Закон за адвокатурата, внесен в Народното събрание на 4 юли 2003 г от Камелия Касабова заместник-председател на Народното събрание, и народните представители Валери Димитров, Нина Чилова и Снежина Чипевастраница5/5
Дата11.01.2018
Размер0.97 Mb.
#43198
ТипЗакон
1   2   3   4   5
за защита правото на членство и отделните членствени права /чл. 71 ТЗ/;
за отмяна на решение на общото събрание на дружеството /чл. 74 ТЗ/;
за прекратяване на дружество с ограничена отговорност /чл. 155, т. 1 ТЗ/;

2. Искове на страните по търговски договори:


по договор за продажба – иск на продавача за плащане на цената /чл. 327, ал. 1 ТЗ/;
по договор за лизинг – иск на лизингополучателя срещу лизингодателя при предоставяне на вещ с недостатъци /чл. 347, ал. 2 ТЗ/;
по комисионен договор – иск на комитента срещу комисионера /чл.355 ТЗ/;
по превозни договори – искове за отговорност на превозвача за липси и повреди при железопътен и автомобилен превоз /чл. 373 ТЗ/;
по застрахователни договори – иск на застрахования за заплащане на застрахователно обезщетение /чл. 399 ТЗ/.

3. Основни менителнични искове:


пряк менителничен иск на приносителя;
обратен менителничен иск на приносителя;
обратен менителничен иск на регресния длъжник;
иск за неоснователно обогатяване .

4. За пълнота са развити и исковете за изменение, допълване и прекратяване на търговските договори по чл. 299, чл. 300 и чл. 307 ТЗ.

Предлага се и подбор на задължителна и текуща съдебна практика – общо 126 анотирани решения на ВКС.

КЕПСИ "Облигационно право" представя технологията на развитие на предвидените в закона искове за защита на накърнени субективни права в институтите на общата и специалната част на облигационното право.


За всеки институт е посочена задължителната и текуща съдебна практика ­ общо 331 решения, постановени в периода от 1954 г. до 2001 г.
КЕПСИ "Вещно право" представя процедурата на предвидените в закона искови производства в институтите на вещното право: владение, собственост, съсобственост, етажна собственост, ЖСК, земеделски земи, гори, сервитути.
За всеки институт е посочена задължителна и текуща съдебна практика в обем от 644 решения, постановени в периода от 1953 г. до 2001 г.
Всеки от представените искове в КЕПСИ е разработен по схемата:
приложно поле;
процесуални предпоставки;
надлежни страни;
компетентен орган;
срокове;
вписване на исковата молба;
дължима държавна такса;
обезпечаване на иска;
доказване;
защита на ответника;
усложнения в предмета на делото;
усложнения в страните;
изпълнение на съдебното решение.

За исковете в КЕПСИ се предлага и тематичен подбор на правна уредба. В приложение за всеки иск са представени примерни образци на искова молба, молби и други приложни документи с указания на попълването им.


Авторите на КЕПСИ са:
д-р Марио Бобатинов – съдия във Върховен касационен съд;
Красимир Влахов – зам.-председател на Софийски районен съд;
Проф. д. ю. н. Ангел Калайджиев – преподавател в СУ “Св. Кл. Охридски”.

Рецензенти на КЕПСИ “Вещно право” са Соломон Розанис и доц. д-р Венцислав Стоянов


Рецензент на КЕПСИ “Облигационно право” е Соломон Розанис
Рецензент на КЕПСИ “Търговско право” е проф. д-р Поля Голева

Компютърната програма КЕПСИ 1.0 е с богати възможности за работа с експертния продукт. Тя предлага: бърз и лесен достъп до съдържанието; търсене по институти, искове, нормативни актове, думи и изрази; машина на времето; попълване, директен експорт в MS Word, запомняне, разпечатване на примерни образци на приложни документи; създаване на дела по клиенти; въвеждане на бележки към дело; препратки към документи; помощен файл за работа с програмата.


Програмата работи в операционна среда Windows 95/98, NT/2000 и се предлага в еднопотребителска или в мрежова версия.
Продуктите от серията КЕПСИ се предлагат на компакт-диск, дискета или като инсталационен файл.
Цената за едно работно място на всеки продукт от фамилията КЕПСИ е 90 лв с ДДС. При ползване на мрежова версия цената на всяко следващо работно място е 18 лв. с ДДС
ИК "Труд и право" е готов да предостави безплатно демонстрационна версия на КЕПСИ "Вещно право", КЕПСИ "Облигационно право" и КЕПСИ "Търговско право" на всеки практикуващ юрист, който прояви интерес за закупуване на продукта.

Повече информация може да се получи от:


ИК “Труд и право”
София 1000, пл. “Македония” 1, ет. 7
тел.: 02/9170 671; 981 13 76
e-mail: office@trudipravo.bg
www.trudipravo.bg

СЪДЕБНА ПРАКТИКА


Върховен касационен съд - гражданска колегия
1. .Когато едно лице държи един имот едновременно със собственика му, може да се приеме, че той го държи за себе си, само ако държането му е предадено от последния. Квадратурата на недвижимия имот не е негов основен и индивидуализиращ белег. Решението на Общинската поземлена комисия за възстановяването на собственост има конститутивно действие, поради което действа занапред. Поради това заветът на такъв имот няма действие, ако завещателят е починал преди постановяването на решението за възстановяване на собствеността.

Чл. 67 ЗС

Чл. 79 ЗС

Чл. 14, ал. 1 ЗСПЗЗ

Чл. 19 ЗН

Решение № 202/4.VІІ.2003 по гр.д. № 592/2002 г. на ВКС І г.о.

Докладчик съдията Бранислава Павлова

2. .Въззивните решения на окръжните съдилища по искове на граждански и търговски дела с цена над 5000 лв. Подлежат на касационно обжалване независимо от размера на обжалваемия интерес. Декларацията на наследодателя, че негов наследник е извършил подобрения в негов имот, представлява частен документ, който следва да се приеме и прецени от съда по същество като частен документ. Когато наследотателят е допуснал наследника да обитава безвъзмездно подобреното от последния жилище, се смята, че с това той е възнаграден.

Чл. 218а, ал. 1, б. “а” ГПК

Чл. 144 ГПК

Чл. 12, ал. 2 ГПК

Решение № 203/9.06.2003 по гр.д. № 625/2002 г. на ВКС І г.о.

Докладчик съдията Бранислава Павлова

3. .Възлагането на неподеляемото делбено жилище е допустимо само при точно определените в ал. 2 и ал. 3 на чл. 288 ГПК предпоставки като всяка конкуренция според жилищните нужди е изключена. С изкупуването на делбеното жилище при публичната продан е създадена възможност за справедлива конкуренция между съделителите.

Чл. 288, ал. 2 ГПК

Чл. 288, ал. 3 ГПК

Чл. 293 ГПК

Решение № 225/07.04.2003 г. по гр. д. № 766/2002 г. на ВКС І г.о.

Докладчик съдията Емануела Балевска

4. .Делбеният съд се произнася относно поделяемостта на даден имот с оглед на изискванията на закона в сила към момента на постановяването на решението си.

Чл. 41 сл., ГПК

Чл. 188 ГПК

Чл. 62 ЗТСУ (отм.)

Чл. 203 ЗУТ

Решение № 266/19.05.2003 г. по гр. д. № 674/2002 г. на ВКС ІІ г.д.

Докладчик съдията Пламен Стоев

5. .Направената от завещателя добавка в саморъчното му завещание не съставлява основание за нищожността му, щом като тя не буди съмнение за неговата действителна воля.

Чл. 42, б. “б” ЗН

Решение № 434/02.06.2003 г. по гр.д. № 983/2002 г. на ВКС ІІ г.о.

Докладчик съдията Веска Райчева

6.Не може да се приеме, че ответникът е с неизвестен адрес, щом като в писмо до ищеца той го е съобщил.

Чл. 98, ал. 1, б. “а” ГПК”

Решение № 469/ 3.12.2003 г. по гр.д. № 1179/2000 г. на ВКС ІІ г.о.

Докладчик съдията Красимира Харизанова


Върховен касационен съд - наказателна колегия
1. При противоречие в интересите на подсъдимите съдът има процесуално задължение да прояви инициатива за осигуряването на защитник, независимо от това дали подсъдимият е направил искане, да му обясни, че има право на защитник и едва след като изпълни това си задължение може да извършва други процесуални действия.

Чл. 14, ал. 4 НПК

Чл. 70, ал. 1, т. 5 НПК

Решение № 205/29.04.2003 г. по н. д. № 821/2002 г. на ВКС, II н. о.

Докладчик съдията Лидия Стоянова

2. По делата от общ характер функцията по поддържане на гражданския иск и поддържане на обвинението могат да се сливат и упражняват едновременно само когато гражданският ищец и встъпил в процеса и като частен обвинител.

Гражданският ищец не може да обжалва оправдателната присъда в наказателната част.

В наказателния процес може да бъде приет за разглеждане граждански иск, чието основание е извършен от подсъдимия деликт.

При претенция за репариране на обезвреда поради неизпълнен между страните договор е недопустимо приемането на гражданския иск в наказателния процес.

Чл. 60 и сл. НПК

Решение № 257/10.05.2003 г. по н. д. № 15/2003 г. на ВКС, II н. о.

Докладчик съдията Гроздан Илиев


Върховен административен съд
1. Правата, които общинският кмет делегира на районните кметове имат действие само за времето на мандата му. Правоотношението по упълномощаването се прекратява с изтичането на мандата на някоя от двете страни – кмета на централната община или кмета на района.

Чл. 44, ал. 1, т. 9 ЗМСМА

Чл. 34, ал. 1 ЗСПЗЗ

Решение № 9010/11.10.2002 г. по а.д. № 3684/2002 г. на ВАС, ІV отд.

Докладчик съдията Веселин Ангелов

2. За да се приеме, че една злополука е трудова, трябва комулативно да са налице всички конститутивни признаци на това понятие, посочени в чл. 55 КЗО.

Чл.55, ал. 1 КЗО

Чл. 55, ал. 2 КЗО

Чл. 118 КЗО

Решение № 9064/14.10.2002г. по а.д. № 4622/2002 г. на ВАС, ІІ отд.

Докладчик съдията Галина Солакова

3. С влизане в сила на ЗИДГПК (ДВ, бр. 105/2002 г.) отпада основанието за отмяна по чл. 231, ал. 1, б. “д” (отм.) ГПК, тъй като не е предвидено изключение от принципа за незабавно действие на процесуалните норми.

Чл. 231, ал. 1, б. “д” (отм.) ГПК

Решение № 7201/10.07.2003 г. по а.д. № 3932/2003г. на ВАС, петчленен състав

Докладчик съдията Светла Петкова

4. Когато държавен имот незаконосъобразно е актуван като общински, актът за общинска собственост се отменя със заповед на областния управител. Окончателното обособяване на общинската собственост е завършено с приемането на Закона за държавната собственост и Закона за общинската собственост. Законодателен принцип е, че акт за общинска собственост може да бъде съставен само за имот, изрично обявен от закона за такава собственост и то след като бъде проискано отписването на този имот от актовите книги за държавна собственост. Последното изискване е въведено с цел да се избегне двойното записване на един и същ недвижим имот като държавна и като общинска собственост.

Чл. 140 от Конституцията

Чл. 2, ал. 2 ЗДС

Чл. 2, ал. 3 ЗДС

Чл. 3 ЗКД

Чл. 79, ал. 1 ЗДС

Чл. 2, ал. 1 ЗОС

Чл. 2, ал. 2 ЗОС

§ 10 ПЗРЗОС

Чл. 5, ал. 1 ЗОС

Чл. 5, ал. 2 ЗОС

Решение № 7199/10.07.2003 г. по а.д. № 2295/2—3 г. на ВАС, петчленен състав

Докладчик съдията Александър Еленков

5. Съдебното решение за преценка законосъобразността на индивидуален административен акт, с което е осъществено правомощието на съда да отмени акта и да върне преписката за ново разглеждане на административния орган, не представлява изпълнително основание. Изпълнителен лист може да бъде издаден само за присъдените на жалбоподателя разноски. След влизане в сила на индивидуален администативен акт или съдебно решение, с което административният спор е решен по същество, те се изпълняват по реда на Глава ІV от ЗАП.

Чл. 33 и сл. ЗАП

Чл. 42, ал. 2 ЗАП

Чл. 42, ал. 3 ЗАП

Чл. 46 и сл. ЗАП

Чл. 237, б. “а” ГПКОпределение № 6853/04.07.2003 г. по а.д. № 3433/2003 г. на ВАС № отд.

Докладчик съдията Здравка Шуменска

Сподели с приятели:
1   2   3   4   5
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница