Заключителен докладстраница5/7
Дата13.03.2017
Размер0.86 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

В. Други събрани данни


Чрез въпросник, отправен до представители на академичните среди в други европейски държави в рамките на настоящото проучване, както и в интернет бяха събрани и следните данни, (поставеното тиренце в някои клетки означава, че респондентът не е дал отговор или е липсвала информация):

Универси-тет

Самос-тоятел-на учеб-на дис-циплина по ПЧ/ ЕКПЧ

Задъл-жителна или избирае-ма

кредити


Хора-риум,

вид заниманияВ кой курс се препо-дава

Практи-ческа или друга специална насоче-ност на курса

Фокус върху практиката на ЕСПЧ, касаеща страната, в която се преподава

Преподаване на ЕКПЧ и практиката на ЕСПЧ в други дисциплини

Извънаудиторни форми, правни клиники, Moot Courts, летни курсове

National and Kapo-distrian University of Athens

Атински национа-лен и Каподист-риас универси-тетДа, на ниво бакала-вър и на ниво магистър

„Задъл-жително избирае-ма“ за бакала-вър (в група от 4 курса, от които трябва да се изберат 2); за-дължи-телна за магистър

4 часа седмично (3 лекции + 1 семи-нар); за ма-гистър 2 часа сед-мично интерак-тивни лек-ции, семи-нари по преценка на препо-давателя

2 курс за бакала-вър

да

да

Международно, Конституционно, Наказателно и Гражданко право

Правни клиники

През 2014 г. ЮФ е финалист (с най-добър пледьор) на състезанието – симулиран процес, организирано от ELSA.Union University of Belgrade

Белград-ски уни-верситет „Обедине-ние“
Не за бакала-вър (ЕКПЧ се изуча-ва по МПП);

Да в спе-циалната магис-търска програма по евро-пейско право съвмест-но с у-та Washing-ton&Lee, Вирд-жинияНе е за-дължи-телна, доколко-то няма задълже-ние за следване на магис-търската програма

Лекции и семинари

В магис-търска програма, първи семес-тър

Практи-ческа насоче-ност

По-скоро не, тъй като сту-дентите са от две много различни държави -САЩ и Сърбия

МПП и в по-малка степен, по пре-ценка на препо-давателя, Консти-туционно право, Наказателно право и процес, Граж-дански процес, Семейно, Вещно, Медийно право, Право на околна среда

не

Catholic University of Lisbon

Лисабонс-ки католи-чески уни-верситетда

Изби-раема

Един семестър, лекции и семинари по прецен-ка на пре-подавателя

2 курс


по преценка на препода-вателя

да

Международно право, Наказателно право и Наказате-лен процес

Летни курсове

University of Zurich

Цюрихски универ-ситетда

Изби-раема и задължителна

различно за различните нива и курсове

3 курс

не

Отдава й се първо-степенно значение.

Конституционно право, Наказателно право и процес

не

University of Wrocław

Вроц-лавски универси-тет
да

Изби-раема

За бака-лавър по между-народно право – задължителна30 часа

-

-

да

Конституционно право, Европейско право и Междуна-родно право, Наказателно право и процес, Граждански процес, Семейно право

Летни курсове и правни клиники (не постоянно); ежегоден филмов фестивал на тема ПЧ, организиран от студентска асоциация и НПО

Moscow State University

Московски държавен универси-тетда

Изби-раема

1 семестър лекции + семинари

4 курс

не

-

Международно право, Наказателно право и процес, Трудово право

Не, но се планират за в бъдеще

University of Vienna

Виенски универ-ситетда

Изби-раема

2 часа, един семестър

-

Не, но се планира практи-ческа насоче-ност чрез правна клиника

не

Международно и Конституционно право

Академията по ПЧ и демократизация Straniak, организи-рана в Будва в Черна гора, в която ЕКПЧ е застъпена сериозно

Maastricht University

Мааст-рихтски универ-ситетДа,

в курс за бакала-вър по евро-пейско правоИзби-раема

8 седмичен курс

-

Фокусира-на върху правото на живот, заб-раната на изтезания-та, правото на свобода и свобода-та на словото.

Курсът е със спе-циална насоченост към ЕКПЧ и практи-ката на ЕСПЧ

-

-

Middlesex University

Мидъле-секски универ-ситетДа,

в курс за бакала-вър по правоИзби-раема

Семинари + лекции

2 курс

ЕКПЧ и пренася-нето на стандар-тите й в Закона за ПЧ

-

-

-

Tilburg University

Тилбург-ски уни-верситетЧаст от „Деликт-но пра-во“

бакала-вър по право-

12 лекции

2 курс

Набляга на влиянието на ЕКПЧ върху законите, регулира-щи деликт-ното право

-

-

-

Trinity College Dublin

Колеж


Тринити,

Дъблин


Да,

в курс за бакала-вър по правоИзби-раема

3 часа лекции седмично

1 курс, 2-ри семес-тър


ЕКПЧ и съдебна практика относно забраната на изтеза-нията, правото на личен и семеен живот, свободата на вероиз-поведание, свободата на словото

-

-

-

University of Utrecht

Утрехт-ски уни-верситетЧаст от дисцип-лина „Евро-пейско и между-народно наказа-телно право

магистър по правоЗадължи-телно изби-раема

-

Магис-търска прог-рама

Насочена към евро-пейската и междуна-родна интегра-ция в наказател-ното пра-во; изучава Европол, Евроджъст и конвен-циите на Съвета на Европа

-

-

-

National University of Ireland Galway

да

-

3 семестъра

Магис-търска прог-рама

-

-

-

-

University college London

Универси-тетски колеж, Лондон
Два самос-тоятелни курса в магис-търска програма

„ПЧ в Европа“ и „ПЧ в Европа – теория и практика по ЕКПЧ“-

20 лекции + 2 часа семинари /ПЧ в Европа/

10 лекции + 2 часа семинари /ПЧ в Европа – теория и практика по ЕКПЧ/Магис-търска прог-рама

ЕКПЧ (право на живот, свобода на изразяване и забрана за изтеза-ние). Практика- та на ЕСПЧ, процеду-рата и методи за тълкуване на ЕКПЧ

-

-

-

University of Monte-negro

Универси-тет на Черна гора„Между-народно право на ПЧ“

Задъл-жителна

60 часа – 45 лекции и 15 семинари

4 курс

Практика-та на ЕСПЧ

не

Международно публично право

Академията по ПЧ и демократизация Straniak, организи-рана в Будва в Черна гора

За споменатата в таблицата магистърска програма в Белградския университет „Обединение“ е интересно да се отбележи, че в нея ЕКПЧ преподава и сръбският съдия в Страсбург – чрез специалната програма WebEx, позволяваща различни опции за дистанционно обучение. Курсът включва и учебно посещение в ЕСПЧ на заседание на Голямото отделение по предварително подбрано дело.

Атинският университет предлага и курс „Транснационална престъпност и право на ПЧ“ (стандартите на ЕС и Съвета на Европа), състоящ се от 6 тричасови сесии, насочен към съдии и адвокати. В него, наред с други международни актове и механизми и специалните конвенции на Съвета на Европа в материята, се изучава в дълбочина практиката на ЕСПЧ и по-точно установяващите стандарти негови решения, които очертават ограниченията, поставени в борбата срещу транснационалната престъпност от охранените права на живот, на свобода, на справедлив процес и забраната на изтезанията, нечовешкото и унизително отнасяне и наказание. Същият университет предлага и курс по Международно наказателно право, в който, наред с другото, се изучават и разликата и взаимното му допълване с международното право по ПЧ.

Във Вроцлавския университет се предлагат курсове на английски език по Международно право на ПЧ (30 часа лекции с дискусия и индивидуални консултации; 3/6 кредита; програмата включва обучение по европейската система и по изготвяне на жалба пред ЕСПЧ и работа с практиката му) и по Наказателно правосъдие и ПЧ (30 часа лекции с дискусия; 6 кредита). Програмата предвижда две общи теми – „Международна и европейска системи за защита и Съветът на Европа – характеристика и роля в защитата на ПЧ“, а останалите 9 часа са посветени на ЕСПЧ, индивидуалната жалба пред него и правата на живот, на справедлив процес, на законоустановеност на наказанието и на обжалване по наказателни дела и на забраните на изтезанията и нечовешкото и унизително отнасяне и на повторното осъждане и наказване.

Курсове по ПЧ се предлагат и в магистърски програми в Цюрихския университет – например този по Международно право на ПЧ в програмата за „двойна степен“ със Страсбургския университет6, в който се осъществява обучение в семинарен формат (един семестър, 6 кредита), като от студентите се изисква да анализират значителен брой казуси и материали, да изнасят кратки презентации по подбрани въпроси и да извършват собствени проучвания.

Страсбургският университет предлага вече повече от 20 години магистърска програма по ПЧ. След първоначален общ курс, тя се разделя на три специалности, за задълбочаване на познанията съответно по ПЧ в Европа, правата на малцинствата и хуманитарното право. Води се от преподаватели и практици. В общия курс се изучават ЕКПЧ (20 часа), други конвенции на Съвета на Европа (10 ч.) ЕС и правата на човека (20 ч.), ОССЕ (3 ч.), Международно право на ПЧ (20 ч.), Философия на правото, теории за правосъдието и ПЧ (10 ч.) и Организацията за ислямско сътрудничество и ПЧ (3 ч.). Провеждат се симулирани процеси и други практически модули. След разделянето в първата специалност се изучават Сравнително право на ПЧ (15 часа) и отношенията между системите за защита на ПЧ (15 ч.); във втората – Европейско право на малцинствата (38 ч., от които 5 посветени на ЕКПЧ, 5 на Рамковата конвенция за националните малцинства, и 5 на Комисаря за националните малцинства), Право на туземните народи (10 ч.), Конституционно право за националните малцинства (10 ч.), Международно право на малцинствата (10 ч.), Право на новите малцинства (10 ч.). В третата се изучават Право на хуманитарните въпроси (15 ч.), Сравнително право на НПО (8 ч.), Международно хуманитарно право (15 ч.), Управление на хуманитарна НПО или НПО по ПЧ (12 ч.), Кариера и професионална преквалификация на персонала на хуманитарна НПО (10 ч.), хуманитарната професия и професията ПЧ (15 ч.). За последния семестър се избира между дипломна работа или най-малко тримесечен стаж.

По-подробно бе проучена и магистърската програма на Лайденския университет „Европейско и международно право на ПЧ“ (напреднал курс)7, която има следната структура:Курс – Семестър – Кредити
Международно право на ПЧ – 1 – 10
Европейско право на ПЧ – 1 – 10
Европейско и Международно право на ПЧ в сравнителна перспектива – 1 – 5
Дискриминационно право: Транснационални перспективи – 2 – 5
Права на човека, сигурност и достъп до правосъдие – 2 – 5
Налагане на човешките права: Законни и незаконни стратегии – 2 – 5
Правата на детето в международна сравнителна перспектива – 2 – 5
Концепциите за човешките права в един плуралистичен свят – 2 – 5
Магистърска дипломна работа – 1 или 2 – 10
Общо: 60 кредита

През първия семестър се разглеждат универсалните и регионални системи за защита на човешките права. В описанието на програмата се подчертава, че европейската система за защита (Съветът на Европа и ЕС), като вероятно най-развитата система в света, разполага с набор от механизми за защита и утвърждаване на човешките права. В допълнение, ЕКПЧ и практиката на Съда в Страсбург са оказали голямо влияние върху правата на човека във и извън Европа. Значимостта на начина, по който Съдът подхожда към сложните въпроси при международното установяване на стандарти и прилагането им в националния правов ред, например балансирането на човешките права или на свободата на преценка, която да се остави на националните власти, надхвърля европейския контекст. Високото ниво на програмата е постигнато чрез сравнения между различни елементи във и между регионалните системи и ООН и чрез анализиране на техните силни и слаби страни, възможности и ограничения в утвърждаването на човешките права, с оглед на социалния им, политически и правен контекст. Следва интензивен курс, който е специално насочен към обучението за извършване на сравнителни проучвания и анализи на ПЧ и представянето на направените заключения устно и писмено. Всяка седмица преподавателят поставя пред студентите конкретен проблем, свързан с ПЧ, като тяхната задача е да го проучат бързо и да анализират как следва да се реши чрез различните механизми за ПЧ, като потърсят подходящи материали и представят изводите си писмено. След втория семестър студентите пишат дипломна работа. Тя трябва да има сравнителен характер, т.е. трябва да засегне поне две отделни системи за ПЧ или два отделни елемента от тях, без оглед на конкретната тематика. Методите на обучение са работа в малки групи и постоянна комуникация между студенти и преподаватели. Преподавателите използват набор интерактивни методи като метода на Сократ, устни презентации, ролеви игри, структурирани дебати с определени позиции, свободна дискусия и въпроси и отговори. Курсовете се предлагат последователно през 2 семестъра, от септември до юни. Семинарите обикновено включват между дву- и четиричасови сесии, от два до четири пъти седмично. Студентите са длъжни да посещават занятията добре подготвени. Платформите „Blackboard“ се използват за предаване на информация и дискусии при необходимост. Изпитите могат да бъдат под различни форми – писане на есета или пълни теми, устни презентации, писмен изпит или домашна работа.


Признати експерти в сферата на човешките права с голям опит допринасят за разнообразието на програмата и затвърждават стремежа наученото да се приложи и на практика. Те изнасят лекции и упражнения или се занимават със студентите по други начини. Бивши и настоящи членове на Комитета за човешките права на ООН, Комитета за социални, икономически и културни права, Комитета за премахване на дискриминацията на жени, ЕСПЧ и Холандския национален институт за ПЧ допринасят към програмата, споделяйки със студентите своите мисли и опит. В допълнение, много експерти на неправителствени организации като „Amnesty International“, „Human Rights Watch“ и „African Legal Aid“ предават своите знания или във факултета, или студентите ги посещават в съответните организации. Програмата включва и пътуване до няколко организации за ПЧ в Страсбург и Женева.

И накрая, за отбелязване е все по-разпространената и в сравнително новите страни по ЕКПЧ (напр. Полша, Чехия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Латвия, Словакия) практика на създаването – в рамките на университети или като самостоятелни институции – на центрове и институти по ПЧ, които, в сътрудничество с други подобни институции, НПО и национални и международни органи и организации по ПЧ, предоставят информация и документация, обучение, професионално консултиране, осъществяват изследвания и привличат експерти, правят специализирани публикации и служат като база данни и център за сътрудничество между академичните и изследователски институции. Голяма част от тях членуват в Асоциацията на институтите по правата на човека (AHRI)8, която съдейства за научните изследвания, обучението и дискусията в областта на ПЧ, като организира форуми за академична дискусия, насърчава сътрудничеството в изследователските и обучителни дейности и инициира нови такива, подпомага обмена на кадри и докторанти между членовете си, при поискване или по своя инициатива предоставя мнения и консултации на междуправителствени организации и други международни структури, правителства, парламенти, политически партии, съдебни органи, адвокати, обществени институции и групи. В Исландия например институтът по ПЧ е независима институция, учредена съвместно от Университета на Исландия, Исландската адвокатска колегия и Исландската асоциация на съдиите; той поддържа и специализирана библиотека по ПЧ. Норвежкият център по ПЧ предлага двегодишно обучение за магистратура по ПЧ, организира семинари и текущо професионално обучение и е част от създадената през 2002 скандинавска мрежа за изследвания в областта на ПЧ, която има за цел координиране и повишаване ефективността на тези изследвания. В Холандия освен институт по ПЧ, от 1989 г. работи и центърът по ПЧ F.M. van Asbeck в Лайден, а през 1995 г. Маастрихтският, Лайденският, Ротердамският, Тилбургският и Утрехтският университети, заедно с Института T.M.C. Asser са основали междууниверситетска школа за изследвания в областта на правата на човека.Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“
2015 -> Правила за изменение и допълнение на Правила за търговия с електрическа енергия Съществуващ текст
2015 -> 120 Основно училище “Георги С. Раковски” София
2015 -> Премиерният сериал Изкушение от 12 октомври по бтв lady
2015 -> Агнешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 г
2015 -> Пилешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 14 януари 2015 г
2015 -> Бяла кристална захар седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 Г


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница