Закон за данък върху добавената стойност Обект на облагане


Специален режим за деклариране и отсрочено плащане на данъка при вносстраница7/21
Дата23.01.2023
Размер51.25 Kb.
#116364
ТипЗакон
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   21
ДДС (4)
5.2 Специален режим за деклариране и отсрочено плащане на данъка при внос

 • Специалният режим за деклариране и отсрочено плащане на данъка при внос може да се прилага от данъчно задължено лице, което към датата на вноса отговаря едновременно на следните условия:

представя пред митническите органи стоки: под формата на пратки със собствена стойност, ненадвишаваща левовата равностойност на 150 евро;
различни от акцизни стоки; за които не е приложен специален режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии;
които се допускат за свободно обращение на територията на страната;
на които изпращането или транспортирането завършва на територията на страната; на които получател е данъчно незадължено лице; има разрешение за отсрочено плащане на вносни мита, издадено при условията и по реда на митническото законодателство на Съюза; действа като косвен представител по митническото законодателство на Съюза.
5.3 Деклариране и отчитане на данъка при прилагане на специалния режим за деклариране и отсрочено плащане на данъка при внос

 • В подадената митническа декларация за внос данъчно задълженото лице задължително посочва:

че прилага специалния режим за деклариране и отсрочено плащане на данъка при внос;
получателя, за когото е предназначена пратката.

 • Начисляването на данъка при внос по специалния режим се извършва от митническите органи, като размерът на данъка се взема под отчет по реда, определен за митническото задължение.

 • Когато данъчно задълженото лице отговаря на условията, митническите органи разрешават вдигането на стоките, без данъкът да е ефективно внесен в бюджета към този момент.

 • Периодът за отчитане на данъка е едномесечен.

 • Лицето подава месечна декларация по специалния режим за деклариране и отсрочено плащане на данъка при внос пред Агенция "Митници" по образец, определен в правилника за прилагане на закона.

 • В месечната декларация се посочва общата сума на ДДС, събран през съответния период за отчитане.

 • Месечната декларацията се подава пред Агенция "Митници" по електронен път по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс до 16-о число включително на месеца, следващ месеца, за който се отнася.

 • Лицето води електронен регистър за целите на специалния режим, който да позволява на митническите органи да проверяват правилното прилагане на този режим.

 • Структурата и съдържанието на електронния регистър се определят с правилника за прилагане на закона. Информацията от регистъра се предоставя при поискване от митническите органи по електронен път или на електронен носител в определен в правилника файлов формат.

 • Лицето съхранява информацията от електронния регистър за срок 10 години, считано от годината, следваща годината, през която съответната пратка е представена пред митническите органи.Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   21
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница