Закон за бюджета. В системата на Министерство на здравеопазването функционират 113 броя самостоятелни здравни и лечебни заведения, както и административни структури юридически лица на бюджетна издръжкаДата12.12.2017
Размер45.27 Kb.
ТипЗакон
  Навигация по данной странице:
 • ДОКЛАД

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТОПл. ”Св. Неделя № 5, София 1000 mail@mh.government.bg

тел.: (+359 2) 9301 152 www.mh.government.bg

факс:(+359 2) 981 1833ДО

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДОКЛАД
от д-р Петър Москов - министър на здравеопазванетоОтносно: проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Постановление № 256 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването (обн., ДВ, бр.88 от 2009 г., изм. и доп., бр.98 от 2009 г., бр. 27 и 64 от 2010 г., бр. 2, 5, 15, 38, 41 и 59 от 2011 г., бр. 101 103 от 2012 г., бр. 30 и 67 от 2013 г., бр. 24,81 и 84 от 2014 г. и бр. 27 от 2015 г.)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР - ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
На основание чл. 31, ал. 1 и 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, внасям за разглеждане проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Постановление № 256 на Министерския съвет от 2009г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването.

В изпълнение на Постановление № 8 на Министерския съвет от 16.01.2015 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2015 г., първостепенните разпоредители с бюджет по чл.4 – 47 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г., следва да разработят мерки за оптимизиране на разходите за персонал до размера им, утвърден с годишния закон за бюджета.

В системата на Министерство на здравеопазването функционират 113 броя самостоятелни здравни и лечебни заведения, както и административни структури – юридически лица на бюджетна издръжка:


 • 28 Центрове по спешна медицинска помощ (ЦСМП);

 • 28 Регионални здравни инспекции (РЗИ );

 • 5 Национални центрове;

 • 29 Домове за медико-социални грижи за деца в неравностойно социално положение (ДМСГД);

 • 12 лечебни заведения за психиатрична помощ (ДПБ);

 • 4 центъра по хемотрансфузиология (РЦТХ);

 • Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ);

 • Изпълнителна агенция по трансплантация (ИАТ);

 • Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК);

 • Център „Фонд за лечение на деца(ЦФЛД);

 • Център за асистирана репродукция (ЦАР);

 • Изпълнителна агенция „Медицински одит (ИАМО);

 • Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти (НЦЦРЛП).

От 2010 г. до настоящия момент в Министерството на здравеопазването са предприети редица структурни промени, в резултат, на които за 4 години числеността в системата на МЗ е намалена с 1 755 в т.ч. 1 662 щ.бр. във второстепенните разпоредители с бюджет и 93 щ.бр. в централната администрация на МЗ. Закрит е Център "Фонд за трансплантация", обединени са Регионалните центрове по здравеопазване и Регионалните инспекции по опазване и контрол на общественото здраве, като са създадени Регионални здравни инспекции, Националният център по здравна информация и Националния център по обществено здраве се преобразуват чрез сливане в Национален център по обществено здраве и анализи, закрит е Националния медицински координационен център. В процеса на деинституционализацията на Домовете за медико-социални грижи за деца (ДМСГД) са закрити домовете в Тетевен, Златица, Широка лъка и Кюстендил. Преструктурирани и закрити са вътрешни звена в централната администрация на МЗ.

Независимо от извършеното преструктуриране през годините, Министерство на здравеопазването отново предприема мерки за оптимизиране на разходите за персонал до размера им, утвърден със Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г.

В чл. 15 от ЗДБРБ за 2015 г. общо разходите за персонал на Министерство на здравеопазването са утвърдени в размер на 177 481,2 хил.лева, като утвърдените разходи за персонал без центровете за спешна медицинска помощ, държавните психиатрични болници и центровете за трансфузионна хематология са в размер на 59 776,4 хил.лв.

С цел повишаване качеството на работа на държавната администрация, подобряване ефективността и ефикасността на публичните разходи, предлагаме да бъде извършена промяна в Постановление №256 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването, като числеността на регионалните здравни инспекции се промени от 2877 на 2502 щатни бройки, с което се намалява числеността им с 375 щатни бройки.

С предложеният проект се изпълнява политиката на правителството за повишаване на ефективността на публичните разходи и спазване на съответните разходни тавани посочени в чл. 15 от Закона за държавния бюджет за 2015 г.

Проектът не е свързан с въвеждане на изисквания на европейското право, поради което не се налага изготвяне на справка за съответствие с него.

Приложеният проект на постановление няма да окаже въздействие върху държавния бюджет, съобразно чл. 79, ал. 1 от Постановление №8 на Министерския съвет от 16.01.2015 г., за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2015 г.

Проектът на постановление е обявен за публично обсъждане на Интернет страницата на Министерството на здравеопазването.УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР - ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
Предвид гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 1 и 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам Министерският съвет да приеме представения проект на Постановление за изменение на Постановление № 256 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването.


Д – Р ПЕТЪР МОСКОВ,

МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Съгласували:

зам. – министър: д-р В. Шарков

главен държавен здравен инспектор: д-р А. Кунчев

директор на дирекция „МД“: д-р И. Георгиева

и.д. директор на дирекция „ДЗК“: д-р Т. Тодорова – Маркова

и.д. директор на дирекция „ППЗПБ“: д-р Р. Филипова

директор на дирекция „ФСДУП“: М. Беломорова


Изготвили:

Венера Каменова

Н-к отдел „Бюджет и счетоводство”

Галя СтаматоваДържавен експертКаталог: media -> filer public -> 2015
2015 -> Наредба за изменение и допълнение на наредба №36 от 2005 Г. За изискванията към козметичните продукти
2015 -> М и н и с т е р с т в о н а з д р а в е о п а з в а н е т о н а р е д б а
2015 -> Наредба №25 от 10 ноември 2008 Г. За условията и реда за пускане в действие на медицински изделия без наличие на условията по чл. 8 От закона за медицинските изделия
2015 -> Наредба №1 от 10 октомври 2007 Г. За проучване, ползване и опазване на подземните води
2015 -> Наредба №9 от 12 февруари 2010 Г. За максимално допустимите стойности на вибрациите в жилищни помещения
2015 -> Име на проекта Паралелка/Клас
2015 -> Наредба №39 от 13 септември 2007 Г. За принципите и изискванията за добрата дистрибуторска практика
2015 -> Наредба №38 от 13 септември 2007 Г. За изискванията към данните върху опаковките и в листовките на лекарствените продукти
2015 -> Наредба №26 от 14 юни 2007 г за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница