Закон за чистотата на атмосферния въздух (зчав) извършват контрол за спазване нормите за допустими емисии съгласно методикаДата22.07.2016
Размер343.61 Kb.
#1065
ТипЗакон
НАРЕДБА № 16 от 12.08.1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини

Обн. - ДВ, бр. 75 от 24.08.1999 г., в сила от 25.05.2000 г.; изм. и доп, бр. 9 от 29.01.2008 г., в сила от 29.01.2008 г.; изм. и доп., бр. 33 от 27.04.2012 г., в сила от 27.04.2012 г.; изм. и доп., бр. 14 от 18.02.2014 г., в сила от 18.02.2014 г.Издадена от министъра на околната среда и водите, министъра на промишлеността, министъра на транспорта, министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на здравеопазването

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (Доп. - ДВ, бр. 33 от 2012 г., в сила от 27.04.2012 г.; изм., бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) С тази наредба се определят:

1. нормите за допустими емисии на летливи органични съединения (ЛОС), изпускани в атмосферния въздух от инсталации и съоръжения за съхранение и товарене или разтоварване на бензини, включително при технологични операции, свързани с товарене или разтоварване на подвижни цистерни за превоз на бензини между терминалите или между терминалите и бензиностанциите, и се предвиждат мерки за намаляване на количеството бензинови пари, изпускани в атмосферния въздух по време на зареждането на моторните превозни средства на бензиностанциите;

2. редът и методите за извършване на контрола върху ефективността на системите, съответстващи на Етап II на улавянето на бензиновите пари (УБП);

3. редът, начинът и изискванията за оправомощаване на лица за проверка на ефективността на улавяне на бензинови пари при експлоатация на системите, съответстващи на Етап II на УБП.

Чл. 2. (Доп. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) Органите по чл. 19 от Закон за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) извършват контрол за спазване нормите за допустими емисии съгласно методика.

(2) Методиката за определяне емисиите на ЛОС при съхранение, товарене и разтоварване на бензини се утвърждава от министъра на околната среда и водите съгласувано с министъра на икономиката и енергетиката, министъра на инвестиционното проектиране и министъра на здравеопазването.

Глава втора

ИНСТАЛАЦИИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ В ТЕРМИНАЛИТЕ

Чл. 3. (1) Инсталациите за съхранение на бензини в терминалите се проектират, оборудват и експлоатират по начин, който осигурява изпълнението на техническите изисквания, посочени в приложение № 1.

(2) Общите годишни емисии на ЛОС, получени в резултат на съхранение и товарене или разтоварване на бензини във всяка отделна инсталация за съхранение, в рамките на съответния терминал не може да превишават целевата норма за допустими емисии от 0,01 тегловни процента от производителността на съответната инсталация.

Чл. 4. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г., в сила от 27.04.2012 г.)

Глава трета

ТОВАРЕНЕ ИЛИ РАЗТОВАРВАНЕ НА ПОДВИЖНИ ЦИСТЕРНИ В ТЕРМИНАЛИ

Чл. 5. (1) Инсталациите за товарене или разтоварване на бензини в терминалите се проектират, оборудват и експлоатират в съответствие с техническите изисквания, посочени в приложение № 2.

(2) Общите годишни емисии на ЛОС, получени в резултат на товарене или разтоварване на подвижни цистерни в терминалите, не може да превишават целевата норма за допустими емисии от 0,005 тегловни процента от производителността на съответните терминали.

Чл. 6. (Изм. изцяло - ДВ, бр. 33 от 2012 г., в сила от 27.04.2012 г.) Всички терминали с инсталации за товарене или разтоварване на автоцистерни се оборудват само с площадки за дънно пълнене, които отговарят на техническите изисквания, посочени в приложение № 3.

Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2008 г., в сила от 29.01.2008 г.; отм., бр. 33 от 2012 г., в сила от 27.04.2012 г.)

Глава четвърта

ПОДВИЖНИ ЦИСТЕРНИ

Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2008 г., в сила от 29.01.2008 г.; изм., бр. 33 от 2012 г., в сила от 27.04.2012 г.) (1) При конструиране и експлоатация на подвижни цистерни за превоз на бензини се спазват следните технически изисквания:

1. осигуряване задържането на остатъчните пари след разтоварване на бензините;

2. осигуряване приемането и задържането на парите, подавани обратно към подвижни цистерни от инсталациите за съхранение в терминалите; за железопътните цистерни това изискване е задължително само в случаите на разтоварване на бензини в терминали или бензиностанции с междинно съхранение на пари;

3. конструктивното оборудване на подвижните цистерни за задържането на посочените в т. 1 и 2 пари до тяхното следващо товарене, с изключение на случаите на изпускане на пари през предпазните клапани за налягане.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2008 г., в сила от 29.01.2008 г.; изм., бр. 33 от 2012 г., в сила от 27.04.2012 г.) Подвижните цистерни подлежат на периодични прегледи и проверки като цяло и на отделните елементи от тяхното оборудване при условията и по реда на Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR), Единните правила за международен жп превоз на опасни товари (RID), Европейско споразумение за международен превоз на опасни товари по вътрешните водни пътища (ADN) и съответните разпоредби по тяхното прилагане.

(3) Разработването на стандартизационен документ се осигурява от заинтересуваните лица при условията и по реда на Закона за националната стандартизация.

Чл. 9. (Отм. - ДВ, бр. 9 от 2008 г., в сила от 29.01.2008 г.)

Чл. 10. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г., в сила от 27.04.2012 г.)

Чл. 11. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 33 от 2012 г., в сила от 27.04.2012 г.; изм., бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) При измервателни операции, включващи използването на потапящи се щрихови мерки за определяне на нивото на течността, разпоредбите на чл. 8, ал. 1 не се прилагат към:

1. (изм. изцяло - ДВ, бр. 33 от 2012 г., в сила от 27.04.2012 г.) подвижни цистерни, пуснати в експлоатация;

2. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г., в сила от 27.04.2012 г.) нови подвижни цистерни, пуснати в експлоатация през първите 5 години, след датата на влизане в сила на тази наредба.

Глава пета

ЗАРЕЖДАНЕ НА ИНСТАЛАЦИИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ В БЕНЗИНОСТАНЦИИТЕ И ЗАРЕЖДАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА НА БЕНЗИНОСТАНЦИИТЕ

(Загл. изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г., в сила от 27.04.2012 г.)

Чл. 12. (1) Съоръженията за зареждане на инсталациите за съхранение на бензини в бензиностанциите се проектират, оборудват и експлоатират в съответствие с техническите изисквания, посочени в приложение № 4.

(2) Общите годишни емисии на ЛОС, получени в резултат на товаренето на бензини в инсталации за съхранение, не може да превишават целевата норма за допустими емисии от 0,01 тегловни процента от производителността на съответните бензиностанции.

Чл. 13. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 9 от 2008 г., в сила от 29.01.2008 г.; отм., бр. 33 от 2012 г., в сила от 27.04.2012 г.)

Чл. 14. (Отм. - ДВ, бр. 9 от 2008 г., в сила от 29.01.2008 г.)

Чл. 14а. (Нов - ДВ, бр. 33 от 2012 г., в сила от 27.04.2012 г.; доп., бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) (1) Всяка нова бензиностанция се оборудва със система, съответстваща на Етап II на улавянето на бензиновите пари (УБП).

(2) Всяка съществуваща бензиностанция, която преминава през основен ремонт на системата за зареждане с гориво, се оборудва със система, съответстваща на Етап II на УБП.

(3) В срок до 31.12.2016 г. всички съществуващи бензиностанции се оборудват със система, съответстваща на Етап II на УБП.

(4) (Доп. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) В случаите, когато съществуваща бензиностанция е оборудвана със система, съответстваща на Етап II на УБП, преди 1 януари 2012 г. и дадена бензиноколонка претърпи неизправност в системата, съответстваща на Етап II на УБП, повредата се отстранява най-късно в срока по ал. 3, като бензиноколонката не се спира от експлоатация, а лицата по чл. 14г, ал. 1 само я маркират със стикер съгласно приложение № 7, ако неизправността не бъде отстранена в рамките на седем дни

(5) Алинеи 1 и 2 не се прилагат за бензиностанции, които се използват само и единствено във връзка с производството и доставянето на нови моторни превозни средства.

Чл. 14б. (Нов - ДВ, бр. 33 от 2012 г., в сила от 27.04.2012 г.; изм., бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) В сроковете по чл. 14а всички бензиностанции трябва да отговарят на следните изисквания:

1. ефективността на улавяне на бензиновите пари на системите, съответстващи на Етап II на УБП, трябва да е по-голяма или равна на 85 %, което се удостоверява със сертификат за съответствие с европейски или национални технически стандарти или процедури за одобрение на типа;

2. при прехвърлянето на бензиновите пари в резервоар на бензиностанцията съотношението пари/бензин трябва да бъде по-голямо или равно на 0,95, но по-малко или равно на 1,05.

Чл. 14в. (Нов - ДВ, бр. 33 от 2012 г., в сила от 27.04.2012 г.; изм., бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) (1) Ефективността на улавяне на бензиновите пари при експлоатация на системите, съответстващи на Етап II на УБП, се установява чрез проверка дали съотношението пари/бензин отговаря на изискванията на чл. 14б, т. 2 съгласно методика на Българския институт по метрология (БИМ), както следва:

1. периодично, най-малко веднъж годишно;

2. след ремонт на системите, съответстващи на Етап II на УБП.

(2) В случаите, когато е инсталирана система за автоматично следене, ефективността на улавяне на бензиновите пари се изпитва:

1. периодично, най-малко веднъж на три години;

2. след ремонт на системите, съответстващи на Етап II на УБП.

(3) Всяка система по ал. 2 следва да открива автоматично неизправности в правилното функциониране на системата, съответстваща на Етап II на УБП, и на самата система за автоматично следене, да показва на оператора на бензиностанцията неизправностите и автоматично да спира подаването на бензин от неизправната бензиноколонка, ако неизправността не бъде отстранена в рамките на седем дни.

Чл. 14г. (Нов - ДВ, бр. 33 от 2012 г., в сила от 27.04.2012 г.; изм., бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) (1) Контролът на ефективността на улавяне на бензиновите пари при експлоатация на системите, съответстващи на Етап II на УБП, се упражнява чрез проверки от:

1. председателя на БИМ;

2. оправомощени от председателя на БИМ лица, които са трета независима страна и имат изградена и внедрена система за качество съгласно БДС EN ISO/IEC 17020.

(2) Таксите за проверките по ал. 1 се определят в Тарифата за таксите, които се събират от Българския институт по метрология, приета с ПМС № 95 от 2013 г. (ДВ, бр. 40 от 2013 г.).

(3) Когато при проверките по чл. 14в, ал. 1 и 2 се установи съответствие на системата, съответстваща на Етап II на УБП, с изискванията на чл. 14б, т. 2, лицата по ал. 1 маркират бензиноколонката със стикер в зелен цвят съгласно приложение № 6.

(4) Когато при проверките по чл. 14в, ал. 1 и 2 се установи несъответствие на системата, съответстваща на Етап II на УБП, с изискванията на чл. 14б, т. 2, лицата по ал. 1 маркират бензиноколонката със стикер съгласно приложение № 7.

(5) В случаите по ал. 4 лицето, което експлоатира бензиностанцията, спира от експлоатация бензиноколонката до възстановяване на съответствието с изискванията на чл. 14б, т. 2, с изключение на случаите по чл. 14а, ал. 4.

Чл. 14д. (Нов - ДВ, бр. 33 от 2012 г., в сила от 27.04.2012 г.; изм., бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) (1) В 7-дневен срок от пускане в действие на системата, съответстваща на Етап II на УБП, лицето, което експлоатира бензиностанцията, подава заявление по образец, утвърден от председателя на БИМ, до лицата по чл. 14г, ал. 1, които извършват проверка в съответствие с изискванията на чл. 14в. Заявление в същия срок се подава и от датата на приключване на ремонта при повреда на системата, съответстваща на Етап II на УБП, или от датата на изтичането на едногодишния или тригодишния срок от извършване на предишната периодична проверка.

(2) Лицата, които експлоатират бензиностанции по чл. 14а, ал. 1, 2 и 4, информират лицата по чл. 14г, ал. 1 и съответната регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), на чиято територия се намира бензиностанцията, за повреда в системата, съответстваща на Етап II на УБП, в 7-дневен срок от настъпването є.

(3) Лицата по чл. 14г, ал. 1 уведомяват на всяко тримесечие съответната РИОСВ, на чиято територия е разположена бензиностанцията, за резултатите от извършените проверки на пуснатите в действие системи, съответстващи на Етап II на УБП.

(4) Лицата, които експлоатират бензиностанции, водят прошнурован, прономерован и заверен от съответната РИОСВ дневник съгласно приложение № 8 за състоянието на системата, съответстваща на Етап II на УБП.

Глава пета „а"

(Нова - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.)

РЕД, НАЧИН И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПРАВОМОЩАВАНЕ НА ЛИЦА ЗА ПРОВЕРКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА УЛАВЯНЕ НА БЕНЗИНОВИТЕ ПАРИ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СИСТЕМИТЕ, СЪОТВЕТСТВАЩИ НА ЕТАП II НА УБП

Чл. 14е. (Нов - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) (1) Председателят на БИМ оправомощава лица, които са трета независима страна, за извършване на проверка на ефективността на улавяне на бензиновите пари при експлоатация на системите, съответстващи на Етап II на УБП.

(2) Лицата по ал. 1 трябва да разполагат с персонал, който да притежава знания и практически умения за прилагане на методите за проверка, описани в методиката на БИМ.

(3) Лицата по ал. 1 трябва да са изградили и внедрили системата за управление на качеството в съответствие с БДС EN ISO/IEC 17020, която да отразява дейността по проверките и начина за изпълнение на задълженията, които произтичат от ЗЧАВ и тази наредба.

Чл. 14ж. (Нов - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) Лицата, които кандидатстват за оправомощаване, подават в БИМ заявление по образец, утвърден от председателя на БИМ, към което прилагат:

1. документ, в който се посочва единният идентификационен код (ЕИК) за лицата, регистрирани по Търговския закон или по Закона за кооперациите, или код по БУЛСТАТ - за юридическите лица, които не са търговци;

2. декларация по образец - приложение № 9, че заявителят е трета независима страна за проверката, за която кандидатства;

3. копие на документите от системата за управление на качеството в съответствие с БДС EN ISO/IEC 17020;

4. оригинали на свидетелствата за калибриране на еталоните и средствата за измерване или копия от тях, заверени от лабораторията, която ги е издала;

5. заверено от заявителя копие от акт за определяне на служител, който пряко ръководи извършването на проверките;

6. заверено от заявителя копие от диплома за завършено средно професионално образование за специалистите, които ще извършват проверките;

7. копие от диплома за висше образование за завършена образователно-квалификационна степен „магистър" по специалност, приложима за проверката, за лицето, което пряко ръководи извършването на проверките;

8. копие от диплома за висше образование за завършена минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър" за лицето, определено за отговорник по качеството на структурното звено, което извършва проверките;

9. документ за платена държавна такса за преглед на документите.

Чл. 14з. (Нов - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) Председателят на БИМ определя комисия, която в срок до два месеца извършва проверка за редовност на подаденото заявление и приложенията към него, включително оценка на документите по чл. 14ж, и съставя протокол за резултатите от проверката.

Чл. 14и. (Нов - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) (1) Когато заявлението и/или приложенията към него не отговарят на изискванията, председателят на БИМ уведомява писмено заявителя и определя подходящ срок за отстраняването на нередовностите, който не може да бъде по-кратък от 10 дни и по-дълъг от 3 месеца.

(2) В случай че констатираните нередовности не бъдат отстранени в определения по ал. 1 срок, председателят на комисията по чл. 14з в срок до 7 дни от изтичането на срока прави мотивирано предложение до председателя на БИМ за оставяне на заявлението без разглеждане и прекратяване на процедурата по оправомощаване.

(3) Председателят на БИМ писмено уведомява лицето за прекратяването на процедурата.

Чл. 14к. (Нов - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) (1) Когато заявлението е редовно и не са установени или са отстранени нередовностите в заявлението и/или приложенията към него, председателят на БИМ определя комисия, която извършва проверка на място за обстоятелствата по чл. 14е, ал. 2 и 3, проверка на знанията и уменията на персонала - чрез провеждане на теоретичен и практически изпит, проверка на записите, които показват внедряването на функционираща система за управление, свързана с дейността по проверките и начина за изпълнение на задълженията, които произтичат от ЗЧАВ и тази наредба. Комисията съставя констативен протокол за резултатите от проверката на място и за проведения изпит на специалистите.

(2) Въз основа на констатациите от протокола по ал. 1 в срок до 7 дни от съставянето му председателят на комисията по ал. 1 изготвя доклад до председателя на БИМ с предложение за издаване на заповед за оправомощаване или за отказ, в случай че заявителят не отговаря на изискванията на тази наредба.

Чл. 14л. (Нов - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) (1) Заповедта за оправомощаване съдържа:

1. името/наименованието и адреса/седалището на оправомощеното лице;

2. вида на проверката, за която е оправомощено лицето;

3. срока на оправомощаването;

4. метода за извършване на проверката и описание на оборудването;

5. списък на служителите, издържали изпита по чл. 14к, ал. 1, които ще извършват проверките, и зачислените им индивидуални номера на знаците за проверка.

(2) Заповедта за оправомощаване или за отказ се връчва на заявителя в срок до 3 дни от издаването є срещу документ за платена държавна такса.

(3) Българският институт по метрология публикува в електронната си страница списък на лицата, оправомощени да извършват проверка на ефективността на улавяне на бензиновите пари при експлоатация на системите, съответстващи на Етап II на УБП.

Чл. 14м. (Нов - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) (1) Оправомощените лица са длъжни в срок до 14 дни да уведомяват БИМ за всяка промяна в обстоятелствата, свързани с условията за оправомощаване или с данните, вписани в заповедта за оправомощаване.

(2) Оправомощеното лице подава заявление за изменение в заповедта за оправомощаване при промяна на:

1. името/наименованието и адреса/седалището си;

2. обстоятелствата по чл. 14л, ал. 1, т. 4;

3. списъка на служителите, които извършват проверките.

(3) В случаите по ал. 2, т. 2 към заявлението се прилагат документите по чл. 14ж, т. 3 и 4, а в случаите по ал. 2, т. 3 - документите по чл. 14ж, т. 5 и 6.

Чл. 14н. (Нов - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) (1) Председателят на БИМ в едномесечен срок от постъпването на заявление с приложени документи по чл. 14м, ал. 2 и 3:

1. издава заповед с изменените обстоятелства - когато са изпълнени изискванията на наредбата и лицето отговаря на условията за оправомощаване;

2. отменя заповедта за оправомощаване - в случай че настъпилите промени водят до несъответствие с условията за оправомощаване.

(2) Заповедите по ал. 1 и по чл. 14л, ал. 2 подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 14о. (Нов - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) (1) Българският институт по метрология в срок до един месец от оправомощаването и ежегодно до 20 декември на текущата година предоставя на оправомощените лица заявените от тях стикери за проверка за следващата календарна година.

(2) Оправомощените лица заявяват необходимия брой стикери за проверка в срок до 10 дни от получаване на заповедта за оправомощаване - за текущата година, и до 30 юли на текуща година - за следваща календарна година.

(3) Неизползваните стикери от предходната година се отчитат и връщат в БИМ до 30 януари. Невърнатите стикери се обявяват в електронната страница на БИМ за невалидни.

(4) Стойността на заявените стикери за проверка се заплаща от оправомощените лица.

Чл. 14п. (Нов - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) Лицата, оправомощени за проверка, са длъжни два пъти годишно - до 15 януари и до 15 юли, да отчитат писмено пред БИМ дейността си - съответно за предходен период от шест календарни месеца.

Глава шеста

(Нова - ДВ, бр. 9 от 2008 г., в сила от 29.01.2008 г.)

ДОКЛАДВАНЕ

Чл. 15. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2008 г., в сила от 29.01.2008 г.) Регионалните инспекции по околната среда и водите предоставят информация на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) за състоянието на обектите, попадащи в обхвата на наредбата, в срок един месец преди датата за изпращане на докладите за прилагането на наредбата до Европейската комисия (ЕК).

Чл. 16. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2008 г., в сила от 29.01.2008 г.; изм., бр. 33 от 2012 г., в сила от 27.04.2012 г.) Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията предоставя информация на МОСВ за състоянието на попадащите в обхвата на наредбата подвижни цистерни-автоцистерни, железопътни или танкери, в срок един месец преди датата за изпращане на доклада за прилагането на наредбата до ЕК.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 9 от 2008 г., в сила от 29.01.2008 г.) По смисъла на тази наредба:

1. (изм. - ДВ, бр. 9 от 2008 г., в сила от 29.01.2008 г.) "бензин" е всеки продукт на дестилацията на нефт с парен натиск по Reid (определен съгласно БДС ЕN 12) не по-малък от 27,6 килопаскала (кРа), независимо от съдържанието на добавки в него, и предназначен за използване като гориво в моторни превозни средства (МПС), с изключение на втечнените нефтени газове;

2. (изм. изцяло - ДВ, бр. 33 от 2012 г., в сила от 27.04.2012 г.) " бензинови пари" са всички газообразни съединения, получавани в резултат на изпарението на бензин;

3. (доп. - ДВ, бр. 33 от 2012 г., в сила от 27.04.2012 г.) "инсталация за съхранение" е всеки неподвижен резервоар, използван за съхранение на бензини в терминали или бензиностанции;

4. "терминал" е всяко съоръжение, включително отделните инсталации за съхранение, използвано за съхранение или товарене/разтоварване на бензини в пътни, железопътни или танкери;

5. "подвижна цистерна" е всяка преносима автоцистерна, железопътна цистерна или танкер, плаващ по вътрешни водни пътища, използвана за превоз на бензини между терминали или между терминали и бензиностанции;

6. "бензиностанция" е всяко съоръжение, в което се извършва зареждане на бензини в горивните резервоари на отделните МПС, от неподвижни инсталации (резервоари) за съхранение на бензини;

7. (изм. - ДВ, бр. 9 от 2008 г., в сила от 29.01.2008 г.; изм. изцяло, бр. 33 от 2012 г., в сила от 27.04.2012 г.) "съществуваща бензиностанция" е бензиностанция, която е въведена в експлоатация или е започнало производство по одобряване на инвестиционни проекти, има действащо разрешение за строеж или има одобрени инвестиционни проекти, които не са изгубили правното си действие преди 1 януари 2012 г.; за започнато производство по одобряване на инвестиционен проект се счита датата на внасяне на инвестиционния проект за одобряване от компетентния орган;

8. (изм. изцяло - ДВ, бр. 33 от 2012 г., в сила от 27.04.2012 г.) „нова бензиностанция" е бензиностанция, която е въведена в експлоатация или е започнало производство по одобряване на инвестиционни проекти, има действащо разрешение за строеж или има одобрени инвестиционни проекти, които не са изгубили правното си действие на или след 1 януари 2012 г.;

9. (изм. изцяло - ДВ, бр. 33 от 2012 г., в сила от 27.04.2012 г.) „нова подвижна цистерна" е всяка подвижна цистерна, пусната в експлоатация след датата на влизане в сила на тази наредба;

10. (изм. - ДВ, бр. 9 от 2008 г., в сила от 29.01.2008 г.; изм. изцяло, бр. 33 от 2012 г., в сила от 27.04.2012 г.) „производителност на терминал" е най-голямото годишно количество бензин през 1997, 1998 и 1999 г., разтоварено от определена инсталация за съхранение в рамките на съответния терминал, който е въведен в експлоатация преди 25.05.2000 г.;

11. "инсталация за регенерация на пари" е всяко съоръжение, предназначено или използвано за регенерация на пари до превръщането им в бензини, включително и буферните системи (системите за дишане) на отделните резервоари в терминалите;

12. "целева норма за допустими емисии" е такава норма за допустими емисии, която се използва за цялостна оценка на съответствието на дадена инсталация или съоръжение с конкретните технически изисквания, посочени в приложенията към тази наредба; това не е норма за допустими емисии, спрямо която се оценяват експлоатационните параметри на отделните инсталации, терминали и бензиностанции;

13. "междинно съхранение на пари" означава временното съхранение на парите в резервоари с неподвижен покрив, в рамките на съответния терминал, с цел техния последващ превоз и регенерацията им в друг терминал; преносът на пари от една инсталация за съхранение към друга, в рамките на един терминал, не представлява междинно съхранение на пари;

14. "инсталация за товарене или разтоварване" е всяко съоръжение, в рамките на определен терминал, което е предназначено и се използва за товарене или разтоварване на бензини в/от подвижни цистерни; инсталациите за товарене на автоцистерни могат да бъдат оборудвани с една или повече товарни площадки;

15. "товарна площадка" е всяко съоръжение, в рамките на един терминал, което в даден момент може да бъде използвано за товарене или разтоварване на бензини в една единствена автоцистерна.

16. (нова - ДВ, бр. 33 от 2012 г., в сила от 27.04.2012 г.) „система, съответстваща на Етап II на улавянето на бензиновите пари" е оборудване, предназначено за улавянето на бензиновите пари от резервоара за гориво на моторно превозно средство по време на зареждането в бензиностанция и което прехвърля тези бензинови пари в резервоар на бензиностанцията или ги връща към бензиноколонката за нова продажба;

17. (нова - ДВ, бр. 33 от 2012 г., в сила от 27.04.2012 г.) „ефективност на улавянето на бензиновите пари" е количеството бензинови пари, уловени от системата, съответстваща на Етап II на УБП, отнесено към количеството бензинови пари, които биха били изпуснати в атмосферата при липсата на такава система, и изразено в проценти;

18. (нова - ДВ, бр. 33 от 2012 г., в сила от 27.04.2012 г.) „съотношение пари/бензин" е съотношението при атмосферно налягане между обема на бензиновите пари, преминаващи през системата, съответстваща на Етап II на УБП, и обема на подавания за зареждане бензин;

19. (нова - ДВ, бр. 33 от 2012 г., в сила от 27.04.2012 г.) „производителност на бензиностанция" е общото годишно количество бензин, разтоварено от подвижни цистерни (контейнери) в бензиностанцията;

20. (нова - ДВ, бр. 33 от 2012 г., в сила от 27.04.2012 г.) „основен ремонт" на системата за зареждане с гориво е значително изменение или подновяване на инфраструктурата на бензиностанцията, особено на резервоарите и тръбите.

§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 33 от 2012 г., в сила от 27.04.2012 г.) С тази наредба се въвеждат изискванията на Директива 94/63/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 1994 г. относно ограничаването на емисиите на летливи органични съединения (ЛОС), изпускани при съхранението и превоза на бензини от терминали до бензиностанции (ОВ, специално българско издание от 2007 г., глава 12, том 01) и на Директива 2009/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно Етап II на улавянето на бензиновите пари при зареждането на моторни превозни средства на бензиностанции (ОВ L 285, 31.10.2009 г.).

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2008 г., в сила от 29.01.2008 г.; изм, бр. 33 от 2012 г., в сила от 27.04.2012 г.; изм., бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) Наредбата се издава на основание чл. 9, ал. 1 от ЗЧАВ.

§ 3. Инструкции по прилагане на наредбата дава министърът на околната среда и водите съгласувано с министъра на икономиката и енергетиката, министъра на инвестиционното проектиране, министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на здравеопазването.

§ 4. Наредбата влиза в сила 9 месеца след датата на обнародването в "Държавен вестник".

§ 5. (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) Методиката за определяне емисиите на ЛОС при съхранение и товарене на бензини по чл. 2 се утвърждава в срок от 12 месеца считано от датата на влизане в сила на тази наредба.

§ 6. (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) В случаите когато международните споразумения, по които Република България е страна, го изискват, МОСВ изготвя съответните доклади, свързани с резултатите от прилагането на тази наредба. Процедурата по изготвянето на посочените доклади се определя със заповед на министъра на околната среда и водите съгласувано със заинтересуваните ведомства.

Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1

Изисквания към инсталациите за съхранение в терминалите

1. Външната стена и покривът на надземните резервоари следва да имат покритие, чиято отразяваща способност, по отношение на общата слънчева радиация, е не по-малка от 70%. Операциите по нанасяне на покритието се извършват в рамките на периодичната поддръжка на резервоарите (инсталациите за съхранение) през период не по-голям от 3 години:

1.1. горното изискване не се отнася до резервоари, които са оборудвани с инсталации за регенерация на парите, отговарящи на условията по т. 2 от приложение № 2;

1.2. отразяващата способност на покритието на външната стена и покрива на надземните резервоари се определя съгласно методиката по чл. 2.

2. Резервоарите с външен плаващ покрив се оборудват с първично уплътнение, което да обхваща пространството между стената на резервоара и външната периферия на плаващия покрив, и вторично уплътнение, разположено над първото такова. Видът на използваните уплътнения следва да осигурява задържането на 95% от общото количество пари в сравнение със съответните резервоари с неподвижен покрив със същите размери, които не разполагат с устройства за задържане на парите (т.е. резервоари с неподвижен покрив, които са оборудвани единствено с клапани за регулиране на вътрешното налягане).

3. В случаите на задължителна регенерация на парите при товарене или разтоварване на бензини съгласно чл. 5 и 6 на тази наредба (виж също приложение № 2) всички нови инсталации за съхранение в съответните терминали следва да бъдат:

3.1. резервоари с неподвижен покрив, свързани с инсталация за регенерация на парите в съответствие с изискванията на приложение № 2; или

3.2. резервоари с подвижен покрив (външен или вътрешен), оборудвани с първични и вторични уплътнения, отговарящи на техническите изисквания на т. 2.

4. Действащите резервоари с неподвижен покрив следва да отговарят на следните условия:

4.1. да бъдат свързани с инсталации за регенерация на парите, отговаряща на изискванията на приложение № 2; или

4.2. да разполагат с вътрешен подвижен покрив (с първично уплътнение), който осигурява задържането на не по-малко от 90% от парите, в сравнение със съответните резервоари с неподвижен покрив, със същите размери.

5. Изискванията относно инсталациите (устройствата за регенерация) задържане на пари, посочени в т. 3 и 4, не се прилагат към резервоари с неподвижен покрив в терминали, в които е разрешено междинно съхранение напaри, съгласно т. 1 на приложение № 2.Приложение № 2 към чл. 5, ал. 1

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 9 от 2008 г., в сила от 29.01.2008 г.; изм., бр. 33 от 2012 г., в сила от 27.04.2012 г.)

Изисквания към инсталациите за товарене или разтоварване на бензини в терминалите

1. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г., в сила от 27.04.2012 г.) Изтласкваните при товарене или разтоварване на подвижни цистерни пaри следва да бъдат подавани обратно посредством херметична система към съответните инсталации за тяхната регенерация, в рамките на терминалите. Горното изискване не се прилага при товарене или разтоварване на подвижни цистерни по открит способ:

1.1. (изм. - ДВ, бр. 9 от 2008 г., в сила от 29.01.2008 г.) в терминали с инсталации за товарене или разтоварване на танкери се допуска замяна на инсталациите за регенерация на парите с такива за тяхното изгаряне, в случаите, когато е технически невъзможно или опасно да се осъществи регенерация на парите, вследствие на техния обем; в такива случаи към изпусканите отпадъчни газове, получени в резултат на изгарянето, се прилагат съответните норми за допустими емисии съгласно Наредба № 2 от 1998 г. за норми за допустими емисии (концентрации в отпадъчни газове) на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници (ДВ, бр. 51 от 1998 г.) или Наредба № 1 от 2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ, бр. 64 от 2005 г.);

1.2. в терминали с производителност по-малка от 25 000 т годишно се допуска замяна на изискването за регенерация на парите с тяхното междинно съхранение в рамките на съответния терминал, при изпълнение на съответните изисквания съгласно приложение № 4.

2. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г., в сила от 27.04.2012 г.) Концентрацията на пари в отпадъчните газове от инсталации и съоръжения за тяхната регенерация (от газовите системи на терминалите) след съответната корекция за разреждане по време на третирането не може да превишава нормата за допустими емисии (средночасова) от 10 г/куб. м, включително метан (при нормални условия) за произволно избран период от 60 мин:

2.1. измерванията (контролни или собствени) за определяне изпълнението на горната норма за допустими емисии се извършват по регламентирани методи, установени със стандартизационни документи или методики, утвърдени от министъра на околната среда и водите съгласно Наредба № 6 от 1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (ДВ, бр. 31 от 1999 г.);

2.2. периодичността на извършване на измерванията се определя съгласно Наредба № 6 за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници;

2.3. измерванията се извършват в продължение на един работен ден (с продължителност не по-малка от 7 ч.) при нормална производителност на инсталациите за товарене или разтоварване;

2.4. при периодични измервания се извършват не по-малко от 4 индивидуални измервания в рамките на всеки последователен период от 60 мин.;

2.5. общата допустима грешка при измерванията, дължаща се на вида на използваните средства и методи за измерване (включително и процедурите за калибриране), не може да превишава 10% от стойността на определяните величини;

2.6. долният праг на чувствителност на използваните средства за измерване не може да превишава 3 г/куб. м;

2.7. точността на измерванията следва да бъде поне 95% от стойността на измерваните величини.

3. Собствениците или ползвателите на инсталации за съхранение и товарене или разтоварване на бензини изработват оперативни планове за периодична проверка и контрол за течове по свързващите линии и тръбопроводите (за всяка отделна инсталация):

3.1. контролът по изпълнението на оперативните планове се осъществява от РИОСВ, на чиято територия са разположени съответните терминали;

3.2. оперативните планове за контрол на действащи инсталации за съхранение и товарене или разтоварване на бензини се представят на директора на РИОСВ, на чиято територия са разположени инсталациите, не по-късно от 9 месеца от датата на влизане в сила на тази наредба.

4. Операциите по товарене или разтоварване на бензини, провеждани на съответната товарна площадка, се прекъсват при регистрирано изтичане на пари. Съоръженията, които са необходими за прекъсване на операциите по товарене или разтоварване, следва да бъдат инсталирани на съответните товарни площадки.

5. При товарене или разтоварване на подвижни цистерни по открит способ (например през горната им част) изходящото отвърстие се държи в близост до дъното на цистерната, за да се избегне суспендирането на течността по време на операцията.

6. (нова - ДВ, бр. 9 от 2008 г., в сила от 29.01.2008 г.; изм., бр. 33 от 2012 г., в сила от 27.04.2012 г.) Изискването на т. 5 се прилага и след 31.ХII.2009 г. единствено към инсталациите за товарене или разтоварване на бензини (от/в железопътни цистерни и/или танкери) в действащите терминали с производителност, по-малка от 10 хиляди тона годишно.Приложение № 3 към чл. 6

Технически изисквания към автоцистерните за дънно товарене и разтоварване, задържане на парите и защита срещу преливане

(Загл. изм. - ДВ, бр. 33 от 2012 г., в сила от 27.04.2012 г.)

1. Щуцери

1.1. разположения върху товарната площадка Щуцер, който осигурява течнофазовата връзка, следва да бъде женски щуцер, съответстващ на 4-инчов (101,6 мм) мъжки адаптор, инсталиран върху превозното средство и отговарящ на техническите спецификации, определени със:

- препоръчителна практика на API 1004/Седмо издание, ноември 1988 г.;

- дънно пълнене (товарене) и задържане на парите при превозни средства, които са оборудвани с цистерни от типа МС-306 (раздел 2.1.1.1 - вид на адапторите, използвани при дънно пълнене);

1.2. щуцерът, осигуряващ газовофазната връзка (на системата за задържане на парите) и разположен върху товарната площадка, следва да бъде женски щуцер (с палец), който съответства на 4-инчов (101,6 мм) мъжки щуцер (с палец), инсталиран върху превозното средство и отговарящ на техническите спецификации, определени със:

- препоръчителна практика на АРI 1004/Седмо издание, ноември 1998 г.;

- дънно пълнене (товарене) и задържане на парите при превозни средства, които са оборудвани с цистерни от типа МС-306 (раздел 4.1.1.2 - тип на адапторите, използвани в системите за задържане и отвеждане на парите).

2. Изисквания към товаренето/разтоварването

2.1. нормалната производителност на отделните товарни площадки по отношение на течната фаза следва да бъде 2300 л в минута (при каквито и да било обстоятелства - не повече от 2500 л в минута);

2.2. по време на експлоатация на терминалите в условия на върхово натоварване системите за задържане на парите, с които са оборудвани техните товарни площадки (в това число и инсталациите за регенерация на парите), следва да генерират противоналягане не по-голямо от 55 милибара, в газофазния щуцер, от страната на превозното средство;

2.3. върху всички предварително одобрени (като отговарящи на изискванията) за дънно пълнене МПС се поставя идентификационна табела, посочваща разрешения брой товарни рами, които могат да оперират (зареждат) едновременно цистерната, без това да предизвиква изпускане на пари през клапаните за регулиране на вътрешното налягане, монтирани в отделните отсеци, при условие че максималното противоналягане (обратно налягане) от инсталацията за товарене към превозното средство е 55 милибара, съгласно условията на предходната подточка.

3. Свързване на устройствата за регистриране на заземяване/преливане

Товарната площадка следва да бъде оборудвана с устройства за контролиране и регистриране на възможно преливане. Тези устройства (устройство) след тяхното свързване с превозното средство следва да генерират обезопасен сигнал, който да разрешава началото на товаренето (пълненето), но само при условие, че в нито един отделен отсек сензорите не регистрират прекомерно високи нива на запълване:

3.1. превозното средство следва да бъде свързано с контролното устройство, разположено върху товарната площадка, посредством 10-пинов електрически конектор, промишлен стандарт; мъжкият конектор следва да бъде разположен върху превозното средство, а женският такъв да бъде прикачен към подвижната рама, свързана с контролното устройство на площадката за товарене;

3.2. датчиците срещу преливане (отчитащи височината на запълване) откъм страната на превозното средство могат да бъдат двужични термисторни сензори, двужични оптични сензори или петжични оптични сензори, или съвместим техен еквивалент, при условие че е гарантирано обезопасяване на системата (нейното безотказно функциониране); използваните термистори следва да имат отрицателен температурен коефициент;

3.3. контролните устройства на товарните площадки трябва да гарантират използването както на дву-, така и на петжични системи от превозните средства;

3.4. превозното средство се свързва с товарната площадка посредством обикновен кабел за обратна връзка от сензорите срещу преливане, който се свързва с пин 10 от мъжкия конектор през шасито, на превозното средство; пин 10 от женския конектор следва да бъде свързан с ключа, който затваря контролиращото устройство, което от своя страна е свързано с линията за заземяване, на товарната площадка;

3.5. върху всички предварително одобрени (като отговарящи на изискванията) за дънно пълнене подвижни цистерни следва да бъде поставена идентификационна табела (виж подточка 2.3), която да посочва вида на инсталираните сензори за регистриране на преливане (например дали те са дву- или петжични).

4. Разполагане на връзките

4.1. конструкцията на инсталациите и съоръженията за товарене (на течната фаза) и задържане на парите следва да отговаря на следния комплект от връзки (конектори), разположен върху превозното средство;

4.1.1. височината на централната линия в адаптора на връзката за течната фаза следва да бъде: не по-голяма от 1,4 м (при празна цистерна); не по-малка от 0,5 м (при пълна цистерна), като препоръчаната височина е между 0,7 и 1,0 м;

4.1.2. хоризонталното разстояние между отделните адаптори следва да бъде не по-малко от 0,25 м (предпочитаното минимално разстояние е 0,3 м);

4.1.3. всички адаптори за течната фаза следва да бъдат разположени в пакет, чиито размери не превишават 2,5 м на дължина;

4.1.4. адапторът за газовата фаза (към системата за задържане на пaрите или инсталацията за тяхната регенерация), за предпочитане, следва да бъде разположен от дясната страна на адапторите за течната фаза и на височина не по-висока от 1,5 м (при празна цистерна) и не по-ниска от 0,5 м (при пълна цистерна);

4.2. конекторът за заземяване/преливане следва да бъде разположен от дясната страна на течните адаптори и на височина не по-висока от 1,5 м (при празна цистерна) и не по-ниска от 0,5 м (при пълна цистерна);

4.3. всички посочени връзки (устройства за свързване) следва да бъдат разположени от една и съща страна на превозното средство.

5. Предпазни ключалки

5.1. регистриране на преливане/заземяване:

5.1.1. началото на товаренето (зареждането) се разрешава само при условие, че е подаден разрешителен сигнал от комбинираното устройство за контрол на преливане/заземяване;

5.1.2. при регистрирано преливане или загуба на заземяването на превозното средство контролиращото устройство в товарната площадка следва да затваря клапана, който регулира товаренето от инсталацията;

5.2. регистриране на задържането на парите:

Товаренето (зареждането) се позволява само при условие, че свързващият шланг на инсталацията за регенерация/междинно съхранение на парите е свързан с превозното средство и е осигурено свободното преминаване на изтласкваните пaри от превозното средство към инсталацията за регенерация/междинно съхранение на съответната товарна площадка.

Приложение № 4 към чл. 12, ал. 1

Изисквания към инсталациите за товарене или разтоварване и съхранение в бензиностанциите и терминалите с междинно съхранение на пари

1. Парите, изтласквани при товаренето на бензини в инсталации за тяхното съхранение в бензиностанциите, следва да бъдат задържани и подавани обратно към подвижните цистерни посредством херметична свързваща система.

2. Парите, изтласквани от резервоари с неподвижен покрив при товаренето на бензини в инсталации за тяхното съхранение, в терминали с междинно съхранение на парите, следва да бъдат задържани и подавани обратно към подвижните цистерни посредством херметична свързваща система.

3. Операциите по товарене на бензини, посочени в т. 1 и 2, могат да се извършват само при условие, че са налице съответните съоръжения, осигуряващи спазването на установените в тези точки изисквания, и е осигурено правилното функциониране на последните.

4. Инсталациите за товарене или разтоварване на бензини от автоцистерни в инсталации за съхранение в бензиностанциите и терминалите с междинно съхранение на парите се оборудват в съответствие с техническите изисквания на приложение № 3.

Приложение № 5 към чл. 14г, ал. 1

(Ново - ДВ, бр. 33 от 2012 г., в сила от 27.04.2012 г.; отм., бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.)

Приложение № 6 към чл. 14г, ал. 3

(Ново - ДВ, бр. 33 от 2012 г., в сила от 27.04.2012 г.)

 

В окръжността се изписва текст „Съответства на Етап II на УБП" и отдолу се поставя датата, когато е констатирано съответствието

Приложение № 7 към чл. 14г, ал. 4

(Ново - ДВ, бр. 33 от 2012 г., в сила от 27.04.2012 г.; изм., бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.)

Знак за забрана за употреба на бензиноколонка, неотговаряща на чл. 14б, т. 2По окръжността се изписва текст „Бензиноколонката не отговаря на „Етап II на УБП"."Приложение № 8 към чл. 14д, ал. 4

(Ново - ДВ, бр. 33 от 2012 г., в сила от 27.04.2012 г.; изм., бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.)

Дневник за състоянието на системата, съответстваща на Етап II на УБП, съгласно изискванията на Наредба № 16 от 1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини

Наименование на юридическото лице, отговарящо за експлоатацията на бензиностанцията

ЕИК

 

Пощенски адрес, телефон

 

Идент. № на бензиноколонката (и/или системата, съответстваща на Етап ІІ на УБП)

 

Дата на оборудване на бензиноколонката със система, съответстваща на Етап ІІ на УБП

 

Дата на оборудване на бензиноколонката със система за автоматично следене на Етап ІІ на УБП

 

Информация за системата, съответстваща на Етап ІІ на УБП в изпълнение на чл. 14д

Дата на пускане в експлоатация на системата

 

Дата на заявяване на последващата проверка

Извършил проверката, лице по чл. 14г, ал. 1, име, подпис

Дата на периодичната

проверка,  резултати

(отговаря/не отго­варя)


Дата на проверка след

ремонт, резултати

(отговаря/не отговаря)


Извършил проверката, лице по чл. 14г, ал. 1, име, подпис

Дата на повреда на системата

Дата на спиране на бензиноколонката

Дата на заявяване на проверка след ремонт

Извършил проверката, лице по чл. 14г, ал. 1, име, подпис

Дата на

проверка след ремонт, резул­тати

(отгова­ря/не отго­варя)


Забележки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 9 към чл. 14ж, т. 2

(Ново - ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.)

Образец


ДЕКЛАРАЦИЯ

от ....................................................................................................................................................................................

В качеството си на управител/изпълнителен директор на ....................................................................................................................................................................................

Декларирам, че: ....................................................................................................................................................................................

(наименование на лицето, което кандидатства за оправомощаване)

1. Не е участвало в разработването на системи, съответстващи на Етап II на УБП, за проверката на които кандидатстваме.

2. Не произвежда, не внася, не монтира и не ремонтира системи, съответстващи на Етап II на УБП.

3. Не използва в дейността си системи, съответстващи на Етап II на УБП, които ще проверява.

Декларирам, че проверките ще се извършват безпристрастно и обективно.

Дата .....................................

Декларатор: .......................

(име, подпис, печат)

Заключителни разпоредби към Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини

(ДВ, бр. 14 от 18.02.2014 г., в сила от 18.02.2014 г.)

§ 15. Навсякъде в наредбата думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма" и „министъра на регионалното развитие и благоустройството" се заменят съответно с „министъра на икономиката и енергетиката" и „министъра на инвестиционното проектиране".Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница