Закон за Акцизите и Данъчните Складове Правилник за Прилагане на Закона за Акцизите и Данъчните Складовестраница1/21
Дата21.12.2017
Размер2.61 Mb.
#37169
ТипЗакон
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


редакция от 24.01.2012

Правилник за Прилагане на Закон за Акцизите и Данъчните Складове

Правилник за Прилагане на Закона за Акцизите и Данъчните Складове
В сила от 01.07.2006 г.

Издаден от Министерството на финансите

Обн. ДВ. бр.42 от 23 Май 2006г., изм. ДВ. бр.61 от 28 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.70 от 29 Август 2006г., изм. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2007г., изм. ДВ. бр.33 от 20 Април 2007г., изм. ДВ. бр.4 от 15 Януари 2008г., изм. ДВ. бр.28 от 14 Април 2009г., изм. ДВ. бр.100 от 15 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.24 от 26 Март 2010г., изм. ДВ. бр.78 от 5 Октомври 2010г., изм. ДВ. бр.16 от 22 Февруари 2011г., изм. ДВ. бр.44 от 10 Юни 2011г., изм. ДВ. бр.7 от 24 Януари 2012г.

Глава първа.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

чл. 1. Този правилник урежда прилагането на Закона за акцизите и данъчните складове, наричан по-нататък "закона".

Глава втора.

ОСВОБОЖДАВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА АКЦИЗ
Раздел I.

Ред за освобождаване от облагане с акциз по силата на международен договор
чл. 2. (1) (Доп. - ДВ, бр. 8 от 2007 г., предишен текст на чл. 2, изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г.) Освобождаването от плащане на акциз, предвидено в чл. 21, ал. 1, т. 2 от закона, се прилага при внасяне или при въвеждане на акцизни стоки на територията на страната от територията на друга държава членка, както и при извеждане на акцизни стоки от данъчен склад.

(2) (Нова - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г.) Когато в международен договор по чл. 21, ал. 1, т. 2 от закона е предвиден специфичен ред за освобождаване, се прилага редът, определен в съответния договор.
чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г.) Освобождаването по чл. 2, ал. 1 се извършва въз основа на писмено потвърждение от органа, координиращ изпълнението на съответния международен договор, до:

1. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2009 г., в сила от 15.12.2009 г.) началника на митницата, в която ще се извършва митническото оформяне при внасяне;

2. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2009 г., в сила от 15.12.2009 г.) началника на митницата по седалище на лицето, когато стоките се въвеждат от територията на друга държава членка;

3. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2009 г., в сила от 15.12.2009 г.) началника на митницата по местонахождение на данъчния склад на територията на страната.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г.) Потвърждение по ал. 1 се изисква за всяко внасяне или въвеждане от територията на друга държава членка, или извеждане на акцизни стоки от данъчен склад, разположен на територията на страната.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г.) Потвърждението по ал. 1 съдържа:

1. наименование, дата на обнародване и дата на влизане в сила на международния договор и основанието за освобождаването;

2. наименование на програмата или проекта, финансирани със средства в изпълнение на международния договор;

3. номер, дата и предмет на конкретния договор, сключен в изпълнение на международния договор;

4. наименование, седалище, адрес на управление, единен идентификационен код на лицето (за чуждестранно лице - идентификационния му номер в страната, в която той е местно лице) на изпълнителя по договора, сключен в изпълнение на международния договор;

5. вид, количество и стойност на акцизните стоки.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г.) Към писменото потвърждение се прилагат копия на всички документи, необходими за митническото оформяне при внасяне на акцизните стоки или за тяхното въвеждане от територията на друга държава членка или извеждане от данъчен склад, разположен на територията на страната.

(5) Органът, координиращ изпълнението на съответния международен договор, писмено уведомява Централното митническо управление на Агенция "Митници" за лицата, оторизирани да подписват писмените потвърждения по ал. 1, и изпраща копие на договора, сключен в изпълнение на международния договор.
чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2009 г., в сила от 15.12.2009 г.) Началникът на митницата извършва проверка относно изпълнението на изискванията за освобождаване от плащане на акциз на стоките по съответното писмено потвърждение.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 8 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2009 г., в сила от 15.12.2009 г.) Когато при проверката се установи, че изискванията за освобождаване са изпълнени, началникът на митницата предприема действия за митническото оформяне или писмено уведомява началника на митническо учреждение, компетентно за митническото оформяне, че са налице основанията за освобождаване, като уведомява за това органа, координиращ изпълнението на международния договор.

(3) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2009 г., в сила от 15.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) В случаите на въвеждане на акцизни стоки от територията на друга държава членка или извеждане на акцизни стоки от данъчен склад на територията на страната, когато при проверката се установи, че изискванията за освобождаване са изпълнени, началникът на компетентната митница предприема действия за освобождаване на акцизните стоки за потребление, като уведомява за това органа, координиращ изпълнението на международния договор.

(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 100 от 2009 г., в сила от 15.12.2009 г.) В случай на неизпълнение на изискванията за освобождаване началникът на митницата писмено уведомява за това органа, координиращ изпълнението на международния договор.
чл. 4а. (Нов - ДВ, бр. 8 от 2007 г.) (1) Освобождаването от плащане на акциз, предвидено в чл. 21, ал. 1, т. 1, 3 и 6 от закона, се прилага при внасяне или при въвеждане на акцизни стоки от друга държава членка, както и при извеждане на акцизни стоки от данъчен склад на територията на страната.

(2) Освобождаването от плащане на акциз по ал. 1 при въвеждане на акцизни стоки от друга държава членка или при извеждане на акцизни стоки от данъчен склад, предназначени за ползване на територията на страната, се извършва въз основа на сертификат за освобождаване от акциз по образец съгласно приложение № 1.

(3) Издаването, движението, получаването и съхранението на екземплярите на сертификата за освобождаване от акциз по ал. 2 се извършва в съответствие с обяснителните бележки към сертификата.

(4) (Нова - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г.) При внасяне на акцизни стоки освобождаването от плащане на акциз се извършва, както следва:

1. по реда на Наредба № 14 от 1999 г. за митническото оформяне на стоки, внасяни и изнасяни от дипломатически представителства, консулства, представителства на международни организации и членовете на техния персонал - за лицата по чл. 21, ал. 1, т. 1 от закона;

2. по реда за освобождаване от вносни сборове - за лицата по чл. 21, ал. 1, т. 3 от закона;

3. по реда на ал. 2 - за лицата по чл. 21, ал. 1, т. 6 от закона.

(5) (Нова - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г.) Преди изпращане на стоките от друга държава членка или извеждане от данъчен склад на територията на страната сертификатът по ал. 2 се заверява от Министерството на външните работи в случаите по чл. 21, ал. 1, т. 1 и 6 от закона или от Министерството на отбраната в случаите по чл. 21, ал. 1, т. 3 от закона. Сертификатът по ал. 2 се заверява и от митническо учреждение, определено със заповед на директора на Агенция "Митници".
чл. 4б. (Нов - ДВ, бр. 8 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) В случаите, когато акцизни стоки са предназначени за лица, установени в друга държава членка, за целите на освобождаването, предвидено в чл. 21, ал. 1, т. 1, 3 и 6 от закона, преди изпращането на стоките лицензираният складодържател на територията на страната трябва да разполага със сертификат за освобождаване от акциз, издаден от държавата членка на получаване, който придружава стоките при движението под режим отложено плащане на акциз до другата държава членка.
Раздел I.

"а" Освобождаване от облагане с акциз при внасяне или въвеждане от територията на друга държава членка на акцизни стоки от физически лица за лични нужди (Нов - ДВ, бр. 8 от 2007 г., загл. изм. - ДВ, бр. 28 от 2009 г., в сила от 14.04.2009 г.)
чл. 4в. (Нов - ДВ, бр. 8 от 2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г.) Закупените тютюневи изделия и алкохолни напитки в друга държава членка от физически лица за лични нужди, които се освобождават от акциз, могат да бъдат в количества не по-големи от:

1. за тютюневи изделия:

а) цигари - 800 броя;

б) пури - 200 броя;

в) пурети - 400 броя;

г) тютюн за пушене - 1 килограм;

2. за алкохолни напитки:

а) алкохолни напитки с код по КН 2208 - 10 литра;

б) междинни продукти - 20 литра;

в) вина - 90 литра ( пенливи вина не повече от 60 литра);

г) (изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г.) бира - 110 литра.

3. (отм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г.)

(2) (Нова - ДВ, бр. 28 от 2009 г., в сила от 14.04.2009 г.) Внасяните тютюневи изделия и алкохолни напитки в личния багаж на пътници, които се освобождават от плащане на акциз, могат да бъдат в количества не по-големи от количествените прагове, определени в Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност.

(3) (Предишна ал. 2, изм. и доп. - ДВ, бр. 28 от 2009 г., в сила от 14.04.2009 г.) Когато се установи, че стоките по ал. 1 и 2 са с търговско предназначение, физическите лица са задължени за заплащане на пълния размер на акциза за внасяните или въведените стоки.
Раздел I.

"б" Други освобождавания от облагане с акциз (Нов - ДВ, бр. 28 от 2009 г., в сила от 14.04.2009 г.)
чл. 4г. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2009 г., в сила от 14.04.2009 г.) (1) В случаите на освобождаване от плащане на акциз, предвидени в чл. 21, ал. 1, т. 10 и 11 от закона, лицата доказват изнасянето с митническа декларация, заверена съгласно митническото законодателство, в която лицето е вписано като износител.

(2) В случаите на освобождаване от плащане на акциз, предвидени в чл. 21, ал. 1, т. 12 и 13 от закона, лицата доказват вътреобщностната доставка с документите съгласно Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност.
Раздел II.

Ред за възстановяване на акциз за алкохол и алкохолни напитки
чл. 5. (Доп. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г.) Не се облага с акциз напълно денатурираният етилов алкохол с денатуриращите вещества, определени в чл. 93.

чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 8 от 2007 г.) Възстановяването на платен акциз за алкохол и алкохолни напитки се извършва на основание чл. 22, ал. 2, 3, 4, 5 и 6 от закона.
чл. 6а. (Нов - ДВ, бр. 70 от 2006 г.) (1) Възстановяването по чл. 22, ал. 2 от закона се прилага само за производители на продукти, които не са за човешка консумация, въз основа на писмено искане.

(2) Лицата по ал. 1 влагат в производството специално денатуриран етилов алкохол с платен акциз, като възстановяването се извършва след реализация на стоките, в които е вложен специално денатурираният етилов алкохол.
чл. 6б. (Нов - ДВ, бр. 70 от 2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) Искането за възстановяване се подава до началника на митницата по седалището на лицето по чл. 6а, ал. 1 по образец съгласно приложение № 1а.

(2) Искането за възстановяване съдържа данни за:

1. вида и количеството на реализираните стоки, в които е вложен специално денатуриран етилов алкохол;

2. количеството и единичната цена с включен акциз на вложения специално денатуриран етилов алкохол;

3. сумата на акциза, подлежащ на възстановяване;

4. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г.) лицето, заплатило акциза.

(3) Към искането по ал. 1 се прилагат:

1. (доп. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) копие от фактурата за закупения по цени с включен акциз етилов алкохол или митническа декларация за внесения етилов алкохол;

2. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г.) разходната норма на вложения специално денатуриран етилов алкохол в единица краен продукт съгласно технологичната инструкция за производство на съответните продукти, или отраслова нормала;

3. документите, удостоверяващи реализацията на произведените стоки, в които е вложен специално денатуриран етилов алкохол;

4. (нова - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) анализен сертификат;

5. (нова - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) документ, удостоверяващ начисляването и заплащането на акциза.
чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г.) Възстановяването по чл. 22, ал. 3 и 5 от закона се прилага само за производители на оцет, лекарства, ветеринарномедицински продукти, ароматични продукти с алкохолно съдържание до 1,2 % vol за добавки към хранителни стоки и безалкохолни напитки, хранителни продукти (с пълнеж или приготвени по друг начин), когато алкохолът и алкохолните напитки са вложени пряко или като съставка в полуготови продукти, при условие, че алкохолното съдържание не надвишава 8.5 л чист алкохол на 100 кг от шоколадовите изделия и 5 л чист алкохол на 100 кг от другите хранителни продукти, както и за производители на хранителни стоки и безалкохолни напитки с алкохолно съдържание не по-високо от 1,2 % vol, които влагат ароматични продукти с алкохолно съдържание над 1,2 % vol, въз основа на писмено искане.

(2) Лицата по ал. 1 влагат в производството алкохол и алкохолни напитки с платен акциз, като възстановяването се извършва след реализация на стоките, в които те са вложени.
чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г.) Искането за възстановяване се подава до началника на митницата по седалището на лицето по чл. 7, ал. 1 по образец съгласно приложение № 1б.

(2) Искането за възстановяване съдържа данни за:

1. вида и количеството на реализираните стоки, в които са вложени алкохол и алкохолни напитки;

2. вида, количеството, единичната цена с включен акциз и алкохолното съдържание на вложените алкохол и алкохолни напитки;

3. сумата на акциза, подлежащ на възстановяване - общо и по видове вложени алкохол и алкохолни напитки;

4. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) лицето/ата, начислило/и и заплатило/и акциза.

(3) Към искането по ал. 1 се прилагат:

1. (изм. - ДВ, бр. 70 от 2006 г.) копие от фактурите за закупените алкохол и алкохолни напитки по цени с включен акциз или митническа декларация за внесените алкохол и алкохолни напитки;

2. разходната норма на вложените алкохол и алкохолни напитки в единица изделие съгласно технологичната инструкция за производство на съответните продукти или отраслова нормала;

3. (доп. - ДВ, бр. 8 от 2007 г.) разрешението от Министерството на здравеопазването - за производителите на лекарства или разрешителното от Националната ветеринарномедицинска служба - за производителите на ветеринарномедицински продукти;

4. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г.) санитарното разрешително от регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве - за производителите на оцет, на ароматични продукти за добавки към хранителни стоки и безалкохолни напитки и на хранителни продукти;

5. документите, удостоверяващи реализацията на произведените стоки, в които са вложени алкохол и алкохолни напитки.
чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2006 г.) Възстановяването по чл. 22, ал. 4 от закона се прилага само за лечебни заведения по смисъла на Закона за лечебните заведения, аптеки по смисъла на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина, институти за научни изследвания и лаборатории, които използват алкохол и алкохолни напитки с платен акциз.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2006 г.) Възстановяването по чл. 22, ал. 4 от закона се прилага и за производители, които използват в производствения процес алкохол и алкохолни напитки с платен акциз, при условие че крайният продукт не съдържа алкохол.

(3) Възстановяването се извършва след използването на алкохол и алкохолни напитки въз основа на писмено искане.

(4) Искането за възстановяване се подава до началника на митницата по седалището на лицето по ал. 1 и 2 по образец съгласно приложение № 2.

(5) Искането за възстановяване съдържа данни за:

1. вида, количеството, единичната цена с включен акциз и алкохолното съдържание на използвания алкохол и алкохолни напитки;

2. сумата на акциза, подлежащ на възстановяване - общо и по видове използван алкохол и алкохолни напитки;

3. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) лицето/ата, начислило/и и заплатило/и акциза.

(6) Към искането по ал. 1 се прилагат:

1. (изм. - ДВ, бр. 70 от 2006 г.) копие от фактурите за закупените алкохол и алкохолни напитки по цени с включен акциз или митническа декларация за внесените алкохол и алкохолни напитки;

2. разходната норма на използвания алкохол и алкохолни напитки за всяка отделна дейност съгласно технологични инструкции, рецептурници или отраслови нормали;

3. документът, удостоверяващ правото за извършване на съответната дейност;

4. документите, удостоверяващи извършването на съответните дейности и използваните алкохол и алкохолни напитки по видове и количества.
чл. 10. (1) (Доп. - ДВ, бр. 70 от 2006 г.) Митницата, в която е подадено искането по чл. 6б, ал. 1, чл. 8, ал. 1 или чл. 9, ал. 4, извършва проверка за изпълнение на изискванията за възстановяване на акциза и за наличието на изискуеми задължения за заплащане на акциз.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 70 от 2006 г.) Изискванията за възстановяване на акциза се считат за изпълнени, когато в резултат от проверката по ал. 1 по безспорен начин се установи, че са изпълнени условията за възстановяване, посочени съответно в чл. 6а, чл. 7 или чл. 9, както и че исканият за възстановяване акциз е внесен.

(3) Когато при извършване на проверката по ал. 1 се установят нередовности, които могат да бъдат отстранени, началникът на митницата писмено уведомява лицето, като определя подходящ срок за тяхното отстраняване.

(4) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) В случай че при извършена проверка се установи, че фактически вложените етилов алкохол или алкохолни напитки надвишават закупеното по документи количество, разликата се счита за освободена за потребление акцизна стока по чл. 20, ал. 2, т. 21 от закона.
чл. 11. (Доп. - ДВ, бр. 70 от 2006 г.) В 30-дневен срок от постъпване на искането по чл. 6б, ал. 1, чл. 8, ал. 1 или чл. 9, ал. 4, съответно от отстраняване на нередовностите в него, началникът на митницата се произнася с мотивирано решение, с което уважава или отказва изцяло или частично искането за възстановяване на акциза.
чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г.) Когато искането за възстановяване е уважено изцяло или частично, с решението по чл. 11 началникът на митницата разпорежда връщане на акциза или прихващане с изискуеми публични задължения на лицето, събирани от Агенция "Митници".

(2) Подлежащите на връщане суми на акциза се превеждат с платежно нареждане по сметка на лицето в 14-дневен срок от влизане в сила на решението по чл. 11.
Каталог: web -> files -> files
files -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
files -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
files -> Георги Димитров – Kreston BulMar
files -> В сила oт 13. 05. 2005 Писмо мтсп обезщетение Неизползван Отпуск кт
files -> В сила от 15. 04. 2010 Писмо Приспадане на Надвнесен Корпоративен Данък зкпо
files -> Закон за корпоративното подоходно облагане ( зкпо ) Закон за юридическите лица с нестопанска цел
files -> Закон за счетоводството ( зсч ) Закон за хазарта
files -> Процедура Намаляване, Преотстъпване и Освобождаване от Облагане с Корпоративен Данък по Реда на зкпо
files -> Закон за Здравното Осигуряване


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница