Закон за биологичното разнообразие зз защитена зона от екологична мрежа Натура 2000страница3/12
Дата17.08.2018
Размер3.54 Mb.
#80675
ТипЗакон
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Забележка: От 13.12.2013 г. до 12.08.2014 г. поради повреда на анализатора за ПМ10, няма валидни средно-денонощни стойности за измерена концентрация на ФПЧ10 за същият период. Съгласно Приложение № 1, Таблица 1, към чл. 3 на Наредба № 12 от 15.06.2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, ФПЧ, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух (ДВ, бр. 58/2010 г.), определяне на средногодишна стойност се извършва въз основа на регистрирани минимум 90% от средночасовите стойности (ако няма такива) 24 часовите стойности за годината. В тази връзка, не може да бъде определена средногодишна стойност на замърсителя за 2014 г.
Община Шумен изпълнява Програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми нива на фини прахови частици /ФПЧ10/ в атмосферния въздух за периода 2009-2014 година приета с Решение № 513 по Протокол № 28/22.12.2009 г. на заседание на Общински съвет - гр. Шумен.

Във връзка с необходимостта от оценяване на приноса на замърсителите от отделните сектори през 2011 г. "Програмата за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми нива на фини прахови частици /ФПЧ10/ в атмосферния въздух за периода 2011-2014 г." е актуализирана и приета с Решение № 934 по Протокол № 51/10.08.2011 г., от заседание на Общински съвет.


През 2014 г. в съответствие с изпълнение на мерките заложени в плана за действие с цел подобряване на КАВ са осъществени следните дейности:

Sh_i_3.10 - интегриране на знание за устойчив транспорт и намаляване на емисиите в началното образование;

Sh_i_4.1 - замяна на отоплението с течни горива /газьол/ и преминаване към газ или централно топлоснабдяване на общинските сгради, където е възможно;

Sh_t_1.4 - прилагане на химически заместители при третиране на уличната мрежа против замръзване, ограничаване на пясъка;

Sh_о_1.6 - възможно най - ранно миене на маркуч след опесъчаване през зимата в дни с положителни температури;

Sh_о_1.7 - два пъти месечно миене с маркуч на регулата в централната градска част и един път месечно в останалата част на града;

Sh_о_4.4 - изисквания за подобряване на енергийните характеристики при ремонт на общинските сгради;

Sh_r_5.3 - задължително покриване от обслужващите фирми на всички товарни автомобили, носещи пръст, пясък и други насипни материали;

Sh_f_3.8 - повишаване на привлекателността на обществения транспорт - комфорт, честота, чистота, атрактивна цена и др.
В резултат на изпълнението на Програмата за намаляване на нивата на замърсителите и достигане на установените норми за нивата за ФПЧ10 в атмосферния въздух на Община Шумен с период 2011-2014 г. не е постигнато съответствие с регламентираните норми. В тази връзка, след дадени указания от МОСВ, с писмо РИОСВ Шумен е уведомила Община Шумен относно необходимостта от стартиране на процедура за актуализация на онези компоненти на Програмата, както и за изготвяне на нов План за действие, в който да бъдат заложени за изпълнение мерки за достигане на нормите на ФПЧ10 за период след края на 2014 г.
Източници на емисии на територията на РИОСВ – Шумен. Източници при които е регистрирано превишаване на нормите за допустими емисии (НДЕ).

В изпълнение на утвърдения график за ЗИК през 2014 г. е регистрирано наднормено замърсяване при 8 обекта с източници на емисии (при извършено пробонобиране от 10 обекта през 2014 г.). Извършено е пробонабиране от 10 обекта при заложени в утвърдения график 12 обекта (единият обект не е работил през годината, а при втория работния режим на инсталацията - продължителност на работа без прекъсване, не позволява изпълнение на изискванията на чл. 19 от Наредба № 6 , както и планиране и извършване на пробонабиране по заложените компоненти в съответствие с утвърдените стандарти и методики).

Във връзка с постъпил в РИОСВ Шумен сигнал и проведено измерване е установено превишаване на НДЕ при един обект извън утвърдения график („СМА Минерал Бургас Вар” ЕООД, цех с. Троица).

При изпълнение на графика за ЗИК по смисъла на чл. 69 от ЗООС за превишаване на нормите за допустими емисии регламентирани с Наредба № 1 за норми за допустими емисии на вредни вещества изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ, бр. 64/2005г.) са наложени текущи месечни санкция на 7 дружества - "Августа мебел" АД, гр. Шумен; “Роса”АД, гр. Попово; “Инжстройинженеринг” ЕООД, гр. Варна; “Крис ойл 97" ООД, гр. Каспичан; "Плиска ойл" ООД, гр. Шумен; "Фрештекс Текстил Финишинг България" ЕООД, гр. Попово; "ЕС Мизия" ООД, гр. Търговище. За един обект с регистрирано превишение („Барс”АД, гр. Шумен, асфалтова база) на изп. директор на дружеството е наложена глоба във връзка с неефективната работа на пречиствателно съоръжение.

Относно регистрираните превишения при три от обектите (“Крис ойл 97" ООД, гр. Каспичан; “Инжстройинженеринг” ЕООД, гр. Варна; „Барс”АД, гр. Шумен) са дадени предписания във връзка с работата на пречиствателни съоръжения към източниците на емисии (отчетено е изпълнението им).

Във връзка с постъпил сигнал за замърсяване на въздуха въз основа на резултати от проведено измерване и превишаване на НДЕ по показател прах е наложена санкция по реда на чл. 69 от ЗООС на “СМА Минерал Бургас Вар” ЕООД, гр. Бургас, Цех за производство на варови продукти с. Троица, общ. В. Преслав. Относно експлоатацията на пречиствателното съоръжение на изпълняващия длъжността началник цех Троица, е съставен АУАН. На оператора са дадени предписания относно извършване на профилактика на пречиствателно оборудване и провеждане на СПИ. В изпълнение на същите е представен Доклад по реда на чл. 39 от Наредба № 6. Въз основа на представените резултати наложената месечна санкция е отменена.

Въз основа на представените през 2014 г. Доклади за проведени СПИ от дружества експлоатиращи източници на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух, не е регистрирано превишение на НДЕ.
Обектите с регистрирани превишения на НДЕ в резултат на извършения контрол през 2014 г. са:

1. "Августа мебел"АД, гр. Шумен, парова централа – ПКМ 4 с предна камера, регистрирано превишаване на НДЕ по показател прах и СО. Причина за превишаването на НДЕ е използваното гориво – талаш и сл. люспа. На дружеството е наложена текуща месечна санкция.

2. "Крис ойл 97" ООД, гр. Каспичан, парова централа – ПКМ 6,5 с предна камера, регистрирано превишаване на НДЕ по показател прах и СО. Към изпускащото устройство има инсталирано прахоуловително съоръжение - батерия циклони. Ефективността на съоръжението не осигурява спазване на НДЕ за прахообразни вещества при използваното гориво – слънчогледова люспа. На дружеството е наложена текуща месечна санкция.

3. "ЕС Мизия" ООД, гр. Търговище, МПП гр. Търговище, парова централа; - ПКМ 2,5 с предна камера за твърдо гориво. Регистрирано превишаване на НДЕ за прах и въглероден оксид (СО). На дружеството е наложена текуща месечна санкция.

4. "Плиска ойл" ЕООД, гр. Шумен, парова централа на цех в гр. В. Преслав, ПКМ 4 с предна камера, регистрирано превишаване на НДЕ по показател прах и СО. Към изпускащото устройство има инсталирано прахоуловително съоръжение - батерия циклони. Ефективността на съоръжението не осигурява спазване на НДЕ за прахообразни вещества при използваното гориво – слънчогледова люспа. На дружеството е наложена текуща месечна санкция.

5. "Роса" АД, гр. Попово, парова централа – ПКМ с предна камера, регистрирано превишаване на НДЕ по показател прах и СО. Към изпускащото устройство има инсталирано прахоуловително съоръжение - батерия циклони. Ефективността на съоръжението не осигурява спазване на НДЕ за прахообразни вещества при използваното гориво – слънчогледова люспа. На дружеството е наложена текуща месечна санкция.

6. “Фрештекс Текстил Финишинг България”ЕООД, гр. Попово, парова централа, ПКМ 4 с предна камера, регистрирано превишаване на НДЕ по показател прах и СО. Към изпускащото устройство има инсталирано прахоуловително съоръжение - батерия циклони. Ефективността на съоръжението не осигурява спазване на НДЕ за прахообразни вещества при използваното гориво – дърва. На дружеството е наложена текуща санкция.

7. "Инжстройинженеринг" ЕООД, гр. Варна, Асфалтова база с. Драгоево, общ. В. Преслав; Асфалтосмесителна инсталация, регистрирано превишение на НДЕ за показател прах. Причини за регистрираното превишение – неефективна работа на пречиствателното оборудване. На дружеството е наложена текуща месечна санкция.

8. „Барс”АД, гр. Шумен, Асфалтова база „Шумен”; Асфалтосмесителна инсталация, регистрирано превишение на НДЕ по показател прах. Причини за регистрираното превишение – неефективна работа на пречиствателното оборудване. Съставен АУАН във връзка с неефективната работа на пречиствателното съоръжение.
В РИОСВ - Шумен са представени 31 доклада за проведени СПИ през 2014 г. от 25 оператора експлоатиращи инсталации с източници на емисии. В резултат на проведени СПИ не е установено превишаване на регламентираните НДЕ. Дружествата представили Доклади са: "Хан Омуртаг"АД, гр. София; "Алкомет"АД, гр. Шумен; „Карлсберг България” АД, гр. София, Пивоварна гр. Шумен; "Фикосота синтез" ООД, гр. Шумен; „КММ” АД, гр. Шумен; “Успех Металпринт ССБ”ЕООД, гр. Шумен; “Херти”АД, гр. Шумен; “Титан БКС”ООД, гр. Шумен; “Брамас-96” АД, гр. Шумен; “Теси” ООД, гр. Шумен; „СМА Минерал Бургас Вар“ ЕООД, гр. Бургас; "Рока България"АД, гр. Каспичан; "Керамат" АД, гр. Каспичан; "ЗГП БЪЛГАРИЯ" АД,гр. Пловдив, площадка гр. Каспичан; "Тракия глас България"ЕАД, гр. Търговище; "ЕнерСис" АД, гр. Търговище; „Пътинженерингстрой-Т“ АД, гр. Търговище; "Младост 2002" ООД, МПП гр. Търговище; "ЛВК Винпром"АД, гр. Търговище; “БКС – Търговище”ООД, гр. Търговище; “Екофол”АД, гр. Търговище; "Родина Попово"ООД, гр. Попово; "Лакираща къща" ЕООД, гр. Попово; "Елена груп"ЕАД, гр. Попово; Община Омуртаг.

Дружествата са представили в РИОСВ-Шумен доклади от проведените измервания съгласно изискванията на Наредба № 6 за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (ДВ, бр. 31/1999 г. изм.) и Условие 9 от издадени комплексни разрешителни.

Изпускащите устройства на ванните пещи инсталирани в заводите за производство на плоско и домакинско стъкло на “Тракия глас България” ЕАД, гр. Търговище, разполагат със система за непрекъснато измерване на емисиите на прах, азотен диоксид, серен диоксид. Ежемесечно фирмата представя в РИОСВ доклади за проведените собствени непрекъснати измервания (СНИ), изготвени в съответствие с Наредба № 6 и Инструкция № 1 от 03.07.2003 г. издадена от МОСВ. Въз основа на месечните доклади ежемесечно се извършва анализ на данните и се изготвят протоколи за всяка от инсталациите. На основание на инструкцията фирмата изготвя и представя в РИОСВ-Шумен годишен доклад с резултати от проведените СНИ за всяка предходна година. Въз основа на представените през 2014 г. доклади в РИОСВ е констатирано, че не са превишени съответните НДЕ на вредни вещества. През годината без прекъсване са работили пречиствателните съоръжения към изпускащите устройства на ванните пещи – електрофилтри (за намаляване емисиите на прахообразни вещества) и SCR съоръжения (за редуциране емисиите на азотни оксиди).

През 2014 г. по прилагане изискванията на Наредба № 16 (ДВ, бр. 75/99 г.) са извършени 37 планови проверки на 37 обекта (в това число 35 бензиностанции и 2 терминала). Всички работещи бензиностанции на територията на РИОСВ са оборудвани в съответствие с наредбата относно изискванията за Етап І на улавяне на бензиновите пари (Етап І на УБП). При извършените проверки през 2014 г. операторите са запознати с промените в нормативната база във връзка с необходимостта от оборудване на съоръженията в съответствие с Етап ІІ на УБП (Етап ІІ на УБП - оборудване, предназначено за улавянето на бензиновите пари от резервоара за гориво на моторно превозно средство по време на зареждането в бензиностанция и което прехвърля тези бензинови пари в резервоар на бензиностанцията или ги връща към бензиноколонката за нова продажба).

През 2014 г. на територията на РИОСВ е извършвано съхранение на бензини в един терминал в гр. Каспичан, собственост на „Нафтекс Петрол” ЕООД, гр. Варна. При извършената планова проверка на 04.07.2014 г. в базата, е установено, че не се извършва съхранение на гориво за търговски цели. Количествата в резервоарите са на нива мъртъв обем, което не позволява технологично използването на наличната инсталация за регенерация на бензиновите пари. Установено е, че е демонтиран ръкава за горно пълнене, с което е елиминирана възможността за горно пълнене на бензини. В края на годината, с писмо изх. № 26-00-402-1/14.10.2014 г. дружеството уведомява РИОСВ Шумен, че са предприети действия по затваряне на част от базите собственост на фирмата, в т.ч. и петролна база „Каспичан”. Извършена е проверка и в база „Търговище” собственост на „Нафтекс Петрол” ЕООД. С писмо изх. № НП – УПБ - 72/22.04.2014 г. дружеството уведомява РИОСВ Шумен, че са предприети действия по затваряне на някои от базите собственост на фирмата, в т.ч. и петролна база „Търговище”. При извършената планова проверка е установено, че не се съхраняват горива в базата.

При осъществяване на контрола по Наредба № 7 от 21 октомври 2003 г., през 2014г., са извършени планови проверки на 19 обекта. Спазват се изискванията на наредбата от операторите на обектите попадащи в нейния обхват. В тази връзка през годината в РИОСВ са представени и утвърдени 6 бр. Планове за управление на разтворители.

Във връзка с изискването за регистрация на инсталации, извършващи дейности свързани с употребата на органични разтворители в обхвата на Приложение № 1 от Наредба № 7, съгласно чл. 30л, ал. 3 от ЗЧАВ, през 2014 г. са издадени 4 броя Удостоверения за регистрации на инсталации. Относно прилагането на наредбата през 2014 г. е извършена извънпланова проверка на един обект (ХЗ”П. Волов” АД, гр. Шумен). Операторът е представил информация от която е видно, че за производствени нужди през 2014 г. са употребени продукти на основата на органичен разтворител. При извършена проверка на място е установено, че през 2014 г. дружеството е извършило производство на бронзов лак и черен матов лак. Дейността попада в обхвата на т. 6. „Производство на смеси за покрития, лакове, мастила и лепила…” от Приложение № 1 на Наредба № 7 от 21.10.2003 г. До датата на извършената проверка в РИОСВ Шумен не е постъпвало Заявление от страна на дружеството, съответно не е издадено Удостоверение от РИОСВ Шумен по реда на чл. 30 „л” на ЗЧАВ за регистрация на инсталация извършваща дейност по приложение № 1 на Наредба № 7 от 21.10.2003 г. В тази връзка за това, че фирмата не е подала в регламентирания срок (21.12.2013 г.) Заявление по реда на чл. 30 „л”, ал. 3 от Закон за чистота на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45/1996 г.; изм.) за регистрация на инсталация извършваща дейност от Приложение № 1 на Наредба № 7, е съставен АУАН на ХЗ”П. Волов” АД. На дружеството е наложена имуществена санкция по реда на чл. 34 „м” от ЗЧАВ.

При осъществяване на контрола по Наредбата за ограничаване на емисиите на ЛОС при употреба на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти са извършени проверки на 41 обекта. Не е установено разпространението (продажбата) и употребата на продукти за нанасяне на покрития на водна основа и на основа органичен разтворител, неотговарящи на нормативните изисквания.

Във връзка с прилагане на Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой и Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове са извършени 76 проверки на 68 оператора експлоатиращи хладилни и климатични инсталации (в т.ч. и фирми извършващи сервизно обслужване). В резултат на извършения контрол на обектите с инсталации работещи с озоноразрушаващи вещества и флуорирани парникови газове, в голяма степен е постигнато съответствие с изискванията на законодателството по отношение на водената документация и правоспособността на лицата, осъществяващи поддръжка и сервизна дейност. Операторите на инсталации и лицата извършващи сервизна дейност изготвят и представят в РИОСВ годишни доклади за състоянието на хладилните и климатични инсталации. За непредставени такива за отчетен период 2014 г. са съставени АУАН на следните фирми: ЕТ“Николай Неделчев“, производствени площадки гр. В. Преслав и с. Кочово; „Астро трейд“ООД, гр. Търговище.
3. Оценка за качеството на атмосферния въздух на територията на РИОСВ – Шумен.

През 2014 г. (както и през предходните години) АИС Шумен не е регистрирала превишения на ПДК на SO2 и NO2. Същото се дължи на липсата на промишлени източници с технологични процеси формиращи замърсителите в по високи концентрации. Както и през предходните години превишенията на СДН по показател фини прахови частици (ФПЧ10), са регистрирани основно през зимния сезон. Причината са използваните през отоплителния сезон горива и горивни съоръжения в битовия сектор съчетано с определени метеорологични условия (атмосферно налягане, безветрие, инверсии). Високото пепелно съдържание във формираните отпадъчни газове при изгарянето на твърди горива (дърва и въглища) оказва основно влияние върху замърсяването на атмосферния въздух с прахови частици.

През 2014 г. АИС е регистрирала 33 превишения на средноденонощната норма (СДН - 50 mg/m3) по показател ФПЧ10. Всички са отчетени през последните четири месеца на годината. Отново отбелязваме, че от 13.12.2013 г. до 12.08.2014 г. поради повреда на анализатора за ПМ10, няма валидни средно-денонощни стойности за измерена концентрация на ФПЧ10 за същият период.

В резултат на извършване на контролната дейност през 2014 г. по отношение на източниците на емисии на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух посредством провеждания инструментален контрол и контрол въз основа на проведени СПИ, може да се направи заключение, че като цяло се е запазил броят на обектите с регистрирани превишения на регламентираните НДЕ спрямо тези от предходните години. В тази връзка отчитаме, че регистрираните превишения при горивните инсталации се дължат основно на използваното гориво (твърдо гориво – дърва, талаш, сл. люспа) и неефективната работа на пречиствателното оборудване (същото не достига ефективност за спазване на нормите за допустими емисии регламентирани с Наредба № 1).

Във връзка с режима на работа на контролираните инсталации с източници на емисии отчитаме, че се запазва тенденцията за намаляване на работните часове и като цяло на производствените мощности.

Въздействие върху качеството на атмосферния въздух на населените места оказват и формираните емисии от ДВГ на автомобилния транспорт, като най-съществено това се изразява през зимните месеци. Вследствие на понижените температури на околната среда нараства времето за достигане на устойчив – оптимален работен режим на ДВГ на автомобилите, при което се изпускат изгорели газове с по високи емисии на замърсителите (СxHx; CO; сажди). От значение е и непрекъснато нарастващия брой на МПС и съответно натоварения трафик, както и остарелия автомобилен парк.

Община Шумен прилага „Програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми за нивата на фини прахови частици ФПЧ10 в атмосферния въздух на Община Шумен” с период на действие 2009г.–2014 г. Изпълнението на мерките заложени в плана за действие към програмата е необходимо условие за намаляване съдържанието на ФПЧ10 и подобряване на КАВ. Отбелязваме, че в резултат на изпълнението на програмата не е постигнато съответствие с регламентираните норми. В тази връзка, след дадени указания от МОСВ, за което РИОСВ Шумен с писмо е уведомила Община Шумен относно необходимостта от стартиране на процедура за актуализация на онези компоненти на Програмата, както и за изготвяне на нов План за действие, в който да бъдат заложени за изпълнение мерки за достигане на нормите на ФПЧ10 за период след края на 2014 г.

Забележка: Поради необходимостта от окончателно валидиране на данните преди докладване в Европейската агенция по околна среда са възможни минимални промени в публикуваните данни. Окончателните данни се публикуват в Националния доклад за състоянието на околната среда, изготвян от ИАОС.

II.2. ВОДИ
А. Кратко описание на основните приоритети при извършване на контролната дейност през годината.
1. Основната стратегическа цел на РИОСВ по водите е :

1.1. Опазване и подобряване състоянието на водните ресурси

1.2.Осигуряване на точен мониторинг и прилагане на въведените информационни системи за състоянието на факторите на околната среда

1.3.Прилагане на силно въздействаща информираност, превенция и интегриране на обществото към опазване на околната среда и ангажиране на гражданския сектор в мониторинга. Прозрачна контролна дейност.2. Съгласно Закона за водите, Регионалната инспекция по околна среда и води в гр. Шумен, в границите на териториалния си обхват –Шуменска и Търговищка области:

2.1. Контролира обектите, формиращи отпадъчни води, включително пречиствателните станции на населените места, параметрите и изпълнението на условията и изискванията в издадените разрешителни за заустване на отпадъчни води и комплексните разрешителни, издадени по реда на Закона за опазване на околната среда;


2.2. Провежда мониторинга на отпадъчните води; 2.3. контролира аварийните изпускания на отпадъчни води;

2.4. Поддържа база данни за извършения мониторинг, включително собствен мониторинг на титулярите на издадени разрешителни, за количествените и качествените характеристики на отпадъчните води и за контрол за състоянието на отпадъчните води;

2.5. Поддържа в актуално състояние списъците на обектите, които формират емисии на приоритетни и приоритетно опасни вещества, общи и специфични замърсители.
3. Рамковата Директива за водите въвежда нов подход в управлението на водите, като въвежда екологични норми и цели за качеството, обезпечаващи структурата и функционирането на водните екосистеми.

Основните принципи при опазване на водите са:  • Недопускане заустването на непречистени отпадъчни води във водни обекти – изкуствени и естествени водоприемници, което се постига чрез:

- чрез интегрирано управление на водите в съчетание с останалите компоненти на околната среда

- осъществяване на ефективен контрол при управление на отпадъчните води и прекратяване на замърсяванията

- недопускане на нови източници на отпадъчни води да се въвеждат в експлоатация и заустват без пречиствателни съоръжения и непречистени

- провеждане политика на реконструкция на стари и неефективни пречиствателни съоръжения на предприятията, заустващи отпадъчни води с качества над определените норми

- спазване условията в разрешителните


  • Усъвършенстване и спазване институционалната система за мониторинг и контрол, гарантиращо добро състояние на отпадъчните води и повърхностните водни обекти, което се постига чрез подобряване на контролния мониторинг на обектите с отпадъчни води и повишен капацитет на екологичния статус;

  • Реализиране задълженията на РИОСВ ШУМЕН, по Плановете за управление на речните басейни – ПУРБ, като основен планов документ за интегрирано управление на водите, което се постига чрез:

- Участие на РИОСВ Шумен, при разработване, съгласуване и утвърждаване на Плановете за управление риска от наводнение – намаляване щетите от замърсяване с отпадъчни води при наводнения и високи води;

- Изпълнение на мерките с отговорност на РИОСВ Шумен;

- Подпомагане и съдействие на дейностите и процедурите по планиране, финансиране и изграждане, чрез съгласуване и съдействие реализацията на нови и реконструкция на ГПСОВ и канализационни мрежи на населените места;
Б. Общи положения

За целите на анализа на антропогенното въздействие и натиск, и определяне състоянието на водите, съгласно РДВ е приета т.нар. условна класификационна система за качеството на водите

Състоянието на повърхностните води основно е общ израз за състоянието на повърхностния воден обект, определена от неговото екологично състояние и от неговото химично състояние и водните количества. Качеството на водите най-често се определя от химичното състояние и е основната характеристика за общото състояние.

Контролираният от РИОСВ-Шумен район включва част от територии от два водосборни басейна. Това са Черноморски басейн, с управление в гр.Варна и Дунавски басейн, с център за управление - гр.Плевен.

Черноморският басейн обхваща всички повърхностни води, които се вливат в Черно море и подземните води за този район. В района на РИОСВ-Шумен попадат 2 бр. поречия от този район – р.Камчия и р.Провадийска.

В Дунавския басейн са обхванати всички повърхностни води, които се вливат в р.Дунав и подземните води на тази територия. В района на РИОСВ-Шумен от този басейн са включени 3 бр. поречия – р.Русенски Лом, р.Янтра и Добруджански реки.


В. Опазване на повърхностните водиСподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница