Закон на 16. 03. 1995 г. Дв, бр. 28 от 28. 03. 1995 г., в сила от 12. 06. 1995 г. Издадени от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщениятаДата18.12.2018
Размер222.53 Kb.
#108096
ТипЗакон
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ПРИЛОЖЕНИЯ А И В НА ЕВРОПЕЙСКАТА СПОГОДБА ЗА МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ ПО ШОСЕ (ADR)

(Обн. - ДВ, бр. 73 от 18.08.1995 г. ратифицирана от 37-о Народно събрание на Република България със закон на 16.03.1995 г. - ДВ, бр. 28 от 28.03.1995 г., в сила от 12.06.1995 г.)

Издадени от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

(Приети от Работната група по превоз на опасни товари на Икономическата комисия за Европа към Организацията на Обединените нации на нейната осемдесет и четвърта сесия (5-8 май 2008 г.), нотифицирани на Договарящите страни и влезли в сила на 1 януари 2009 г.)В Част 1 се правят следните изменения и допълнения:
Глава 1.1
1.1.3.6.2 Първи абзац се изменя да се чете както следва:
"- Глава 1.10, освен за експлозиви Клас 1 от Раздел 1.4 на UN № 0104, 0237, 0255, 0267, 0289, 0361, 0365, 0440, 0441,0455, 0456 и 0500;"
Глава 1.2
1.2.1 Определение на "Вместимост на резервоара или на камерата на цистерни"
Във френският текст, в първото изречение "de la citerne ou du compartiment de la citerne" се заменя с "du reservoir ou du compartimentdu reservoir".
Определение на "Композитен IBC с пластмасов вътрешен съд";
Във френският текст "entourant un récipient intérieur en plastique" се заменя с "entourant un récipient intérieur en matiére plastique".
Добавят се следните нови дефиниции:
""MEMU", виж "Мобилна производствена единица за експлозиви”;
"Мобилна производствена единица за експлозиви" (MEMU) означава превозно средство с монтирано съоръжение за производство и зареждане на експлозиви от опасни товари, които не са експлозиви. Съоръжението се състои от различни резервоари и преработващо оборудване както и помпи и свързано оборудване. MEMU може да има специални отделения за опаковани експлозиви;
ЗАБЕЛЕЖКА: Въпреки че определението за МEMU включва израза "производство и зареждане на експлозиви", изискванията за единиците MEMU се отнасят само за превоза а не за производството и зареждането на експлозиви".
Глава 1.4
1.4.3.4 (b) Във френският текст, "citernes" се заменя с "reservoirs".
Глава 1.6
1.6.2 Добавят се следните преходни разпоредби:
„1.6.2.7 Договарящите страни могат да продължат да прилагат изискванията на 6.2.1.4.1 до 6.2.1.4.4, приложими до 31 декември 2008 г., вместо тези на 1.8.6, 1.8.7, 6.2.2.9, 6.2.3.6 до 6.2.3.8 до 30 юни 2011 г..“.
1.6.3.20 Заменя се „и специалната разпоредба ТЕ15 от 6.8.4 (b), приложима от 1 януари 2003 г.“ с „приложимиот 1 януари 2003 г. и специалната разпоредба ТЕ15 на 6.8.4 (b), приложима от 1 януари 2003 г. до 31 декември 2006 г.“
1.6.3 Добавя се следната преходна разпоредба:
1.6.3.35 Договарящите страни не е необходимо да прилагат изискванията на 1.8.6, 1.8.7 и 6.8.4 ТА4 и ТТ9 преди 1 юли 2011 г..“.
1.6.4 Добавя се следната нова преходна разпоредба:
„1.6.4.34 Договарящите страни не е необходимо да прилагат изискванията на 1.8.6, 1.8.7 и 6.8.4 на ТА4 и ТТ9 преди 1 юли 2011 г.“
1.6.5.10 Изменя се в следната редакция:
„1.6.5.10 Удостоверенията за одобряване, които съответстват на образеца, показан в 9.1.3.5, приложим до 31 декември 2006 г. и тези които съответстват на образеца показан на 9.1.3.5 приложим от 1 януари 2007 г. до 31 декември 2008 г. могат дасе използват и по-нататък.
1.6.5 Добавя се следната нова преходна разпоредба:
„1.6.5.11 MEMU, които са били конструирани и одобрени преди 1 януари 2009 в съответствие с предписанията на националното законодателство, но които обаче не отговарят на изискванията за конструкция и одобрение, приложими от 1 януари 2009 г. могат да бъдат използвани с одобрението на компетентните органи в страните на употреба.“.
Глава 1.7
1.7.1.1 В последното изречение, поставя се „в изданието на TS-R-1 от 1996 г., след „Разяснителна информация“.
Глава 1.8
1.8.3.13 В петият абзац, заменя се „и 1223“ със “, 1223,34751 и авиационно гориво класифицирано по UN № 1268 и 1863“.
В края се добавя нов параграф, който да се чете както следва:
„Удостоверенията за обучение като консултанти по безопасността, издадени преди 1 януари 2009 за UN № 1202, 1203 и 1223 са също валидни за UN № 3475 и авиационно гориво класифицирано по UN № 1268 или 1863.“.
Глава 1.10
1.10.4 Изменя се първото изречение да се чете както следва:
„В съответствие с разпоредбите на 1.1.3.6, изискванията на 1.10.1, 1.10.2, 1.10.3 и 8.12.1 (d) не се прилагат, когато количествата превозвани в опаковките на борда на една транспортна единица не превишават тези посочени в 1.1.3. 6.3, освен за UN № 01041 0237, 0255, 0289, 0361, 0365 0366, 0440, 0441, 0455, 0456 и 0500 (вижте първият абзац на 1.1.3.6.2).“.
Част 3
Глава 3.3
3.3.1 SP188 (b), както е изменено в ECE/TRANS/WP.15/195:
В края на второто изречение, след „случай“, се добавя следният текст:
освен тези, произведени преди 1 януари 2009 г., които могат да се превозват в съответствие с тази специална разпоредба и без маркировка до 31 декември 2010 г.“
Част 4
Глава 4.1
4.1.3.6.4 Във края, заменя се „4.1.6.8 (a) до (f) с „4.1.6.8 (a) до (e)“.
4.1.6.14 В таблицата, ЕN 1352:2001“ се заменя с ЕN 13152:2001 + A1:2003 и „EN 13153:2001“ се заменя с „EN 13153:2001 + A12003“.
Глава 4.6
Добавя се нова Глава 4.6 в следната редакция:
ГЛАВА 4.6
(Запазено)“.
Глава 4.7
Добавя се нова Глава 4.7 в следната редакция:
ГЛАВА 4.7
ИЗПОЛЗВАНЕ НА МОБИЛНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ ЗА

ЕКСПЛОЗИВИ (МEMU)
ЗАБЕЛЕЖКА 1: За опаковки, виж Глава 4.1; за преносими цистерни, виж Глава 4.2; за неподвижно монтирани цистерни (автоцистерни), сменяеми цистерни, цистерни-контейнери и сменяеми цистерни с корпуси изработени от метални материали, виж Глава 4.3; за цистерни от фибро-армирани пластмаси (FRP) виж Глава 4.4; за вакуумните цистерни за отпадъци виж Глава 4.5.
ЗАБЕЛЕЖКА 2: За изисквания по отношение конструкцията, екипировката, видът на одобрение, тестове и маркировка, виж Глави 6.7, 6.8, 6.9,6.11 и 6.12
4.7.1 Употреба
4.7.1.1 Веществата от Класове 3, 5.1,6.1 и 8 могат да се превозват в MEMU в съответствие с Глава 6.12, в преносими цистерни, ако техният превоз е разрешен според Глава 4.2; или в неподвижно монтирани цистерни, сменяеми цистерни, цистерни-контейнери или цистерни със сменяеми корпуси ако техният превоз е разрешен съответно в Глава 4.3; или в резервоари от фибро-армирани пластмаси (ФПП), ако техният превоз е разрешен според Глава 4.4; или в контейнери за насипни товари, ако техният превод е разрешен спорен Глава 7.3.
4.7.1.2 Според одобрението на компетентните органи, виж 7.5.5.2.3), експлозивните вещества или изделия от Клас 1 могат да се превозват в пакети, в специални отделения в съответствие със Глава 6.12.5, ако опаковането им е разрешено според Глава 4.1 и превозът им е разрешен според Глави 7.2 и 7.5
4.7.2 Експлоатация
4.7.2.1 Следните положения са приложими за експлоатацията на цистерни според Глава 6.12:
(а) За цистерни с вместимост от 1000 литра или повече, за превоз на MEMU се прилагат разпоредбите на Глава 4.2, Глава 4.3, освен 4.3.1.4, 4.3.3 и 4.3.4, или Глава 4.4 и се допълват от разпоредбите на 4.7.2.2, 4.7.2.3 и 4.7.2.4 по долу.
(b) За цистрени с вместимост по-малка от 1 000 литра, за превоз на MEMU се прилагат разпоредбите на Глава 4.2, Глава 4.3, освен 4.3.1.4, 4.3.2.1, 4.3.3 и 4.3.4, или Глава 4.4, и се допълват от разпоредбите на 4.7.2.2., 4.7.2.4 по долу.
4.7.2.2 Дебелината на стените на резервоара, през целият срок на употреба не трябва да спада под минималната стойност предписана в съответните конструктивни изисквания.
4.7.2.3 Гъвкавите изпускателни тръбопроводи, постоянно свързани или не, както и хоперите трябва да не съдържат смесени или лесно възпламеняеми експлозивни вещества при превозване.
4.7.2.4 Когато са приложими за превозване в цистерни, специалните разпоредби (TU) на 4.3.5 трябва също да се прилагат както е посочено в Колона (13) на Таблица А от Глава 3.2.

4.7.2.5 Операторите трябва да гарантират че заключващите устройства посочени в 9.8.9 се използват по време на превоз.


Част 5
Глава 5.1
5.1.3 След „цистерни“ се поставя „MEMU“
5.1.3.1 В текста в скоби, се поставя „MEMU“ след , „MEGC“.
Глава 5.3
В заглавието на Главата, се поставя „MEMU“ след „MEGC“.
5.3.1.1.1 В първото изречение, поставя се „МEMU“, след „MEGC“. Във второто изречение, поставя се „MEMU“ след MEGC“.
5.3.1.1.2 Изменят се първото и второто изречения, както следва:
„За Клас 1, групите на съвместимост не се посочват върху знаците за опасност, ако даденото превозно средство, контейнер или специалните камери на мобилни производствени единици за взривни вещества (MEMU) превозват вещества или изделия спадащи към две или повече групи за съвместимост. Превозни средства, контейнери или специалните камери на MEMU, пренасящи вещества или изделия от различни подкласове трябва да са обозначени само със знака за опасност, съответстващ на образеца за най-опасния подклас в следния ред:
1.1 (най-опасни), 1.5, 1.2,1.3,1.6,1.4 (най-малко опасни).“.
5.3.1.1.4 След „MEGC“, се поставя „МEMU“,.
5.3.1.4 В заглавието, „батерийни превозни средства“ се заменя с „батерийни превозни средства, МEMU“.
Съществуващият текст след заглавието се преномерира, включително забележката, като 5.3.1.4.1.
След забележката, се добавят нови параграфи 5.3.1.4.2 и 5.3.1.4. както следва:
„5.3.1.4.2 MEMU с цистерни и контейнери за насипни/наливни товари следва да са обозначени в съответствие с 5.3.1.4.1 за веществата, съдържащи се в тях. За цистерни с вместимост не по-малка от 1 000 литра, табелите за опасност могат да се заменят с етикети в съответствие с 5.2.2.2.
5.3.1.4.3 При МEMU пренасящи пакети, които съдържат вещества или изделия от Клас 1 (различни от подклас1.4, група на съвместимост S), табелите за опасност трябва да се поставят от двете страни и върху задната част на MEMU.
Специалните камери за взривни вещества следва да имат поставени табели за опасност в съответствие с условията на 5.3.1.1.2. Последното изречение от 5.3.1.1.2 не се прилага.
5.3.1.6 След „MEGC“, се поставя „MEMU,“.
5.3.1.6.1 След „MEGC“, се поставя „MEMU“
5.3.2.1.2 Добавя се ново последно изречение, както следва:
“ за МEMU тези изисквания ще се прилагат само за цистерни с вместимост от 1 000 литра или повече и за контейнери за насипни товари.
5.3.2.1.7 Поставя се “, MEMU, непочистени“ преди „както и“.
Глава 5.4
5.4.1.1.6.2.2 Поставя се “ПРАЗНИ MEMU“ след „ПРАЗНИ MEGC“
Част 6
Глава 6.2
6.2.1 както е изменено в ECE/TRANS/WP.15/195:
В забележката, „изискванията на 6.2.6 се отнасят за“ се заменя с „изискванията на 6.2.1 до 6.2.5 не се отнасят за“.
6.2.3.6.2 Добавя се нов параграф 6.2.3.6.2, както следва:
„6.2.3.6.2 Ако одобряващата страна не е договаряща страна по ADR, компетентният орган посочен в 6.2.1.7.2 трябва да бъде компетентният орган на договаряща страна по ADR.“
6.2.3.9.6 както е изменено в ECE/TRANS/WP.15/195:
В началото, се заменя „Датата на последната периодична проверка и печатът на проверяващият орган“ с „Маркировките в съответствие с 6.2.2.7.6“.
6.2.4 както е изменено в ECE/TRANS/WP.15/195
В таблицата, под „за маркировка“ и „за проектиране и конструиране“ се заменя „EN 1442:1998“със EN 14442:1998 + AC:1999“. Под „за средства за затваряне“, се заменят текстовете за EN 13152:2001 и EN 13153:2001 със следните текстове:


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

EN.13152:2001

Спецификации и тестиране на LPG -

Цилиндрови клапани - Самозатварящи6.9.3.3
Между 1 юли 2005

и 31 декември 2010 г.EN 13152:2001

+ A1:2003Спецификации и тестиране на LPG -

Цилиндрови клапани - Самозатварящи6.2.3.3

От 1 януари 2011 г.До 1 януари 2011 г.


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

EN 13153:2001

Спецфикации и тестиране на LPG -

Цилиндрови клапани - Ръчно управлявани

Между 1 юли 2005

и 31 декември

2010 г.


EN 13153;2001 + А1:2003

Спецификации и тестиране на LPG -

Цилиндрови клапани - Ръчно управлявани

От 1 Януари 2011 г.


До 1 януари 2011 г.
Глава 6.8
6.8.2.6 както е изменено в ECE/TRANS/WP15/195
В таблицата, под „За всички цистерни“ текстът за EN 14025:2003 се заменя със следните два текста:

(1)

(2)
(4)

(5)

6.8.2.1

EN 14025:2003 + AC:2005

Цистерни за превоз на опасни товари – Метални цистерни под налягане – Проектиране и конструиране
Между

1 януари 2005 и

30 юни 2009 г.


6.8.2.1

EN 14025:2008

Цистерни за превоз на опасни товари – Метални цистерни под налягане – Проектиране и конструиране

От 1 юли 2009 г.


До

1 юли 2009 г.


6.8.3.2.3 Във ECE/TRANS/WP.15/195, заличава се следното изменение:

„В края, добавя се следният подабзац:„Невъзвратният клапан не отговаря на нормите на този параграф.“.“
Глава 6.12
Добавя се нова Глава 6.12, както следва:

ГЛАВА 6.12


ИЗИСКВАНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА КОНСТРУКЦИЯТА, ОБОРУДВАНЕТО, ОДОБРЯВАНЕТО НА ТИПА, ПРОВЕРКИТЕ И ИЗПИТВАНИЯТА И МАРКИРОВКАТА НА ЦИСТЕРНИ, КОНТЕЙНЕРИ ЗА НАСИПНИ ТОВАРИ И СПЕЦИАЛНИ ОТДЕЛЕНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА НА MEMU
ЗАБЕЛЕЖКА 1: За преносими цистерни, виж Глава 6.7; за неподвижно монтирани цистерни (автоцистерни), сменяеми цистерни, цистерни-контейнери и цистерни със сменяеми резервоари, с резервоари изработени от метални материали, виж Глава 6.8; за фиброармирани пластмасови цистерни - виж Глава 6.9; за вакуумни цистерни за отпадъци виж Глава 6.10, за контейнери за насипни товари виж Глава 6.11.
ЗАБЕЛЕЖКА 2: Тази глава се отнася за неподвижни монтирани цистерни, сменяеми цистерни, цистерни-контейнери, цистерни със сменяеми резервоари, които не съответстват на всички изисквания на Главите споменати в Забележка 1, както и контейнери за насипни товари и специални отделения за взривни вещества.
6.12.1 Обхват
Изискванията на тази Глава са приложими за цистерни, контейнери за насипни товари и специални отделения, предназначени за превозване на опасни товари с MEMU.
6.12.2 Общи разпоредби
6.12.2.1 Цистерните трябва да отговарят на изискванията на Глава 6.8, въпреки минималната вместимост, определена в раздел 1.2.1 за неподвижни цистерни, както са изменени със специалните разпоредби на настоящата Глава.
6.12.2.2 Контейнерите за насипни товари, предназначени за превоз на опасни товари с MEMU трябва да съответстват на изискванията за контейнери за насипни товари от тип BK2.
6.12.2.3 Когато единична цистерна или контейнер за насипни товари съдържат повече от едно вещество, всяко вещество трябва да бъде отделено с най-малко две стени с обезвъздушено пространство между тях.
6.12.3 Цистерни
6.12.3.1 Цистерни с вместимост по-голяма или равна на 1 000 литра
6.12.3.1.1 Тези цистерни трябва да изпълняват изискванията на раздел 6.8.2.
6.12.3.1.2 Когато се изисква предпазен клапан според изискванията на раздел 6.8.2, цистерната трябва също да има разкъсваща се мембрана, или други подходящи средства за спадане на налягането, одобрени от компетентните органи.
6.12.3.1.3 За резервоари, които не са с кръгло напречно сечение, например във формата на кутия или елипса, които не могат да се изчислят точно според 6.8.2.1.4 и стандартите или техническият код, посочен в него, способността да издържат на допустимо напрежение може да се демонстрира с изпитване за налягането, определено от компетентният орган.
Тези цистерни трябва да отговарят на изискванията на подраздел 6.8.21 различни от 6.8.2.1.3, 6.8.2.1.4 и 6.8.2.1.13 до 6.8.2.1.22.
Дебелината на тези резервоари трябва да бъде не по-малка от стойностите дадени в таблицата по долу:


Материал

Минимална дебелина

Неръждаема аустенитна стомана

2.5 mm

Други стомани

3 mm

Алуминиеви сплави

4 mm

Чист алуминий 99.80%

6 mm

Трябва да бъде осигурена защита на резервоара срещу повреждане чрез странично въздействие или преобръщане. Защитата трябва да бъде осигурена в съответствие с 6.8.2.1.20 или компетентните органи трябва да определят алтернативни мерки за защита.


6.12.3.14 Чрез изключение от изискванията на 6.8.2.5.2, не е необходимо цистерните да се маркират с код за цистерни и на специалните разпоредби, както е приложимо.
6.12.3.2 Цистерни с вместимост по-малка от 1 000 литра
6.12.3.2.2 Оборудването на тези цистерни трябва да отговаря на изискванията на 6.8.2.2.1. Когато се изисква предпазен клапан, според разпоредбите на 6.8.2, цистерната също трябва да има разкъсваща се мембрана, или други подходящи средства за изпускане на налягането, одобрени от компетентните органи.
6.12.3.2. 3 Дебелината на тези резервоари не трябва да бъде по-малка от стойностите дадени в таблицата по-долу:


Материал

Минимална дебелина

Неръждаема аустенитна стомана

2.5 mm

Други стомани

3 mm

Алуминиеви сплави

4 mm

Чист алуминий 99.80%

6 mm

6. 12.3.2.4 Цистерните могат да имат конструктивни части без радиус на изпъкналост. Други мерки за осигуряване на опора могат да бъдат извити стени, гофрирани стени или ребра. В поне една от посоките, разстоянието между успоредните опори от всяка страна на цистерната не трябва да бъде по-голямо от 100 пъти дебелината на стената.6.12.3.2.5 Заваръчните шевове трябва да бъдат умело направени и трябва да осигуряват пълна безопасност. Заварките трябва да бъдат извършени от квалифицирани заварчици, с използване на заваръчен процес чиято ефективност (включително всякаква необходимо топлинна обработка) е била демонстрирана чрез изпитване.
6.12.3.2.6 Изискванията на 6.8.2.4 не са приложими. Обаче, началните и периодичните прегледи на тези цистерни трябва да се извършват под отговорността на потребителя или собственика на MEMU. Резервоарите и тяхното оборудване трябва да подлежат на визуална проверка на външното и вътрешното им състояние и на изпитване на херметичност най-малко на всеки три години, така че компетентният орган да бъде удовлетворен.
6.12.3.2.7 Изискванията на 6.8.2.3 за одобряване на типа и на 6.8.2.5 за маркировка не се прилагат.
6.12.4 Елементи на оборудването
6.12.4.2 Цистерни с отвори за разтоварване в долната част, предназначени за номер по UN 1942 и UN 3375 трябва да имат поне две средства за затваряне. Едно от тези средства може да бъде устройството за смесване на продукта или изпразващата помпа или сонда.
6.12.4.2 Всеки тръбопровод след първото затварящо устройство трябва да бъде от стопяем материал (напр. гумен маркуч) или да има стопяеми елементи.
6. 12.4.3 С цел да се избягват загуби на съдържанието в случай на повреда на външните помпи и изпускателните фитинги (тръби), първото затварящо устройство и неговите основи трябва да бъдат защитени срещу опасността да се откъснат поради външни напрежения или да бъдат конструирани да издържат на такива. Пълнещите и изпразващите устройства (включително фланци или резбовани запушалки) и предпазни капачки (ако има такива) трябва да могат да бъдат подсигурявани срещу всяко непреднамерено отваряне.
6.12.4.4 Вентилационните системи на цистерни, предназначени за номер по UN 3375, в съответствие с 6.8.2.2.6, могат да бъдат заменени с гофрира маркуч. Това оборудване трябва да бъде защитено срещу опасността да бъде изтръгнато под действието на външни напрежения или трябва да бъде проектирано по такъв начин, че да издържа на тях.


6.12.5 Специални отделения за взривни вещества
Отделенията за пакети от взривни вещества, съдържащи детонатори и/или детонаторни механизми и тези отделения, съдържащи вещества или изделия от група за съвместимост D трябва да бъдат проектирани да осигуряват ефективно разделяне, така че да няма опасност от предаване на детонация от детонаторите и/или детонаторните устройства към веществата или изделията от група за съвместимост D. Отделянето трябва да се постига чрез използване на отделни отсеци или като се поставят един от двата типа взривни вещества в специална херметизираща система. Всеки метод за отделяне трябва да бъде одобрен от компетентните органи. Ако материалът използван за отделението е метал, цялата вътрешност на отделението трябва да бъде покрита с материали осигуряващи подходяща пожароустойчивост. Отделенията за взривни вещества трябва да бъдат разположени на места, където могат да бъдат защитени от удар и повреда при неравни терени и опасно взаимодействие с други опасни товари на борда и от източници на запалване на превозното средство, напр.ауспуси и т.н.
ЗАБЕЛЕЖКА: Материалите класифицирани като клас B-s3-d2 според стандарта EN 13501-1:2002 се счита че изпълняват изискванията за пожароустойчивост.
Част 7
Глава 7.5
Добавя се нов параграф 7.5.5.2.3 в следната редакция:
„7.5.5.2.3 Превозване на взривни вещества в MEMU
Превозването на взривни вещества в MEMU се позволява само при следните условия:
(а) Компетентните органи трябва да разрешат транспортната операция в своята територия;
(b) Видът и количеството на превозваните опаковки с взривни вещества трябва да бъде ограничен до необходимите количества материал за производство на MEMU, и във всички случаи не трябва да надвишават:


  • 200 кг взривни вещества от група за съвместимост D; и

  • общо 400 броя детонатори или детонаторни механизми, или смес от двете, освен ако не е одобрено друго от компетентните органи;

(c) Опаковките с взривни вещества трябва да се превозват единствено в отделения, които отговарят на изискванията на 6.12.5;


(d) Никакви други опасни товари не могат да се превозват в същото отделение както опакованите взривни вещества;
(e) Опакованите взривни вещества могат да се натоварват на MEMU само след като товаренето на други опасни товари завърши и непосредствено преди превоза;

(f) Когато се позволява смесено товарене между взривните вещества и веществата от Клас 5.1 (UN 1942 и UN 3375) за целите на изолирането, подреждането и максимално допустимия товар“ целият сумарен товар бива третиран като бризантно взривно вещество под Клас 1.


7.5.7.1 Накрая, добавя се препратка към нова бележка под линия 1. Съответната бележка под линия се дава в следната редакция:
"1 Насоки за товаренето и подреждането на опасни товари могат да се намерят в Насоките за най-добри европейски практики за обезопасяване на товари при превоз по шосе (European Best Practice Guidelines on Cargo Securing for Road Transport), публикувани от Европейската комисия. Други насоки се предлагат също и от компетентните органи и промишлени единици.

Част 8
Глава 8.2
8.2.1.3 Поставя се „или MEMU“ след „водачи на превозни средства“ (два пъти).
8.2.1.4 Изменя се в следната редакция:
„8.2.1.4 Водачи на превозни средства, превозващи вещества или изделия от Клас 1, различни от веществата и изделията на Раздел 1.4, група за съвместимост S (вижте допълнителното изискване S1 в глава 8.5), водачи на MEMU, превозващи смесени товари от вещества или изделия от Клас 1 и вещества от Клас 5.1 (виж 7.5.5.2.3) и водачи на превозни средства превозващи определен радиоактивен материал (виж специалните положения в S11 и S12 в Глава 8.5) трябва да преминат специализирани курсове за обучение обхващащи поне темите, определени в 8.2.2.3.4 или 8.2.2.3.5.“.

Глава 8.4
Преномерира се съществуващият текст след заглавието като 8.4.1.
Добавя се нов параграф 8.4.2 в следната редакция:
„8.4.2 Натоварените MEMU трябва да бъдат под надзор, или като алтернатива могат да се паркират без надзор, в безопасно депо или безопасни заводски сгради. Празните, непочистени MEMU се освобождават от това изискване.“
Част 9
Глава 9.1
9.1.1..2 Добавя се следното ново определение :
MEMUозначава превозно средство отговарящо на определението за мобилна производствена единица за взривни вещества по 1.2.1“.
9.1.2 В заглавието и в забележката, добавя се „и MEMU“ след „и всъдеходни превозни средства“.
9.1.2.1 В първото изречение, добавя се „и MEMU“ след „всъдеходни превозни средства“.
9.1.2.2 В края на първият параграф, добавят се следните две изречения:
„При MEMU, видът на маркировката за одобрение на типа, нанесена в съответствие с Правило № 105 на ИКЕ на ООН може да идентифицира превозното средство или като MEMU или като EX/III. Превозните средства MEMU е необходимо да се идентифицират като такива само в сертификата за одобрение, издаван в съответствие с 9.1.3.“.
9.1.2.3 Добавя се „и MEMU“ след „и всъдеходни превозни средства“.
9.1.3.1 Добавя се „и MEMU“ след „и всъдеходни превозни средства“.
9.1.3.5 В образеца за сертификат за одобрение на превозните средства превозващи определени опасни товари, под номер 7, се добавя „MEMU“ в края на реда.
Глава 9.2
Добавя се следното заглавие:
9.2.1 Съответствие с изискванията на настоящата Глава“.
Преномерира се съществуващата 9.2.1 като 9.2.1.1
9.2.1 (преномерирана 9.2.1.1) В таблицата, срещу текстовете за „9.2.4.7.1, 9.2.4.7.2, 9.2.4.7.5“ и „9.2.4.7.3, 9.2.4.7.4“, добавя се следното изречение в края на коментараe: Ако датата на оборудване не е налична, вместо нея ще се използва датата на първата регистрация на превозното средство.“.
Добавя се нов параграф 9.2.1.2 в следната редакция:
„9.2.1.2 MEMU трябва да отговарят на изискванията на настоящата Глава, приложими към превозни средства тип EX/III.
Глава 9.7
9.7.5.1 Във френският текст, в края на първото изречение, се заменя "en charge des véhicules- citernes" par "des véhicules-citernes en charge".
Глава 9.8
Добавя се нова Глава 9.8 в следната редакция:
ГЛАВА 9.8
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ОТНОСНО КОМПЛЕКТОВАНИТЕ И НАПЪЛНО КОМПЛЕКТОВАНИ MEMU
9.8.1 Общи разпоредби
В допълнение към самото превозно средство, или елементите на ходовата част, използвани вместо него, MEMU съдържа една или повече цистерни и контейнери за насипни товари, тяхното оборудване и фитинги за закрепването им към превозното средство или към ходовите части.
9.8.2 Изисквания по отношение на цистерните и контейнерите за насипни товари
Цистерните, контейнерите за насипни товари и специалните отделения за опаковки с взривни вещества на MEMU трябва да отговарят на изискванията на Глава 6.12.
9.8.3 Заземяване на MEMU
Цистерните, контейнерите за насипни товари и специалните отделения за опаковки с взривни вещества, изработени от метал или пластмасов фиброармиран материал, трябва да бъдат свързани към шасито чрез минимум една добра електрическа връзка.. Трябва да се избягват всякакви контакти с метални, които могат да причинят електро-химическа корозия или да реагират с опасните товари превозвани в цистерни или контейнери за насипниттовари.
9.8.4 Стабилност на MEMU
Общата ширина на носещата повърхност на нивото на земята (разстоянието между външните допирни точки със земята на дясната гума и на лявата гума на една и съща ос) трябва да бъде най-малко равно на 90% от височината на центъра на тежестта на натовареното превозно средство. При съчленено превозно средство масата на осите на товароносещата част на натовареното полуремарке не трябва да надвишава 60% от номиналната обща маса в натоварено състояние на комплектованото съчленено превозно средство.
9.8.5 Задна защита на MEMU
Отзад на превозното средство по цялата ширина на цистерната трябва да

има монтирана броня, достатъчно устойчива на удар откъм задната страна. . Трябва да има просвет от поне 100 мм между задната стена на цистерната и задната част на бронята (като този просвет се измерва от най-задната точка на стената на цистерната или от предпазните фитинги или допълнително оборудване в контакт с превозваното вещество). Превозните средства с наклонена задна стена на резервоар със задно разтоварване не изискват броня, ако задните фитинги на резервоар са снабдени с предпазно средство, защитаващо резервоара по същия начин като бронята.


9.8.6 Отоплители с гориво
9.8.6.1 Отоплителите трябва да отговарят на изискванията на 9.2.4.7.1, 9.2.4.7.2, 9.2.4.7.5, 9.2.4.7.6 и на следното:
(a) превключвателят може да се инсталира извън кабината на водача;
(b) устройството трябва да се изключва от външната страна на отделението на MEMU; и
(c) не е необходимо да се доказва, че топлообменникът е устойчив на намаленият цикъл в режим инерция.
9.8.6.2 В товарните отделения на цистернитене трябва да се монтират никакви резервоари за гориво, източници на захранване, входни отвори за въздух за горивните камери или за нагреватели, както и изходи на изпускателни тръби необходими за действието на отоплителя с гориво. Трябва да се вземат мерки да не се блокира изпускателният отвор за отопляващ въздух . Температурата, до която всяко оборудване бива нагрявано не трябва да надвишава 50 ºС. Отоплителните устройства, монтирани в отделенията трябва да са проектирани по такъв начин, че да предотвратяват възпламеняването на всякаква експлозивна атмосфера при условията на експлоатация.
9.8.7 Допълнителни изисквания за безопасност
9.8.7.1 MEMU трябва да бъдат снабдени с автоматични пожарогасителни системи за отделението на двигателя.
9.8.7.2 Трябва да се осигури защита на товара срещу запалване на гума, чрез термозащитни метални прегради.
9.8.8 Допълнителни изисквания за сигурност
Преработващото оборудване и специалните отделения в MEMU трябва да бъдат снабдени със заключващи устройства.“.

- - - - -
Каталог: images -> Image -> n uredba -> adr -> adr2011
adr2011 -> Закон на 16. 03. 1995 г. Дв, бр. 28 от 28. 03. 1995 г., в сила от 12. 06. 1995 г. Издадени от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията
adr2011 -> Закон на 16. 03. 1995 г. Дв, бр. 28 от 28. 03. 1995 г., в сила от 12. 06. 1995 г. Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията
adr2011 -> Закон на 16. 03. 1995 г. Дв, бр. 28 от 28. 03. 1995 г., в сила от 12. 06. 1995 г. Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията
adr2011 -> Закон на 16. 03. 1995 г. Дв, бр. 28 от 28. 03. 1995 г., в сила от 12. 06. 1995 г. Издадени от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница