Закон а за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употребастраница1/2
Дата14.01.2019
Размер348.05 Kb.
#110334
ТипЗакон
  1   2

Образец № 29 съгласно чл. 6, ал. 9 от ЗЕКПСОИТДУ


Изходящ № и дата:

(попълва се от заявителя)

В
Раздел А

А

ходящ № и дата на удостоверението:(попълва се от Министерство на икономиката)

          


УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ТРАНСФЕР
СЪГЛАСНО ЧЛ. 24 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕКСПОРТНИЯ КОНТРОЛ НА ПРОДУКТИ, СВЪРЗАНИ С ОТБРАНАТА, И НА ИЗДЕЛИЯ И ТЕХНОЛОГИИ С ДВОЙНА УПОТРЕБА
№ _________________дата______________


I. Получател:

Име на получателя:

     

ЕИК:

     

Адрес: ж.к, ул., №

     

Населено място:

     

Пощенски код:

     

Мобилен тел.№:

     

Телефон №:

     

Факс №:

     

e-mail:

     

II. Изпращач:

Име и пълен адрес на изпращача:

     


№ на търговска регистрация:

     

Адрес: ж.к, ул., №

     

Държава:
Населено място:

     

Пощенски код:

     

Телефон №:

     

Факс №:

     

e-mail:

     

III. Краен потребител:

Име на крайния потребител:

     

ЕИК

(за юридически лица):

     

Л. к. № / дата на изд.

(за физически лица):

     

Адрес: ж.к, ул., №

     

Населено място:

     

Пощенски код:

     

Мобилен тел. №:

     

Телефон №:

     

Факс №:

     

e-mail:

     

Държава на произход на изделията:

     


Условия на доставка:

     

Крайна употреба:
к
Раздел Б

А

ъм удостоверение за трансфер на продукти, свързани с отбраната № ______________ дата______________
ІV.

Категория от СПСО1

Описание2 на изделията3

Код на стоката4

Мярка

Количество


Единична

стойност


Обща стойност

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


11.


12.


13.


14.


15.


16.


17.


18.


19.


20.


21.


22.


23.


24.


25.


26.


27.


28.


29.


30.


Валута по сделката:

Обща стойност на изделията:

Обща стойност в евро5:

     

     

     

Запознат съм с разпоредбите на чл. 313 от Наказателния кодекс.

V.

Попълва се от получателя:

Име:

Длъжност:

Подпис:

Печат:

     

     

  1. Настоящото удостоверение се издава съгласно чл. 6, ал. 9 от Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба и може да бъде използвано единствено от лицето, на което е издадено.

  2. Настоящото удостоверение се представя при поискване от контролните органи по чл. 67, ал. 1 от Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба.

  3. При промяна на обстоятелствата, записани в настоящото удостоверение, лицето е длъжно незабавно да информира издаващия орган.

  4. Лицето е длъжно незабавно да информира издаващия орган, в случай, че му стане известно, че изделията се предназначени или могат да бъдат използвани за създаване, производство, обработване, разработване, управление, поддържане, съхранение и разпространение на оръжия за масово унищожение.
VI.


Попълва се от издаващия орган:

Срок на валидност:Подпис:


Печат:

Продължен срок на валидност:Подпис:

Печат:


към удостоверение за трансфер на продукти, свързани с отбраната № ______________ дата______________

Информация за реализираните количества

№ по описание


Осъществено


Оставащo

Митнически документ, вид и номер

Дата

Подпис и печат на митническия служител

Количество

Стойност

Количество

Стойност

Бележка: Отпечатва се на гърба на удостоверението и всяко приложение.

Сподели с приятели:
  1   2
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница