Заедно с това се променят и тенденциите на взаимодействие на техниката с обществения прогрес и основното проявление на това взаимодействие в съвременните условия е автоматизацията


Под понятието “автоматично управление”страница9/19
Дата03.01.2022
Размер1.66 Mb.
#112872
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   19
Теория за автоматичното регулиране и управление
Под понятието “автоматично управление” се разбира съвкупност от целенасочени действия за осигуряване на функционирането на обекта на управлението в съответствие с приетия “критерий на съвършенство” (целта на управлението). Автоматичното управление за разлика от автоматичното регулиране може да се осъществява както с, така и без участието на оператора. И в двата случая, обаче, е налице определена система за автоматично управление (САУ), която обикновено има йерархичен характер (в смисъл на степенуване на информационните “команди”) и се състои от подсистеми, в това число и от САР. От гледна точка на теорията на информацията САУ са средства за предаване и преработка на информация, докато САР в някои случаи се използват и като средства за преобразуване и използване на енергия.

В съвременните системи процесът на автоматично управление включва алгоритми за самонастройка, адаптация към изменения, които могат да възникнат както вътре в обекта на управлението, така и вън от него (в околната или производствена среда), елементи на самоорганизация и т.н.

Често пъти, в литературата и в инженерно-внедрителската дейност, термините “регулиране” и “управление” се използват като синоними. Това е неправилно и не отговаря на новото съдържание, с което са наситени тези понятия. От казаното до тук са вижда, че понятието “регулиране” е с по-малка степен на общност от колкото понятието “управление”. В определени случаи процесът на управление включва в себе си един или няколко процеса на регулиране, докато обратното е невъзможно. На базата на изложеното следва, че САР могат да се разглеждат като частен случай на САУ.

Развитието на кибернетиката, системния анализ, синергетиката и изкуствения интелект през последните години разшириха още повече съдържанието на понятието “автоматично управление”. Днес това понятие се разглежда като комплексна организация за ефективни въздействия върху обекти на управлението с най-различна физическа природа, структура и предназначение с цел постигане оптимални(в определен смисъл) резултати, като при това се отчитат не само техническите, но и икономическите, социалните и политически фактори.[1, с.....]Всеки процес, който протича в каквато и да е технологична уредба, машина или агрегат, се характеризира с определен брой величини. Описването на процеса с всички величини често е невъзможно или ако е възможно, води до непреодолими математически трудности в следващите операции. При подходящи опростявания се определят най-характерните величини, които достоверно описват процеса. При това допусканите грешки са в известни граници. Тези величините наричат обобщени координати на процеса. Между тях съществува функционална зависимост, определена от времето. След подробен анализ може да се дойде до извода, че при определени опростявания повечето процеси могат да се опишат с уравнение само с две обобщени координати. Следователно математичният закон, характеризиращ тези въпроси, ще представлява едно обикновено диференциално уравнение от вида:

От уравнението се вижда, че всички конкретни величини, които характеризират различните процеси, могат да се отнесат към две основни категории. Величината y(t) е изходната величина на обекта. Тя характеризира вътрешния му режим и може да се отнесе към качествените величини, т. е. определя качеството на протичащия процес. Величината u(t) характеризира енергийния носител — потока материал или енергия. Тя определя процеса в количествено отношение. Величините y(t) и u(t) се свързват в едно уравнение посредством параметъра an.и bm Протичането на процесите в подобни обекти се определя в качествено и количествено отношение от параметъра на обекта. Той е свойствен само за определен обект, следователно процесите в различните обекти ще протичат по различни начини неза висимо от това, че законът ще бъде един и същ. Обектите са място, където се осъществява физическо или химическо преобразуване на веществата или различните видове енергии, които да наречем с общото понятие агенти. В почти всички обекти се натрупва известно количество от агентите, протичащи през тях В промишлеността има много примери на обекти, притежаващи голяма акумулираща способност. Така например в един енергиен топлинен обект колкото повече е количеството запасена енергия в топлоносителя, толкова по-малко е влиянието на смущаващите фактори, като изменение на количеството на горивото, топлоотдаването и т. н., обаче и толкова по-бавно се изменя режимът, т.е. процесът е инертен. Същото се отнася и за една обикновена електрическа верига, съдържаща определена индуктивност, характеризираща акумулиращата способност. Сравнително голямата индуктивност на обекта означава, че в стационарен режим запасът на енергия е голям. Такъв обект във време на преходните процеси е инертен. Промяната на неговото вътрешно състояние е свързана с обмен на големи количества енергия, за което е необходимо време. Много нагледен е примерът с воден изравнителен (акумулиращ) резервоар. Колкото е по-голям обемът на резервоара, толкова по-малко се влияе нивото на течността от разхода или прихода. Акумулиращата способност на обектите е свързана със запасяване в самия обект на определено количество материал или енергия. При стационарен режим съществува баланс на материалните и енергийните потоци, постъпващи и напускащи обекта. При нарушаване на баланса започва да се променя определена величина, която характеризира акумулиращата способност на обекта. Между скоростта на изменение на тази величина и акумулиращата способност на обекта съществува обратно пропорционална зависимост.
Сподели с приятели:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   19
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница