Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013Дата22.07.2016
Размер50.67 Kb.
#266
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ЗАДАНИЕ

за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (ДЗИ) – учебна година 2012/2013
Очаквани функционалности:

В рамките на възложената поръчка е необходимо да се извършат следните дейности:  1. Обновяване и 6-месечна поддръжка на информационния сайт zamaturite.bg – пренаписване на структурата и основните модули, актуализация на документи, форми за обратна връзка, графици и срокове, дати на изпитите, обновяване на секцията за съобщения и новини.

  2. Създаване и поддръжка на служебен сайт с персонализиран достъп на училищата, Регионалните инспекторати по образованието (РИО), Център за контрол и оценка на качеството на училищното образование (ЦКОКУО) и министерство на образованието, младежта и науката (МОМН) с възможности за качване и изтегляне на файлове с бази данни от софтуера за обработка на заявленията на зрелостниците в FDB формат, качване на ъпдейти на софтуера имакетните файлове за попълване от училища, актуализиране на профили на училищата с възможност за персонализация (вкл. смяна на визуално представяне, пароли и др.).

  3. Структуриране на регионални и централна информационни бази и създаване на двустепенна форма за оторизация и онлайн извличане на данни за училища, ученици, заявления за ДЗИ, служебни лица и зали; агрегиране на информацията, проверка за коректност на качени бази данни – за учебна година 2012/2013, сесия август–септември.

  4. Създаване и поддръжка на модул за качване на изпитни материали, пароли за изпити в зависимост от персонализиран профил на училището; възможност за качване на множество изпитни материали и извеждане на различен дизайн на интерфейса, служебните съобщения и вида на представените файлове; възможност за качване на произволен файл (вкл. аудио и видео) с размер до 100 мегабайта; Извеждане на служебен интерфейс с предоставяне на статистика на свалените файлове – по време, акаунт и IP адрес.

  5. Създаване, настройване и поддръжка на форми с бутони за отбелязване на начало на изпит и полета за брой явили се, вкл. справки в реално време; възможност за отключване и заключване на формите на конкретно училище; създаване на административен интерфейс за следене на активността на потребителите; създаване на йерархична система (МОМН, ЦКОКУО, РИО, училища) с възможност за агрегиране на данните и извеждане на обобщени справки във всеки момент; запазване на историята на процеса и възможност за анализ на лог файлове, нива на достъп, IP адреси и друга служебна информация;

  6. Създаване на функционалност за обединяване на информационни бази от РИО с разпределението на ученици, служебни лица и бази данни с допуснатите и недопуснатите, предоставяне на възможност за ъпдейт на обединената база на ниво РИО, възможност за отключване и заключване на обединената база за конкретно РИО.

  7. Изготвяне на модул за справки за броя заявили държавни зрелостни изпити за учебна година 2012/2013 по всички предмети – съответно по области, предмети, училища; възможност за автоматизирано извеждане на справка за деца със специални образователни потребности (СОП), вкл. по области и населени места.

  8. Създаване на модул за динамичен експорт на данните с училища, ученици и изпити към стандартен DB формат с оглед многократното му използване – за планиране на изпитни материали, в софтуер за обработка на бланки, в софтуер за анализ на резултати и др.;

  9. Създаване на агрегиран модул, включващ база данни с оценките на учениците за всяко РИО, генериране на общи протоколи за училищата; изготвяне на официални протоколи/листинги с всички оценки от ДЗИ учебна година 2012/2013 по ученици;


Изисквания
Към информационната система:

• Системата трябва да позволява едновременна работа на минимум 2500 потребителя (училища и РИО). Тя е регистрирана в рамките на мрежата на Министерството на образованието, младежта и науката, като за хостинг се ползва сървър и интернет ресурси на Министерството на образованието, младежта и науката;

• Системата е програмирана като уеб базирано приложение, което се отваря от всеки компютър, свързан с интернет, с помощта на уеб браузър;

• Системата поддържа работа с основните уеб браузъри – интернет браузери Internet Explorer версия 8 и следващи, Mozilla Firefox версия 3.6 и следващи, Safari версия 3 и следващи и Chrome версия 10 и следващи, Opera версия 10 и следващи;

• Системата може да работи под Windows Server 2008/2012;

• Системата използва библиотеки за четене Interbase 6/7.5 и Firebird 1.5/2.0 бази данни;

• Системата използва система за управление на бази данни MS SQL 2008;

• Системата поддържа език на клиентско ниво - JavaScript с цел опростяване на ползваемостта;

• Системата осъществява асинхронен обмен на данни между клиента и сървъра – AJAX;

• Системата има възможности за директно генериране на Word и Excel файлове;

• Използва се протокол за обмен на структурирана информация при имплементацията на уеб услуги - WSDL 1.1;

• С цел защита на личните данни се използва протокол за криптиране на връзката – HTTPS;

• Има налична връзка с SMTP сървър за изпращане на имейли.
Системата следва да работи на следния хардуер и софтуер - Сървър 2 x Intel® Xeon® E5645 (12M Cache, 2.40 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI), 24GB(6x4GB) DDR3 DIMM 1333MHz/ECC/REG, 4 x SSD 256GB и софтуер - MS Windows Server 2008 и SQL 2008.
Към Изпълнителя:

Изпълнителят трябва да е регистриран като администратор на лични данни съгласно действащото законодателство на Република България.

Изпълнителят следва да обезпечи наличието на минимум един специалист със съответните квалификации, отговорен за въвеждането на системата в експлоатация, както следва: висше образование, образователно-квалификационна степен "магистър" в областта на информатика и компютърни науки, математика, комуникационна и компютърна техника и/или администрация и управление. Най-малко 3 (три) години професионален опит в областта на информационните технологии.

Изпълнителят следва да обезпечи наличието на специалист с персонален сертификат за работа с Microsoft Windows Server 2008 и Microsoft SQL Server 2008, тъй като това е средата, върху която поръчката следва първоначално да се разработи и внедри.

Изпълнителят следва да е взел участие в поне една подобна разработка (създаване и експлоатация на информационна система, улесняваща процеса на провеждане на външно оценяване) за последните две години, като същото се доказва с референция от Възложителя.

Изпълнителят има ангажимент за ежедневно следене и незабавно коригиране на всякакви аномалии във функционалността на всички модули в периода на провеждане на ДЗИ за учебна година 2012/2013, както и за ежеседмичен backup на базите от данни и кода на сайта. Той има ангажимент също да въвежда, редактира и изтрива номенклатури за целия гаранционен период на софтуера по указание на Възложителя, да прави мониторинг и анализ на посещаемостта; статистика на посетителите по време, място, използван браузър и т.н. Той следва също да следи за нетипично поведение във функционалността на хардуера и да отстранява всичко, което е от неговата компетенция, както и да извърши кратко обучение на екипа за управление и изработи основни инструкции за работата на останалите потребители.Основните функционалности следва да се разработят в срок до 1 (един) месец от сключването на договора, след което се подписва двустранен приемо-предавателен протокол и започва да тече срокът за гаранционна поддръжка. Поддръжката следва да осигурява безплатно отстраняване на гаранционни проблеми за срок от 6 (шест) месеца от приемане на готовия продукт (модули 1-9). Разработчикът следва да предостави сорс кода на системата и всички данни, генерирани в рамките на проектите на Възложителя с право да ги използва по всякакъв възможен начин с оглед оптимално изпълнение на проектните цели.
Каталог: upload -> docs -> 2013-04
docs -> Наредба №15 от 28 септември 2004 Г. За предаване и приемане на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
docs -> Общи положения
docs -> І. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (уег) на пристанище или пристанищен терминал ІІ. Основание
docs -> I. Общи разпоредби Ч
docs -> Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
docs -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
docs -> Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република българия
docs -> Информационен бюлетин за правото на европейския съюз в областта на въздушния транспорт
2013-04 -> Технически изисквания предоставяне на техника под наем във връзка с провеждане на


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница