Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2016 Г. Чл. (1) Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2016 гДата23.07.2016
Размер149.82 Kb.
ТипЗакон
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2016 Г.
Чл. 9. (1) Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2016 г.:

1. минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение № 1;

2. минимални месечни размери на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица съобразно облагаемия им доход за 2014 г. като самоосигуряващи се лица:

а) до 5400 лв. - 420 лв.;

б) от 5400,01 лв. до 6500 лв. - 450 лв.;

в) от 6500,01 лв. до 7500 лв. - 500 лв.;

г) над 7500 лв. - 550 лв.;

3. минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители - 300 лв.;

4. максимален месечен размер на осигурителния доход - 2600 лв.

(2) Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, които не са упражнявали дейност през 2014 г., както и за започналите дейност през 2015 и 2016 г. е 420 лв.

(3) За лицата извън посочените в чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване, за които осигурителният доход за социално и/или здравно осигуряване е обвързан с минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, се взема предвид доходът по ал. 1, т. 2, буква "а".

Чл. 10. Определя се следният минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване за 2016 г.:

1. от 1 януари до 30 юни - 157, 44 лв.;

2. от 1 юли до 31 декември - 161,38 лв.

Чл. 11. Определя се дневен минимален размер на обезщетението за безработица за 2016 г. - 7,20 лв.

Чл. 12. Определя се размер на паричното обезщетение за отглеждане на малко дете по чл. 53, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване за 2016 г. - 340 лв.

Чл. 13. Определя се размер на еднократната помощ по чл. 13г от Кодекса за социално осигуряване при смърт на осигурено лице за 2016 г. - 540 лв.

Чл. 14. Определя се размерът на осигурителната вноска за фонд "Трудова злополука и професионална болест" по групи основни икономически дейности за 2016 г. съгласно приложение № 2.

Чл. 15. (1) За 2016 г. не се внасят вноски за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите".

(2) Определя се максимален размер на гарантираните вземания по чл. 22, ал. 2 и чл. 23, ал. 2 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя за 2016 г. - 1200 лв.

(3) Определя се за приход в бюджета на Националния осигурителен институт 1,5 на сто от приходите на фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" - за дейностите по чл. 13 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.

(4) Приема бюджета на фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" съгласно приложение № 3.

Чл. 16. Приема бюджета на Учителския пенсионен фонд за 2016 г. съгласно приложение № 4.

Изменения и допълнения в Кодекса за социално осигуряване в сила от 15 август 2015 г.

В Държавен вестник, бр. 61 от 2015 г. е публикуват Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване. В най-общи линии измененията и допълненията касаят както краткосрочното осигуряване така и правата за придобиване на пенсии от осигурените лица. Голяма част от допълненията се отнасят до възможността на осигурените лица да правят избор между това дали да се осигуряват едновременно във фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и във фонд “Пенсии” на държавното обществено осигуряване или да са осигурени само във фонд “Пенсии”. Част от разпоредбите в Кодекса за социално осигуряване ще бъдат в сила от 1 януари 2016 г. В настоящия материал ще бъдат разгледани измененията и допълненията в краткосрочното осигуряване, които влизат в сила от 15 август 2015 г.

В Кодекса за социално осигуряване е създадена част “Избор за промяна на осигуряване от допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд във фонд “Пенсии” и във фонд “Пенсии за лицата по чл. 69”.

Фонд “Пенсии за лицата по чл. 69” се създава като фонд на държавното обществено осигуряване от 1 януари 2016 г. В него ще се набиран осигурителните вноски за лицата, които се пенсионират на основание чл. 69 от Кодекса за социално осигуряване. Право на пенсия по условията на тази разпоредба придобиват следните лица: военнослужещи, резервисти на активна служба по Закона за резерва на въоръжените сили на Република България; държавни служители по Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за специалните разузнавателни средства и по Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, държавни служители по чл. 11 от Закона за пощенските услуги, държавни служители, осъществяващи дейността по охрана на съдебната власт по чл. 391 от Закона за съдебната власт, следователи и младши следователи; държавни служители по Закона за Държавна агенция "Национална сигурност"; лицата по ал. 1, 2 и 3, прослужили 15 години на длъжности от летателния състав, парашутисти, екипажи на подводните съдове и водолазния състав; служители в Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" на Министерството на вътрешните работи, изпълняващи някои от дейностите по чл. 17, ал. 2, т. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи; служители на длъжност "водолаз" в Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" на Министерството на вътрешните работи.

На основание новият чл. 4б, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, осигурените в универсален пенсионен фонд лица имат право да изберат да променят осигуряването си от универсален пенсионен фонд във фонд "Пенсии", съответно във фонд "Пенсии за лицата по чл. 69", с увеличена осигурителна вноска в размера на осигурителната вноска за универсален пенсионен фонд не по-късно от 5 години преди възрастта по чл. 68, ал. 1 и ако не им е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст.”

Допълнителното задължително пенсионно осигуряване се осъществява въз

основа на принципа на задължителност на участието с изключение на лицата, осигуряващи се по реда на чл. 4б, ал. 1 и/или чл. 4в, ал. 1 във фонд "Пенсии" ( Чл. 125, ал. 1 от КСО).

Както и до сега, допълнителното задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд се осъществява въз основа на сключен договор на осигуреното лице с пенсионноосигурително дружество или въз основа на служебно разпределение при условията на чл. 137, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване. Осигурително правоотношение с пенсионноосигурителното дружество възниква от датата на сключване на осигурителен договор или от датата на служебното разпределение във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване. В универсален пенсионен фонд могат да се осигуряват лицата родени след 31 декември 1959 г. Осигурените лица участват в универсален пенсионен фонд чрез индивидуално заявление до пенсионноосигурителното дружество, подадено в срок до три месеца от първоначалното възникване на задължение за осигуряване. Индивидуално заявление до пенсионноосигурително дружество се подава и от лицата по чл. 124а, ал. 1 от КСО. За лицата, които не са избрали универсален пенсионен фонд в посоченият срок, се извършва служебно разпределение по регистрираните универсални фондове по начин и по ред, определени от Националната агенция за приходите и от Комисията за финансов надзор.

От казаното до тук става ясно, че при първоначално започване на работа лицата родени след 31 декември 1959 г.. задължително трябва да изберат универсален пенсионен фонд, в който да се осигуряват. В случай, че не направят това те биват служебно разпределени в такъв фонд. Служебното разпределение се осъществява от Националната агенция за приходите. Едва след като осигуреното лице избере универсален пенсионен фонд , в който да се осигурява то може да промени желанието си и да заяви, че желае вноските му да се внасят само във фонд “Пенсии” на държавното обществено осигуряване.

Законодателят не е определил срок, в който осигурените лица да заяват първоначално желанието си за промяна на осигуряването си т. е. осигурените в универсален пенсионен фонд могат по всяко време да пожелаят да променян това и да се осигуряват само във фонд “Пенсии”.

Законодателят е предвидил, че лицата, които са се отказали от осигуряване в универсален пенсионен фонд и вноските им се внасят само във фонд “Пенсии”, да могат да възобновят осигуряването си отново в универсален пенсионен фонд. Нормативното основание за това е новосъздаденият чл. 124а от кодекса за социално осигуряване.

Съгласно посочената разпоредба, лицата по чл. 4б, ал. 1 от КСО,които са избрали да променят осигуряването си от универсален пенсионен фонд във фонд

"Пенсии", съответно във фонд "Пенсии за лицата по чл. 69", могат да изберат да възобновят осигуряването си в универсален пенсионен фонд не по-късно от 5 години преди възрастта по чл. 68, ал. 1 и ако не им е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст.

През 2015 г. възрастта, на която се придобива право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал.1 от Кодекса за социално осигуряване е 60 г. и 8 месеца за жените и 63 г. и 8 месеца за мъжете. Другото условие, за промяна на осигуряването от универсален пенсионен фонд във фонд "Пенсии" е лицата да не получаван пенсии за осигурителен стаж и възраст, отпуснати на някое друго основание от Кодекса за социално осигуряване.

Изборът на осигуряване от универсален пенсионен фонд във фонд "Пенсии" на лицата, които към 1 януари 2016 г. им остават по-малко от 5 години е уреден в ал. 2 на §51 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗИД на КСО. Те могат еднократно да упражнят това свое право в срок до 31 декември 2016 г.

Възобновяване на осигуряването в универсален пенсионен фонд може да се направи след изтичане на една година от избора на осигуряване във фонд “Пенсии” (чл. 124а, ал. 2 от КСО). Осигуряването възниква от първо число на месеца, следващ месеца на избора. Изборът на осигуряване, редът и начинът за събиране и разпределение на увеличената осигурителна вноска се уреждат с наредбата по чл. 179, ал. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Нов избор на осигуряване във фонд “Пенсии” след възобновяване на осигуряването в универсален пенсионен фонд може да се направи след изтичане на една година от възобновяването. Нормативното основание за това е ал. 2, на чл. 4б от Кодекса за социално осигуряване. Осигуряването на лицата във фонд “Пенсии” възниква от първо число на месеца, следващ месеца на избора.

На основание новосъздадената ал. 10 на чл. 6 от Кодекса за социално осигуряване, за лицата по чл. 4б, ал. 1, които са избрали да променят осигуряването си от универсален пенсионен фонд във фонд "Пенсии", съответно във фонд "Пенсии за лицата по чл. 69", увеличената осигурителна вноска във фонд "Пенсии", съответно във фонд "Пенсии за лицата по чл. 69", е с размера на вноската по чл. 157, ал. 1, т. 1; вноската се разпределя между осигурителя и осигуреното лице в размерите по чл. 157, ал. 3.

Това означава, че размерът на осигурителната вноска за фонд “Пенсии” на държавното обществено осигуряване за лицата родени след 31 декември 1959 г., избрали да се осигуряват само за този фонд е този, който е определен за родените след тази дата и е следният:  • 7,9 на сто плюс 2,2 на сто за сметка на осигуреното лице;

  • 9,9 на сто плюс 2,8 на сто за сметка на осигурителя.

Изцяло за сметка на осигурителя са посочените осигурителни вноски когато това е предвидено в отделен закон или в Кодекса за социално осигуряване.

За морските лица, направили избор по чл. 4б, ал. 1, увеличената осигурителна вноска във фонд "Пенсии" е с размера на вноската по чл. 157, ал. 1, т. 1.

Промяната в размера на осигурителните вноски за фонд “Пенсии” на държавното обществено осигуряване за лицата, които са направили избор на осигуряване от универсален пенсионен фонд във фонд "Пенсии" не променя начина на попълване на данните в декларация образец № 1 “Данни за осигуреното лице” подавана по реда на Наредба № Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица както и от самоосигуряващите се лица. Размерът на осигурителната вноска за фондовете на държавното обществено осигуряване се попълва в т. 22 “За фондовете на ДОО без ТЗПБ, върху сумата в т. 21” от декларация образец № 1, поотделно за осигурителя и осигуреното лице, когато е предвидено тези вноски да се разпределят между тях. За осигурените, за които такова разпределение не е предвидено целият размер на вноската се попълва за сметка на осигурителя. Аналогично е и попълването на т. 26 от декларацията. След промяната в Кодекса за социално осигуряване наименованието на тази точка също е променено и тя се нарича “За универсален пенсионен фонд или за фонд “Пенсии” в размера за универсален пенсионен фонд върху сумите в т. 19 и 21”. Тук се попълва размерът на вноската съгласно КСО за сметка на осигурителя и/или за сметка на осигуреното лице за универсален пенсионен фонд или за лицата по чл. 4б от КСО за фонд “Пенсии” с увеличената осигурителна вноска в размера на вноската за универсален пенсионен фонд. Посоченото до тук означава, че независомо от избора на осигуреното лице в кой фонд да се осигурява вноската в размера за универсален пенсионен фонд продължава да се попълва в тази точка за всички родени след 31 декември 1959 г.

Не се променя и начина на внасяне на осигурителните вноски за допълнителното задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд. Без значение дали лицето се осигурява или не в утиверсален пенсионен фонд, осигурителните вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване продължават да се внасят по разкритите за целта сметки на съответната дирекция на Националната агенция за приходите. Редът за разпределението на осигурителните вноски ще бъде уреден в Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и обмен на информация. С тази наредба се регламентира и:

- редът и начинът за избор за промяна на осигуряване по чл. 4б, ал. 1 от

Кодекса за социално осигуряване;

- редът за внасяне и разпределяне на увеличената осигурителна вноска за фонд „Пенсии“, и фонд „Пенсии за лицата по чл. 69 от КСО“ на държавното обществено осигуряване в размера на вноската за универсален пенсионен фонд за лицата, направили избор по чл. 4б, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО);

- редът и начинът за избор за промяна на осигуряване по чл. 4в, ал. 1 от КСО;

- редът за внасяне и разпределяне на увеличената осигурителна вноска за фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване в размера на съответната вноска за професионален пенсионен фонд за лицата, направили избор по чл. 4в, ал. 1 от КСО;

- редът за прехвърляне на натрупаните средства по индивидуалните партиди в универсален пенсионен фонд на лицата, направили избор по чл. 4б, ал. 1 от КСО, в Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система;

- редът за прехвърляне на средствата от Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система в избран универсален пенсионен фонд, когато осигурено лице е направило промяна на осигуряването си на основание чл. 124,ал. 1 от КСО;

-редът за прехвърляне на натрупаните средства по индивидуалните партиди в професионален пенсионен фонд на лицата, направили избор по чл. 4в, ал. 1 от КСО във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване.

Какво се случва със средствата на осигурените лица натрупани по техните партиди в избрания универсален пенсионен фонд?

Отговор на този въпрос се съдържа в новите алинеи на чл. 129 от КСО. На основание ал. 12 от тази разпоредба, при промяна на осигуряването от универсален пенсионен фонд във фонд "Пенсии", съответно във фонд "Пенсии за лицата по чл. 69", натрупаните средства в индивидуалната партида на осигурените лица постъпват в Държавния фонд за гарантиране устойчивостта на държавната пенсионна система.

Натрупаните средства в индивидуалната партида на осигурените лица се превеждат от съответния универсален пенсионен фонд по сметка на Националната агенция за приходите в 6-месечен срок от възникване на осигуряването във фонд "Пенсии", съответно във фонд "Пенсии за лицата по чл. 69".

Обратно при промяна на осигуряването от фонд "Пенсии", съответно от фонд "Пенсии за лицата по чл. 69", в универсален пенсионен фонд, ако за лицето има преведени средства в Държавния фонд за гарантиране устойчивостта на държавната пенсионна система, те се прехвърлят по индивидуалната му партида в избрания от него универсален пенсионен фонд.

При отпускане на пенсия на лице, осигурено само в държавното обществено осигуряване, за което са прехвърлени средства в Държавния фонд за гарантиране устойчивостта на държавната пенсионна система , същите се прехвърлят във фонд "Пенсии", съответно във фонд "Пенсии за лицата по чл. 69", на държавното обществено осигуряване.

Министърът на финансите определя реда и начина за извършването и отчитането на операции по сметки на Националната агенция за приходите, централния бюджет, Държавния фонд за гарантиране устойчивостта на държавната пенсионна система и бюджета на държавното обществено осигуряване.

Какви са особеностите при определянето на размера на пенсиите на лицата избрали да се осигуряват само във фонд “Пенсии” и на тези които са се осигурявали едновременно във фонд “Пенсии” и в универсален пенсионен фонд.

В чл. 70 от Кодекса за социално осигуряване са създадени нови ал. 7 и 8, които регламентират определянето на размера на пенсията в случаите, в които осигурените лица са избрали да се осигуряват само във фонд “Пенсии” и в случаите в които са се осигурявали едновременно във фонд “Пенсии” и в универсален пенсионен фонд.

Индивидуалният коефициент, който участва във формулата за изчисляване на пенсиите на осигурените лица, се намалява на базата на съотношението между размерите на осигурителните вноски за универсален пенсионен фонд и за фонд “Пенсии” за трета категория труд за лицата родени преди 1 януари 1960 г., за периодите през които те са се осигурявали в универсален пенсионен фонд.

Индивидуалният коефициент не се намалява за периодите, за които натрупаните средства по индивидуалната партида на лицата в универсален пенсионен фонд са прехвърлени в Държавния фонд за гарантиране устойчивостта на държавната пенсионна система.

Параграф 51 от Закона за изменение и допълнение на кодекса за социално осигуряване дава възможност на лицата, на които пенсията от държавното обществено осигуряване е отпусната в намален размер, поради обстоятелството, че са осигурявани в универсален пенсионен фонд да поискат преизчисляването й. Съгласно ал. 1 от посочената норма, лицата, на които е отпусната пенсия от държавното обществено осигуряване с начална дата до 31 декември 2015 г. и с намален индивидуален коефициент съгласно отменената ал. 3 на чл. 127 от КСО, могат да поискат преизчисляването й, ако в срок до 31 декември 2016 г. изберат да прехвърлят средствата от индивидуалните си партиди в универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване. Натрупаните средства в индивидуалната партида на осигуреното лице се превеждат от съответния универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“, съответно във фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ на държавното обществено осигуряване, в тримесечен срок от датата на избора. В този случай пенсията се преизчислява от първо число на месеца, следващ този, през който е направен изборът. Осигурителните вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване след преизчисляването на пенсията се превеждат във фонд „Пенсии“, в случаите, в които лицето продължава да работи след пенсионирането си.

За целта е необходимо в съответното териториално поделение на НОИ, да се подадат две заявления. Със заявлението обр. УП-22 пенсионираното лице заявява желанието си да се въползва от възможността дадена му с §51 от ЗИД на КСО за преизчисляване на пенсията му, а със заявлението обр. УП-22.1 декларира, че желае средствата от индивидуалната им партида в универсален пенсионен фонд да бъдат прехвърлени във фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване.

Заявлението на лицата за преизчисление на отпуснатата пенсия, заедно със заявлението за избора средствата от индивидуалната им партида в универсален пенсионен фонд да бъдат прехвърлени във фонд „Пенсии” на ДОО, се подават до териториалното поделение на НОИ, което изплаща пенсията. Заявленията се подават лично или от упълномощено лице с нотариално заверено изрично пълномощно. Новите образци на заявления са публикувани в интернет страницата на НОИ в рубрика „За потребителя“/„Формуляри“/„Формуляри и образци за пенсии“.

Правата, които получават лицата осигурени във фонд “Пенсии” на държавното обществено осигуряване и тези, които те имат като осигурени в универсален пенсионен фонд са различни.

На основание чл. 13 от Кодекса за социално осигуряване, осигурените за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт имат право на:

1. пенсия за инвалидност поради общо заболяване;

2. пенсия за осигурителен стаж и възраст;

3. парични помощи за помощно-технически средства, свързани с увреждането.

При смърт на осигуреното лице съпругът (съпругата), децата и родителите имат право на еднократна помощ и на наследствена пенсия.

Размерът на еднократната помощ при смърт на осигурено лице се определя ежегодно със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. През 2015 г. тази помощ е 540 лв.

Пенсията от допълнителното пенсионно осигуряване се определя на основата на натрупаната сума в индивидуалната партида от направените вноски и доходите от тяхното инвестиране, намалена с таксите и удръжките, предвидени в Кодекса за социално осигуряване, и в зависимост от продължителността на живота след пенсиониране в съответствие с утвърдените биометрични таблици. Когато размерът на пенсията е до 20 на сто от социалната пенсия за старост, сумата се изплаща на пенсионера наведнъж или разсрочено при придобиване на правото

Съгласно чл. 139, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, осигуряването в универсален пенсионен фонд дава право на:

1. допълнителна пожизнена пенсия за старост след придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по част първа;

2. еднократно изплащане до 50 на сто от средствата, натрупани по индивидуалната партида, при трайно намалена работоспособност над 89,99 на сто;

3. еднократно или разсрочено изплащане на суми на наследниците на починало осигурено лице и на пенсионер при условията и по реда на този дял (Дял втори от КСО).

Лицата родени след 31 декември 1959 г., които се осигуряват едновременно във фонд “Пенсии” на държавното обществено осигуряване и във универсален пенсионен фонд получават пенсия от държавното обществено осигуряване, намалена по реда на чл. 70 от КСО и допълнителна пенсия от универсалния пенсионен фонд, в който са осигурявани.

Друга разпоредба, която е допълнена със Закона за изменение и допълнение на КСО е ал. 6 на чл. 9 от кодекса. С тази разпоредба се регламентира правото на определен кръг лица да придобиват осигурителен стаж, за времето, през което са се грижили за лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над 90 на сто. Съгласно посочената норма, за осигурителен стаж при пенсиониране се зачита времето, през което са полагани грижи за лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над 90 на сто, които постоянно се нуждаят от чужда помощ, от техните съпруг (съпруга), родител (осиновител) или един от родителите на майката или бащата на лицето с увреждане. Осигурителен стаж се зачита, при условие че за това време лицата не са били осигурени или не са получавали пенсия. При пенсиониране за периода, който се зачита за осигурителен стаж, се внасят осигурителни вноски в размера за фонд "Пенсии" върху минималната работна заплата към датата на отпускането на пенсия, които са за сметка на държавния бюджет.

Считоно от 15 август 2015 г. в кръга на лицата имащи права по чл. 9, ал. 6 от Кодекса за социално осигуряване са включени един от родителите на майката или бащата на лицето с увреждане т. е. на неговите баба или дядо.Вержиния Заркова
Каталог: wp-content -> uploads -> dokumenti
uploads -> Цдг №3 „Пролет Списък на приетите деца
uploads -> За приемане чрез централизирано класиране на децата в общинскиte детски ясли, целодневни детски градини и обединени детски заведения на територията на община пловдив раздел І – Основни положения
uploads -> Българска федерация по тенис на маса „В”-1” рг мъже – Югоизточна България мъже временно класиране
uploads -> Временно класиране „В”-1” рг мъже – Югоизточна България
dokumenti -> Основно училище „петко рачев славейков”
dokumenti -> Утвърждавам: директор: таня петрова


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница