Задание за изпълнение настраница1/3
Дата24.07.2016
Размер450.33 Kb.
#3772
  1   2   3
ЗАДАНИЕ

за

изпълнение на
ДЕЙНОСТ 1
Изготвяне/извършване на анализи, проучвания, оценки, изследвания и др. в областта на енергийната ефективност, в това число и за определяне на необходимите нормативни и институционални предпоставки във връзка с прилагането на финансови механизми“

и
ДЕЙНОСТ 6
Организиране и провеждане на специализирани обучения за служителите на АУЕР за повишаване на техния капацитет във връзка с прилагането на финансови механизми в областта на енергийната ефективност“
от проект

Повишаване на институционалния капацитет на Агенцията за устойчиво енергийно развитие с цел предоставяне на повече и по-качествени услуги в областта на енергийната ефективност“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“
 1. Общи условия

България е въвела система от задължения за енергийни спестявания (ЗЕС). Компаниите за доставка на енергия са длъжни да направят определено количество енергийни спестявания годишно, като се допуска тези спестявания да се получат от трети страни на пазара. При успешно въвеждане на механизъм за търговия с енергийни спестявания ще се създаде значително търсене в страната за търговско финансирани проекти за енергийна ефективност, без да се разчита на отпускане на бюджетни субсидии. В действащия закон за изменение и допълнение на закона за енергийната ефективност (ЗИД на ЗЕЕ, в сила от 12.03.2013 ) се предвижда въвеждане на схема доказване на енергийни спестявания. В редица европейски страни е въведена възможността за търговия с тези спестявания, така наречените търгуеми бели сертификати (ТВС). На всяка фирма, изпълнила ЕЕ услуга, може да бъде издаден ТБС, верифициран от фирма верификатор. Тези ТБС могат да бъдат в последствие, продадени на търговците.

ТБС е удостоверение, което доказва, че определено количество енергия е спестено на определено място и в определено време. Това количество енергия, съответно ТБС, може да бъде търгуван. Той първоначално е свързан с обекта, на който са реализирани спестявания и респективно субекта, който притежава права на тези спестявания. ТБС може да бъде регистриран и търгуван на специализиран пазар.
 1. Цели

Целта на заданието е да помогне на властите в нашата страна да създадат нормативна и институционална система за въвеждане на пазарен механизъм с цел повишаване на енергийната ефективност (EE). Системата трябва да осигури ефективност и прозрачност и да стимулирала разнообразни инвестиции за енергийна ефективност без да създава значителна допълнителна тежест на бюджета, задължените лица, участниците в пазара за енергоефективни услуги и крайните потребители на енергия.


 1. Обхват на дейността

3.1. Изготвяне/извършване на анализи, проучвания, оценки, изследвания и др. в областта на енергийната ефективност, в това число и за определяне на необходимите нормативни и институционални предпоставки във връзка с прилагането на финансови механизми за енергийни спестявания и търговия с тях

3.1.1. При изпълнение на заданието, да се използва опита на страните от ЕС, относно нормативното, организационното и финансовото организиране на пазара на ТБС. Анализът да обхваща като минимум развитието и прилагането на ТВС в Италия, Франция, Великобритания, Дания, Полша, Белгия и Австралия. Ясно да се идентифицират основните елементи, необходими за установяване на ефективна схема. Основните елементи да включват:

а) анализ на нормативните бази;

б) анализ на организационните структури и видове административни разходи;

в) допустими мерки за спестяване на енергия;

г) правила за определяне на минимален обем на енергийни спестявания;

д) метод за създаване, разпределяне и отчитане изпълнението на задълженията;

е) протоколи за верифициране на енергийните спестявания и периоди на действие;

ж) правила при съвместно отчитане с други инструменти на пазара, включително на пазара на емисии;

з) одобряване на правила и процедури, свързани с формата, съдържанието и регистрацията на БС;

и) правилник при out-sourcing на мерките за енергийни спестявания към трети лица (например ЕСКО);

к) наказания за неспазване и прилагане на принудителни процедури;

л) уреждане на спорове;

м) режими (процедури) за възстановяване на разходите.   1. Идентифициране на липсващи елементи в нормативната база, вторични и третични разпоредби и необходими институционални промени, които ще бъдат необходими за осигуряване на успешно въвеждане на механизма за ТБС, като се има предвид анализа по т.3.1.

   2. Анализ на предимствата и недостатъците на различните варианти за конструиране на липсващите елементи, посочени в Задача 2 и предложение на оптимален проект, подходящ за българските условия.

   3. След одобрението на предложените варианти от АУЕР да представи проекти за текстове на съответните първични, вторични и третични нормативни документи.

   4. Изготвяне на пакети от информация, видовете търговия с БС и за да се запознаят страните в процеса на ТБС с процедурите и детайлите на предложената система. Информацията да съдържа начините за прехвърляне на задължения и процедурите при хоризонтална, вертикална и временна търговия с БС.

  1. Организиране и провеждане на специализирани обучения за служителите на АУЕР за повишаване на техния капацитет във връзка с прилагането на финансови механизми в областта на енергийната ефективност.

Тази дейност включва обучение на 30 (тридесет) предварително определени служители в АУЕР. Обучението включва за познаване на служителите с резултатите от изпълнението на предходната дейност, спецификата на въвеждането и прилагането на финансови механизми в областта на енергийната ефективност, особености на въвеждането и прилагането на предложения финансов механизъм и съпътстващите го промени в нормативната база, включително относно необходимото ниво на контрол и проверка.


 1. Режим на възлагане

Изпълнителят ще сключи договор с Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР). Мониторинг на дейността на изпълнителя ще се осъществява от АУЕР с цел спазване на заданието, срокове за изпълнение на отделните части и евентуални допълнения. Всички резултати трябва да бъдат предоставени за одобрение от АУЕР. Продължителността за цялостно изпълнение, предаване и приемане на заданието е до седем месеца. Продължение на изпълнението е възможно при възлагане на допълнителни дейности от страна на АУЕР.


 1. График на изпълнение.

Изпълнителя да предостави резултатите по отделните дейности в съответствие със следния график:


Дейности

Цели - резултати

График

Дейност 3.1

Анализ на международния опит

1,5 Месеца след подписване на договора

Дейност 3.2

Необходими елементи от нормативната и институционалната база

2 Месеца след подписване на договора

Дейност 3.3

Варианти за прилагане

2,5 Месеца след подписване на договора

Дейност 3.4

Проекти за текстове на съответните първични, вторични и третични нормативни документи

4,5 Месеца след подписване на договора

Дейност 3.5

Информационни пакети

1,5 Месеца след одобрение на предишните дейности

Дейност 3.6

Обучение на служители на АУЕР

2,5 Месеца след одобрение на предишните дейности
 1. Квалификация на изпълнителя

Договорът ще се прилага от фирма или консорциум, която/който трябва да мобилизират екип от квалифицирани правни и технически експерти, с добро познаване на българската енергетика и пазара на услуги по енергийната ефективност.

ЗАДАНИЕ

за

изпълнение на
ДЕЙНОСТ 2
Разработване на специализирани методики за оценка на енергийните спестявания“
от проект

Повишаване на институционалния капацитет на Агенцията за устойчиво енергийно развитие с цел предоставяне на повече и по-качествени услуги в областта на енергийната ефективност“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“
 1. Основание за разработване

Във връзка с отворена процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” (ОПК), приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика”, област на въздействие 4.3. „Подобряване на националната инфраструктура по качеството”, Агенция за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) ще кандидатства с проектно предложение „Повишаване на институционалния капацитет на Агенцията за устойчиво енергийно развитие с цел предоставяне на повече и по-качествени услуги в областта на енергийната ефективност“. В рамките на проекта АУЕР предвижда дейност, свързана с разработване и приемане на специализирани методики за оценка на енергийните спестявания.

Съгласно разпоредбите на националното и европейското законодателство Националната цел за енергийни спестявания на Р. България е разпределена като индивидуални цели за енергийни спестявания на три групи задължени лица: • търговци с енергия;

 • собствениците на обществени сгради с РЗП над 1 000 м2;

 • собствениците на промишлени системи с годишно потребление на енергия над 3 000 MWh.

За доказване изпълнението на индивидуалните цели за енергийни спестявания се допускат всички мерки за повишаване на енергийната ефективност, чийто енергоспестяващ ефект може да бъде проверен, измерен или оценен.

Доказването на постигнатите енергийни спестявания се осъществява не по-рано от една година след въвеждането на мерките за повишаване на енергийната ефективност при крайните потребители на енергия чрез: 1. обследване за енергийна ефективност на сгради или промишлени системи, проверка на отоплителни инсталации с водогрейни котли и климатични инсталации, или

 2. прилагане на специализирани методики, разработени съгласно изискванията, определени с наредбата по чл. 9 от Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ).

Съгласно чл. 52, ал. 2 от ЗЕЕ доказването на постигнатите енергийни спестявания чрез прилагане на Специализирани методики се осъществява от лицата по чл. 23, ал. 1 и 2 и чл. 34, ал. 1 от ЗЕЕ, както и от задължените лица.

Към настоящият момент съществуват две Специализирани методики за оценка на енергийните спестявания, приети от Министерски съвет: • Методика за оценка на енергийните спестявания след газификация, приета с постановление на Министерски съвет № 258/19.10.2012 г.

 • Специализирани методики за оценка на енергийните спестявания, приети с постановление на Министерски съвет № 36/15.02.2013 г.

Специализираните методики са общодостъпни от Интернет страницата на АУЕР на адрес: http://seea.government.bg.

Необходимостта от разработването на Специализирани методики за оценка на енергийните спестявания произтича и от изпълнението на основния принцип на Европейската комисия, а именно намаляване на необходимите финансови разходи и административен капацитет на държавите-членки за изпълнение на техните задължения.
 1. Цел на дейността

Разработване и внедряване на Специализирани методики за оценка на енергийните спестявания след прилагане на мярка/мерки за повишаване на енергийната ефективност от задължените лица за изпълнение на индивидуалните им цели за енергоспестяване, съгласно изискванията на Закона за енергийна ефективност.


 1. Обхват на дейността

Предвидено е да бъдат разработени 50 броя методики. Техният вид ще бъде уточнен по време на изпълнението на проекта в зависимост от резултата от изпълнението на други предвидени дейности.


 1. Изисквания към специализираните методики

4.1. Задължителни изисквания към методиката, произтичащи от нормативните документи

Специализираните методики следва да бъдат съобразени с:


 • Директива 2012/27/ЕС и Приложение V от нея

 • Наредба за методиките по чл. 9 от ЗЕЕ

 • Стандарт EN 16 212 “Изчисляване на енергийната ефективност и енергийните спестявания. Методи „отгоре надолу” и „отдолу нагоре”.

4.2. Принципи при изработката • Използване на изчислителен метод „отдолу – нагоре“

 • Принцип на универсалност, който позволява изграждането на единна база за сравнение на очакваното спестяване на енергия от различни мерки за повишаване на енергийната ефективност;

 • Принцип на съвместимост, който позволява разработената методика да бъде приложима по отношение на всички еднотипни обекти;

 • Принцип на функционалност, който позволява разработената методика да обхваща необходимата информация за измеримо, оценимо и проверимо доказване на резултата за енергийно спестяване.

4.3. Минимални изисквания • Да разглежда процеса на мониторинг и верификация на резултатите;

 • Да избягва двойното отчитане на спестената енергия между задължените лица по ЗЕЕ;

 • Да описва принципите на подялба на спестената енергия след прилагане на енергоспестяващи мерки от двама или повече инвеститора;

 • Да съдържа механизъм за разпределяне на енергийните спестявания по години за целия период на действие на съответната изпълнена мярка за повишаване на енергийната ефективност

 • Да съдържа най-малко следните показатели:

 • енергийни показатели - общ и специфичен разход на енергия преди и след изпълнението на мярката, постигнати енергийни спестявания по видове енергия спрямо нормализираното ниво на енергийно потребление за цялото време на действие на мярката, отклонения от стойностите.

 • екологични показатели - постигнато спестяване на въглероден диоксид по видове енергия, отклонения от стойностите.

 • финансови показатели - паричната равностойност на постигнатите енергийни спестявания по видове енергия за цялото време на действието на мярката, срок на откупуване.

 • функционални показатели – технологични, климатични и организационни условия, при които се изпълнява мярката

4.4. Други изисквания

Разработената Специализирана методика може да надгражда, но не и да дублира съществуващи официално приети в страната методики.

Методиките трябва да позволяват двойно приложение с цел получаването на два вида крайни резултати. Двете приложения са насочени съответно към фирми-одитори за точни изчисления и към граждани - за по-грубо определяне на енергийните спестявания. Тези два варианта ще бъдат използвани при разработването на съответен специализира софтуер, който ще бъде ползван on-line.
 1. График на изпълнение.

Графикът на изпълнение следва да съвпада с графика в проектното предложение на АУЕР. Изпълнението на настоящата Дейност 2 започва от първия месец на изпълнение на проекта и продължава 18 месеца.


 1. ЗАДАНИЕ__за'>Изисквания към изпълнителя

Изпълнителите следва да отговарят на изискванията на ЗЕЕ и Наредбата по чл. 9 от него.

ЗАДАНИЕ

за

изпълнение на
ДЕЙНОСТ 3

Организиране и провеждане на информационни кампании за популяризиране на финансови механизми в областта на енергийната ефективност, включително чрез използването на информационни и рекламни материали“


от проект

Повишаване на институционалния капацитет на Агенцията за устойчиво енергийно развитие с цел предоставяне на повече и по-качествени услуги в областта на енергийната ефективност“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“Описание на дейността

Изисквания към продукта

Мярка

Количество

1

Изработване на Интернет банер с името на проекта и източниците на финансиране
брой

1

2

Разработване и издаване на информационни брошури

Формат: А4

Обем: 4 страници

Материал: картон 200 г/кв.м гланц

Цветност: 4+4, двустранен UV лак гланцброй

500

3

Разработване и издаване на флаер

Формат: А6

Обем: 2 страници

Материал: по предложение

Цветност: 4+4, двустранен гланцброй

1 000

4

Организиране на семинари и информационни кампании за детайлно запознаване на бъдещите участници (задължените лица от Закона за енергийната ефективност и компаниите от енергийния сектор) в новия финансов механизъм:

- наем на зала и оборудване, вкл. озвучаване;

- аранжиране на залата, вкл. поставяне на обозначителна табела (плакет);

- регистрация на участниците;

- кетъринг;

- кафе-пауза;

- разпращане на покани за участие.


Място на провеждане: градовете София, Пловдив, Бургас, Варна Русе, Плевен;
Брой участници на всяко събитие: 40-50
Времетраене: 5 часа (9:00-14:00)

брой

6


ЗАДАНИЕ

за

изпълнение на
ДЕЙНОСТ 4
Разработване на наръчници/ръководства/указания по управление на енергийната ефективност в предприятията“
от проект

Повишаване на институционалния капацитет на Агенцията за устойчиво енергийно развитие с цел предоставяне на повече и по-качествени услуги в областта на енергийната ефективност“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“


Част „РАЗРАБОТВАНЕ“


 1. Общи условия

Във връзка с отворена процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” (ОПК), приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика”, област на въздействие 4.3. „Подобряване на националната инфраструктура по качеството”, Агенция за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) ще кандидатства с проектно предложение „Повишаване на институционалния капацитет на Агенцията за устойчиво енергийно развитие с цел предоставяне на повече и по-качествени услуги в областта на енергийната ефективност“. В рамките на проекта АУЕР предвижда дейност, свързана с разработване и приемане на специализирани методики за оценка на енергийните спестявания.

Обща цел на настоящото проектно предложение е да се повиши институционалния капацитет на АУЕР за предоставяне на повече и по-качествени услуги в областта на енергийната ефективност, чрез въвеждане на пазар на енергийни спестявания, основан на търгуеми бели сертификати.

Ефективното въвеждане на търговията с енергийни спестявания чрез търгуеми „бели” сертификати (ТБС) изисква достатъчен обем от изпълнени мерки по енергийна ефективност, а това е в пряка връзка с подготовката на персонала на предприятията да въвежда такива мерки. Обемът на изпълнените мерки е в пряка зависимост от възможностите на съответните енергийни мениджъри да ги планират и да организират изпълнението им. Цялостната стратегия на отделната икономическа структура трябва да включва и дългосрочна енергийна стратегия. Тази стратегия може да включва цели и мерки за използването на възобновяеми енергийни източници. Формулирането и прилагане на енергиен мениджмънт намалява рисковете и повишава конкурентоспособността на производствените компании.


 1. Цели

Тази дейност включва разработване на едно книжно тяло, представляващо обобщен практически наръчник за подобряване енергийната ефективност с цел последващото му използване при обучение на лицата, ангажирани с управлението на енергийната ефективност в промишлени системи (предприятия). Обобщеният наръчник ще се разработи по съдържание изготвено от АУЕР и съобразено с най-добрите европейски и световни практики и ще включва информация за съществуващи европейски стандарти за енергиен мениджмънт, включително БДС EN ISO 50 001.


 1. Обхват на дейността

Разработване на наръчник по управление на енергийната ефективност в предприятия по предварително съгласувано с АУЕР съдържание.

При разработката на наръчника трябва да бъде включена информация за: • географско и административно положение, клонове, структура на производствените системи и сградния фонд на дружеството.

 • материални потоци.

 • произведена продукция.

 • отпадъчни суровини и материали.

 • система за доставка и разпределение и преобразуване на енергиите.

 • собствено енергийно производство.

 • измерване и оценки на материалните и енергийните потоци.

 • енергийни баланси.

 • оценки на енергийната ефективност по сектори, енергии и обща оценка.

 • планиране на мерки по енергийна ефективност при прилагане на финансов и екологичен анализ.

 • доказване на енергийни спестявания и процедура за търговия с тях;

 • управленска структура.


Примерно съдържание на наръчника е посочено в Приложение към това задание.


 1. Режим на възлагане

Мониторинг на дейността на изпълнителя ще се осъществява от АУЕР с цел спазване на заданието, срокове за изпълнение на отделните части и евентуални допълнения. Всички резултати трябва да бъдат предоставени за одобрение от АУЕР. Продължителността за цялостно изпълнение, предаване и приемане на заданието е до 4 (четири) месеца. Продължение на изпълнението е възможно при възлагане на допълнителни дейности от страна на АУЕР.


 1. Каталог: documents
  documents -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
  documents -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
  documents -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
  documents -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия
  documents -> Издадени решения за преценяване на необходимостта от овос в риосв гр. Шумен през 2007 г
  documents -> За сведение на родителите, които ще заплащат таксите по банков път цдг” Червената шапчица”
  documents -> Стъпки за проверка в регистър гаранции 2016г. Начална страница на сайта на ауер електронни услуги
  documents -> Общи въпроси и отговори, свързани с държавните/минималните помощи Какво е „държавна помощ”


  Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница