Закон за действия при настъпване на определени икономически критерии, лечебните заведения-търговски дружества с над 50 на сто държавно участие могат да бъдат условно разделени на четири групистраница2/14
Дата15.01.2018
Размер3.31 Mb.
#47776
ТипЗакон
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Подробен анализ на финансово-икономическото състояние и медико-статистическите показатели в лечебните заведения-търговски дружества, в които министърът на здравеопазването упражнява правата на държавата, както и анализ на задълженията

Анализът на задълженията се основава на следната методика: 1. Анализ на данните за структура и дейност (приложение № 3 ), включващ и анализ на тенденциите, като за базова година се взема 2012 г.

 2. Анализ на приходи (Приложение № 4) включващ структурата на приходите за 2014 г.

 3. Анализ на разходите (Приложение № 5 ), включващ структурата за 2014 г.

 4. Анализ на капиталовите разходи (Приложение № 6 )

 5. Анализ на разходите за персонал и доход на едно лице (Приложение № 7)

 6. Анализ на взаимовръзките между изменението в размера на разходите, дейността към изменение на размера на задълженията (Приложение № 8 ), като се отчитат процеса на натрупване на задълженията и основните причини по лечебни заведение за болнична помощ

 7. Данните, които са анализирани са на базата на подадени годишни отчети от ЛЗБП към НЦОЗА и оперативни данни за задълженията подавани в МЗ

Анализирани са всички 65 ЛЗБП в които министърът на здравеопазването упражнява правата на държавата.Анализ на приходите

Общите приходи на държавните ЛЗБП, бележат постоянна тенденция на нарастване за разглежданите периоди 2012г., 2013г.,2014г. За първите два периода 2013г/2012г. се наблюдава нарастване от 5,4%, докато за следващите два периода 2014г./2013г. нарастването е в рамките на нови 4,7% или общото изменение в размера на реализираните приходи от държавните ЛЗБП за 2014г./2012г. е нарастване от над 10,1%

В структурно отношение се наблюдава тенденция на постоянно изменение на обема приходите, като най-висок дял в тях се пада на приходите от НЗОК, които през 2012г. са били 76,4% и нарастват през 2013г. до 81,4%, за да достигнат през последната 2014г. в дял от 82%.

На следващо място в дела на приходите се пада на тези от Министерство на здравеопазването, които от 12,8% през 2012 г. намаляват до 6,8% през 2013г., за да достигнат до 6,6% от общия обем на приходите през 2014 г.

На следващо по значимост място в дела на приходите се пада на приходи от продажба на стоки и услуги/ плетени медицински услуги, който дял бележи постоянна но, незначителна тенденция на нарастване от 5,9% през 2012г. до 7% през 2013г. за да достигне 7,5% през последната разглеждана 2014 г.

С незначителен дял от общите приходи са тези от ДЗОФ, дарения и приходи от общините.

Като очертана тенденция може да се заключи, че основната тежест в приходната част на ЛЗБП са публични средства.


Година

Приходи от МЗ

Приходи от община

Приходи от НЗОК

Приходи от ДЗОФ

Приходи от продажби на стоки, услуги и други

Приходи от други продажби

Други приходи

Приходи от дарения

ВСИЧКО ПРИХОДИ

Изменение в процент

2014

72265664

207862

900180145

676751

82150068

12301657

17922806

12334618

1098039571

4,7

2013

71248428

337774

854879733

1160864

73146385

12358812

22135638

15206521

1050683490

5,4

2012

127924687

970987

761699508

780688

58901687

12915914

16013685

17754151

996961307

-Анализ на разходите

Анализирани са основните разходи, без тези за персонал, които са отделно представени в анализа и допълнително приложение № .Брой ЛЗБП, които:

Изменение в

средно-годишен брой легла - 2014/2012

Изменение в преминали болни - 2014/2012

Изменение в използваемост - 2014/2012

Изменение в приходи - 2014/2012

Изменение в общи разходи - 2014/2012

Изменение в разходи за медикаменти - 2014/2012

Изменение в разходи за медицински консумативи -2014/2012

Изменение в разходи за храна - 2014/2012

От.дял на изменение - 2014/2012

0,24%

5,72%

0,06%

10,14%

16,26%

23,31%

17,33%

1,66%

Намаляват

23

24

33

18

16

38

20

28

Увеличават

35

41

32

45

47

25

39

34

Запазват

7

0

0

2

2

2

6

3

Общо

65

65

65

65

65

65

65

65

От представените данни могат да се направят следните заключения: 1. За разглеждания период броят на анализираните лечебни заведения е без промяна.

 2. Средногодишният брой легла има леко увеличение с 0,24%, като при 23 ЛЗБП има намаление на броя легла, при 35 – има увеличение и при 7 броя на леглата се запазва непроменен.

 3. За наблюдавания период има увеличение с 5,72 % на броя на преминалите болни, като при 24 ЛЗБП има намаление на преминалите болни, при 41 ЛЗБП има увеличаване на броя на преминали болни, което е в корелация с средногодишния брой легла.

 4. Използваемостта на леглата има несъществено увеличение с 0,06% за разглеждания период при почти равен брой ЛЗПБ, при които има увеличаване или намаляване на този показател.

 5. Средната стойност на изменение на приходите е в рамките на 10,14%, като при 18 ЛЗБП имаме намаляване на приходите, което е свързано с намаляване на броя на леглата и съответно на използваемостта им, при 45 ЛЗБП има увеличаване на приходите.

 6. Изменението на разходите показва увеличаването им с 16, 26%, като при 16 ЛЗБП има намаляване на разходите, а при 47 ЛЗБП има увеличаване, което е в корелация с увеличаване на дейността. Тук трябва да се отбележи, че темпа на нарастване на разходите изпреварва темпа на нарастване на приходите, което е една от причините за натрупване на задължения

 7. От групата на разходите са анализирани тези за лекарства, медицински консумативи и храна, които съставляват около 45% от дела на нарастване на общите разходи на ЛЗБП

  1. Изменението на разходите за медикаменти е с най-голям темп в рамките на 23,31%, като при 38 ЛЗБП се наблюдава намаление на този разход, докато при 25 ЛЗПБ се наблюдава увеличение, което изисква допълнителен анализ на тези лечебни заведения

  2. Изменението в разходите за консумативи бележи нарастване с 17,33%, като при 20 ЛЗБП има намаляване на същите, а при 39 има увеличаване на този разход

  3. Разходите за храна бележат слаб темп на нарастване от 1,66%, но при 34 ЛЗБП има ръст в този показател.


Анализ на капиталови разходи
Анализът на капиталовите разходи през 2014 год. (Приложение № 6) по отделните направления общо за наблюдаваните лечебни заведения показва средното:
Таблица. Капиталови разходи -2014 г.


Основен ремонт на ДМА

Придобиване на дълготрайни материални активи -2014

Придобиване на немат. дълготрайни активи

ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ЗА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ

компютри и хардуер

друго оборудв. машини и съоръж.

транспортни средства

стопански инвентар

инфраструктурни обекти

други ДМА

програмни продукти

други

6 998 893

763 501

31 995 619

286 465

2 480 130

16 302 782

11 875 960

2 577 514

30 422

73 311 286

9,55%

1,04%

43,64%

0,39%

3,38%

22,24%

16,20%

3,52%

0,04%

 

Общият размер на капиталовите разходи е в рамките на 73 млн.лв., като с най-висок относителен дял са разходите за машини, съоръжения и оборудване – 43,6%, което показва висок дял на въвеждане на нови технологии. Следват разходи за инфраструктурни обекти -22%, други ДМА 16% и основен ремонт около 10% от общите разходи.

Съотнесени с отпусканите средства от МЗ (принципала), отчетените като капиталови разходи са в пъти повече, което показва, че ЛЗБП инвестират собствени приходи в ДМА за повишаване на конкурентоспособността им и качеството на предлаганите услуги.
Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница