Задължения на община шабла и на ползвателите за поддържането на общинските мери, пасища и ливади I. Задължения на община шаблаДата23.10.2018
Размер93 Kb.
#93350
Приложение 3

ОБЩИНА ШАБЛА


ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНА ШАБЛА И НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ

ЗА ПОДДЪРЖАНЕТО НА ОБЩИНСКИТЕ МЕРИ, ПАСИЩА И ЛИВАДИ


I. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНА ШАБЛА


 1. Община Шабла е длъжна да предостави за ползване на собствениците или ползвателите на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, мерите, пасищата и ливадите – публична общинска собственост, одобрени от Общински съвет.
 1. Нормата на площите, които ще се разпределят съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни е следната:

 • Не повече от 15 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория.

 • До 30 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория.

 • На правоимащите лица, които отглеждат говеда с предназначение за производство на месо и животни от местни (автохтонни) породи, се разпределят до 20 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и до 40 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория.

 • На правоимащите лица, отглеждащи говеда за мляко или месо, овце и/или кози, одобрени за подпомагане по дейностите от подмерки "Плащания за преминаване към биологично земеделие" и "Плащания за поддържане на биологично земеделие", включени в направление биологично животновъдство, се разпределят имоти до 0,15 животинска единица на хектар, независимо от категорията на имотите.

В § 2в от ДР на ЗСПЗЗ е определено, че „пасищни селскостопански животни по смисъла на този закон са едрите и дребните преживни селскостопански животни и конете” а, в § 2з е дефинирано понятието „животинска единица” – това е условна единица за приравняване на броя на различните видове и категории животни, както следва:

- един кон над 6-месечна възраст, един бивол и едно говедо над 2-годишна възраст се равнява на една животинска единица;

- говедо или бивол от 6 месеца до 2 години, се равнява на 0,6 от животинската единица;

- една овца или една коза се равнява на 0,15 от животинската единица.При разпределянето на необходимата за всеки кандидат площ съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, следва да се приспаднат притежаваните или ползвани на правно основание от заявителя пасища, мери и ливади.


 1. Редът за разпределянето на мерите, пасищата и ливадите е разписан в чл. 37и от ЗСПЗЗ и Правилата за ползване на мерите, пасищата и ливадите на територията на община Шабла, приети с Решение № 60 по протокол № 7 от 07.03.2016 г. и изменени с Решение № 232 по протокол № 25 от 30.03.2017 г. на Общински съвет – Шабла.
 1. Община Шабла е длъжна да предоставя периодична информация на ползвателите относно необходимите мероприятия по поддържане и опазване на пасищата, мерите и ливадите.II. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ

НА МЕРИ И ПАСИЩА – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
Ползвателите на общински мери и пасища са длъжни:


 1. Да ползват предоставените им общински мери, пасища и ливади единствено за паша на притежаваните от тях тревопасни животни.
 1. Да осигуряват стриктното прилагане на технологични и организационни мероприятия по отношение на мерите, пасищата и ливадите, като:

 • повърхностно подобряване на терена;

 • подобряване чрез оптимизиране на минералното торене;

 • органично торене;

 • борба с плевели и вредна растителност;

 • подсяване на деградирали мери и пасища;

 • основно подобряване при нископродуктивни естествени тревостои със силно влошен тревен състав;

 • поддържане чрез традиционни земеделски практики;

 • рационално и щадящо използване.
 1. Да прилагат Националните стандарти за добро земеделско и екологично състояние на земята в област „Околна среда, изменение на климата и добро земеделско състояние на земята“, одобрени със Заповед на министъра на земеделието и храните.
 1. Да не разорават мерите, пасищата и ливадите, да не ги залесяват и да не променят предназначението им.
 1. Да използват мерите, пасищата и ливадите по предназначение.
 1. Да не допускат замърсяването на мерите, пасищата и ливадите с битови, строителни, производствени, опасни и други отпадъци.
 1. Да почистват мерите, пасищата и ливадите от битови, строителни и други отпадъци.
 1. Да почистват мерите, пасищата и ливадите от камъни, храсти и замърсяване.
 1. Да не извършват наторяване с изкуствени торове и утайки от пречистването на отпадъчни води.
 1. Да опазват мерите, пасищата и ливадите от ерозиране, заблатяване, засоляване и други увреждания.
 1. Да не палят сухи треви и храсти в мерите, пасищата и ливадите.
 1. Да запазват съществуващите полски граници (синори) в блока на земеделското стопанство и/или земеделския парцел.
 1. Да опазват мерите, пасищата и ливадите в близост до гори от навлизане на дървесна и храстовидна растителност.
 1. Да провеждат борба с агресивни и устойчиви растителни видове (орлова папрат, чемерика, айлант, амфора и др.).
 1. Да районират пашата, така че да се избягва преизпасването на тревостоя.
 1. В случай че не са в състояние да поддържат минимална гъстота от животински единици (едър рогат добитък, дребен рогат добитък, еднокопитни) в предоставените им пасища, мери и ливади да извършват минимум една коситба за съответната година до 15 юли.
 1. Да извеждат и връщат животните „до” и „от” наетите мери и пасища само по точно определени маршрути (прокари).
 1. Да не допускат по никакъв начин навлизането на животните си в земеделски земи освен определените за тяхно ползване мери, пасища и ливади.
 1. Да започват използването на мерите, пасищата и ливадите за паша на животните си през пролетта, когато пасищата са добре пресъхнали, а през есента пашата да се прекратява около месец преди настъпване на трайните застудявания, за да израснат тревите и се подготвят за успешно презимуване.
 1. Да не преотстъпват ползваните от тях пасища, мери и ливади – общинска собственост на трети лица.
 1. Да прилагат ветеринарна профилактика при доказано заболяване на животните, причинено от кърлежи. За целта заразените пасища, мери и ливади се поставят в изолация и не се допуска паша на животни в заразените участъци.
 1. Да сключат договор за отдаване под наем с общината.
 1. Да заплащат годишен наем.
 1. Да уведомят кмета на общината при настъпили промени в броя на животните за срока на действие на договора на отдаване под наем.
 1. Да изпълняват указанията на специализираните органи.
 1. Да спазват разпоредбите на ЗСПЗЗ, ППЗСПЗЗ, ЗОЗЗ, ППЗОЗЗ, ЗОСИ и ППЗОСИ.Задълженията са приети с Решение № 371 по протокол № 40 от 29.03.2018 г. на Общински съвет – Шабла.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> 4 дни/3 нощувки 14. 04. 2017 17. 04. 2017
2017 -> Бисер Иванов Райнов “подобряване на корпоративното управление чрез изграждане на базисен модел за вътрешен контрол”
2017 -> Синхрон медия” оод
2017 -> за нашият клас. Пътуването ще се проведе от (10. 07) до
2017 -> Средно училище „антон попов”-петрич изпитни програми за определяне на годишна оценка на ученици
2017 -> До (Бенефициент- наименование)
2017 -> Четвърто основно училище “ иван вазов”
2017 -> Айфоны-москва рф +7(967)199-80-08 +7 (903) 558-01-95 (Москва)


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница