Задание за обхват и съдържание на оценка на въздействието върху околната средастраница1/21
Дата25.07.2016
Размер2.63 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


ЗАДАНИЕ
ЗА ОБХВАТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА

ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

НА

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА

МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ПЪТ I-1 (E-79) „ВИДИН - ВРАЦА”ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ

София


ноември, 2014 г.
Съдържание:

Увод 1

1. Характеристика на инвестиционното предложение 2

1.А. Описание на физичните характеристики на инвестиционното предложение и необходими площи (като усвоени терени, земеделска земя, горски площи, други) по време на фазата на строителство и фазата на експлоатация 2

1.Б. Описание на основните характеристики на производствения процес, например вид и количество на ползваните суровини и материали 40

1.В. Определяне на вида и количеството на очакваните отпадъци и емисии (замърсяване на води, въздух и почви; шум; вибрации; лъчения) в резултат на строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение 41

2. Алтернативи за осъществяване на инвестиционното предложение 47

2.1. Развитие на Проекта 47

2.2. Алтернативи за местоположение, предмет на процедурата по ОВОС 48

2.3. Алтернативи за технологии 55

2.4. Прилагане на „нулева” алтернатива 55

3. Характеристика на околната среда, в която ще се реализира инвестиционното предложение, и прогноза на въздействието 56

3.1 Атмосферен въздух и климатични фактори 57

3.2. Повърхностни и подземни води 65

3.3. Земни недра (Геология) 69

3.4. Почви 71

3.5. Растителен и животински свят. Елементи на Националната екологична мрежа 77

3.6. Отпадъци 88

3.7. Опасни вещества 90

3.8. Рискови енергийни източници 91

3.9. Ландшафт 93

3.10. Културно-историческото наследство 95

3.11. Здравно-хигиенни аспекти 97

4. Значимост на очакваните въздействия върху околната среда, определяне на неизбежните и трайните въздействия върху околната среда от строителството и експлоатацията на обекта на инвестиционното предложение, които могат да се окажат значителни и които трябва да се разгледат подробно в доклада за ОВОС 100

4.1. Оценяване степента/величината и значимостта на въздействията от реализацията на ИП 100

4.2. Характеристика на въздействията (вид, обхват, вероятност, продължителност, честота и обратимост на въздействието) и определяне на неизбежните и трайни въздействия върху околната среда от реализацията на инвестиционното предложение, които трябва да се разгледат подробно в доклада 110

5. Граници на проучването във връзка с ОВОС 113

6. Структура на доклада за оценка на въздействието върху околната среда с описание на очаквано съдържание на включените в него точки 114

7. Списък на необходимите приложения, списъци и други 117

8. Етапи, фази и срокове за разработването на доклада за ОВОС 117

9. Други условия или изисквания 118Списък на съкращенията


Съкращение

Значение

АИС

Автоматична измервателна станция

АИС „АКБ”

Автоматизирана информационна система „Археологическа карта на България”

АПИ

Агенция „Пътна инфраструктура”

ДОВОС

Доклад за оценка на въздействието върху околната среда

ДОСВ

Доклад за оценка на степента на въздействие

ЕИО

Европейска икономическа общност

ЕО

Екологична оценка

ЗБР

Закон за биологичното разнообразие

ЗУТ

Закон за устройство на територията

ЗВ

Закон за водите

ЗООС

Закон за опазване на околната среда

ИП

Инвестиционно предложение

КАВ

Качество на атмосферния въздух

ЛОС

Летливи органични съединения

МИ

Министерство на икономиката

МОСВ

Министерство на околната среда и водите

МПС

Моторно превозно средство

НМЛОС

Неметанови летливи органични съединения

НКР

Национален концесионен регистър

НПП

Норми за проектиране на пътища

ОВОС

Оценка на въздействието върху околната среда

ПВ

Пътен възел

ПАВ/РАН

Полициклични ароматни въглеводороди

ППС

Пътно превозно средство

ПТП

Пътно транспортно произшествие

ПУРБ

Планове за управление на речните басейни

ПУРН

Планове за управление на риска от наводнения

ПХБ

Полихлорирани бифенили

РДВ

Рамкова директива за водите

РПМ

Републиканска пътна мрежа

РСУО

Регионална система за управление на отпадъците

ССН

Селскостопански надлез

ССП

Селскостопански подлез

УОЗ

Устойчиви органични замърсители

ФПЧ

Фини прахови частици

ЧК

Червена книга

ШЗЗ

Шумозащитна зонаКаталог: user pic -> files
files -> Конкурс за съвременна хореография Враца -15 и 16 април 2016 г. Цел: Да презентира, популяризира, обогати и усъвършенства репертоара, да създаде сцена за
files -> Презентация на регионалния тв канал Телевизия Враца правен статут
files -> Презентация за живота и делото на Васил Левски. 5-8 клас, соу. Място на провеждане: Зала за мероприятия в библиотеката на читалището
files -> За взаимоотношенията с крайните потребители на “михайлов тв” оод
files -> М и Х а й л о в т в ” о о д местни избори 2015 г
files -> Companies report
files -> Сейшелски острови о. Праслин
files -> Светът става по-малък, но по-труден за въздействие човечеството става
files -> Покана enterprise Europe Network към Търговско-промишлена палата – Враца
files -> Уважаеми приятели


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница