Заключителен доклад


Б. В Академията на МВР (АМВР)страница3/7
Дата13.03.2017
Размер0.86 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Б. В Академията на МВР (АМВР)


В АМВР правата на човека се изучават като задължителна дисциплина в посочените в таблицата специалности.

Факултет Полиция

Специал-ностСамос-тоятелна учебна дисцип-лина

Задъл-жител-на или изби-раема

креди-ти


Хорариум

Вид заниманияВ кой курс се препо-дава

Специали-зирани магис-търски програми по ПЧ

Прак-тичес-ка или друга спе-циална насо-ченост на курса

Засяга ли се прак-тиката на ЕСПЧ, касаеща Бълга-рия

Преподаване на ЕКПЧ и практиката на ЕСПЧ в други дисциплини

Извънаудитор-ни форми, правни клиники, летни курсове

Гранична полиция


Защита правата на човека

изби-раема

2


30 часа лекции и 30 извънау-диторни

1 курс

-

-

-

-


Опознавателен стаж в ГПУ и защита правата на човека

Противо-действие на престъпност-та и опазване на обществе-ния ред (бакалавър)

Защита правата на човека

задъл-жител-на

5


30 часа лекции и 120 часа извънау-торни

1 курс

-

-

-

-

Практически стаж в РПУ и защита правата на човека

Публична админист-рация (бакалавър)

Защита правата на човека

задъл-жител-на

30 лекции и 90 извънаудиторни

3 курс

-

-

-

-

Практически стаж

Освен това в обучението за бакалавър по ПН „Национална сигурност“, специалност „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“ се преподава и избираемата дисциплина „Организация на правозащитните институции“, задължителната „Полицейско право“ и др. ПЧ не се изучават в специалностите „Стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред“ (магистър) и „Защита на националната сигурност“ (магистър).

В допълнение към изложеното, на кръглата маса бе посочено, че въпросите на ПЧ се разглеждат в рамките на различни правни дисциплини – административно, конституционно, наказателно право и др. През миналата година в магистърската програма „Публична администрация“ е стартирала нова дисциплина – „Защита от дискриминация“, в която в рамките на 30 часа се представят международните стандарти по защита правата на човека, включително европейската система, и националното антидискриминационно законодателство с акцент върху Комисията за защита от дискриминация, както и специален модул „Престъпления от омраза“. Беше отбелязано, че магистрите проявяват голям интерес към нея, както и че се работи съвместно с Комисията за защита от дискриминация – специално се канят нейни членове да представят практическия аспект на работата й. Академията предлага и специален модул „Полицейска защита правата на човека“, който обаче се преподава при първоначалната професионална подготовка на служители на МВР, завършили други университети. В Гранична полиция през миналата година е проведено обучение на обучители по права на човека, разработено заедно с Агенция „Фронтекс“, за което се планира да бъде провеждано системно. Отделно от това Академията активно участва в различни проекти, свързани със защитата на ПЧ, като „Полиция без дискриминация“, обучение на разследващи полицаи по въпроси, свързани с антидискриминационното законодателство, престъпления от омраза и работа с жертвите на такива престъпления.


ІV. Конспектите


Въпросниците за държавните изпити по публично-, наказателно- и гражданскоправни науки, за изпита за придобиване на юридическа правоспособност, за конкурсните изпити при първоначално назначаване на магистрати по административно-, наказателно- и гражданскоправни науки, както и за изпита за адвокати и младши адвокати не съдържат въпроси по Конвенцията или практиката по прилагането й. Становището ни, че проверка на знанията в тази материя е необходима и, наред с другото, би стимулирала систематичното й преподаване и интереса към нея, бе споделено на кръглата маса от доц. Катерина Йочева, която, както бе посочено по-горе, счита, че следва да се въведе отделен държавен изпит по международно и европейско право. Доц. Габриела Белова от ЮЗУ също подкрепи мнението, че тази проблематика би трябвало да намери място в държавните изпити, с които завършват студентите, обучаващи се по специалност „Право“.

V. Преподаването на правата на човека и в частност ЕКПЧ и практиката по прилагането й в други европейски висши училища


А. Данни от публикуваното през 2006 г. проучване на Съвета на Европа5

Проучването е извършено чрез въпроси, зададени на правителствата на държавите членки. От него се установява, че в западноевропейските университети ЕКПЧ и практиката по тълкуването и прилагането й се преподават от десетилетия в лекционни курсове и семинари в обучението по право – хоризонтално в рамките на основните правни дисциплини и като отделни задължителни или избираеми курсове.

Така например в Норвегия обучението по Конвенцията и практиката на ЕСПЧ от много години е част от задължителните предмети като Конституционно право, Наказателно право, Наказателен и Граждански процес, Административно право, Гражданско право. ЮФ на Университета в Осло предлага магистратура по ПЧ. В Холандия във всички основни дисциплини се посвещава внимание на ЕКПЧ и във всички университети „ПЧ“ се изучава като допълнителен предмет. Подобно е положението в Белгия, където някои университети предлагат и специализирани магистратури („дипломи“) по ПЧ в рамките на една академична година (Брюкселският свободен университет и факултетите „Сен Луи“ в Брюксел и „Нотр-Дам“ в Намюр). В Дания задължителните за бакалавърска степен дисциплини включват основни курсове по Международно право и Право на ПЧ, а освен това Конвенцията и практиката на ЕСПЧ са инкорпорирани в други задължителни предмети, като Конституционно, Наказателно, Процесуално и Административно право. Обучението за магистърска степен предлага множество курсове по Международно право и Право на ПЧ, които или са концентрирани само върху ЕКПЧ, или най-малкото я преподават като съществена част. Член 10 от Конвенцията се изучава в подробности в курсовете по Медийно право. Във Финландия в ЮФ на университета в Турку обучение по ЕКПЧ е включено на всички нива на образованието и Конвенцията е сърцевината на дисциплината „Европейско право“, като прилагането й заема централно място, а по Конституционно право се акцентира върху националните аспекти и връзката между ЕКПЧ и националната система; в Хелзинкския университет се предлага специален курс „Европейската конвенция за правата на човека“ и изискванията по Конституционно право включват задължително изпитване по Конвенцията, а в ЮФ на университета в Тампере правата на човека са интегрирани в първата степен на обучение и дисциплината „Публично право“ включва задължителен модул в тази материя. Във всички ЮФ в Исландия принципите на ЕКПЧ се изучават в курса по Конституционно право, който е от основните в обучението за бакалавърска степен; Конвенцията и практиката на ЕСПЧ се разглеждат и в други задължителни курсове. За магистърска степен студентите по право могат да избират между множество курсове по Международно право и ПЧ, като в Университета на Исландия един такъв курс е посветен изключително на Конвенцията и практиката на Съда.

Проучването показва, че след ратифицирането на ЕКПЧ в университетите в бившите социалистически държави също масово са въведени специални дисциплини по правата на човека. Към онзи момент някъде това е оставено на избора на университетите (Азербайджан), а другаде (Естония) властите одобряват национален учебен план, който включва изучаването на ПЧ. В различните университети специалните дисциплини „Права на човека“ са било задължителни, било избираеми. В Полша например към онзи момент отделният курс по ПЧ е задължителен само в университета „Николай Коперник“ в Торун. В Словакия задължителен курс има в ЮФ на университета в Търнава, като е посочено, че той дава възможност за детайлно запознаване с практиката на ЕСПЧ. В Литва специалната дисциплина „ПЧ в Европа и ЕС“ е задължителна за студентите, специализиращи в областта на международното право и правото на ЕС, и избираема за студентите с друга специализация. Прави впечатление, че някои от предлаганите в други посткомунистически страни дисциплини по правата на човека са по-концентрирани върху ЕКПЧ и практиката в сравнение с преподаваните в българските висши училища – например в Армения в Ереванския държавен университет е въведен предмет „Европейската съдебна система за защита на правата на човека“, за който е посочено, че разглежда предимно ЕСПЧ и практиката му; в Чехия в университета на Оломоуц – единственият (към онзи момент) от държавните университети с ЮФ в страната, в който самостоятелната дисциплина е задължителна, тя е „Европейската защита на правата на човека“. В Молдова от учебната 2003-2004 г. в Молдовския държавен университет се преподава курс „Право на ЕКПЧ“. Включване на преподаването на Конвенцията в програмите на основните задължителни правни дисциплини е посочено например от Полша (Конституционно, Международно, Наказателно и Гражданско право), Босна и Херцеговина (Конституционно и Международно право, Право на ЕС, Наказателно право и др.), Хърватия (където Конвенцията и практиката по прилагането й към онзи момент не се изучават като самостоятелна дисциплина, но заемат значителна част в програмите по Конституционно и Международно право), Литва (където във Вилнюския университет Конвенцията е застъпена сериозно в лекциите по Конституционно, Наказателно и Гражданско процесуално право и др.). Някои държави са дали сведения и за изучаването на ПЧ и в частност Конвенцията в полицейските академии. Например в Чехия самостоятелна дисциплина, включваща изучаването на ЕКПЧ, е посочена като по принцип задължителна в академията. В Армения според дадените сведения курсът обхваща и практиката по Конвенцията. В Латвия ПЧ и в частност Конвенцията и практиката на ЕСПЧ са задължителни дисциплини в програмите за обучение на полицейските, пенитенциарни, миграционни и др. подобни категории служители, а в обучението за магистърска степен е включен избираем курс „ПЧ“.

В много европейски държави практическа насоченост на обучението по ПЧ се осигурява чрез симулирани съдебни процеси (moot court) – например Австрия, Норвегия, чиито студенти по право участват в ежегодния конкурс Sporrong and Lönnroth, арбитриран от университетски преподаватели, съдии и адвокати. В Дания университетите в Копенхаген и Орхус имат като изразен профил подготовката за участие в международни състезания – симулирани процеси, и редовно изпращат екипи, включително в известното такова състезание на скандинавските страни, фокусирано върху ЕКПЧ. Университетът на Латвия подкрепя финансово участието на студенти в международни състезания – симулирани процеси по международно право, а Европейската асоциация на студентите по право (ELSA) е активна в такова състезание между латвийските ЮФ, което включва действителни проблеми с правата на човека в страната. В проучването Франция например сочи като мярка за подобряване на университетското образование по Конвенцията отправянето на покани за занимания със студентите към изявени експерти в нейното прилагане, като съдии в ЕСПЧ и членове на регистратурата, преподаватели в специализираните трети цикли на университетското образование, адвокати, членове на специализираните правителствени структури.

От държавите, предоставили информация относно изпитите и конкурсите за достъп до юридическите професии, добър пример е Франция, където те системно включват ЕКПЧ. В рамките на конкурса за приемане в Националната школа на магистратурата се провеждат изпити по публично и европейско право, а приемът в регионалните центрове за професионално обучение на адвокати се извършва след практически писмен изпит, като една от опциите към онзи момент е общностно и европейско право, експозе по въпрос, свързан със защитата на основните права и свободи, и устен изпит, който може да има за предмет общностната и европейска процедури. Познанията по международно право, включително правата на човека, се проверяват при конкурсите за назначаване на прокурори в Естония, Латвия. В Литва практиката по Конвенцията е включена в конспектите на квалификационните изпити за съдии, прокурори, адвокати и съдебни изпълнители, изготвяни от Министерството на правосъдието.Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“
2015 -> Правила за изменение и допълнение на Правила за търговия с електрическа енергия Съществуващ текст
2015 -> 120 Основно училище “Георги С. Раковски” София
2015 -> Премиерният сериал Изкушение от 12 октомври по бтв lady
2015 -> Агнешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 г
2015 -> Пилешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 14 януари 2015 г
2015 -> Бяла кристална захар седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 Г


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница