Закон за данък върху добавената стойност и правилник за прилагане на закона за данък върху добавената стойност в сила от 01. 01. 2007 гДата13.11.2017
Размер44.01 Kb.
#34520
ТипЗакон
ПРОМЕНИ В ПРОГРАМНИТЕ ПРОДУКТИ ОТ СЕРИЯТА АЖУР ОТНОСНО ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ И ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ В СИЛА ОТ 01.01.2007 г.
Предварителна подготовка за работа с АЖУР– R във връзка с новия Закон за ДДС и ППЗДДС
С новия ЗДДС и ППЗДДС се въвеждат сериозни промени при издаването на данъчни документи и тяхното регистриране. Поради тази причина предприятията следва да предприемат предварителни организационни действия с цел:

 • подготовка на номенклатурата на контрагентите;

 • подготовка на специфични номенклатури, необходими за издаването и регистрирането на данъчни документи;

 • запознаване на персонала с новите изисквания при получаване на данъчни документи и/или при издаване на данъчни документи след 01.01.2007 г.


ПРЕДИ да смените програмното осигуряване


 1. Направете архив на базата данни.

 2. Запознайте се подробно с новите функции и изисквания във връзка с ДДС в ПП ажур-R.


ВНИМАНИЕ!

За да се извърши смяна на програмно осигуряване на ПП АЖУР– R, трябва документите да са осчетоводени и да е изпълнена функцията ПРИКЛЮЧВАНЕ.СЛЕД смяна на програмното осигуряване

 1. Изпълнете функция GOTO21 под режим DOS в директорията, където е инсталиран ПП АЖУР–R.

 2. Индексирайте базата данни.

 3. През АДМИНИСТРАТОР>Данни за фирмата въведете ИН по ДДС, адрес за кореспонденция и специфичната данъчна ставка.

 4. Прегледайте и обработете контрагентската номенклатура през НОМЕНКЛАТУРИ>Номенклатура на контрагенти. След смяна на програмното осигуряване в АЖУР–R за тази номенклатура полето ИН по ЗДДС е попълнено по следния начин:

 • валиден 9-разряден БУЛСТАТ ще се попълни като ‘BG’ и БУЛСТАТ;

 • валиден 13-разряден БУЛСТАТ ще се попълни като ‘BG’ и първите 9 символа от БУЛСТАТ;

 • валиден 10-разряден БУЛСТАТ ще се попълни като БУЛСТАТ;

 • невалиден БУЛСТАТ или с 10 деветки ще се попълни като 15 деветки.

Идентификационните номера по ДДС на контрагентите, които не са регистрирани по ЗДДС и имат валиден БУЛСТАТ, трябва да се коригират - да се премахнат символите ‘BG’, заредени автоматично при смяна на програмното осигуряване.

 1. Коригирайте диапазоните на фактурите, които ще издавате, през НОМЕНКЛАТУРИ>Номенклатура на номера фактури.

 2. Заредете предварително дефинираната номенклатура на Основание за неначисляване на ДДС през НОМЕНКЛАТУРИ>Основание за неначисляване на ДДС. Съгласно новите изисквания на ЗДДС при издаване на фактури, за които няма задължение за начисляване на ДДС или задължението за начисляване на ДДС е на получателя по доставката, задължително трябва да се посочи основанието (член, алинея, точка) за неначисляване на ДДС.

 3. Заредете предварително дефинираната номенклатура на Вид на стоката/услугата през НОМЕНКЛАТУРИ>Вид стока/услуга. Съгласно новите изисквания на ППЗДДС при регистриране на данъчните документи в Дневник за покупките или Дневник за продажбите за всеки документ следва да се въведе и вид на стоката или обхват и вид на услугата – точно описание съгласно документа.


ВНИМАНИЕ!

При издаване на фактури с акциз следва да направите корекции в НОМЕНКЛАТУРИ>Номенклатура на материални запаси. Коригирайте продажните цени на материалните запаси, за които следва да се начислява акциз. Заредете продажната цена, като имате предвид, че тя следва да включва сумата на акциза, който се начислява при продажба на съответния материален запас.Регистриране на документи в Дневник за покупките

При разнасяне на данъчни документи в Дневника за покупките попълнете Вид на стока/услуга, като ползвате помощ от създадената номенклатура Вид стока/услуга. Имате възможност за корекция на текста в момента на регистриране на документа.

Попълнете сумата на сделката в съответните колони в зависимост от вида на доставката.

Издаване на фактури


Нов реквизит, който следва да се попълни при издаване на фактура, е Дата на възникване на данъчното събитие. Системата по подразбиране попълва датата на работа с възможност за корекция от страна на потребителя.

В поле Вид доставка изберете от предложения списък вида доставка на сделката.


ВНИМАНИЕ!

При избор на Вид доставка Доставки със ставка 0%, Освободени доставки, Доставки без задължение за ДДС, Доставка спец. ред на облагане задължително трябва да се попълни Основание за неначисляване на ДДС.


Съгласно ППЗДДС в АЖУР–R е вграден списък на допустимите видове данъчни документи.

При разнасяне на издавания документ в Дневника за продажби в поле Вид на стоката/услугата трябва да изберете текст от предварително попълнената номенклатура, като може да го коригирате в процеса на регистриране на документа. Системата позволява попълване на сумата на сделката в съответните колони в зависимост от Вид доставка, избран от потребителя при започване създаването на документа.

При избрана Доставка спец. ред на облагане в Дневника за продажби системата не позволява попълване на суми, а се създава запис с нулеви стойности.

При разнасяне на ДДС продажби във връзка с автоматизираното изготвяне на VIES декларация трябва да въведете сумата на сделката, в зависимост от вида на данъчната доставка, в следните допълнителни клетки – ДО доставки на стоки, ДО тристранни сделки и/или ДО услуги в ЕС. Системата по подразбиране попълва сумата на документа в съответната клетка в зависимост от избрания вид сделка, както следва: • при избор на ВОД на стоки със ставка 0% сумата се попълва и в ДО доставки на стоки с възможност за корекция;

 • при избор на Услуги на територията на ЕС сумата се попълва и в ДО услуги в ЕС с възможност за корекция;

 • при избор на Освободени доставки без чл.70, ал.1, т. 3-5 или на ДО на доставки без ДК по чл.70, ал.1, т. 3-5 по подразбиране не се попълват клетките, засягащи VIES декларацията, но има възможност за попълване и в трите клетки;

 • при избор на Доставки–посредник в тристр.опер. сумата се попълва в ДО тристранни сделки с възможност за корекция.


ВНИМАНИЕ!

Когато се издава фактура с акциз, търговската отстъпка и начинът на изчисляване на ДДС влияят върху продажната цена, която е заредена в НОМЕНКЛАТУРИ>Номенклатура на материални запаси, но не и върху стойността на акциза. При отпечатване на фактурите стойността на акциза, дължим за стоката, не се визуализира. Той се взема предвид при осчетоводяване на фактурата, като приходите от продажба на материалния запас, се изчисляват като от сумата без ДДС по фактурата се изважда сумата на акциза.
Каталог: 4 2 -> 000 -> 000 -> 0fa
000 -> Езикът на тялото
000 -> Amyloid-Degrading Ability of Nattokinase from Bacillus subtilis Natto
000 -> Медицински свойства на веществата в гъбите висши базидиомицети: актуални перспективи (преглед) 1
000 -> Agaricus blazei Cordyceps sinensis
000 -> Апликационна форма за всеки клиничен случай се попълва отделна апликационна форма
0fa -> Закон за данък върху добавената стойност и правилник за прилагане на закона за данък върху добавената стойност в сила от 01. 01. 2007 г
0fa -> Закон за ддс и ппзддс
0fa -> Закон за данък върхудобавената стойност в сила от 01. 01. 2007 г. За да смените програмното осигуряване на системата


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница