност

обект на управление
разходи по управлението

(допълнителни разходи)


разходи по осъществяване на дейността

(основни производствени разходи)


Схема 1. Групиране на разходите според тяхното възникване.

Схемата показва, че разходите имат коренно различна природа на поява, функциониране и съществуване. Разходите за управление ще бъдат резултат от създаването на предприятието и по –конкретно ще завидят от създадената структура на управление. Като величина те ще бъдат различни за всяко предприятие, колкото и да съществува обективна еднаквост между тях. Размерът на тези разходи ще се определя до известна степен и от дейността на предприятието, но от основно значение ще е професионалното умение на заетите лица в управлението. • Според ролята им в производствения процес и значението им при създаване на готовата продукция: основни и допълнителни разходи. Основните разходи са свързани непосредствено с изпълнението на технологическия процес, а допълнителните се извършват във връзка с организирането, обслужването и управлението на дейността.

 • Според икономическата им същност: материални и трудови.

 • Според състава им: единични и комплексни.

 • Според връзката им с обема на дейността: променливи и постоянни.

 • Според икономическото им съдържание (по елементи на разходите): материали, външни услуги, амортизации, заплати, осигуровки, други разходи, финансови разходи.

 • Според начина на включването им в себестойността на продукцията и услугите: преки и косвени. Преките разходи се отнасят направо в себестойността на отчетните обекти, а косвените се включват в себестойността на отделните видове продукция и услуги чрез разпределение на определена условна база.

Много важно значение при отчитането и калкулирането на разходите има тяхното групиране по статии на калкулация. В противолположност на икономическите елементи калкулационните статии на разходи отразяват влиянието на конкретните цели, условия и място на извършване на разходите. Тази класификация дава възможност да се изясни съставът и степента навлияние на различните фактори върху равнището на разходите


  • Сметка 601 Разходи за материали

Чрез сметката се отчитат основните материали и суровини, спомагателни материали, горива, пара, вода, ел. енергия, резервните части за ремонт на дълготрайни активи, канцеларските консумативи за дейността на управлението. Специфични за строителната дейност са произведените в спомагателните стопанства и на обектните полигони на желязо-бетонни конструкции, метални конструкции, заготовки по ВиК и отопление, бетон клас 12.5 и В 15, варов разтвор, стоманени профили, камък, чакъл, тухли, поликарбонатни плоскости, гипсокартон, различни видове стомана, бичмета иглолистни, дъски иглолистни и др ламарина, тел и други материали характерни за жилищно-строителната дейност. Чрез сметките се отчита и работното облекло на работниците. Едновременно с отчитането на разхода, той се отнася и по функционално предназначение или това става в края на отчетния период при приключването на операционните сметки.

Много често разходите за материали, както и другите разходи от група 60, имат комплексен характер, т.е те са с характер на общопроизводствени постоянни и променливи разходи, които подлежат на разпределение по съответните обекти, съгласно възприета база и при прилагане на изискванията от СС2. За постоянните общопроизводстени разходи, базата за разпределение е нормалния капацитет на производствените мощности. За променливите, разпределението се извършва на база реалното използване на производствените мощности. След разпределението им по съответните бази и критерии, сметката се приключва с прехвърляне на стойността й в себестойността на строящия се обект.

Счетоводното отчитане на сметка 601 може да се види от следната примерна схема:

Д-т 601 Разходи за материали

К-т 302 Материали

К-т 401 Доставчици (пряко доставени на обекта)

К-т 503 Разплащателна сметка в лева (изписани, като разход при плащането им)

К-т 422 Подотчетни лица (при доставка чрез подотчетни лица)

К-т група 15 Получени заеми (за доставки платени с кредит)
За отнасяне на разхода по функционално предназначение:

Д-т 611 Разходи за строителна дейност (по обекти)

Д-т 6111 Общопроизводствени постоянни разходи (обща партида за разпределение)

Д-т 6112 Общопроизводствени променливи разходи (обща партода за разпределение)

Д-т 612 Разходи за спомагателна дейност

Д-т 613 Разходи за придобиване на ДМА

Д-т 614 Административни разходи

Д-т 615 Разходи за продажба

Д-т група 70 Приходи от продажба (когато не се използва група 61)

К-т 601 Разходи за материали  • Сметка 602 Разходи за външни услуги

Чрез тези сметки се отчитат разходите за извършени услуги от трети лица без услугите за придобиване на ДМА и за краткотрайни материални активи. Сметката, както всички сметки от гр. 60, се води с чисти дебитни обороти. Това са разходи отнасящи се до дейността на предприятието, като: ремонт на собствени и наети активи, наем, транспортни услуги, застрахователни, телефонни и пощенски услуги, реклами и обяви, куриерски услуги, абонаментни такси, консултантски услуги, нотариални услуги, и др. Специфични за строителната дейност са наемите на кранове, бетоновози, багери за разчистване на площадката, проектантски услуги и други.

За сметката се съставят следните счетоводни статии:

Д –т 602 Разходи за външни услуги

К-т група 50 Парични средства

К-т 401 Доставчици

К-т група 15 Получени заеми

К-т 422 Подотчетни лица (при доставка чрез подотчетни лица)

За отнасянето на разхода по функционално предназначение:

Д-т група 61 Разходи за дейността

Д-т група 70 Приходи от продажби (когато не се използват сметките от група 61)

К-т 602 Разходи за външни услуги

За корекция на грешка:

Д-т 602 Разходи за външни услуги

К-т кореспондираща сметка

Съставя се вярната статия.

Към сметката може да се организира аналитично отчитане с четири-цифрен шифър по обект, по МОЛ, по видове и други.


  • Сметка 603 Разходи за амортизация

Разходите за амортизация заемат значителна част в разходите за дейността, поради факта, че в строителството се ползват машини и съоръжения с висока амортизационна стойност. Това определя тяхното значение за формиране на себестойността и финансовия резултат. Този факт определя и необходимостта от разработването на собствена амортизационна политика, на чиито основни насоки да почиват амортизационните норми и прилаганите методи на амортизация.

Чрез сметката се отчитат амортизациите, начислени на дълготрайните материални и нематериални активи, както и на положителната търговска репутация. Сметките се водят с чисти обороти. В края на годината остават без салдо. Приключват се по функционално предназначение. Съставят се следните счетоводни статии: • За начисляване на амортизациите:

Д-т 603 Разходи за амортизация

К-т група 24 Амортизация
 • За разпределение по функционални предназначение:

Д-т 611 Разходи за строителна дейност (по обекти)

Д-т 6111 Общопроизводствени постоянни разходи (обща партида за разпределение)

Д-т 6112 Общопроизводствени променливи разходи (обща партида за разпределение)

Д-т 612 Разходи за спомагателна дейност

Д-т 613 Разходи за придобиване на ДМА

Д-т 614 Административни разходи

Д-т 615 Разходи за продажба

К-т 603 Разходи за амортизация


Амортизацията се начислява на базата на годишен амортизационен план на предприятието, съставен при условия и норми, приети със счетоводната политика. Начислените амортизации за дълготраен амортизируем актив, даден под наем, се отчитат срещу приходите от наем за актива със статията:

Д-т 706 Приходи от продажби на дълготрайни активи

К-т 603 Разходи за амортизация
Характерът на строителното производство изисква участие в производствения процес на много и с висока стойност амортизируеми активи (специализирана строителна техника, механизми и съоръжения), в това число и много специфични.

В зависимост от вида на конструкцията, на обекта намират приложение различни системи за изграждане на съоръжения: системи за повдигане на плочи, едроплощен кофраж, пълзящ кофраж, панелни конструкции и други. Всяка от тези системи се осъществява с помощта на специализирани строителни механизми и съоръжения. Някои от тях по своята характеристика са ДМА, а други –не. Но всички пренасят част от своята стойност в процеса на строителство в разходите на произвеждания продукт- сгради,като готов строителен продукт или строително-монтажни работи при подобрения и реконструкции, при ремонти и възстановителни работи. В някои от системите за изграждан, посочените специфични строителни механизми и съоръжения заемат голям дял, а това дава сериозни отражения върху себестойността на крайния продукт (съответно сграда). Следователно, изграждането на амортизационни норми за тези механизми и съоръжения, прилагането на подходящ метод на амортизация и правилно определяне на амортизируемата им стойност е въпрос от съществено значение за формиране на себестойността на строителното предприятие и за рентабилността на същото.Системи „повдигани плочи”4 – системата е сложна, с висока стойност и специфичен начин на ползване, тъй като е ангажирана през целия срок на изграждане на строежа, а това може да продължи (в зависимост от височината на сградата) месеци и дори години. Напоследък се ползва все по рядко за сметка на други системи на изграждане, предимно монолитно строителство. Имайки предвид специфичния начин на ползване във времето, би следвало амортизационната норма да се изгражда на базата на срока на годност т.е. за предполагаемия период, за който актива ще бъде ползван в предприятието. Изграждайки амортизационна норма на база срока на използване, ще се стимулира съкращаването на престоя на системата на строителния обект, с оглед начисляване на амортизация за съответна калкулативна единица в по-малък размер. Голямата маса и тегло на тази система предполага значителна остатъчна стойност, която трябва да се вземе под внимание при определяне на амортизируемата стойност. На практика остатъчната стойност може да се реализира само като отпадъци за вторични суровини.

Едроплощен кофраж и пълзящ кофраж. С помощта на тези строителни съоръжения се изграждат строителни обекти по системите „едроплощен кофраж” и „пълзяж кофраж”. Съоръженията имат инвентарен характер, с висока стойност и това дава отражение чрез амортизацията им върху себестойността на калкулативните единици и на финансовия резултат на предприятието.

Едроплощният кофраж се произвежда като „комплект” с различни конфигурации на отделните платна, с оглед да „покрива” различни стенни плоскости, без да става нужда да се прекрояват платната. В зависимост от комплекта, по технически данни той „покрива” определена площ за кофриране. Освен това комплектът има максимална „кратност на употреба”, т.е. максимален брой действия „кофриране- декофриране”, при които може пълноценно и качествено да изпълнява предназначението си, след което трябва да се бракува. Следователно, за едроплощния кофраж, отчитан като дълготраен материален актие- комплект, е целесъобразно да се прилага амортизационна норма, изградена на база „кратност на употреба” по следната формула:


Каталог: files -> files
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см
files -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
files -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
files -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България
files -> Георги Димитров – Kreston BulMar
files -> В сила oт 13. 05. 2005 Писмо мтсп обезщетение Неизползван Отпуск кт


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница