Закон за Българската академия на науките чл Българската академия на науките (бан) е автономна организация за научни изследвания. Тя обединява Национален център за научни изследвания и Национална академия на наукитеДата03.12.2017
Размер71.77 Kb.
#35988
ТипЗакон
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

____________________________________________________


Проект!

ЗАКОНЗа Българската академия на науките
чл.1. Българската академия на науките (БАН) е автономна организация за научни изследвания. Тя обединява Национален център за научни изследвания и Национална академия на науките.

Чл.2. (1) Българската академия на науките участва в развитието на науката в съответствие с общочовешките ценности, националните интереси и приоритети и съдействува за умножаване на духовните и материалните богатства на българския народ.

(2) Българска академия на науките:

1. извършва фундаментални и приложни изследвания и обучение на висококвалифицирани специалисти;

2. изследва историята, езика и литературата на българския народ и приносите му в световната култура;

3. разработва проекти, прогнози и дългосрочни програми за цялостното развитие на страната;

4. дава становища и оценки за проекти и програми от национално значение;

5. издава научни трудове и популяризира научните изследвания;

6. извършва стопанска и търговска дейност, свързана с провежданите от нея научни изследвания и приложението на научните резултати.Чл. 3. (1) Българската академия на науките осъществява своята дейност въз основа на законите и на устав.

(2) Българската академия на науките публикува годишни отчети за своята научна и финансова дейност.Чл. 4. (1) Националният център за научни изследвания обхваща академичните научно-изследователски институти и други академични структури, които са второстепенни разпоредители с бюджетни средства.

(2) Председателят на Националния център за научни изследвания – академик, член-кореспондент, професор или доктор на науките, се избира за срок от 4 години. Длъжността може да бъде заемана не повече от два последователни мандата.

(3) Изборът по ал.2 влиза в сила след утвърждаването му от министър-председателя на Република България. В случай на отказ се провежда повторен избор, който е окончателен.

(4) Председателят на Националния център за научни изследвания: 1. представлява БАН в страната и в чужбина;

 2. участвува в заседанията на Министерския съвет със съвещателен глас;

 3. получава заплата на министър.

Чл. 5. (1) Националната академия на науките избира академици, член-кореспонденти и чуждестранни членове в областта на науката, културата и изкуството. Изборът се извършва от академиците по ред, начин и условия, определени от устава на Българската академия на науките.

(2) Броят на академиците не може да надвишава 80 души, а член-кореспондентите 120.

(3) Председателят на Националната академия на науките се избира от академиците и член-кореспондентите по ред и начин, определен в устава на Българската академия на науките.

(4) Председателят на Националната академия на науките е почетна длъжност и не получава трудово възнаграждение.Чл. 6. Уставът на Българската академия на науките урежда:

 1. устройството и функциите на Националната академия на науките;

 2. устройството и управлението на Националния център за научни изследвания;

 3. други въпроси, свързани с предмета на дейността на академията.

Чл. 7. Органи за ръководството и управлението в Българската академия на науките са:

 1. Съвет на настоятелите;

 2. Общо събрание;

 3. Управителен съвет.

Чл. 8. (1) Съветът на настоятелите подпомага Българската академия на науките в нейното управление и осъществяването на научните изследвания.

(2) Председателят на Националната академия на науките е председател на Съвет на настоятелите.

(3) В Съвета на настоятелите влизат четирима министри, предложени от министър-председателя, свързани с науката, висшето образование, иновациите, икономиката и околната среда и председателят и заместник-председателите на Националния център. Решенията в съвета се взимат с квалифицирано мнозинство.

(4) Към Съвета на настоятелите могат да се присъединяват ректори на университети и висши училища в България, дарители, личности с активна обществена позиция, представители на професионални организации и държавни институции, предложени от Председателя на Съвет на настоятелството. Те участвуват със съвещателен глас.

(5) Броят на членовете на Съвета на настоятелите, заедно с членовете по ал. 4 не може да надвишава 21 души.

Чл. 9. (1) Орган за ръководство и управление на Българската академия на науките е Общото събрание.

(2) Председателят на Националния център за научни изследвания е председател на Общото събрание.

(3) Членовете на Общото събрание са учени на основна работа в Националния център, избрани от научно-изследователските институти.

Чл. 10. Общото събрание:


 1. приема предложения за изменение и допълнение на Устава на Българската академия на науките и го представя за утвърждаване на Съвета на настоятелите;

 2. съгласувано със Съвета на настоятелите, избира председател на Националния център за научни изследвания, който се предлага на министър-председателя за утвърждаване;

 3. избира за срок от 4 години Управителен съвет, който се състои от председателя, заместник-председателите, главния научен секретар и научните секретари на основните направления в Националния център за научни изследвания.

Чл. 11. (1) Научноизследователските институти и другите академични звена на Националния център за научни изследвания извършват фундаментални и приложни научни изследвания, подготовка на учени и приложна и технологична дейност.

(2) Директорите на институтите и другите академични звена са избират по ред, начин и условия, определени от устава на Българската академия на науките.

(3) Институтите взимат стратегическите решения за своето развитие на общи събрание от своите хабилитирани учени. Техните решения се утвърждават от Общото събрание и Съвета на настоятелите.

Чл. 12. (1) Академиците и член-кореспондентите:


 1. имат право да работят до 70-годишна възраст;

 2. получават пожизнено месечно възнаграждение в размер, определен от Министерския съвет.

(2) Професорите, доцентите и докторите на науките имат право да работят до 65-годишна възраст. С решение на научния съвет могат да удължават трудовите си правоотношения до три години след посочената възраст, по ред и условия,определени от Управителния съвет.

Чл. 13. Българската академия на науките и нейните звена установяват и развиват връзки и сътрудничество с академии, висши училища и други организации от страната и чужбина.

Чл. 14. (1) Имуществото на Българската академия на науките и на институтите, както и другите академични звена включва право на собственост и други вещни права, вземания, ценни нижа, патенти, дарения, дялово участие в стопанските организации и сдружения и други права и задължения.

(2) Народното събрание предоставя в собственост на Българската академия на науките стопанисваните от нея държавни терени и сгради, изготвен съвместно от Народното събрание и Българската академия на науките. Останалата собственост се инвентаризира годишно от Българската академия на науките и се предоставя за информация в Народното събрание.

(3) Разпореждането с имуществото може да се извършва само в интерес на Академията и с решение на Общото събрание, утвърдено от Съвета на настоятелите.

(4) Министър на финансите осъществява контрол по начина и по реда на стопанисване и разпореждане върху предоставено от държавата в собственост на Българската академия на науките имущество чрез главния секретар по финансовите въпроси

Чл. 15. (1) Бюджетът на Българската академия на науките се формира от:


 1. субсидия от държавния бюджет;

 2. приходи от сключени договори по проекти;

 3. приходи от реализация на интелектуални продукти;

 4. приходи от наеми;

 5. постъпления от дарения.

(2) Бюджетът се приема от Общото събрание и Съветът на настоятелите, по ред установен в устава й.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Отменя се Законът за Българската академия на науките (Обн., ДВ, бр.85 от 15.10.1991 г., бр. 90 от 22.10.1993 г., изм. И доп., бр. 123 от 22.12.1997 г., в сила от 1.01.1998 г., изм., бр. 41 от 22.05.2007 г.)

§ 2. В едномесечен срок от датата на влизане на закона в сила, академиците и член-кореспондентите избират временен председател на Националната академия на науките.

§ 3. В двумесечен срок от датата на влизане на закона в сила, въз основа на процедурите, предвидени в Устава на БАН, се формира Общото събрание, което избира свое временно ръководство

§ 4. В срок до два месеца след утвърждаване на председателя на Националния център за научни изследвания, Общото събрание приема необходимите изменения и допълнения в устава на БАН.

§ 5. В срок от пет месеца след влизането на този закон в сила се представя в Народното събрание списък с нейното имущество.

§ 6. Изпълнението на тази закон се възлага на председателя на Националния център за научни изследвания, а до утвърждаването му в съответствие с чл. 4, ал.2 и 3 на заварения председател на Българската академия на науките.

София, 8. 12. 2010 г.
Народни представители:
Веселин Методиев
Ваньо Шарков

Мотиви

Причините, които налагат приемане на нов Закон за БАН са настъпилите промени през последните 20 години в областта на научните изследвания в България, като член на ЕС и по-специално настъпилите промени и натрупания опит в управлението и във взаимоотношенията с държавата и обществото на една национална научна институция, която обединява национален център за научни изследвания и национална академия на науките, като се вземат предвид както преимуществата, така и недостатъците на сега съществуващата законова уредба.

Цел на законопроекта е да обезпечи тясната връзка между Българската академия на науките, държавните институции, обществото, индустриалния бизнес и образователните институции при запазване автономията на Академията, като същевременно се осигури необходимата публичност при оптимално управление на финансовия ресурс и на имуществото на Академията и се създадат условия за намаляване на администрирането и административния апарат, както в Академията, така и в отговарящите за научната дейност правителствени структури.

София, 8. 12. 2010 г.


Народни представители:
Веселин Методиев
Ваньо Шарков
Каталог: bills
bills -> Република българия четиридесет и първо народно събрание проект! З а к о н за
bills -> Уважаема госпожо председател
bills -> Закон за изменение на Закона за Министерството на вътрешните работи
bills -> Народно събрание проект з а к о н
bills -> Закон за изменение и допълнение на закона за специалните разузнавателни средства
bills -> До г-жа цецка цачева председател на 43-то народно събрание
bills -> Проект! Република българия четиридесет и първо народно събрание
bills -> Доклад за дейността на бан, академичните институти и другите самостоятелни звена, който съдържа отчет за
bills -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я народно събрание
bills -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я народно събрание


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница