Закон за действия при настъпване на определени икономически критерии, лечебните заведения-търговски дружества с над 50 на сто държавно участие могат да бъдат условно разделени на четири групистраница1/14
Дата15.01.2018
Размер3.31 Mb.
#47776
ТипЗакон
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Анализ на финансово-икономическото състояние и медико-статистическите показатели в лечебните заведения-търговски дружества, в които министърът на здравеопазването упражнява правата на държавата, както и извършване анализ на задълженията, в т.ч. и на просроченитеОбщ финансово-икономически анализ

 1. Анализ на капиталовата адекватност:

На база годишните финансови отчети за 2014 г., (приложение №1 и Приложение № 2) във връзка с изискванията на Търговския закон за действия при настъпване на определени икономически критерии, лечебните заведения-търговски дружества с над 50 на сто държавно участие могат да бъдат условно разделени на четири групи:
А) Търговски дружества, които са в добро икономическо състояние и за които в настоящия момент не е необходима намеса от страна на МЗ, в качеството му на собственик или основен акционер, по отношение на преобразуване, преоценка на активите или намаляване на капитала. Тук попадат всички търговски дружества, които имат чиста стойност на собствения капитал (ЧССК) по-голяма от стойността на записания капитал, като същевременно нямат натрупани загуби от минали години и текущия финансов резултат за 2014 г. е печалба. Към тази група се отнасят следните 11 лечебни заведения:


 1. „МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД, гр.Монтана;

 2. „МБАЛ „Св Анна“ АД, гр.София;

 3. „МБАЛ – Шумен“ АД, гр. Шумен;

 4. „УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, гр. София;

 5. „СБР – БМБ“ ЕАД, гр. Бургас;

 6. „МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД, гр. София;

 7. „УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД, гр. Плевен;

 8. „СБР-Марикостиново“ ЕООД;

 9. „СБР – Тузлата“ ЕООД, гр. Балчик;

 10. „СБДПЛРПФЗ „Св. Петка Българска“ ЕООД, гр. Велинград;

 11. „СБАЛББ – Троян“ ЕООД.

Към тази група биха могли да се причислят и „МБАЛ „Д-р Н. Василиев“ АД, гр. Кюстендил, и „МБАЛ „Св. Пантелеймон“ АД, гр. Ямбол, поради липсата на декапитализация и натрупани загуби от предходни години, но текущият финансов резултат за 2014 г. при двете дружества е загуба, съответно -374 хил. лв. и -492 хил. лв.

При направения анализ се наблюдава повишение като абсолютна стойност на текущия финансов резултат – печалба за 2014 г. спрямо 2013 г. при повече от половината от горепосочените търговски дружества.

Две от разглежданите болници - „МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД, гр. София и „СБАЛББ – Троян“ ЕООД намаляват размера на регистрираната текуща печалба за 2014 г. спрямо предходната година, съответно с 444 хил. лв. и 15 хил. лв.


Б) Търговски дружества, които са в относително стабилно икономическо състояние и за които в настоящия момент не е необходима намеса от страна на МЗ, в качеството му на собственик или основен акционер, по отношение на преобразуване, преоценка на активите или намаляване на капитала. Тук попадат всички търговски дружества, които имат чиста стойност на собствения капитал (ЧССК) по-голяма от стойността на записания капитал, но отчитат отрицателен общо финансов резултат, който не надвишава ½ от записания капитал (за ЕАД и АД) и ¼ от записания капитал (за ЕООД):


 1. „МБАЛ „Д-р А. Дафовски“ АД, гр.Кърджали;

 2. „МБАЛ- Пазарджик“ АД, гр. Пазарджик;

 3. „МБАЛ- Силистра“ АД, гр. Силистра;

 4. „МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД, гр. Смолян;

 5. „МБАЛ – Търговище“ АД, гр.Търговище;

 6. „СОБАЛ - БУЛ-ПРО“ ЕАД, гр. София;

 7. „МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД, гр. Варна;

 8. „НСБФТР“ ЕАД, гр. София;

 9. „СБАЛДБ „Д-р Иван Митев“ ЕАД, гр. София;

 10. „СБР – НК“ ЕАД, гр. София;

 11. „СБПФЗДПЛР „Цар Фердинанд І“ ЕООД, с. Искрец;

 12. „СБДПЛББ – Роман“ ЕООД.

Част от посочените лечебни заведения – 7 бр. от група „Б“, приключват 2014 година с положителен текущ резултат:

 1. „МБАЛ „Д-р А. Дафовски“ АД, гр.Кърджали;

 2. „МБАЛ- Пазарджик“ АД, гр. Пазарджик;

 3. „МБАЛ- Силистра“ АД, гр. Силистра;

 4. „МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД, гр. Смолян;

 5. „МБАЛ – Търговище“ АД, гр.Търговище;

 6. „СБР – НК“ ЕАД, гр. София;

 7. „СБПФЗДПЛР „Цар Фердинанд І“ ЕООД, с. Искрец.

С относително висок процент на отрицателния общо финансов резултат спрямо записания капитал се отличават „МБАЛ- Силистра“ АД, гр. Силистра, (-33,91%), „МБАЛ – Търговище“ АД, гр.Търговище (-20,01%); „СОБАЛ - БУЛ-ПРО“ ЕАД, гр. София (-42,72%); „НСБФТР“ ЕАД, гр. София, (-29,83%) и „СБР– НК“ ЕАД, гр. София, (-30,73%).


Лечебните заведения от тази група, които освен отрицателен общо финансов резултат към 31.12.2014 г., отчитат и отрицателен текущ финансов резултат, са следните:


 1. „СОБАЛ - БУЛ-ПРО“ ЕАД, гр. София – увеличение на текущата загуба с 6 хил. лв. спрямо 2013 г.;

 2. „МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД, гр. Варна – рязко увеличение на текущата загуба с 5 614 хил. лв. спрямо 2013 г.;

 3. „НСБФТР“ ЕАД, гр. София – от текуща печалба за 2013 г. от 3 хил. лв. до текуща загуба от -42 хил. лв. за 2014 г.;

 4. „СБАЛДБ „Д-р Иван Митев“ ЕАД, гр. София – размера на текущата загуба за 2014 г. намалява с 43 хил. лв. спрямо 2013 г.;

 5. „СБДПЛББ – Роман“ ЕООД - размера на текущата загуба за 2014 г. намалява с 27 хил. лв. спрямо 2013 г.

В) Търговски дружества, при които размерът на собствения капитал /или чистата стойност на имуществото/ е спаднал под размера на вписания капитал (декапитализирани), или размерът на загубите е надхвърлил посочените в чл. 138, ал. 3 (общата им натрупана загуба е над ¼ от записания капитал - за ЕООД) или чл. 222, ал. 3 от Търговския закон /ТЗ/ (общата им натрупана загуба е над ½ от записания капитал - за ЕАД и АД), но като цяло финансовото им състояние би могло да се окачестви като относително стабилно. При тях е необходима намеса от страна на МЗ, в качеството му на собственик или основен акционер, в определен срок по отношение на преобразуване, преоценка на активите или намаляване на капитала или по отношение на изготвяне на оздравителни мерки и програми.

Разглежданата група включва следните лечебни заведения:


 1. „МБАЛ „Св. Анна“ АД, гр. Варна;

 2. „МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД, гр. В. Търново;

 3. „МБАЛ „Св. Петка“ АД, гр. Видин;

 4. „МБАЛ „Христо Ботев“ АД, гр. Враца;

 5. „МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД, гр.Габрово;

 6. „МБАЛ- Добрич“ АД, гр. Добрич;

 7. „МБАЛ „Св. Ив. Рилски“ АД, гр. Разград;

 8. „МБАЛ- Русе“ АД, гр. Русе;

 9. „МБАЛ – Хасково“ АД, гр.Хасково;

 10. „СБАЛАГ „Майчин Дом“ ЕАД, гр. София;

 11. „СБАЛББ „Св. София“ ЕАД, гр. София;

 12. „УСБАЛЕ „Акад. Ив. Пенчев“ ЕАД, гр. София;

 13. „СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“ ЕАД, гр. София;

 14. „УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД, гр. София;

 15. „СБАЛХЗ“ ЕАД, гр. София;

 16. „МБАЛ „НКБ“ ЕАД, гр. София;

 17. „ДСБДПЛББ „Царица Йоанна“ ЕООД, гр. Трявна;

 18. „Център за психично здраве – София“ ЕООД.

Тази група условно може да бъде разделена на две подгрупи. Първата подгрупа включва лечебни заведения, при които размера на загубите е надхвърлил посочените в чл. 138, ал. 3 (общата им натрупана загуба е над ¼ от записания капитал - за ЕООД) или чл. 222, ал. 3 от ТЗ (общата им натрупана загуба е над ½ от записания капитал - за ЕАД и АД), а именно:

 1. „МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД, гр. В. Търново;

 2. „МБАЛ „Св. Петка“ АД, гр. Видин;

 3. „МБАЛ „Христо Ботев“ АД, гр. Враца;

 4. „МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД, гр.Габрово;

 5. „МБАЛ – Хасково“ АД, гр.Хасково;

 6. „СБАЛББ „Св. София“ ЕАД, гр. София;

 7. „ДСБДПЛББ „Царица Йоанна“ ЕООД, гр. Трявна;

 8. „Център за психично здраве – София“ ЕООД.

От така изброените търговски дружества, четири от тях отчитат положителен текущ финансов резултат към 31.12.2014 г., като три от тях запазват тази тенденция от 2013 г., а именно: „МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД, гр. Габрово, „МБАЛ – Хасково“ АД, гр. Хасково, „СБАЛББ „Св. София“ ЕАД, гр. София, докато „Център за психично здраве – София“ ЕООД преустановява негативната тенденция от 2013 г. и регистрира текуща печалба за 2014г. При „МБАЛ – Хасково“ АД, гр. Хасково, се наблюдава рязко намаление на размера на отчетената текуща печалба за 2014 г. спрямо тази за 2013 г. – с 845 хил. лв. по-малко като абсолютна стойност, а при „МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД, гр. Габрово, текущата печалба за 2014 г. е намалена със 71 хил. лв. спрямо 2013 г.

От направения анализ значително влошаване на отчетения текущ финансов резултат за 2014г. се наблюдава при „МБАЛ „Св. Петка“ АД, гр. Видин, чиято текуща загуба за отчетния период се увеличава като абсолютна стойност с 330 хил. лв. спрямо предходния и „ДСБДПЛББ „Царица Йоанна“ ЕООД, гр. Трявна, - дружеството е регистрирало текуща загуба за 2014 г., при отчетен положителен текущ финансов резултат за 2013г. При „МБАЛ „Христо Ботев“ АД, гр. Враца, и „МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД, гр. В. Търново, се наблюдава намаление на размера на текущата загуба за 2014 г. спрямо отчетената загуба за 2013 г. – намалението е съответно с 23 хил. лв. и 81 хил. лв. Въпреки това, отчетените загуби водят до увеличение размера на загубата като общо финансов резултат, съответно влошаване на определени финансови показатели.
При втората подгрупа лечебни заведения собственият капитал е спаднал под размера на вписания капитал (декапитализирани) и отчитат отрицателен общо финансов резултат, който не надвишава ½ от записания капитал (за ЕАД и АД):


 1. „МБАЛ „Св. Анна“ АД, гр. Варна;

 2. „МБАЛ- Добрич“ АД, гр. Добрич;

 3. „МБАЛ „Св. Ив. Рилски“ АД, гр. Разград;

 4. „МБАЛ- Русе“ АД, гр. Русе;

 5. „УСБАЛЕ „Акад. Ив. Пенчев“ ЕАД, гр. София;

 6. „СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“ ЕАД, гр. София;

 7. „СБАЛХЗ“ ЕАД, гр. София;

 8. „МБАЛ „НКБ“ ЕАД, гр. София.

При „МБАЛ- Русе“ АД, гр. Русе, се наблюдава положителна тенденция към регистриране на текуща печалба за 2014 г. (85 хил. лв.), при отчетена загуба от -263 хил. лв. за 2013 г., докато при „УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД, гр. София и „СБАЛХЗ“ ЕАД е отчетено рязко влошаване на финансовия резултат – от отчетен положителен за 2013 г. до текуща загуба за 2014 г. При „СБАЛАГ „Майчин Дом“ ЕАД, гр. София, се наблюдава увеличение на текущата печалба в абсолютна стойност за 2014 г. спрямо 2013 г. - от 10 хил. лв. за 2013 г. до 70 хил. лв. за 2014 г., при „УСБАЛЕ „Акад. Ив. Пенчев“ ЕАД, гр. София, текущата печалба бележи снижение с 35 хил. лв. като абсолютна стойност спрямо предходната година, докато „МБАЛ- Добрич“ АД, гр. Добрич, запазва текущият финансов резултат за 2014 г. на нивото от предходната година – печалба от 2 хил. лв.

Търговските дружества, които намаляват размера на отчетената текуща загуба за 2014 г. спрямо предходната година са „МБАЛ „Св. Анна“ АД, гр. Варна - от -534 хил. лв. за 2013 г. до -231 хил. лв. за 2014 г., „МБАЛ „Св. Ив. Рилски“ АД, гр. Разград, – от -552 хил. лв. за 2013 г. до -468 хил. лв. за 2014 г., и „МБАЛ „НКБ“ ЕАД, гр. София, – от -3 509 хил. лв. за 2013 г. до -409 хил. лв. за 2014 г. При „СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“ ЕАД, гр. София, гр. София, е отчетена тенденция към влошаване на текущия финансов резултат – от загуба -105 хил. лв. за 2013 г. до -141 хил. лв. за 2014 г.
Г) Търговски дружества, при които размерът на собствения капитал е спаднал под размера на вписания капитал (със задълбочен процес на декапитализацията) и размера на загубите е надхвърлил посочените в чл. 138, ал. 3 (общата им натрупана загуба е над ¼ от записания капитал - за ЕООД) или в чл. 222, ал. 3 от ТЗ (общата им натрупана загуба е над ½ от записания капитал- за ЕАД и АД). В тази група са необходими мерки по отношение на преобразуване, преоценка на активите или намаляване на капитала, както и изискване за изготвяне на оздравителни мерки, програми или индивидуални погасителни планове, чрез прилагането на индивидуален подход за всяко от посочените ЛЗБП, поради различният им характер и специфика на дейност.

Към тази група се причисляват 22 бр. лечебни заведения:

От тези лечебни заведения, само 7 приключват финансовата 2014 г. с текуща печалба:


 1. „МБАЛ- Благоевград“ АД, гр. Благоевград;

 2. „МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ АД, гр. Сливен;

 3. „УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив;

 4. „СБАЛББ – Габрово“ ЕООД, гр. Габрово;

 5. „СБДПЛР – Котел“ ЕООД, гр. Котел;

 6. „СБАЛЛЧХ“ ЕООД, гр. София;

 7. „СБАЛПФЗ - София област“ ЕООД.

От тях 3 бр. търговски дружества отчитат повишение на текущия финансов резултат - печалба за 2014 г., спрямо текущата печалба за 2013 г., а именно:

 • „УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив – от 413 хил. лв. за 2013 г. до 4 357 хил. лв. за 2014 г.;

 • „СБДПЛР – Котел“ ЕООД, гр. Котел - от 6 хил. лв. за 2013 г. до 26 хил. лв. за 2014 г.;

 • „СБАЛПФЗ - София област“ ЕООД - от 2 хил. лв. за 2013 г. до 176 хил. лв. за 2014 г.,

докато при „СБАЛЛЧХ“ ЕООД, гр. София, е регистрирано намаление на текущата печалба с 8 хил. лв. спрямо 2013 г., до 21 хил. лв. за 2014 г.

Въпреки регистрирания положителен текущ финансов резултат за 2014 г., тези дружества следва да бъдат подложени на мониторинг по отношение на финансовите показатели и дисциплина.

При 7 бр. търговски дружества се наблюдава увеличение като абсолютна стойност на размера на отчетената текуща загуба за 2014 г. спрямо текущата загуба от предходната година, както следва:


 1. „МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ АД, гр.Ловеч – от -732 хил. лв. за 2013 г. до -751 хил. лв. за 2014 г.;

 2. „МБАЛ „Рахила Ангелова“ АД, гр. Перник – от -228 хил. лв. за 2013 г. до -771 хил. лв. за 2014 г.;

 3. „МБАЛ - Пловдив“ АД, гр. Пловдив – от -1 697 хил. лв. за 2013 г. до -1 952 хил. лв. за 2014 г.;

 4. „МБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович“ АД,гр.Ст. Загора – от -1 381 хил. лв. за 2013 г. до -3 720 хил. лв. за 2014 г.;

 5. „УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ ЕАД, гр.София – от -956 хил. лв. за 2013 г. до -1 565 хил. лв. за 2014 г.;

 6. „СБАЛ по Онкология“ ЕАД, гр. София – от -876 хил. лв. за 2013г. до -1 162 хил. лв. за 2014г.;

 7. „СБДПЛББ – Радунци“ ЕООД – от -222 хил. лв. за 2013г. до -265 хил. лв. за 2014 г.

Намаление на текущата загуба за 2014 г. като абсолютна стойност спрямо отчетената текуща загуба за 2013 г. се наблюдава при „МБАЛ- Бургас“ АД, гр. Бургас, „СБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев“ ЕАД, гр.София, „УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, гр. София, „УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ ЕАД, „СБАЛДОХЗ“ ЕООД, гр. София и „СБАЛОЗ – София област“ ЕООД.

При „СБАЛББ – Перник“ ЕООД и „СБДПЛРВБ – Мездра“ ЕООД, гр. Мездра, се наблюдава влошаване на финансовите резултати за 2014г. – от текуща печалба за 2013г., макар и относително малка като абсолютна стойност, до текуща загуба за 2014 г.

В разглежданата група „Г“ се открояват 9 бр. лечебни заведения, които освен че са декапитализирани, но и отчитат отрицателни стойности на общо собствения капитал в края на 2014 г.:


 1. „МБАЛ - Пловдив“ АД, гр. Пловдив;

 2. „МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ АД, гр.Ловеч;

 3. „МБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович“ АД, гр. Ст. Загора;

 4. „УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, гр. София;

 5. „СБАЛДОХЗ“ ЕООД, гр. София;

 6. „СБДПЛББ – Радунци“ ЕООД;

 7. „СБАЛББ – Перник“ ЕООД;

 8. „СБАЛЛЧХ“ ЕООД, гр. София;

 9. „СБАЛПФЗ - София област“ ЕООД.

Предвид финансовите и икономически реалности, би могло да се обобщи, че през 2014 г. близо 2/3 от търговските дружества успяват да запазят до голяма степен относително стабилно финансовото си състояние от гледна точка изискванията на Търговския закон /въпреки пречките от обективен и субективен характер/, а при останалата 1/3 (22 бр. лечебни заведения) се налага предприемане на мерки относно преобразуване, преоценка на активите или намаляване на капитала. Следва да се отбележи, че все още не е приключила дейността по разглеждане и одобряване на Годишните финансови отчети за 2014 г. на всяко лечебно заведение – търговско дружество.

 1. Анализ на рентабилността

Изготвен е анализ на приходите и разходите на лечeбните заведения, извършен на база рентабилност. Целта е да се покаже как конкретното лечебно заведение с приходите, които получава от своята дейност, възстановява извършените разходи и реализира печалба, като по този начин се онагледи конкретното финансово състояние.

Лечебни заведения с висока рентабилност (добро финансово състояние), с възможност, получените приходи да покриват извършените разходи като се генерира положителен финансов резултат:


Лечебно заведение

Общо приходи

Общо разходи

Текущ финансов резултат

Коефициент на рентабилност

"МБАЛ- Пазарджик" АД, гр. Пазарджик

22 897

22 777

121

0.01

"МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД, гр. Сливен*

18 178

17 981

197

0.01

"МБАЛ "Св. Анна" АД, гр. София

36 208

35 724

484

0.01

"МБАЛ - Хасково" АД, гр.Хасково

19 333

19 069

264

0.01

"СБДПЛР - Котел" ЕООД, гр. Котел

1 261

1 235

26

0.02

"УМБАЛ "Св. Иван Рилски" ЕАД, гр. София

29 745

27 684

2 061

0.07

"МБАЛ- Благоевград" АД, гр. Благоевград*

13 895

13 696

199

0.01

"СБР - БМБ" ЕАД, гр. Бургас

2 347

2 318

29

0.01

"МБАЛНП "Св. Наум" ЕАД, гр. София

7 490

7 308

182

0.02

"УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД, гр. Пловдив*

114 209

109 852

4 357

0.04

"СБР - Тузлата" ЕООД, гр. Балчик

1 047

974

73

0.07

"СБПФЗДПЛР "Цар Фердинанд І" ЕООД, с. Искрец

1 844

1 691

153

0.08

"СБАЛББ - Габрово" ЕООД, гр. Габрово♦

2 117

2 029

88

0.04

"СБР-Марикостиново" ЕООД

1 268

1 134

134

0.11

"СБАЛПФЗ - София област" ЕООД

1 108

932

176

0.16

"УМБАЛ "Д-р Георги Странски" ЕАД, гр. Плевен

46 901

46 031

870

0.02


Лечебни заведения с ниска рентабилност, но с възможност получените приходи да покриват извършените разходи, като не се/ се генерира минимален положителен финансов резултат:

Лечебно заведение

Общо приходи

Общо разходи

Текущ финансов резултат

Коефициент на рентабилност

"МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово

17 246

17 226

20

0.00

"МБАЛ- Добрич" АД, гр. Добрич

17 180

17 178

2

0.00

"МБАЛ "Д-р А. Дафовски" АД, гр. Кърджали

17 978

17 959

19

0.00

"МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД, гр.Монтана

14 329

14 323

6

0.00

"МБАЛ- Русе" АД, гр. Русе

27 185

27 100

85

0.00

"МБАЛ- Силистра" АД, гр. Силистра

11 655

11 653

2

0.00

"МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД, гр. Смолян

11 464

11 460

4

0.00

"МБАЛ - Шумен" АД, гр.Шумен

16 371

16 363

8

0.00

"МБАЛ - Търговище" АД, гр.Търговище

14 818

14 803

15

0.00

"СБАЛАГ "Майчин Дом" ЕАД, гр. София

16 960

16 890

70

0.00

"СБАЛББ "Св. София" ЕАД, гр. София*

7 632

7 621

11

0.00

"УСБАЛЕ "Акад. Ив. Пенчев" ЕАД, гр. София

3 529

3 528

1

0.00

"СБДПЛРПФЗ "Св. Петка Българска" ЕООД, гр. Велинград

1 563

1 554

9

0.00

"СБАЛЛЧХ" ЕООД, гр. София

979

958

21

0.00

"Център за психично здраве - София" ЕООД

1 261

1 247

14

0.00

"СБАЛББ - Троян" ЕООД

1 543

1 532

11

0.00


Лечебни заведения без възможност получените приходи да покриват извършените разходи, които генерират отрицателен финансов резултат и за които следва да се приложат оздравителни програми:

Лечебно заведение

Общо приходи

Общо разходи

Текущ финансов резултат

Коефициент на рентабилност

"МБАЛ- Бургас" АД, гр. Бургас*

27 979

28 652

-673

-0.04

"МБАЛ "Св. Анна" АД, гр. Варна

24 600

24 831

-231

0.01

"МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД, гр. В. Търново*

18 441

18 569

-128

0.01

"МБАЛ "Св. Петка" АД, гр. Видин

9 129

9 680

-551

-0.06

"МБАЛ "Христо Ботев" АД, гр. Враца

13 881

16 063

-2182

-0.16

"МБАЛ "Д-р Никола Василев" АД, гр. Кюстендил

8 479

8 853

-374

-0.04

"МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов"АД, гр. Ловеч*

10 764

11 515

-751

-0.07

"МБАЛ "Рахила Ангелова" АД, гр. Перник

8 789

9 560

-771

-0.09

"МБАЛ- Пловдив" АД, гр. Пловдив

29 473

31 425

-1 952

-0.07

"МБАЛ "Св. Ив. Рилски" АД, гр. Разград

11 188

11 656

-468

-0.04

"МБАЛ "Проф. Д-р Ст. Киркович" АД, гр. Ст. Загора*

21 086

24 806

-3 720

-0.18

"МБАЛ "Св. Пантелеймон" АД, гр. Ямбол

11 668

12 160

-492

-0.04

"СОБАЛ - БУЛ-ПРО" ЕАД, гр. София

935

1 022

-87

-0.09

"СБАЛО "Проф. Бойчо Бойчев" ЕАД, гр. София

5 801

6 151

-350

-0.06

"МБАЛ "Св. Марина" ЕАД, гр. Варна*

91 311

97 068

-5 757

-0.06

"НСБФТР" ЕАД, гр. София

1 807

1 849

-42

-0.02

"СБАЛДБ" ЕАД, гр. София

6 794

7 057

-263

-0.04

"УМБАЛ "Александровска" ЕАД, гр.София

44 451

47 020

-2 569

-0.06

"УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов" ЕАД

66 194

71 913

-5 719

-0.09

"УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ" ЕАД, гр.София*

32 543

34 108

-1 565

-0.05

"СБАЛИПБ "Проф. Иван Киров" ЕАД, гр. София

10 379

10 520

-141

0.00

"УМБАЛ "Света Екатерина" ЕАД, гр. София

32 910

35 604

-2 694

-0.09

"СБАЛ по Онкология" ЕАД, гр. София*

26 796

27 958

-1 162

-0.04

"СБАЛХЗ" ЕАД, гр. София

38 397

40 281

-1 884

-0.05

"ДСБДПЛББ "Царица Йоанна" ЕООД, гр. Трявна

982

1 016

-34

-0.01

"СБДПЛРВБ - Мездра" ЕООД, гр. Мездра

1 068

1 116

-48

0.01

"СБАЛОЗ - София Област" ЕООД

5 972

6 173

-201

-0.20

"СБДПЛББ - Роман" ЕООД

1 247

1 357

-110

-0.09

"СБДПЛББ - Радунци" ЕООД ♦

360

625

-265

-0.21

"МБАЛ "НКБ" ЕАД, гр. София

34 159

34 568

-409

0.00

Показателите за ликвидност отразяват възможностите на дадено търговско дружество да покрие задълженията си в даден момент. Предвид факта, че коефициентите на обща и бърза ликвидност дават твърде условна оценка за платежоспособността на дадена фирма поради включване на бавно /и дори трудно/ ликвидни активи, е разгледан коефициентът на абсолютна ликвидност, отразяващ възможността дружеството да покрие задълженията си в даден момент /балансова дата/. При коефициент на ликвидност над 1 е много по-малка вероятността дадено търговско дружество да изпадне в състояние на невъзможност да обслужва задълженията си. В този смисъл, лечебните заведения-търговски дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала, чийто коефициент на абсолютна ликвидност към 31.12.2014 г. е над 1, са близо 1/3, както следва: 1. „МБАЛ „Св. Пантелеймон“ АД, гр. Ямбол;

 2. „СБАЛББ „Св. София“ ЕАД, гр. София;

 3. „УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, гр. София;

 4. „СБР – БМБ“ ЕАД, гр. Бургас;

 5. „МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД, гр. София;

 6. „УСБАЛЕ „Акад. Ив. Пенчев“ ЕАД, гр. София;

 7. „НСБФТР“ ЕАД, гр. София;

 8. „СБАЛДБ „Д-р Иван Митев“ ЕАД, гр. София;

 9. „СБР – НК“ ЕАД, гр. София;

 10. „СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“ ЕАД, гр. София;

 11. „УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД, гр. София;

 12. „СБР-Марикостиново“ ЕООД;

 13. „СБР – Тузлата“ ЕООД, гр. Балчик;

 14. „СБАЛББ – Габрово“ ЕООД, гр. Габрово;

 15. „ДСБДПЛББ „Царица Йоанна“ ЕООД, гр. Трявна;

 16. „СБДПЛРПФЗ „Св. Петка Българска“ ЕООД, гр. Велинград;

 17. „Център за психично здраве – София“ ЕООД;

 18. „СБПФЗДПЛР „Цар Фердинанд І“ ЕООД, с. Искрец;

 19. „СБАЛББ – Троян“ ЕООД.

3. Анализ на задълженията, в т.ч. на просрочените задължения


Относно размера и структурното отношение на задълженията и просрочените задължения на лечебните заведения за болнична помощ (ЛЗБП) общо, както и отделно с преобладаващо държавно участие, по оперативни данни в МЗ към трите разглеждани периода, представяме на Вашето внимание следното:От горната таблица се наблюдава устойчива тенденция на нарастване на размера както на общите задължения, така и на просрочените такива, като това е валидно основно за ЛЗБП с държавно и преобладаващо държавно участие в капитала си, оттук тенденцията е и за общите задължения и просрочия за страната.

За 2013 г.спрямо 2012 г. задълженията на държавните ЛЗБП нарастват с 36 676 хил.лв.в абсолютна сума или с 12,3%, докато просрочените задължения за същият период на тези ЛЗБП нарастват с 39 260 хил.лв. или около 85,5%

В сравнителен анализ на 2014 г.спрямо 2013 г.се запазва тенденцията на нарастване, със значително по-бавни темпове, като размера на общите задължения нараства с 8 545 хил.лв. или около 2,6%, а изменението в размера на просрочените задължения е 40,3% или в абсолютна сума 34 299 хил.лв.

От данните се наблюдава изпреварващата тенденция на нарастване на просрочените задължения за разглежданите периоди, която кумулативно е около 160 % на база 2012 г. или в абсолютна сума нарастване на просрочените задължения с 73 559 хил.лв. В същата връзка общите задължения нарастват само с 45 221 хил.лв.на база 2012 г., което е само около 15,2%.

Всичко това говори за нарасналата невъзможност на болничните мениджъри да обслужват задлъжнялостта си, произтичащо от все по-тежкото ликвидно състояние в което изпадат ЛЗБП. Необходима е промяна, която да доведе до избягване на възможността за налагане на запори от стоковите кредитори, както и до прибягване до обявявания в несъстоятелност.


От таблицата за задължения към доставчици, които сами по себе си представляват краткосрочни задължения за разглежданите периоди се наблюдава постоянна тенденция на нарастване при просрочените задължения, които за първите два разглеждани периода нарастват с 38 696 хил.лв. или 86%, което стремглаво нарастване се дължи най –вече на промяна в нормативната уредба с цел облекчаване на бизнеса, което ограничи времето на договаряне на отложените плащания до 60 дни, в сила от 16.03.2013 г.

За следващите два отчетни периода 2014 г. спрямо 2013 г. просрочените задължения нарастват с нови 33 166 хил.лв. или около 40%, като най-голям относителен дял в това нарастване е на просрочените задължения за медикаменти с 21 879 хил.лв., а на следващо място за медицински консумативи с 8 142 хил.лв.От таблицата за краткосрочните задължения (без тези към доставчици) се наблюдава устойчивост в размера на задълженията и просрочените задължения за първите два периода 2012 г. и 2013 г., докато за 2014 г. нарастването на размера на задълженията спрямо предходната 2013г. е 15 735 хил.лв. или около 19 %, докато размера на просрочените задължения е нараснал с 1 140 хил.лв. или с цели 74 % спрямо 2013 г. Най-голям е относителният дял на задълженията към персонал, които представляват около 45% от общите задължения за 2014 г.

От таблицата за дългосрочните задължения е видна очертаната тенденция на тяхното намаление в разглежданите периоди от 2012 г., 2013 г. и 2014 г. от 38 891 хил.лв. през 31 969 хил.лв.(2013) за да достигнат до 26 797 хил.лв.(2014) или намаление общо с около 31%, което се дължи най- вече на намалението на задълженията по търговски заеми и на другите задължения. Размерът на просрочените дългосрочни задължения е нисък, като относителен дял към размера на същите задължения под 0,1% и остава в тези граници за разглежданите периоди.


За последната 2014 г., както следва:

Общият размер на ЗАДЪЛЖЕНИЯТА на ЛЗБП в страната държавни и общински е в размер на 396 784 х.лв. към 31 декември 2014 г.,в т.ч.

 • Задълженията на държавните ЛЗБП към 31.12.2014 г. са в размер на 342 430 х.лв.

 • Задълженията на общинските ЛЗБП към 31.12.2014 г. са в размер на 54 354 х.лв.

Общият размер на ПРОСРОЧЕНИТЕ задължения на тези лечебни заведения са 147 856 х.лв., в т.ч.

 • Просрочените задължения на държавните ЛЗБП за цитираният период са в размер на 119 480 х.лв.

 • Просрочените задължения на общинските ЛЗБП за цитираният период са в размер на 28 376 х.лв.

В структурно отношение задълженията на държавните ЛЗ /342 430х.лв./ са както следва:/31.12.2014/


Краткосрочни задължения - общо – 315 633 хил. лв. или 92,17%

 • Към доставчици на медикаменти – 119 346 хил.лв.-37,81% от общите/315 633 х.лв./

 • Към доставчици на консумативи – 57 344 хил.лв.- 18,17%

 • За електроенергия - 3 361 хил.лв.- 1,06%

 • За топлоенергия - 2 809 хил.лв.- 0,9%

 • За храна - 4 432 хил.лв.- 1,4%

 • За горива - 862 хил.лв.- 0,27%

 • За ДМА - 8 942 хил.лв.- 2,83%

 • За материали - 8 064 хил.лв.- 2,55%

 • Други - 13 779 хил.лв.- 4,37
 • Задължения към свързани предприятия – 803 хил.лв.- 0,25%

 • Към свързани предприятия - 903 хил.лв.- 0,3%

 • Задължения по търговски заеми - 1 098 хил.лв.- 0,35%

 • Към персонал - 44 274 хил.лв.- 14,03%

 • Към осигурителни предприятия - 11 976 хил.лв.- 3,8%

 • Данъчни задължения - 6 137 хил.лв.- 1,9%

 • Други краткосрочни - 28 204 хил.лв.- 8,9%

 • Провизии - 3 299 хил.лв.- 1%

Дългосрочни задължения -общо - 26 797 хил. лв. или 7,83%

От горното е видно, че относителният дял само на задълженията за медикаменти и консумативи е 55,98 % от общите краткосрочни задължения.


В структурно отношение просрочените задължения на държавните ЛЗ /119 480 х.лв./ са както следва:/31.12.2014/
Краткосрочни просрочени задължения - общо – 119 463 хил. лв. или 99,98%

 • Към доставчици на медикаменти – 65 685 хил.лв. или 55%

 • Към доставчици на консумативи – 31 310 хил.лв.или 26,2%

 • За електроенергия - 2 079 хил.лв.

 • За топлоенергия - 1 130 хил.лв.

 • За храна - 1 723 хил.лв.

 • За горива - 205 хил.лв.

 • За ДМА - 2 657 хил.лв.

 • За материали - 3 994 хил.лв.

 • Други - 7 793 хил.лв.
 • Просрочени задължения по търговски заем - 47 хил.лв

 • Към персонал - 537 хил.лв.

 • Към осигурителни предприятия - 399 хил.лв

 • Данъчни задължения - 727 хил.лв.

 • Други краткосрочни - 1 168 хил.лв.

Дългосрочни просрочени задължения -общо - 17 хил. лв. или 0,02%
От данните за дела на просрочените задължения е видно, че относителният дял само на просрочените задълженията за медикаменти и консумативи е 81,20 % от общите просрочени задължения на ЛЗ.
Справка за размера на задължения в низходящ ред на първите пет ЛЗБП с преобладаващо държавно участие към 31.12.2014 г.


Име на лечебното заведения


хил.лева

Отн.дял спрямо приходите

1

УМБАЛ”СВ.ГЕОРГИ” ЕАД - ПЛОВДИВ

41 555

36,3%

2

МБАЛ „ПРОФ.Д-Р СТ.КИРКОВИЧ“ АД– СТАРА ЗАГОРА

24 769

108,3%

3

СБАЛХЗ ЕАД

24 383

63,4%

4

УМБАЛСМ”Н.И.ПИРОГОВ ЕАД

22 003

33,24%

5

УМБАЛ”СВЕТА МАРИНА” ЕАД - ВАРНА

20 469

22,4%


Забележка: МБАЛ „ПРОФ.Д-Р СТ.КИРКОВИЧ“ АД– СТАРА ЗАГОРА и УМБАЛ СТАРА ЗАГОРА ЕАД вече са обединени и общият размер е 24 769 хил.лв.
Справка за размера просрочените задължения в низходящ ред на първите пет ЛЗБП с преобладаващо държавно участие към 31.12.2014 г.


Име на лечебното заведения


хил.лева

Отн.дял спрямо приходите

1

МБАЛ „ПРОФ.Д-Р СТ.КИРКОВИЧ“ АД– СТАРА ЗАГОРА

19 805

86,6%

2

СБАЛХЗ ЕАД

14 107

36,7%

3

УМБАЛСМ”Н.И.ПИРОГОВ ЕАД

11 225

16,9%

4

УМБАЛ АЛЕКСАНДРОВСКА ЕАД

9 882

22,2%

5

УМБАЛ”СВ.ГЕОРГИ” ЕАД - ПЛОВДИВ

9 252

8,1%


Забележка: МБАЛ „ПРОФ.Д-Р СТ.КИРКОВИЧ“ АД– СТАРА ЗАГОРА и УМБАЛ СТАРА ЗАГОРА ЕАД вече са обединени и общият размер е 19 805 хил.лв.

Най-обезпокояваща е ситуацията в МБАЛ „ПРОФ.Д-Р СТ.КИРКОВИЧ“ АД–СТАРА ЗАГОРА, където размера на просрочените задължения представлява около 80% от общият размер на текущите задължения / 19 805 х.лв. към 24 769 х.лв./

По последни налични в министерство на здравеопазването данни към 30.04.2015 г., размера на задълженията и просрочените задължения на ЛЗБП, са както следва:От горната таблица се вижда, че за първите четири месеца на 2015 г. общият размер на всички задълженията е нараснал с 16 674 хил.лв. или 4,2%, от които само за държавните болници 14 427 хил.лв. или 4,2%, а за общинските нарастването е в размер на 2 247 хил.лв. или с 4,1%.

За същият период 30 април 2015 г. спрямо 31.12.2014 г. размера на просрочените задължения е нараснал с 13 692 хил.лв. или с около 9,3% от които 12 477 хил.лв.или 91% от нарастването е при държавните ЛЗБП, а 1 215 хил.лв. при общинските ЛЗБП.

Запазва се очертана хронологично във времето тенденция на нарастване на размера на задълженията на болниците, съпътстващо с нарастване и на тези в просрочия.
Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница