Задължения на община шабла и на ползвателите за поддържането на общинските мери, пасища и ливади I. Задължения на община шаблаДата10.04.2018
Размер42.5 Kb.
#65869
Приложение 4

ОБЩИНА ШАБЛА


ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНА ШАБЛА И НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ

ЗА ПОДДЪРЖАНЕТО НА ОБЩИНСКИТЕ МЕРИ, ПАСИЩА И ЛИВАДИ


I. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНА ШАБЛА


 1. Община Шабла е длъжна да предостави за ползване на собствениците или ползвателите на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, мерите, пасищата и ливадите – публична общинска собственост, одобрени от Общински съвет.
 1. Нормата на площите, които ще се разпределят съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни е следната:

 • Не повече от 15 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория.

 • До 30 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория.

 • На правоимащите лица, които отглеждат говеда с предназначение за производство на месо и животни от местни (автохтонни) породи, се разпределят до 20 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и до 40 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория.

 • На правоимащите лица, отглеждащи говеда за мляко или месо, овце и/или кози, одобрени за подпомагане по дейностите от подмерки "Плащания за преминаване към биологично земеделие" и "Плащания за поддържане на биологично земеделие", включени в направление биологично животновъдство, се разпределят имоти до 0,15 животинска единица на хектар, независимо от категорията на имотите.
В този смисъл местни (автохтонни) породи животни са:

Говеда

 • Родопско късорого говедо

Биволи

 • Български бивол

Овце

 • Бяла маришка овца

 • Вакла маришка овца

 • Реплянска овца

 • Местна карнобатска овца

 • Копривщенска (Средногорска) овца

 • Дъбенска овца

 • Средностаропланинска овца

 • Каракачанска овца

 • Странджанска овца

 • Сакарска овца

 • Котленска овца

 • Среднородопска овца

 • Свищовска овца

 • Софийска (Елинпелинска) овца

 • Тетевенска овца

 • Западностаропланинска овца

 • Брезнишка овца

 • Местна старозагорска овца

 • Черноглава плевенска овца


Кози

 • Местна дългокосместа (Калоферска) коза

Коне

 • Каракачански кон

 • Старопланински кон

 • Рилородопски кон

Тези животни задължително са под селекционен контрол.

В § 2в от ДР на ЗСПЗЗ е определено, че „пасищни селскостопански животни по смисъла на този закон са едрите и дребните преживни селскостопански животни и конете” а, в § 2з е дефинирано понятието „животинска единица” – това е условна единица за приравняване на броя на различните видове и категории животни, както следва:

- един кон над 6-месечна възраст, един бивол и едно говедо над 2-годишна възраст се равнява на една животинска единица;

- говедо или бивол от 6 месеца до 2 години, се равнява на 0,6 от животинската единица;

- една овца или една коза се равнява на 0,15 от животинската единица.

При разпределянето на необходимата за всеки кандидат площ съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, следва да се приспаднат притежаваните или ползвани на правно основание от заявителя пасища, мери и ливади.
 1. Редът за разпределянето на мерите, пасищата и ливадите е разписан в чл. 37и от ЗСПЗЗ и Правилата за ползване на мерите, пасищата и ливадите на територията на община Шабла.


II. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ

НА МЕРИ И ПАСИЩА – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
Ползвателите на общински мери и пасища са длъжни:


 1. Да ползват предоставените им общински мери, пасища и ливади единствено за паша на притежаваните от тях тревопасни животни.
 1. Да не разорават мерите, пасищата и ливадите, да не ги залесяват и да не променят предназначението им.
 1. Да почистват мерите, пасищата и ливадите от нежелана растителност – орлова папрат (Pteridium aquilinum), чемерика (Veratrum spp.), айлант (Ailanthus altissima) и аморфа (Amorpha fruticosa).
 1. Да районират пашата, така че да се избягва преизпасването на тревостоя.
 1. Да окосяват прорасналата неизпасана трева.
 1. Да не палят сухи треви и храсти в мерите, пасищата и ливадите.
 1. Да опазват земеделските площи в близост до гори от навлизането на дървесна и храстовидна растителност в тях.
 1. Да запазват съществуващите полски граници (синори) в блока на земеделското стопанство и/или земеделския парцел.
 1. За земеделските земи (затревени площи) с висока природна стойност земите, попадащи в националната екологична мрежа Натура 2000 и защитените територии, в зависимост от завареното положение на ливадата или пасището, се разрешава да се оставят мозаечно разположени единични или групи дървета храсти, и/или синори до 25% от общата затревена площ. Забранява се премахването на характеристики на ландшафта /синори, единични и групи дървета/ при ползването на пасищата и мерите, попадащи в обхвата на защитени зони BG0002050 „Дуранкулашко езеро”, BG BG0000156 „Шабленски езерен комплекс” и BG0002051 „Калиакра”, съгласно заповедите им за обявявване.
 1. Да не използват пестициди и минерални торове в мерите, пасищата и ливадите, попадащи в обхвата на защитени зони BG0002050 „Дуранкулашко езеро”, BG BG0000156 „Шабленски езерен комплекс”, BG0002051 „Калиакра” и BG0002115 “Било”, съгласно заповедите им за обявявване.
 1. Да не преотдават наетите от община Шабла общински мери, пасища и ливади.Задълженията са приети с Решение № 232 по протокол № 25 от 30.03.2017 г. на Общински съвет – Шабла.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> 4 дни/3 нощувки 14. 04. 2017 17. 04. 2017
2017 -> Бисер Иванов Райнов “подобряване на корпоративното управление чрез изграждане на базисен модел за вътрешен контрол”
2017 -> Синхрон медия” оод
2017 -> за нашият клас. Пътуването ще се проведе от (10. 07) до
2017 -> Средно училище „антон попов”-петрич изпитни програми за определяне на годишна оценка на ученици
2017 -> До (Бенефициент- наименование)
2017 -> Четвърто основно училище “ иван вазов”
2017 -> Айфоны-москва рф +7(967)199-80-08 +7 (903) 558-01-95 (Москва)


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница