Задължителна документация за системата на народната просвета – общи положенияДата23.07.2016
Размер51.54 Kb.
ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА – ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статус на процедурата: актуалнаНормативна уредба

чл. 16, т. 10 от Закона за народната просвета (ЗНП)

Правилник за прилагане на Закона за народната просвета (ППЗНП)

Правилник за устройството и дейността на регионалните инспекторати по образованието (ПУДРИО)

Наредба № 4 от 16 април 2003 г. за документите за системата на народната просвета (Наредба № 4 от 16 април 2003 г.)

Юридическа характеристика

Настоящата процедура цели да разгледа общите положения относно задължителната документация за системата на народната просвета.

Съгласно чл. 16, т. 10 ЗНП, държавните образователни изисквания се отнасят и за документите за системата на народната просвета.

С Наредба № 4 от 16 април 2003 г. на Министерство на образованието и науката се определят държавните образователни изисквания за документите на народната просвета, които от своя страна определят (чл. 2 от Наредба № 4 от 16 април 2003 г.):

1. предназначението, съдържанието, воденето и съхраняването на всеки документ;

2. условията и реда за приемане, отчитане и унищожаване на документи с фабрична номерация;

3. условията и реда за създаване, утвърждаване, актуализиране и издаване на документи.

Осъществяване на процедурата

I. Задължителна документация

Задължителните документи, както и изискванията към тяхното съдържание, водене и съхранение за училищата, детските градини, обслужващите звена и институциите за професионално обучение, са посочени съответно в чл. 4, чл. 69, чл. 74 и чл. 76 от Наредба № 4 от 16 април 2003 г.

II. Други документи съгласно Наредба № 4 от 16 април 2003 г.

Извън задължителните документи Министерство на образованието и науката издава:

1. За значими постижения на ученици (чл. 77, ал. 1 от Наредба № 4 от 16 април 2003 г.):

- национална диплома;

- удостоверение за присъдено звание "ЛАУРЕАТ";

- служебна бележка за постигнати отлични резултати (от 5.50 до 6.00) на национален кръг на олимпиада.

2. За ученици, завършили определени етапи на обучение в чужбина (чл. 77, ал. 2 от Наредба № 4 от 16 април 2003 г.):

- удостоверение за признаване на завършени етапи на училищно обучение, степени на образование и/или професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави. Съдържанието на посоченото удостоверение е определено в Наредба № 2 от 14 април 2003 г. за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави.

Посолствата на Република България могат да издават (чл. 77, ал. 3 от Наредба № 4 от 16 април 2003 г.):

- удостоверение за проведено обучение към посолствата на Република България. Издава се на ученици, които се обучават към българските посолства в чужбина по отделни предмети по учебните програми на българското училище.

Училищата издават по МОЛБА на ученици, които ще кандидатстват във висше училище в чужбина (чл. 80а от Наредба № 4 от 16 април 2003 г.):

- СПРАВКА ЗА УСПЕХ ПО ГОДИНИ И ХОРАРИУМ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ.

Кандидатстващите във висши училища извън територията на страната, които са придобили средно образование в училищата от системата на народната просвета в Република България, по тяхно желание могат да получат:

- СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА, УДОСТОВЕРЯВАЩА ПРИДОБИТО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ (чл. 80б от Наредба № 4 от 16 април 2003 г.), която се издава при условията на чл. 80б, ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 4 от 16 април 2003 г.

III. Общи изисквания към попълването и воденето на документите за системата на народната просвета

Всички документи, които се издават или водят от институциите в системата на народната просвета, се попълват на български език (чл. 3 от Наредба № 4 от 16 април 2003 г.).

Дипломите, свидетелствата и удостоверенията и техните дубликати се попълват на компютър или пишеща машина (чл. 81, ал. 1 от Наредба № 4 от 16 април 2003 г.). При попълването им не се допуска извършването на поправки, не се ползва коректор и изтриване на фабрично отпечатани и попълнени на компютър или пишеща машина текстове и цифри (чл. 81, ал. 2 от Наредба № 4 от 16 април 2003 г.). Дефектните и сгрешени бланки при попълването се унищожават по реда за документите с фабрична номерация (чл. 88 от Наредба № 4 от 16 април 2003 г.).

Всички документи, без горепосочените (дипломи, свидетелства и удостоверения и техните дубликати), могат да се попълват на ръка със син или черен химикал (чл. 82, ал. 1, изр. първо от Наредба № 4 от 16 април 2003 г.). Не се допуска изтриване или коригиране с коректор на фабрично отпечатани или вписани с химикал текстове и цифри. Всяка допусната грешка при попълване на документите се коригира с червен химикал, като се задрасква с една хоризонтална черта сгрешеният текст (оценка), а в близост се вписва верният текст (оценка). Длъжностното лице, извършило поправката, вписва до нея фамилията си и полага подписа си. Всяка поправка се заверява от директора, като той се подписва под подписа на длъжностното лице, извършило поправката, и полага кръглия печат на институцията (чл. 82, ал. 2 от Наредба № 4 от 16 април 2003 г.).

При попълване на протоколите за изпитите след вписване на трите имена на последния ученик празните редове се унищожават със знак "Z" (чл. 83 от Наредба № 4 от 16 април 2003 г.).

Книгите и дневниците, които са посочени като задължителна за системата на народната просвета документация съгласно глава втора от Наредба № 4 от 16 април 2003 г., се прошнуроват. Когато книгата не е номерирана фабрично, тя се номерира на ръка със син или черен химикал в горния десен ъгъл на листа.

IV. Място и срок на съхранение на документите за системата на народната просвета

Съгласно Наредба № 4 от 16 април 2003 г., директорът на институцията със ЗАПОВЕД определя мястото на съхранение на документите до тяхното приключване или друг указан в посочената наредба срок.

След приключването им документите се съхраняват в архива на институцията. Срокът на съхранение в архива е определен в Наредба № 4 от 16 април 2003 г. за всеки документ по отделно.Резултат от процедурата

Съгласно чл. 147, ал. 1, т. 12 ППЗНП, директорът, като орган за управление на детската градина и на училището, контролира и отговаря за правилното водене и съхраняване на задължителната документация и съхраняват учебната документация.

Контрол по отношение на горепосоченото задължение на директорите осъществява началникът на регионалния инспекторат по образованието (РИО), който контролира:

- спазването на държавните образователни изисквания в детските градини, училищата и обслужващите звена (чл. 8, ал. 1, т. 5 ПУДРИО);- дейността на директорите на училища по издаване на документи с фабрични номера и съхранява отчетни протоколи съгласно Наредба № 4 от 2003 г. (чл. 8, ал. 1, т. 10 ПУДРИО).

За допуснати нарушения при воденето и съхраняването на документите за системата на народната просвета на директорите на детски градини, училища и обслужващи звена може да им бъдат дадени задължителни предписания от началника на РИО със срок и указания за отстраняване на нередностите (чл. 18 ПУДРИО) или да им бъде потърсена дисциплинарна отговорност по реда Раздел III на глава девета от Кодекса на труда, ако допуснатите нарушения изискват търсенето на по-голяма отговорност.
Каталог: ld
ld -> Румен петров владимиров академична длъжност: професор Научно степен: доктор Образование
ld -> Изграждане на мостове и преодоляване на различията
ld -> Закон за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост. От рождения си ден 1 юни 1996 г., Закона за общинската собственост претърпя множество промени, основните от които бяха през 1999 г и 2004 г
ld -> Eкскурзии в Обединените Арабски Емирства Екскурзия в Дубай – Източната Приказка
ld -> Кое от написаните числа е шестстотин и три милиона тринайсет хиляди и две ?
ld -> Кръстьо малчев маринов (Възпитаник на Морското Училище)
ld -> Наредба №1 от 11 януари 2007 Г. За условията и реда за провеждане на медицинските дейности, свързани с лечението на лицата с психични разстройства


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница