Закон за биологичното разнообразие (збр, дв, бр. 77/2002 г., изм и доп бр. 66/2013 г.) Приложение №4 на збрДата22.08.2016
Размер84.29 Kb.
#7109
ТипЗакон
Чл. 41. (1) Под режим на опазване и регулирано ползване от природата се поставят видовете диви животни и растения, посочени в приложение № 4. Закон за биологичното разнообразие (ЗБР, ДВ, бр. 77/2002 г., изм. и доп. ... бр. 66/2013 г.)
Приложение № 4 на ЗБР


1. ГРЪБНАЧНИ

1. VERTEBRATES

БОЗАЙНИЦИ

МAMMALIA

РАЗРЕД ХИЩНИЦИ

CARNIVORA

Сем. Кучета

Canidae

Чакал

Canis aureus

Европейски вълк

Canis lupus

Сем. Порове

Mustelidae

Черен пор

Mustela putorius

Сем. Същински тюлени

Phocidae

Качулат тюлен

Cystophora cristata

Гренландски тюлен

Phoca groenlandica

ПТИЦИ

AVES

РАЗРЕД ГЪСКОПОДОБНИ

ANSERIFORMES

Сем. Патицови

Anatidae

Зеленоглава патица

Anas platyrynchos

Лятно бърне

Anas querquedula

Зимно бърне

Anas crecca

Фиш

Anas penelope

Клопач

Anas clypeata

Шилоопашата патица

Anas acuta

Голяма белочела гъска

Аnser albifrons

Качулата потапница

Aythya fuligula

РАЗРЕД КОКОШОПОДОБНИ

GALLIFORMES

Сем. Фазанови

Phasanidae

Планински кеклик

Alectoris graeca graeca

Тракийски кеклик

Alectoris chukar

Пъдпъдък

Coturnix coturnix

Яребица

Perdix perdix

Колхидски фазан

Phasianus colchicus

Глухар

Tetrao urogallus

РАЗРЕД ЖЕРАВОПОДОБНИ

GRUIFORMES

Лиска

Fulica atra

РАЗРЕД ДЪЖДОСВИРЦОПОДОБНИ

CHARADRIIFORMES

Сем. Бекасови

Scolopacidae

Средна бекасина

Gallinago gallinago

Горски бекас

Scolopax rusticola

РАЗРЕД ГЪЛЪБОПОДОБНИ

COLUMBIFORMES

Сем. Гълъбови

Columbidae

Гривяк

Columba palumbus

Гугутка

Streptopelia decaocto

Гургулица

Streptopelia turtur

РАЗРЕД ВРАБЧОПОДОБНИ

PASSERIFORMES

Сем. Скорцови

Sturnidae

Обикновен скорец

Sturnus vulgaris

Сем. Вранови

Corvidae

Чавка

Corvus monedula

Посевна врана

Corvus frugilegus

Сива врана

Corvus corone

Сврака

Pica pica

ЗЕМНОВОДНИ

AMPHIBIA

РАЗРЕД БЕЗОПАШАТИ

ANURA

Сем. Водни жаби

Ranidae

Водна жаба

Rana ridibunda

Планинска водна жаба

Rana temporaria

Зелена водна жаба

Rana esculenta

РИБИ

PISCES

РАЗРЕД ЕСЕТРОПОДОБНИ

ACIPENSERIFORMES

Сем. Есетрови

Acipenseridae

Руска есетра

Acipenser guеldenstaedti

Чига

Acipenser ruthenus

Пъструга

Acipenser stellatus

Моруна

Huso huso

РАЗРЕД СЕЛДОПОДОБНИ

CLUPEIFORMES

Сем. Селдови

Clupeidae

Карагьоз

Alosa pontica

Малка дунавска скумрия

Alosa caspia nordmani

Резовски карагьоз

Alosa caspia bulgarica

Блеч

Alosa maeotica

Средиземноморска финта

Alosa fallax

РАЗРЕД ШАРАНОПОДОБНИ

CYPRINIFORMES

Сем. Шаранови

Cyprinidae

Распер

Aspius aspius

Черна (балканска) мряна

Barbus meridionalis petenyi

Резовска (приморска) мряна

Barbus tauricus (Barbus plebejus tauricus)

Маришка мряна

Barbus cyclolepis (Barbus cyclolepis tauricus)

Сабица

Pelecus cultratus

РАЗРЕД КОСТУРОПОДОБНИ

PERCIFORMES

Сем. Костурови

Percidae

Ивичест бибан

Gymnocephalus schraetser

Голяма/обикновена вретенарка

Zingel zingel

2. БЕЗГРЪБНАЧНИ

2. INVERTEBRATES

МЕКОТЕЛИ

MOLLUSCA

КЛАС ОХЛЮВИ

GАSTROPODA

Сем. Хелициди

Helicidae

Градински охлюв

Helix pomatia

Лозов охлюв

Helix lucorum

КЛАС ПРЕШЛЕНЕСТИ ЧЕРВЕИ

ANNELIDA

Сем. Пиявици

Hirudinidae

Медицинска пиявица

Hirudo medicinalis

ЧЛЕНЕСТОНОГИ

ARTHROPODA

КЛАС РАКООБРАЗНИ

CRUSTACEA

Сем. Сладководни раци

Astacidae

Речен рак

Astacus astacus

Езерен рак

Astacus leptodactylos


Чл. 47. (1) За всички видове диви птици извън тези по приложение № 3 се забраняват задържането с цел търговия, транспортът с цел търговия, предлагането за продажба и продажбата на живи или умрели птици или каквито и да е различими части или продукти от такива птици.

(2) Алинея 1 не се отнася за видовете птици, посочени в приложение № 6, като дейностите по ал. 1 могат да се извършват само при доказване, че птиците са били законно убити, уловени или придобити по друг законен начин.


Приложение № 6 на ЗБР


ПТИЦИ

AVES

РАЗРЕД

ANSERIFORMES

ГЪСКОПОДОБНИ

 

Сем. Патици

Anatidae

Зеленоглава патица

Anas platyrynchos

Шилоопашата патица

Anas acuta

Клопач

Anas clypeata

Зимно бърне

Anas crecca

Фиш

Anas penelope

Голяма белочела гъска

Аnser albifrons

Качулата потапница

Aythya fuligula

РАЗРЕД

GALLIFORMES

КОКОШОПОДОБНИ

 

Сем. Фазанови

Phasanidae

Тракийски кеклик

Alectoris chukar

Яребица

Perdix perdix

Колхидски фазан

Phasianus colchicus

Глухар

Tetrao urogallus

РАЗРЕД

GRUIFORMES

ЖЕРАВОПОДОБНИ

 

Лиска

Fulica atra

РАЗРЕД ДЪЖДОСВИРЦО-

CHARADRIIFORMES

ПОДОБНИ

 

Сем. Бекаси

Scolopacidae

Средна бекасина

Gallinago gallinago

Горски бекас

Scolopax rusticola

РАЗРЕД

COLUMBIFORMES

ГЪЛЪБОПОДОБНИ

 

Сем. Гълъби

Columbidae

Гривяк

Columba palumbus

Домашен гълъб

Columba livia forma

 

domesticaЗАКОН за лова и опазване на дивеча

(Обн., ДВ, бр. 78 от 26.09.2000 г., изм. и доп. бр. 62 от 12.07.2013 г.)

СПИСЪК на бозайници и птици - обект на лов

I. Бозайници:

А. ЕДЪР ДИВЕЧ

1. Благороден елен (Cervus elaphus L.)

2. Елен лопатар (Cervus dama L.)

3. Сърна (Capreolus capreolus L.)

4. Дива свиня (Sus scrofa L.)

5. (Доп. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., отм., бр. 91 от 2008 г.)

6. (Отм. - ДВ, бр. 77 от 2002 г., бр. 79 от 2002 г.)

7. Муфлон (Ovis musimon Pall.)

8. Зубър (Bison Bonasus L.)

9. Тибетски як (Bos mutus P.)

10. Алпийски козирог (Capra idex L.)

11. Вълк (Canis lupus L.)

Б. ДРЕБЕН ДИВЕЧ

12. Див заек (Lepus europaeus Pall.)

13. Катерица (Sciurus vulgaris L.)

14. Ондатра (Ondatra zibethica L.)

15. Нутрия (Miocastor coypus Mol.)

16. Чакал (Canis aureus L.)

17. Лисица (Vulpes vulpes L.)

18. Енотовидно куче (Nictereutes procyonoides Greg)

19. (Доп. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., отм., бр. 91 от 2008 г.)

20. Бялка (Martes foina L.)

21. Черен пор (Mustela putorius L.)

22. Язовец (Meles Meles L.)

II. Птици:

А. ЕДЪР ДИВЕЧ

1. Глухар (Tetrao urogallus L.)

2. Дива пуйка (Meleagris gallopavo L.)

Б. ДРЕБЕН ДИВЕЧ

3. Колхидски фазан (Phasianus colchicus L.)

4. Ловни фазани (Phasianus sp.)

5. Яребица (Perdix perdix L.)

6. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) Планински кеклик (Alectoris graeca)

7. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г.) Тракийски кеклик (Alectoris chukar).

8. Пъдпъдък (Coturnix coturnix L.)

9. Токачка (Numida meleagris L.)

10. Гривяк (Columba palumbus L.)

11. Гургулица (Streptopelia turtur L.)

12. Гугутка (Streptopelia decaocto Friv.)

13. Голяма белочела гъска (Anas albifrons Scop.)

14. Зеленоглава патица (Anas platurhynchos L.)

15. Полудива патица (Anas platurhynchos L.)

16. Лятно бърне (Anas guerguedula L.)

17. Зимно бърне (Anas crecca L.)

18. Фиш (Anas penelope L.)

19. Лопатарка - клопач (Anas clypeata L.)

20. Черна качулата потапница (Aythya/Nycora/fuligula L.)

21. Шилоопашата патица (Anas acuta L.)

22. Черна лиска (Fulica atra L.)

23. (Отм. - ДВ, бр. 77 от 2002 г., бр. 79 от 2002 г.)

24. Горски бекас (Scolopax rusticola L.)

25. Обикновена бекасина (Callinago gallinago L.)

26. Скорец (Sturnus vulgaris L.)

27. Сврака (Pica pica L.)

28. Сива врана (Corvus cornix L.)

29. Посевна врана (Cornus frugilegus L.)30. Чавка (Coloeus monedula L.)
Каталог: docs -> kluchovi dumi
kluchovi dumi -> Международен ден на Черно море 31 октомври
kluchovi dumi -> Списък на примерни диви животни, срещащи се на територията на риосв-русе, подлежащи регистрация по чл. 22 и чл. 22а от Закона за защита на животните
kluchovi dumi -> През 2013 година се навършват 65 години от началото на природозащитната дейност на територията на днешния Поддържан резерват „Сребърна”
kluchovi dumi -> Тема на кампанията: „Влажни зони и туризъм" „Туризъм във влажните зони: Едно великолепно изживяване"
kluchovi dumi -> Велико чудо е природата! Живеем на великолепна и красива планета слънце, вода, въздух не можем без тях! Те създават условия за прекрасен живот, който зависи и от нас. Всичко има на нашата прекрасна планета
kluchovi dumi -> Конкурс за детско творчество на тема "Бъди активен, защити реките!" под егидата на Международната комисия за опазване на река Дунав
kluchovi dumi -> Конкурс „сребърна птици и хора перо за мама
kluchovi dumi -> Конкурс за екодизайн на тема "мисли зелено"/ "tink green" Със съдействието на


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница