Закон за данъците върху доходите на физическите лица от 01. 01. 2011 година земеделските производители, регистрирани по зддс определят облагаемият доход като еднолични търговциДата14.01.2019
Размер50.57 Kb.
#110016
ТипЗакон
ЧРЕЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 42-то НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,

Г- Н МИХАИЛ МИКОВ

ДО

Г-Н ПЕТЪР ЧОБАНОВ,

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ
В Ъ П Р О С

от


Тунчер Кърджалиев,

Народен представител от ПГ на ДПС


На основание чл. 90, ал. 1 от Конституцията Република България и чл. 90, ал. 1 и чл.89 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание, внасям въпрос
ОТНОСНО: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЛАГАЕМИЯ ДОХОД НА РЕГИСТРИРАНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,


Повод за моето питане е казус, възникнал със земеделски производители от регион Търговище и комуникациите им с НАП заради него.

Съгласно чл. 29а от ЗАКОН за данъците върху доходите на физическите лица от 01.01.2011 година земеделските производители , регистрирани по ЗДДС определят облагаемият доход като еднолични търговци.Това е видно от:

- Чл. 29а. (Нов - ДВ, бр. 31 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.) (1) Облагаемият доход от стопанска дейност на регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност физически лица, които са регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, се определя по реда на чл. 26 и се облага с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28.

(6) Лицата по ал. 1 и 3, които определят облагаемия си доход по реда на чл. 26, прилагат Закона за счетоводството, като в този случай се приравняват на едноличните търговци.

- Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.; изм. и доп., бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.; изм., бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) (1) Облагаемият доход от стопанска дейност като едноличен търговец е формираната по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане данъчна печалба, включваща и финансовия резултат от прехвърляне на предприятието на едноличния търговец без заличаване на едноличния търговец от търговския регистър.

(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) По реда на ал. 1-6 се облагат и доходите от стопанска дейност на физическо лице, което е търговец по смисъла на Търговския закон, но не е регистрирано като едноличен търговец.

- Чл. 28. (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.; изм., бр. 31 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.) (1) Годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец се определя, като облагаемият доход по чл. 26 за данъчната година се намалява с вноските, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за данъчната година за своя сметка по реда на Кодекса за социално осигуряване и на Закона за здравното осигуряване, както и с внесените в чужбина задължителни осигурителни вноски, които са за сметка на физическото лице.

От тук следва определянето на размера на данъка да става съгласно чл. 48 , ал. 2 от ЗДДФЛ.- Чл. 48. (Изм. - ДВ, бр.113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.; доп., бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.; изм. и доп., бр. 31 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.; доп., бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.; изм., бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) (2) (Доп. - ДВ, бр. 31 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.) Размерът на данъка върху годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец, както и за доходите от стопанска дейност по чл. 29а се определя, като годишната данъчна основа по чл. 28, ал. 2 се умножи по данъчна ставка 15 на сто.
Като земеделски производители, отговарящи на горепосочените изисквания, тези хора са подали годишни данъчни декларации за 2011 и 2012 година с данни като ЕТ, с посочени данни в приложение 2 от ГДД и определяне на данък печалба в размер на 15 %. В същото приложение те правят 60 % преотстъпен данък съгласно чл.46, ал. 6 от ЗДДФЛ.

Това е съгласно следната нормативна база:

- (6) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Данъкът върху годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец се преотстъпва в размер до 60 на сто на лица, регистрирани като земеделски производители, за годишната данъчна основа от дейност по производство на непреработена растителна и животинска продукция при условията за преотстъпване на корпоративен данък по чл. 189б от Закона за корпоративното подоходно облагане.

- Чл. 189б. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.; изм. и доп., бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.) (1) Корпоративният данък се преотстъпва в размер до 60 на сто на данъчно задължени лица, регистрирани като земеделски производители, за данъчната им печалба от дейност по производство на непреработена растителна и животинска продукция.

От тези данни се вижда, че данъка се преотстъпва на данъчно задължени лица, които съгласно чл. 2 от ЗКПО са

- Чл. 2. (Доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.; доп., бр. 31 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.) (1) Данъчно задължени лица са:

1. местните юридически лица;

2. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) чуждестранните юридически лица, които осъществяват стопанска дейност в Република България чрез място на стопанска дейност, извършват разпореждане с имущество на такова място на стопанска дейност или получават доходи от източник в Република България;

3. (доп. - ДВ, бр. 31 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.) едноличните търговци, както и физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, които определят облагаемия си доход по реда на чл. 26 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица - за данъците, удържани при източника и в случаите, определени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
От всичко изложено, логично е да се смята, че хората са в правото си да ползват преотстъпване на корпоративен данък в размер на 60 % и да ги инвестират в нови сгради и нова земеделска техника, необходими за извършване на дейноста си по производство на непреработена растителна и животинска продукция.

Тълкуването на горе посоченият текст по чл. 48, ал.6 от ЗДДФЛ на органа на приходите – НАП не е същото – те смятат, че разпоредбата на чл. 48, ал.6 допуска преотстъпване на данъка върху годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност само на едноличните търговци регистрирани като земеделски производители. Те казват, че физическите лица по чл. 29а от ЗДДФЛ, независимо от факта, че се облагат с данък върху годишна данъчна основа като ЕТ и са регистрирани като земеделски производители , не могат да ползват преотстъпване по реда на чл.189б от ЗКПО на дължимия данък.

На тези основания НАП им предписват извършване на корекции на ГДД за 2011 и 2012 година, като сумата на преотстъпеният данък се внесе в НАП.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

В резултат на този случай възникват следните въпроси:

1. Правилни ли са тълкуванията на служителите от НАП в случая ?

2. Логично следва извода, че определението „плосък данък” всъщност не е10% , а варира от 10% минус преотстъпване до 15 % . Не смятате ли, че основно семейните и малките земеделски стопанства понасят най-голямата данъчна ставка, а големите стопанства най-малките, съобразно този казус ?

3. Кабинетът Борисов обложи и доходите от субсидии на земеделските стопанства, като те са обект на данъчно облагане като чист доход а не се тълкуват като финансова подкрепа. Противно на общоевропейската политика в посока за налагане на т.н. таван на субсидирането за големите, и мощна подкрепа за малките , в България може ли да се смята, че действията в този сектор са абсолютно противоположни?


Моля, отговорът на моя въпрос да е в писмен вид.

София, 26.06.2013 г. Народен представител :
(д-р Т. Кърджалиев)


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница