Задание за определяне на обхвата на екологичната оценка наДата05.03.2018
Размер221.21 Kb.
#60816


ЗАДАНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБХВАТА НА ЕКОЛОГИЧНАТА ОЦЕНКА НА

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА

(съгласно чл.19а на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и чл. 86, ал.3 на Закона за опазване на околната среда)


ВЪВЕДЕНИЕ 4

ЗАДАНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБХВАТА НА ЕКОЛОГИЧНАТА ОЦЕНКА 5

СЪКРАЩЕНИЯ

ЕО

Екологична оценка

НИНКН

Национален институт за недвижимо културно наследство

ИАГ

Изпълнителна агенция по горите

МОСВ

Министерство на околната среда и водите

НАСЕМ

Национална система за екологичен мониторинг

ОУП

Общ устройствен план

РЗИ

Регионална здравна инспекция

РИОСВ

Регионална инспекция по околна среда и води

НСМОС

Националната система за мониторинг на околната среда

НКЦ

Недвижими културни ценности

НСИ

Национален статистически институт


ВЪВЕДЕНИЕ


Общият устройствен план (ОУП) на община Копривщица се изготвя в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията и подзаконовата нормативна база към него.

Целите и задачите на ОУП са насочени към територията на общината като основно нейно богатство, чието устройство гарантира устойчиво развитие и благоприятни условия за живеене, труд и отдих на населението.

ОУП е основа за цялостното устройство на територията на общината и на отделните населени места в нея с техните землища и се създава за прогнозен период от 20 години, с което надхвърля предвижданията на средносрочните стратегически документи с хоризонт 2020 г.

Въз основа на представеното в Регионална инспекция по околна среда – София планово задание за изработване на ОУП, от директора на инспекцията са дадени указания с писмо с изх. № 04 – 00 – 5377 от 16.07.2014 г., че ОУП подлежи на задължителна екологична оценка (ЕО), като ЕО се изработва като част от ОУП.

Съгласно чл. 19, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, през различните фази на подготовка на проекта на ОУП и неговата ЕО Възложителят на плана – община Копривщица ще проведе консултации с обществеността, заинтересуваните органи и трети лица, които има вероятност да бъдат засегнати от плана по схема, която е изготвена като отделен документ и се предоставя за консултации заедно със заданието за определяне на обхвата на ЕО.

Съгласно чл.19а от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, се изготвя и настоящото задание за определяне на обхвата на ЕО. Заданието за обхват се предоставя за консултации на: • Населението на община Копривщица;

 • РИОСВ – София;

 • Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Софийска област;

 • Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорки район (БДУВБР) с център Пловдив;

 • Изпълнителна агенция по горите (ИАГ);

 • Областна дирекция „Земеделие“ – Софийска oбласт;

 • Водоснабдяване и канализация (ВиК) – София;

 • Областно пътно управление (ОПУ) – София и

 • Национален институт за недвижимо културно наследство (НИНКН).

Получените в резултат на консултациите по Заданието за определяне на обхвата на ЕО становища ще бъдат съобразени при изготвяне на ЕО на ОУП на община Копривщица.

1.1 Име, ЕГН, местожителство, гражданство на Възложителя – физическо лице, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице


Община Копривщица

БУЛСТАТ: 000776331

Кмет: Генчо Герданов

1.2Пълен пощенски адрес


Община Копривщица, п.к. 2077, ул. „Любен Каравелов" № 16

1.3Телефон и е-mail


Тел.: 071842119

Факс: 0884836906

E-mail: Info@koprivshtitsa-bg.com

ЗАДАНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБХВАТА НА ЕКОЛОГИЧНАТА ОЦЕНКА


Заданието е изготвено при съобразяване на изискванията на чл. 86, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда.

Екологичната оценка ще бъде изработена в следния обхват и съдържание:


1.4Описание на съдържанието на основните цели на ОУП на община Копривщица и връзка с други съотносими планове и програми

1.4.1Основание за изготвяне на ОУП


ОУП се изработва в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията и подзаконовата нормативна уредба към него.

Изработването на плана е основано на задание за изработване на ОУП, което е утвърдено от община Копривщица и въз основа на него е разрешено изработването на плана.


1.4.2Основни цели и задачи на ОУП


Главна цел на ОУПO е създаването на оптимална пространствена и функционална структура за интегрирано и координирано развитие, изграждане и комплексно устройство на общината в хармонично единство на урбанизираните структури със съществуващите природни и антропогенни елементи, специфичните социално-икономически условия и при отчитане на регионалните характеристики.

Постигането на изведената цел се осъществява координирано с реализацията на изведената в Общинския план за развитие визия:

Община Копривщица – устойчиво развитие на местната икономика, основано на туристическите традиции, иновации в селското стопанство и привличане на нови икономически дейности, съхранена околна среда и добро управление, с добро качество на живот и привлекателна за младите хора.

За постигане на целта на разработката, ОУПО Копривщица трябва да реши следните основни задачи: • да създаде нормативна основа на териториалния обхват за пространственото развитие на общината до 2033 г. и демографското ѝ развитие;

 • да определи преобладаващото функционално предназначение на урбанизираните и неурбанизирани територии по структурни единици и изведе пространствени и социални параметри за тяхното устройство;

 • да определи основните насоки за опазване на културното наследство и да зададе насоки за развитие на територията на общината на база на уникалната ѝ идентичност и характеристики;

 • да определи правила и норми за прилагане на ОУПО и специфични правила и нормативи за устройство на територията в охранителната зона на архитектурно-исторически резерват „Копривщица“;

 • да определи вътрешната структура на елементите на функционалните системи „обитаване”, „труд” и „отдих” и организацията, йерархичната структура и локализацията на основните елементи от обслужващата сфера;

 • да определи йерархията и локализацията на линейните и точковите елементи на комуникационно-транспортната система, параметри и трасета на главната комуникационна мрежа на територията на общината и връзките ѝ с териториите на съседните общини и възможностите за оптимизацията ѝ;

 • да създаде условия за оптимизиране на междуградския транспорт и неговото функциониране;

 • да определи развитието, параметрите и провеждането на елементите на инженерните мрежи;

 • да организира, диференцира и оразмери елементите на зелената система;

 • да създаде условия за поддържане на екологичното равновесие и опазване на природната среда и ландшафта от неблагоприятни антропогенни фактори и да определи допустимото натоварване на естествените рекреационни и други ресурси.

Изведените цел и задачи на ОУПО поставят изисквания за комплексно и интегрирано развитие на територията на общината и осигуряват мониторинга при реализацията на предвижданията му.

1.4.3Териториален обхват на ОУП


Обхватът на ОУП включва цялата територия на община Копривщица, всички населени места в нея и землищата им.

Община Копривщица се намира в най-източната част на Софийска област и е част от Югозападен район за планиране. Общината е разположена в централните части на Същинска Средна гора, което допринася за нейното привлекателно местоположение. Включва само едно населено място – едноименния град Копривщица.

На север и северозапад Копривщица граничи съответно с общините Антон и Пирдоп, част от Софийска област, на изток и югоизток – с общините Карлово и Хисаря, област Пловдив, а на юг и югозапад – с общините Стрелча и Панагюрище, част от област Пазарджик.

Общински център е гр. Копривщица – единственото селище в общината. Средната надморска височина за територията на общината е 1 172 m, а на самия град – 1 060 m. В землището на Копривщица се намира Средногорския първенец – връх Богдан (1604 m).


1.4.4Алтернативи за ОУП


В точката ще бъде направено подробно разглеждане на „нулевата алтернатива”, като ще бъде направено и сравнение на очакваните последствия за околната среда и човешкото здраве при избор на „нулева алтернатива” /отказ от реализиране на плана/ и на алтернативите за реализиране на ОУП.

1.4.5Връзка на ОУП с други съотносими планове, програми и стратегии


ОУП се изготвя в съответствие със следните стратегии, планове и програми:

 • Общински план за развитие на oбщина Копривщица 2005 – 2013 г.;

 • Областната стратегия за развитие на област София;

 • Националната стратегическа рамка за период от седем години;

 • Националната програма за развитие „България 2020“;

 • Националната стратегия за регионално развитие 2012-2022;

 • Националната концепция за пространствено развитие 2013-2025;

 • Регионалния план за развитие на Югозападен район 2014-2020;

 • Стратегия „Европа 2020“.

В ЕО ще бъде направен анализ на връзката между ОУП и изброените стратегии, планове и програми, както и други такива.

1.5Текущо състояние на околната среда и евентуално развитие без прилагането на ОУП

1.5.1Текущо състояние на околната среда в района на oбщина Копривщица


Текущото състояние на околната среда в района на ОУП ще бъде подробно разгледано, анализирано и оценено в ЕО по отношение на всеки компонент и фактор на средата, в т.ч. по отношение на населението и човешкото здраве. За целта на заданието е представена само основна/резюмирана информация за състоянието на околната среда в района на устройствения план.

1.5.2Климатична характеристика


Средната годишна температура на територията на общината е в диапазона 6 – 8ºС, средноянуарската температура при станция Копривщица е отрицателна и е около – (-4.2º С), а средноюлската е около 16.8º С. (Атлас на България, 1973 г.). През зимата се създават условия за инверсни състояния. С тях са свързани и абсолютните минимални температури при станция Копривщица.

Годишните валежи на територията на общината се изменят в диапазона 600 – 800 mm. Годишното разпределение на валежите се характеризира с проявата на типичен умерено-континентален режим – основен максимум през май-юни и минимум през февруари.

Основните речни системи, които протичат през територията на община Копривщица, са р. Тополница (горно течение), ляв приток на р. Марица и р. Стрелчанска Луда Яна (горно течение), ляв приток на р. Луда Яна (ляв приток на Марица).

1.5.3Състояние на атмосферния въздух


На територията на общината не са изградени пунктове като част от НАСЕМ за контрол на качеството на атмосферния въздух. Съгласно изискванията на Наредба № 7 към Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), ДВ бр. 45/03.05.1999 г., община Копривщица (чл.30, ал.1, т.4) се отнася към районите, в които нивата на замърсителите (азотен диоксид, серен диоксид и ФПЧ) не превишават долните оценъчни прагове (Приложения 15, 16, 17).

Потенциални източници на емисии на територията на общината са: • емисии от транспорта;

 • емисии от битови горивни процеси;

 • емисии от фирмени промишлени инсталации.

В ЕО ще бъде направена подробна характеристика на състоянието на атмосферния въздух на територията на общината.

1.5.4Състояние на водите


 • Повърхностни води

Основните речни системи, които протичат през територията на община Копривщица, са р. Тополница (горно течение), ляв приток на р. Марица и р. Стрелченска Луда Яна (горно течение), ляв приток на р. Луда Яна (ляв приток на Марица). Общината е бедна на подземни води. На територията на общината не се разкриват водоносните хоризонти 1 и 3. Водоснабдяването на гр. Копривщица се осъществява от два броя речни водохващания и няколко каптажа. Водопроводната мрежа в цялата община е остаряла и амортизирана, вследствие на което загубите на питейна вода поради аварии са огромни.

На територията на общината, съгласно заповед РД – 192/11.05.1998 г. на Министъра на околната следа и водите, е определен един пункт за контрол на качеството на повърхностните води, като част от Националната система за мониторинг на околната среда (НСМОС) – Пункт 325 /р. Тополница под гр. Копривщица/. Той се явява един от пунктовете, които са фонови за страната и в които пробонабирането се осъществява сезонно – четири пъти годишно.

Основни източници на замърсяване на водите на територията на общината са:


 • Заустване на непречистени битово-фекални и производствени отпадъчни води;

 • Дифузно замърсяване от гр. Копривщица, който е с частично изградена канализация;

 • Дифузно замърсяване от селското стопанство.

Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – гр. Пловдив изпълнява програми за контролен и оперативен мониторинг на повърхностите води чрез оценяване на биологични и физико-химични елементи за качество на повърхностните води. От реките, течащи през територията на община Копривщица, в този мониторинг попада река Тополница. Оценката на състоянието на повърхностни водни тела – категория „реки“ на територията на община Копривщица към момента на изготвяне на Плана за управление на речните басейни в Източнобеломорски район показва, че река Тополница с код на водното тяло BG3MA800R181 не спада към силно модифицираните водни тела. Същата се намира в „добро“ химично и в „умерено“ екологично състояние.

В участъка „Река Тополница от извори до яз. Душанци“ е установено „лошо“ екологично състояние, което се дължи на заустване на битови отпадъчни води на гр. Копривщица. В Плана за управление на речните басейни 2010-2015 г. (в процес на утвърждаване) за това водно тяло е предвидена мярка за доизграждане на канализационна мрежа и доизграждане на ГПСОВ на гр. Копривщица. • Подземни води

На територията на община Копривщица се намира и подземно водно тяло с код BG3G00000Pt044 и наименование „Пукнатинни води – Западно- и централнобалкански масив“. Според оценката на химичното състояние на подземните водни тела към момента на изготвяне на плана за управление на речните басейни в Дунавски район подземното водно тяло се намира в „добро“ състояние. В количествено отношение състоянието на водното тяло също е характеризирано като добро.

 • Минерални води

Според списъка на находищата на минерални води – изключителна държавна собственост по Приложение №2 към чл.14, т.2 от Закона за водите, публикуван на сайта на МОСВ, на територията на общината няма минерални извори.

1.5.5Състояние на геоложката основа


В геоложко отношение територията на община Копривщица попада в Същинска Средна гора. Геоложкото развитие на територията на общината е свързано с формираната през сенона Средногорска геосинклинала и по-късното ѝ нагъване на прехода към палеогена при проявата на т.н. ларамийска орогенеза. В обсега на Средногорската геосинклинала са били отложени сенонски варовици и мергели, които поради проявената активна подводна вулканична дейност образуват един сложен седиментно-вулканогенен комплекс. В него освен сенонски варовици и мергели участват сенонски туфи, туфити и андезити. Нагъването на Средногорската геосинклинала през времето на ларамийската орогенеза е било съпроводено с внедряването на интрузивни тела /младите ларамийски плутони/. По-старите скални формации, които изграждат територията на общината, са с допалеозойска и палеозойска възраст и са представени от гнайси, слюдени шисти, гранити и др.

На територията на община Копривщица не се добиват полезни изкопаеми – разкриващите се сред гранитите пегматитови и аплитови жили нямат промишлена стойност.


1.5.6Състояние на почвите и земеползването


Основните почвени типове в община Копривщица са кафявите горски и планинско-ливадните почви, като в източните части са налични и вторично затревените кафяви горски, а в най-южните части и канелено-подзолисти почви.

На територията на общината няма изградени постоянни пунктове за наблюдение на замърсяването на почвите с тежки метали като част от Национална система за екологичен мониторинг (НАСЕМ). Предвид специализацията на земеделието в общината и факта, че през последните години развитието му не е така интензивно, както и незначителната площ на напояваните площи с водоизточник р. Тополница, може да се каже, че липсва замърсяване на почвите в резултат на селскостопанската дейност в общината.

В общината няма данни за замърсяване на почвите с тежки метали, въпреки че райони със силно изявено такова се намират на по-малко от 15 km от нея. Според годишните доклади на РИОСВ – София не е регистрирано вкисляване на почвите през последните пет години. Ерозията на почвата е слаба до умерена според Областна стратегия за развитие на Софийска област 2014 – 2020 г. Планинският и хълмист релеф на общината и разпространението на засегнати от изветрянето скали, съчетани с липсата на растителна покривка, допринасят за развитието на активна ровинна ерозия. Най-податливи на ерозия са териториите по долината на р. Тополница.

По отношение на земеползването територията на община Копривщица възлиза на 13 887,37 ha, което представлява по-малко от 2% от територията на Софийска област. По-голяма част от територията на общината е заета от гори – 58,6%, следвани от земеделска земя – 39,8%. Незначителен дял заемат урбанизираните територии (1,1%), териториите, заети от водни обекти (0,2%), и териториите на транспорта (0,3%).

В община Копривщица няма тенденции за промяна на земеползването в посока към урбанизация.

1.5.7Състояние на биологичното разнообразие


В границите на общината попадат следните защитени територии и зони:

 • Защитена зона „Средна гора” с код BG0002054 за опазване на дивите птици;

 • Защитена зона „Средна гора” с код BG0001389 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна;

 • Поддържан резерват „Богдан“;

 • Защитена местност „Невида“;

 • Защитена местност „Барикадите“;

 • Природна забележителност „Донкина гора“;

 • Природна забележителност „Калето – Смиловене“.

Цялата територия на общината попада в защитени зони за опазване на птиците и местообитанията.

Резерват „Богдан” е създаден през 1972 г., като обхваща 170-180-годишна букова гора. През 2007 г. буферната му зона е прекатегоризирана в Защитена местност „Невида“.

Защитената местност „Барикадите” е със запазен характерен природен ландшафт, разнообразен релеф и вековна букова гора на възраст 150 години.

„Донкина гора” е обявена за природна забележителност през 1979 г. Районът е местообитание на редкия и застрашен за Европа вид царски орел (Aquila heliaca), представен от една гнездяща двойка.

В защитена местност „Калето – Смиловене” сред издънкова дъбова гора се намират останките на старата крепост „Кале” от тракийско и римско време (ІІІ – І в. пр. н. е.).

1.5.8Състояние на ландшафта


На територията на община Копривщица не се добиват полезни изкопаеми, няма сериозни нарушения на ландшафта.

Тази част ще бъде разработена подробно в ЕО.


1.5.9Състояние на материалните активи


Като материални активи на територията на общината в ЕО ще бъде анализирано текущото състояние на земите и изградените обекти и съоръжения.

1.5.10Културно-историческо наследство, включително архитектурно и археологическо наследство


Копривщица е единственият град музей в България (от 1952 г.), който съхранява културно-исторически обекти – къщи, църкви, административни сгради, чешми, мостове, ансамбли, паметници, музеи, галерии, исторически места от епохата на българското Възраждане.

Град Копривщица е обявен за архитектурно-исторически резерват с Постановление на Министерски съвет № 28 от 26.06.1971 г., ДВ бр.58/1971 г.

Границата на охранителната зона на архитектурно-исторически резерват „Копривщица“ е декларирана с писмо на НИНКН с № 2897/08.08.2008 г. и приета с протокол на Междуведомствена комисия, назначена със Заповед № РД 09-556/07.08.2008 г. на Министъра на културата.

Националните културни ценности (НКЦ) са 410.

Архитектурно-строителните обекти са 397 на брой. Архитектурно-строителни и художествени са 4 броя, а историческите са 2.

НКЦ с „национално значение“ са 21 броя. Най-голям брой са НКЦ „за сведение“ – 234, а без установена категория са 29 броя.

В ЕО ще бъде представена подробна информация за обектите на културно-историческото, вкл. археологическото, наследство.

1.5.11Характеристика на вредните физични фактори


В момента няма данни за замърсяване на територията на общината в резултат на шум от автомобилен транспорт и локални източници (заведения за обществено хранене, търговски обекти и др.).

В ЕО ще бъде направена подробна характеристика на акустичното състояние на общината и на източниците на вредни физични фактори като цяло.


1.5.12Състояние и управление на отпадъците


На територията на община Копривщица се генерират основно битови отпадъци. Липсват данни за генериране, събиране и последваща обработка на производствени и опасни отпадъци.

Община Копривщица има изградена площадка за битови отпадъци, която е въведена в експлоатация през 1990 г. По проект депото за битови отпадъци ще се ползва до края на 2015 г. Площадката за депониране на битови отпадъци се намира в местността „Орлов камък”, която е разположена на разстояние 3 км южно от града по пътя за град Стрелча и заема необработваема земя с площ от 33 дка.

Община Копривщица има организирано сметосъбиране и сметоизвозване, което се извършва от фирма концесионер. Фирмата концесионер освен тези дейности извършва и почистването на уличните платна, площадите, алеите, парковете, експлоатация и мониторинг на депото за битови и строителни отпадъци.

На общинското депо на община Копривщица няма депонирани производствени отпадъци. Единствените данни за депонирани строителни отпадъци са в размер на 20 m3 през 2002 г. Оценката на количеството битови отпадъци в общината е относителна, тъй като за депото за битови отпадъци липсва контролна везна за претегляне на приеманите отпадъци. Количеството на събраните отпадъци се отчита по броя на отчетените курсове в зависимост от вместимостта (обема) на транспортните съдове. Данни за количеството на генерираните битови отпадъци за последните 5-7 години не са налични.

Община Копривщица има сключен договор с фирма „Булекопак“ АД за организиране и изпълнение на изискванията за разделно събиране и третиране на отпадъците от опаковки, както и за последващото екологосъобразно оползотворяване на разделно събраните отпадъци от опаковки.

1.5.13Здравно състояние на населението на община Копривщица


По данни от последното преброяване на населението и жилищния фонд в Република България, извършено през 2011 г., в община Копривщица към посочената година живеят 2410 души. За изминалия десетгодишен период между двете преброявания (2001 и 2011 г.) броят на населението в общината (града) е намалял с 259 души. Данните от текущата демографска статистика показват, че броят на населението на общината към 31.12.2013 г. възлиза на 2287 души. Негативната тенденция за драстично намаляване броя на населението на града продължава.

На територията на община Копривщица няма регистрирани здравни заведения. По данни на НСИ в общината осъществяват дейност двама общопрактикуващи лекари, един стоматолог и 1 медицински специалист по здравни грижи към 2012 г., броят на лекарите до 2010 г. е двама. Малкият брой жители не предполага по-голям брой медицински персонал, който да обслужва населението в общината. Населението, обслужвано от един лекар, е 1 156 човека за 2012 г. Болничното лечение на населението на община Копривщица се осъществява в Многопрофилна болница за активно лечение – Пирдоп ЕООД. Използването на здравна помощ в гр. Пирдоп, както на доболнична, така и на болнична помощ, е достъпно от гледна точка на разстоянието от 27 km между двете населени места.В ЕО ще бъде направена подробна демографска характеристика, както и анализ на здравното състояние на населението по данни на Националния статистически институт за последните години, ще се представи информация за спазването на изискванията на здравното законодателство по отношение на взаимното разположение на жилищни и рекреационни зони спрямо обекти и дейности, потенциални замърсители на околната среда.

1.5.14Евентуално развитие на околната среда без прилагането на ОУП


Въз основа на подробната характеристика на аспектите на околната среда, в която ще бъде направена в доклада за ЕО, в тази част ще бъде направен анализ на евентуално развитие на аспектите на околната среда, в т.ч. по отношение на човешкото здраве, без прилагането на ОУП на община Копривщица.

1.6Характеристика на околната среда за територии, които вероятно ще бъдат значително засегнати с реализацията на ОУП


Въз основа на характеристиката на аспектите на околната среда към момента, както и на предвижданията на ОУП, в тази точка ще бъде обърнато внимание на онези територии, които ще са най-значително засегнати от ОУП. Ще бъдат подробно разгледани чувствителни територии като защитените зони, населени места и други обекти, подлежащи на здравна защита, санитарно-охранителни зони около водоизточници и др.

1.7Съществуващи екологични проблеми, установени на различно ниво, имащи отношение към ОУП


В точката ще бъдат описани установени съществуващи екологични проблеми в района на община Копривщица и в близост до нея. Ще бъде направен анализ на връзката между екологичните проблеми и предвижданията на ОУП, съответно – изводи дали ОУП води до подобряване на екологичната обстановка или до влошаване и задълбочаване на съществуващи и/или възникване на нови екологични проблеми.

1.8Цели на опазване на околната среда на национално и международно равнище, имащи отношение към ОУП, и начин, по който тези цели и всички екологични съображения са взети под внимание при изготвянето на ОУП


В този раздел ще бъде направен анализ на стратегиите, плановете и програмите на национално (в т.ч. регионално, областно и общинско) и международно равнище, които имат отношение към конкретния ОУП, като въз основа на анализа ще бъдат направени изводи за начина и степента, в които в ОУП тези цели и екологични съображения са взети предвид. При установяване на противоречие между екологичните цели и съображения и предвижданията на ОУП ще бъдат направени съответните подходящи препоръки, които да бъдат отразени в проекта на устройствения план с цел постигане на неговото съответствие с екологичната политика на национално и международно ниво.

1.9Вероятни значителни въздействия върху околната среда и човешкото здраве


В този раздел на ЕО ще бъде направена оценка на очакваните въздействия на ОУП върху околната среда и човешкото здраве като се ползва структурата, по която са описани аспектите на околната среда и човешкото здраве в настоящото задание. При тази оценка ще бъде извършено следното:

 • ще се анализират вероятните значителни въздействия върху околната среда, в т.ч. вторични, кумулативни, едновременни, краткосрочни, средносрочни и дългосрочни, постоянни и временни, положителни и отрицателни последици от осъществяване на предвижданията на ОУП;

 • ще се направят подробен анализ и оценка на потенциалния ефект и риск за здравето на хората от осъществяване на предвижданията на ОУП.

1.10Мерки, предвидени за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно отстраняване на неблагоприятните последствия от осъществяването на ОУП върху околната среда и човешкото здраве


На база на резултатите от извършените в предходната точка анализи и оценки на предполагаемото въздействие върху околната среда и човешкото здраве в резултат на осъществяването на предвижданията на ОУП на община Копривщица ще бъдат предложени мерки за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно отстраняване на неблагоприятните последствия от прилагането на ОУП върху околната среда и за предотвратяване или редуциране на предполагаемите негативни здравни въздействия. Мерките ще бъдат мотивирани, в т.ч. и по отношение на очакваните резултати от прилагането им. Същите ще бъдат представени като:

- мерки за отразяване в окончателния вариант на плана;

- мерки за изпълнение при прилагане на плана.

При предлагането на мерките ще бъдат съобразени и получените резултати от провежданите консултации и общественото обсъждане по време на изготвяне на ОУП и на ЕО.


1.11Мотиви за избор на разгледаните алтернативи


В точката ще бъде направено описание на мотивите за избор на разгледаните алтернативи, в т.ч. от гледна точка на опазване на околната среда и човешкото здраве, които са довели до избора на приетата за ОУП на община Копривщица алтернатива.

1.12Методи за извършване на екологичната оценка, използвана нормативна база и документи и трудности при събиране на необходимата за това информация


При изготвяне на ЕО ще бъде следвана методологията, описана в Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.

Основни методически документи, които ще бъдат ползвани, са указания и методики на Европейската комисия за стратегическа екологична оценка, публикувани на интернет страниците на Комисията и Министерството на околната среда и водите: • Ръководство за екологична оценка на планове и програми в България, 2002 г.;

 • Ръководство на Европейската комисия за прилагането на Директива 2001/42/ЕС относно оценката на последиците на някои планове и програми върху околната среда;

 • Ресурсно ръководство за подпомагане прилагането на Протокола за стратегическа екологична оценка, 2011 – ИКЕ-ООН;

 • Практическо ръководство за обучение по Директивите за СЕО и ОВОС. Основни елементи, 2013 – JASPERS.

Основни нормативни актове, които ще бъдат съобразени при извършване на екологичната оценка, са:

 • Закон за устройство на територията и подзаконова нормативна база към него;

 • Закон за опазване на околната среда;

 • Закон за чистотата на атмосферния въздух;

 • Закон за ограничаване изменението на климата;

 • Закон за горите;

 • Закон за здравословни и безопасни условия на труд;

 • Закон за водите;

 • Закон за защита на растенията;

 • Закон за биологичното разнообразие;

 • Закон за здравето;

 • Закон за почвите;

 • Закон за защита от шума в околната среда;

 • Закон за защитените територии;

 • Закон за управление на отпадъците

 • Закон за опазване на земеделските земи и Правилник за прилагането му;

 • Закон за културното наследство;

 • Закон за защита при бедствия;

 • Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми;

 • Наредба за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;

 • Наредба № 3 за норми относно допустимото съдържание на вредни вещества в почвата;

 • Наредба № 6 от 26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите на шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите на шум и на вредни ефекти от шума върху здравето на населението;

 • Наредба № 1 от 7 юли 2000 г. за проучването, ползването и опазването на подземните води;

 • Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони;

 • Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води;

 • Наредба № 5 от 8 ноември 2000 г. за реда и начина за създаване на мрежите и за дейността на националната система за мониторинг на водите;

 • Наредба № 6 от 9 ноември 2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти;

 • Наредба № 7 за показатели и норми за определяне качеството на течащите повърхностни води;

 • Наредба № 26 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт;

 • Наредба № 3 за норми относно допустимото съдържание на вредни вещества в почвата, изд. от председателя на Комитета за опазване на природната среда;

 • Директива № 2001/42/ЕС относно оценката на последиците на някои планове и програми върху околната среда;

 • Конвенция за оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст и Протокол за стратегическа екологична оценка към нея, ИКЕ-ООН;

 • Други.

За изготвяне на настоящото задание, както и за изготвяне на ЕО, се използват документация и информация, предоставени от община Копривщица, в т.ч. задание за изработване на ОУП, проект на ОУП и др.

1.13Мерки във връзка с наблюдението по време на прилагането на ОУП


Въз основа на резултатите и изводите от прогнозите за въздействие върху околната среда и човешкото здраве в резултат на прилагането на ОУП ще бъдат препоръчани мерки, на база на които да се извършват наблюдението и контрола на въздействието върху околната среда и човешкото здраве в резултат на прилагането на плана. Мерките ще съдържат измерими индикатори, по чиято стойност ще се определя наличието или липсата на значително въздействие върху околната среда и човешкото здраве при прилагането на ОУП.

1.14Заключение на екологичната оценка


Въз основа на резултатите от прогнозите, които ще бъдат направени в ЕО, както и получените становища по време на процедурата по ЕО, екипът от независими експерти, изготвящ ЕО, ще направи своето заключение относно предполагаемото значително въздействие на ОУП на община Копривщица върху околната среда и човешкото здраве.

1.15Справка за резултатите от проведените консултации в процеса на изготвяне на ОУП и извършване на Екологична оценка


В точката ще бъдат описани всички получени в хода на процедурата по екологична оценка становища, както и начина им на отразяване в ЕО и мотивите за това.

1.16Нетехническо резюме на екологичната оценка


Като отделно приложение към ЕО ще бъде изготвено нетехническо резюме, в което ще бъде представена съкратена информация по основните раздели на ЕО, несъдържаща технически термини.

1.17Приложения към екологичната оценка


Освен нормативно изискващото се нетехническо резюме, което е отделно приложение към ЕО, под формата на приложения към ЕО ще бъдат предоставени и копия на становища, получени в резултат на консултациите по заданието за определяне на обхвата на ЕО.

1.18ПРИЛОЖЕНИЯ


 1. Писмо на РИОСВ – София с изх. № 04 – 00 – 5377 от 16.07.2014 г.;

 2. Схема за провеждане на консултации с обществеността, заинтересувани органи и трети лица при извършването на екологичната оценка на ОУП на община Копривщица;

 3. Задание и опорен план за изработване на Oбщ устройствен план на община Копривщица;

 4. Предварителен проект (Обяснителна записка) на ОУП;

 5. Карта с представени основните предвиждания на ОУП.
Каталог: download
download -> Конкурс „зелена планета 2015" Наградени ученици І раздел „Природата безценен дар, един за всички"
download -> Литература на народите на Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия
download -> Конкурс за певци и инструменталисти „ Медени звънчета
download -> Огнената пещ
download -> Задача Да се напише програма която извежда на екрана думите „Hello Peter. #include void main { cout }
download -> Окс“бакалавър” Редовно обучение I до III курс
download -> Конспект по дисциплината „Екскурзоводство и анимация в туризма" Специалност: "Мениджмънт в туризма"
download -> Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен " "
download -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница