Закон бр. 59/2006 г. Предмет Чл. Този закон урежда: сделките и плащанията между местни и чуждестранни лица; презграничните преводи и плащания; сделките с чуждестранна валута по занятиеДата26.09.2018
Размер131.16 Kb.
#82654
ТипЗакон
ВАЛУТЕН ЗАКОН бр. 59/2006 г.) Предмет

Чл. 1. Този закон урежда:

1. сделките и плащанията между местни и чуждестранни лица;

2. презграничните преводи и плащания;

3. сделките с чуждестранна валута по занятие;

4. сделките с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях по занятие, техния износ, внос и преработката им; 5. износа и вноса на левове и чуждестранна валута в наличност;

6. събирането, поддържането и предоставянето на статистическа информация за платежния баланс на страната; 7. упражняването на валутен контрол.

Свобода за извършване на сделки, действия и плащания

Чл. 2. (1) Доколкото в този закон не е установено друго, всички действия, сделки и плащания по чл. 1, т. 1 - 5 се извършват свободно. (2) Добиването на благородни метали и скъпоценни камъни от находища, които са публична държавна собственост, се извършва при спазване на изискванията, установени в действащото законодателство.Извършване на сделки като обменно бюро и финансова къща

Чл. 3. (1) Сделки с валута в наличност по занятие може да извършва лице, регистрирано по Търговския закон, както и лице, регистрирано като търговец по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по споразумението за Европейското икономическо пространство, което е вписано в публичния регистър на лицата, извършващи дейност като обменно бюро. (2) ФЛ - търговци, както и членовете на управителните или контролните органи и неограничено отговорни съдружници в ЮЛ по ал. 1 не трябва да са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и да са били членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори. (3) В Министерството на финансите се води и поддържа публичен регистър на лицата, извършващи дейност като обменно бюро. Вписването в регистъра се извършва в 14-дневен срок от подаването на всички документи, изискуеми в наредбата по ал. 5. (4) За вписването в регистъра по ал. 3 се събират такси по тарифа, одобрена от Министерския съвет. (5) Министърът на финансите издава наредба, с която определя условията и реда за вписване в регистъра по ал. 3, както и изискванията към дейността на обменните бюра. (6) За извършване на сделки с чуждестранна валута в наличност и по безкасов начин като финансова къща се изисква писмено разрешение (лицензия) от БНБ (БНБ). (7) В БНБ се води и поддържа публичен регистър на лицата, извършващи дейност като финансови къщи. (8) БНБ издава наредба за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение (лицензия) и за изискванията към дейността на фин-те къщи.Преводи и плащания към чужбина

Чл. 6. (1) Търговските банки и БНБ извършват преводи и плащания към чужбина след деклариране на основанието за превода пред тях. (2) Лице, което извършва превод или плащане на валута към чужбина, равностойността на която надхвърля 25 000 лв., представя на банката сведения и документи, определени в наредба на БНБ.Събиране на информация за нуждите на статистиката на платежния баланс

Чл. 7. (1) За нуждите на статистиката на платежния баланс се водят регистри за всяка сделка и плащане между местно и чуждестранно лице и за всеки презграничен превод и плащане на стойност, определена от БНБ с наредба, но не по-малка от 5000 лв., от: 1. търговските банки и БНБ; 2. министерствата и държавните агенции;

3. Централния депозитар и емитентите на поименни ценни книжа на капиталовия пазар, за които действащото законодателство не предвижда регистрация от Централния депозитар; 4. инвестиционните посредници, застрахователите и пенсионните фондове; 5. нотариусите, съответно службите по вписванията.

(2) Лицата, извършващи плащането или превода, представят на лицата по ал. 1, т. 1 статистическа форма по образец, утвърден от БНБ. (3) Лицата по ал. 1, т. 1 отказват действия по извършване на плащането или превода, ако не им бъде представена статистическата форма по ал. 2. (4) При постъпване на средства от чужбина местните лица - получатели на средствата, попълват статистическите форми по ал. 2 в 30-дневен срок от уведомлението за превода от лицата по ал. 1, т. 1. (5) Всяка сделка във връзка с първоначалното извършване на преки инвестиции в чужбина от местни ЮЛ или еднолични търговци, както и за предоставяне на финансови кредити между местни ЮЛ или еднолични търговци и чуждестранни лица, подлежи на деклариране пред БНБ за нуждите на статистиката на платежния баланс в срок 15 дни след нейното сключване. (6) Когато местно ЮЛ или едноличен търговец нарежда на местна банка превод на средства във връзка с вече предоставен от или на чуждестранно лице финансов кредит, местната банка изпълнява нареждането за превод след удостоверяване декларирането на финансовия кредит от местното ЮЛ или едноличен търговец по реда на ал. 5. (7) Декларирането по ал. 5 се извършва еднократно и при всеки следващ превод се удостоверява пред обслужващата местна банка с вече заверената от БНБ декларация. (8) Събраната по ал. 1 и 4 информация се предоставя на БНБ по ред, определен с наредбата по ал. 11. (9) Органите и институциите по ал. 1 не могат да предоставят на други лица и институции събраната от тях информация, която е търговска или банкова тайна, освен ако това е предвидено в друг закон. (10) БНБ може да публикува и да предоставя на други лица и институции само обобщени данни. (11) БНБ издава наредба по прилагането на този член.Предоставяне на информация на БНБ

Чл. 8. (1) БНБ може да изисква от всяко лице информация, която е от значение за платежния баланс на страната. (2) Всяко лице е длъжно да предостави на БНБ необходимата за статистиката на платежния баланс информация при спазване на изискванията за нейното съдържание.Отчетност на вземания и задължения

Чл. 10. (1) Местните ЮЛ и едноличните търговци са длъжни чрез статистически форми да отчитат пред БНБ всяко тримесечие вземанията си от и задълженията си към чуждестранни лица, както и преките си инвестиции в чужбина. (2) Местните ФЛ отчитат ежегодно до 31 март пред БНБ чрез статистически форми вземанията си от и задълженията си към чуждестранни лица по финансови кредити, ако сборът от тези вземания или задължения надхвърля левовата равностойност на 50 000 лв. към 31 декември на предходната календарна година. (3) БНБ определя реда за прилагане на този член в наредбата по чл. 7, ал. 11.Митнически регистър

Чл. 10а. (1) Митническите органи водят регистри за търговските кредити по износа и вноса и за финансовия лизинг между местни и чуждестранни лица, както и за износа и вноса на подлежащите на деклариране съгласно чл. 11 левове, чуждестранна валута в наличност и платежни инструменти на приносител.

(2) В случай на търговски кредити по износа и вноса или на финансов лизинг между местни и чуждестранни лица пред митническите органи се подава декларация по образец, утвърден от министъра на финансите.

(3) При внос и износ на левове, чуждестранна валута в наличност и платежни инструменти на приносител в размер, подлежащ на деклариране съгласно чл. 11, ФЛ представят на митническите органи декларация по образец, утвърден от министъра на финансите.

(4) Министърът на финансите издава наредба за прилагането на този член.

Износ и внос на левове и чуждестранна валута в наличност

Чл. 11. (1) Местни и чуждестранни ФЛ могат да внасят и изнасят неограничено количество левове, чуждестранна валута в наличност и платежни инструменти на приносител при спазване на определените в този закон изисквания. (2) Размерът на подлежащата на деклариране пред митническите органи валута при внос и износ на суми над 5000 лв. или тяхната равностойност в чуждестранна валута в наличност се определя в наредбата по ал. 6. (3) При износ на суми над 25 000 лв. или тяхната равностойност в чуждестранна валута в наличност местните и чуждестранните ФЛ декларират пред митническите органи размера и произхода на паричните средства, включително на платежните инструменти на приносител като представят удостоверение от съответната териториална дирекция на НАП, че нямат просрочени задължения. (4) Извън случаите по ал. 3 за суми над 25 000 лв. или тяхната равностойност в чуждестранна валута в наличност, чуждестранните ФЛ декларират пред митническите органи само размера и вида на изнасяните парични средства, включително и размера и вида на изнасяните платежни инструменти на приносител когато тяхната стойност не надвишава размера на внесената и декларирана валута.

(5) Износът и вносът на левове и чуждестранна валута в наличност чрез пощенски пратки е забранен, с изключение на пратки с обявена стойност. Тази забрана не се отнася за БНБ и за търговските банки.

(6) За прилагането на този член министърът на финансите издава наредба, съгласувана с БНБ.

Курсове на чуждестранните валути към лева

Чл. 12. (1) БНБ котира ежедневно курсовете на определени от нея чуждестранни валути към лева, които се ползват за счетоводни и статистически цели. (2) По предложение на Министерството на финансите БНБ определя и курсове на валути по платежни споразумения. (3) Равностойността на чуждестранните валути към лева за нуждите на декларирането по чл. 11 се определя съгласно митническото законодателство.Добиване, преработване и сделки с благор.метали и скъпоц. камъни и изделия с и от тях по занятие

Чл. 13. (1) Лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях по занятие, са длъжни да се регистрират в Министерството на финансите в 14-дневен срок преди започване на дейността.

(2) В Министерството на финансите се води и поддържа публичен регистър на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях по занятие. За вписването в регистъра се събират такси по тарифа, одобрена от Министерския съвет.

(3) МС приема наредба, с която определя условията и реда за вписване в регистъра по ал. 2, както и изискванията към дейността на лицата по ал. 1.

(4) Златните и сребърните изделия, изработени в страната или внесени от чужбина с търговска цел, подлежат на проверка за установяване съдържанието на чисто злато и сребро (титър) и на маркиране по ред, определен с наредбата по ал. 3. Златните изделия се търгуват само в търговски обекти, разположени в сгради или други стационарни постройки, с изключение на продаваните от производителите им изделия на народните художествени занаяти.

Внос и износ на благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях 
Чл. 14. (1) Местни и чуждестранни ФЛ могат да внасят и да изнасят благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях, като ги декларират пред митническите органи по ред, установен от министъра на финансите.

(2) Вносът и износът на благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях чрез пощенски пратки са забранени, с изключение на пратки с обявена стойност.

(3) Забраната по ал. 2 не се отнася за БНБ и за търговските банки.

Валутен контрол

Чл. 15. (1) Министърът на финансите, БНБ и пощенските служби упражняват контрол за спазването на този закон и на нормативните актове, издадени по неговото прилагане.

(2) Министърът на финансите чрез своите специализирани органи извършва проверки по спазването на закона.

Правомощия на органите по валутен контрол

Чл. 16. (1) Митническите органи следят за спазването на закона при износа и вноса на левове и чуждестранна валута в наличност и на благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях.

(2) Органите на НАП проверяват дейността на обменните бюра и лицата по чл. 13, ал. 1, които не са търговски банки, като при осъществяване на проверките имат право:

1. на свободен достъп до служебните помещения на проверяваните лица;

2. да изискват документи, сведения и писмени обяснения;

3. да проверяват наличностите в левове и в чуждестранна валута, както и наличностите и качеството на благородните метали и скъпоценните камъни и изделията с и от тях;

4. да извършват насрещни проверки при клиенти на проверяваните лица;

5. да използват помощта на вещи лица;

6. да налагат мерки за обезпечаване на доказателства по реда на ДОПК.

(3) Органите на БНБ: 1. упражняват контрол върху търговските банки за спазване изискванията на закона и на нормативните актове по прилагането му; 2. упражняват контрол върху финансовите къщи за спазване на изискванията на този закон и на нормативните актове по прилагането му; 3. упражняват контрол за спазване на изискванията по чл. 6, 7, 8 и 10 и на нормативните актове по прилагането им; 4. могат да проверяват верността на информацията, събирана по реда на чл. 7,8 и 10.

(4) Лицата, извършващи дейност като финансови къщи, предоставят на БНБ отчети и доклади по форма, съдържание и срокове, определени от банката. (5) При извършване на проверки на място на лицата, осъществяващи дейност като финансова къща, органите на БНБ разполагат с правомощията чл. 80 от ЗКИ.

(6) Лицата, за които според обстоятелствата може да се приеме, че извършват сделки с чуждестранна валута в нарушение на чл. 3, ал. 1, са длъжни при поискване да предоставят на проверяващите органи на Министерството на финансите и на БНБ писмени обяснения и документи, както и да осигурят извършването на проверки на място. При извършване на проверките проверяващите органи на Министерството на финансите и на БНБ разполагат с правомощията по ал. 2, 3 и 5. (8) Пощенските служби упражняват контрол по спазване изискванията на чл. 11, ал. 5 и чл. 14, ал. 2 и уведомяват митническите органи за констатираните от тях нарушения. (9) Държ.о-ни и длъжностните лица са длъжни да оказват съдействие, на органите по чл. 15 и по този член при упражняване на техните правомощия.Принудителни административни мерки 
Чл. 17. При установяване на нарушения на този закон и на нормативните актове по прилагането му:

1. министърът на финансите или оправомощено от него лице може:

а) да издава писмени предписания за отстраняване на нарушенията в определен от него срок;

б) да прилага принудителна административна мярка запечатване на търговския обект на лицата по чл. 3, ал. 1 и лицата по чл. 13, ал. 1, които не са търговски банки;

в) да отнема издадено удостоверение за регистрация на лице, което осъществява дейност като обменно бюро;

2. БНБ може: б) да издава писмени указания за отстраняване на непълноти в регистрите по чл. 7, ал. 1, в декларацията по чл. 7, ал. 5, в информацията по чл. 8 или в статистическите форми по чл. 10, ал. 1 и 2, когато не са изпълнени изискванията на чл. 7, 8 и 10, както и на нормативните актове по тяхното прилагане;

в) да отнема издаденото разрешение (лицензия) на лице, което осъществява дейност като финансова къща;

Допълнителна разпоредба

§ 1. По смисъла на този закон:

1. “благородни метали“ са златото, среброто и платината в обработен и необработен вид;

2. “местно лице“ е:

а) ФЛ с постоянно пребиваване в страната;

б) ЮЛ със седалище в страната;

в) ЮЛ със седалище извън страната - за дейността в страната чрез регистриран клон;

г) бг дипломатически, консулски, търговски и други представителства, членовете на тези представителства, техният персонал и обслужващите ги бг граждани, които пребивават в чужбина по поръчение на бгта държава, дългосрочно командированите в чужбина военнослужещи на кадрова военна служба и граждански лица от Министерството на отбраната в мисии, щабове и органи на международни организации, както и членовете на техните семейства;

д) бг граждани, пребиваващи в чужбина с цел обучение, независимо от срока на пребиваване;

е) бг граждани, пребиваващи в чужбина с цел медицинско лечение, независимо от срока на пребиваване.

3. “чуждестранно лице“ е всяко физическо или ЮЛ, което не отговаря на условията по т. 2, както и чуждестранните дипломатически, консулски, търговски и други представителства, международните организации, членовете на тези представителства и организации, техният персонал и обслужващите ги чуждестранни граждани и членовете на техните семейства, както и пребиваващите в РБ с цел обучение или медицинско лечение, независимо от срока на пребиваване;

3а.“постоянно пребиваване” е пребиваване в РБ с право на неопределен срок. ФЛ по т. 2 и 3 установяват наличие или липса на постоянно пребиваване в страната по смисъла на този закон чрез декларация.

4. “чуждестранна валута“ е парична единица, която е законното платежно средство във всяка чужда държава, както и колективните валути;

5.“чуждестранна валута в наличност“ са банкноти и монети, които са законно платежно средство в чужда държава, както и издадените в чуждестранна валута технически чекове;6. "Парични средства" са:

а) пари в брой - банкноти и монети, които са в обращение като средство за обмяна,7. "Платежен инструмент на приносител" е:

а) пътнически чек, чек, запис на заповед или менителница или друг платежен инструмент, който е във формата на инструмент на приносител, или е предвидена възможност за джиросване без ограничение или е издаден в друга форма, която позволява да бъде прехвърлен с предаването;

б) чек, запис на заповед, менителница или друг платежен инструмент, който е подписан, но не е посочено името на получателя по него.

8. “търговски кредит“ е всеки кредит, свързан с продажбата на стоки или с предоставянето на услуги, който е отпуснат от продавача/купувача на стоката или от изпълнителя/получателя на услугата по конкретната сделка;

9.“финансов кредит“ е предоставяне на парични средства със задължение за връщане, което не е търговски кредит. В понятието “финансов кредит” се включват и финансовият лизинг, встъпването в дълг и прехвърлянето на вземания по финансов кредит;

10.“пряка инвестиция в чужбина“ е:

а) придобиване в търговско дружество - чуждестранно лице, на права на съдружник с неограничена отговорност или на дялово участие, което дава право на над 10 на сто от броя на гласовете в общото събрание;

б) създаване на търговско дружество в чужбина;

в) предоставяне на заем с цел пряка инвестиция по букви “а” и “б” или свързана със споразумение за участие в разпределяне на печалба;

г) допълнителна инвестиция към инвестицията по буква “а” или “б”;

д) придобиване на недвижим имот;

13. “извършване на сделки с чуждестранна валута по занятие“ е:

а) извършване в продължение на една година на сделки за сметка на повече от 10 лица, или

б) извършване в продължение на една година на сделки с повече от 20 лица, които не са банки, финансови къщи или обменни бюра, или

в) отправяне на рекламни изявления, на покани или предложения, включително чрез табла за сключване на сделки с неопределен кръг от лица, включително чрез средствата за масово осведомяване;

14. “обменно бюро“ е търговец, който извършва по занятие сделки с валута в наличност;

15. “финансова къща“ е търговец, който извършва по занятие сделки с чуждестранна валута в наличност и по безкасов начин;

16. “повторно“ е нарушението, извършено в 1г. срок от влизане в сила на наказателното постановление, с което лицето е било наказано за същото по вид нарушение;

17. “изделие на народните художествени занаяти“ е изделие, изработено от лице, вписано в регистъра на занаятчиите или в регистъра на майсторите по Закона за занаятите.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 2. Обменните бюра, на които БНБ е отнела разрешението да извършват сделки с чуждестранна валута поради нарушения на банковото или валутното законодателство, извършени след 1 януари 1995 г., нямат право да извършват такива сделки в продължение на 5 години от влизането в сила на този закон.§ 3. Всички лица, които извършват дейност като обменни бюра, са длъжни да се регистрират в Министерството на финансите в 45-дневен срок от влизането в сила на този закон. Лице, неподало заявление за регистрация в посочения срок, губи правото да извършва сделки като обменно бюро.

§ 4. Всички лица, извършващи дейност като финансови къщи, са длъжни в 45-дневен срок от влизането в сила на този закон да подадат заявление до БНБ за подмяна на издаденото им разрешение. Лице, неподало заявление в посочения срок, губи правото да извършва дейност като финансова къща.

Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница