Закон за действия при настъпване на определени икономически критерии, лечебните заведения-търговски дружества с над 50 на сто държавно участие могат да бъдат условно разделени на четири групистраница5/14
Дата15.01.2018
Размер3.31 Mb.
#47776
ТипЗакон
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Анализ на лечебните заведения

На следващата таблица е представен кратък анализ на всяко ЛЗБП – текстови, а данните от анализа са на приложение № 8.

Списък на лечебните заведения - търговски дружества с над 50% държавно участие в капитала

Кратък текстови анализ 

 

 

УМБАЛ "Св. Анна" АД, гр. Варна

Наблюдава се тенденция на намаление на общите задължения, като най-голямо е изменението в намаление на задълженията за медикаменти, при стремглаво нарастване с около 2 пъти на задълженията за медицински консумативи. В структурно отношение най-голям е дела на задълженията към доставчици. Наблюдава се незначително увеличение на броя на леглата и значително нарастване на броя на преминалите болни. Използваемостта намалява. Изменението в тенденцията на нарастване на приходи и разходи се запазва. В разходната част се наблюдава значително нарастване на разходите за медицински консумативи.

УМБАЛ "Св. Марина" ЕАД, гр. Варна

Нарастване на общите задължения с 1/5 при най-голям относителен дял на задълженията към доставчици. Най-високо е изменението в задълженията за медицински консумативи, при слабо нарастване на разходите за тях в рамките на 13%. Значително изменение има при задълженията към доставчици на храна. Средногодишният брой легла нараства, както и броя на преминалите болни, но се наблюдава намаление на използваемостта на леглата. Изпреварващ е темпа на нарастване на разходите спрямо темпа на нарастване на приходите, като най-голямо изменение има при разходите за медикаменти над 60%.

УМБАЛ "Д-р Г. Странски" ЕАД, гр. Плевен

Намаляване на общите задължения с 1/4. В структурно отношения изменението в задълженията към доставчици и краткосрочните задължения са приблизително равни. Най- голямо изменение се наблюдава към задълженията към доставчици на храна. Наблюдава се намаляване на изменението в задълженията към доставчиците на медикаменти и медицински консумативи. В разходната част се наблюдава увеличаване на разходите за медикаменти и медицински консумативи, което свързано със задълженията сочи че ЛЗ е коректно към доставчиците си. Има увеличаване на броя на преминалите болни с 1/10 и изпреварващ темп на нарастване на разходите спрямо темпа на приходите.

УМБАЛ "Св. Георги" ЕАД, гр. Пловдив

Наблюдава се нарастване на общия размер на задълженията, като в структурно отношение най-голям е дела на изменението на задълженията към доставчици и то при задълженията за медикаменти. Броят на леглата нараства незначително, докато броя на преминалите болни нараства с над 8%. Интересен факт е, че темпа на нарастване на приходите изпреварва темпа на нарастване на разходите. В структурата на разходите изменение в нарастване има при медикаменти, докато при медицински консумативи има намаление.

УМБАЛ "Св. Ив. Рилски" ЕАД, гр. София-столица

Изменението в общите задължение е с намаление от 1/5. В структурна отношение водещо е изменението в краткосрочните задължения. Интересен факт е намалението на задълженията за медикаменти, консумативи и храна. Темпът на нарастване на приходи изпреварва темпа на изменение на разходите, които намаляват с 1/10 при наблюдавано увеличаване на броя на преминалите болни с 1/5.

УМБАЛ по неврология и психиатрия "Св. Наум" ЕАД, гр. София-столица

Наблюдава се изменение в тенденцията на нарастване на общите задължения с над 60% за сметка на изменение на краткосрочните задължения. Броя легла нараства при относително запазване на броя на преминали болни и намаляваща използваемост. Наблюдава се изпреварващ темп на нарастване на разходите спрямо темпа на нарастване на приходите.

УМБАЛ "Александровска" ЕАД, гр. София-столица

Нарастване на общите задължения с около 200%, за сметка на нарастване на задълженията към доставчици на медикаменти, консумативи и храна с около три пъти. Намаление в броя легла, увеличаване на броя на преминалите болни. Изпреварващ темп на нарастване на разходите спрямо темпа на нарастване на приходите. Най-значително нарастване има при разходите за медицински консумативи.

УМБАЛСМ "Пирогов" ЕАД, гр. София-столица

Нараства изменението в общите задължения с около 60% за сметка на задълженията към доставчици на медицински консумативи - 1,5 пъти, медикаменти и храна с около 90%. Запазва се броя на леглата при намаляване на броя на преминалите болни, което води до увеличаване на използваемостта. Изпреварващ е темпа на нарастване на разходите спрямо темпа на нарастване на приходите. Най-значително е нарастването на разходите за медицински консумативи.

УМБАЛ "Царица Йоанна" ЕАД, гр. София-столица

Незначително изменение на общия размер на задълженията, като основното нарастване е за сметка на задължения към доставчици на медицински консумативи, за сметка на намаляване задълженията за медикаменти и храна. Наблюдава се намаление на леглата и съответно на преминалите болни и използваемостта. Запазва се общия размер на разходите при намаляване на реализираните приходи. Водещо в изменението на разходите е при медицинските консумативи, които нарастват с 1/3

УНСБАЛ "Св.Екатерина" ЕАД, гр. София-столица

Наблюдава се намаление на общите задължения с 1/10, като намаление се наблюдава при задълженията за медикаменти и храна при нарастване на задълженията за медицински консумативи. Значително е намалението на броя легла с 1/5, водещо до намаляване на броя на преминалите болни и използваемостта. Изпреварващ е темпа на намаление на приходите спрямо темпа на намаляване на разходите. Намаляват разходите за медикаменти и консумативи, което корелира с намаляване на дейността.

УМБАЛ по сърдечно съдови заболявания НКБ ЕАД, гр. София-столица

Общо увеличаване на размера на задълженията за сметка на увеличаване на задълженията към доставчици на медицински консумативи и храна. Намаляване на броя на леглата наполовина и съответно намаляване на броя на преминали болни наполовина, при незначително намаление на общите приходи и разходи

УМБАЛ "Св. Анна" АД, София-област

Нарастване на общите задължения за сметка на нарастване на задълженията към доставчици на медикаменти и консумативи. Значително намаляване на броя на леглата и преминалите пациенти. Темпа на приходите и разходите е положителен с незначително нарастване въпреки свиване на дейността с 1/3.

МБАЛ "Проф. д-р Ст. Киркович" АД, гр. Ст. Загора

Незначително общо нарастване на задълженията. Тук не може да бъде направен детайлен анализ поради сливането на две болници с различни показатели през наблюдавания период.

 

 

УСБАЛ по АГ "Майчин дом" ЕАД, гр. София-столица

Слабо нарастване на общите задължения. Намаление се наблюдава при задълженията за медицински консумативи, лекарства и храна. Почти 3/4 нарастване на броя на леглата и броя на преминалите болни. С незначителен превес е темпа на нарастване на разходите спрямо приходите, което не корелира с нарастването на дейността.

УСБАЛ по ББ "Св.София" ЕАД, гр. София-столица

Стабилни показатели в общата задлъжнялост за разглеждания период. Няма изменение в дейността. Наблюдава се изпреварващ темп на нарастване на разходите спрямо темпа на приходите. Нарастват разходите за медикаменти, консумативи и храна с приблизително 1/3.

УСБАЛ по ортопедия "Проф. Б. Бойчев" ЕАД, гр. София-столица

Почти двойно нарастване на общите задължения за сметка на задълженията за медикаменти с 50%, консумативи 98% и над три пъти задълженията за храна. Броя легла нараства значително, както и броя на преминалите пациенти с над 3 пъти при нарастваща използваемост на леглата. Изпреварващ темп на намаление на приходи спрямо темпа на намаление на разходите

УСБАЛ по ендокринология "Акад. Ив. Пенчев" ЕАД, гр. София-столица

Има изменение на размера на общите задължения основно за сметка на краткосрочните. Почти двойно увеличение на леглата и нарастване на преминалите болни с 1/4. Темпа на изменение на приходи и разходи е успореден.

УСБАЛ по детски болести "Проф. Иван Митев" ЕАД, гр. София-столица

Общите задължения нарастват с 1/3 за сметка на задълженията за медицински консумативи - 120 %. Слабо намаление наброя на леглата при рязко намаление на броя на преминалите болни. Наблюдава се изпреварващ темп на намаляване на приходите спрямо запазване обема на разходите.

УСБАЛ по инфекциозни и паразитни болести "Проф. Ив. Киров" ЕАД, гр. София-столица

Намаляване на общите задължения. Намаляване на броя на леглата при увеличаване на броя на преминалите болни. Значително увеличение на общите разходи при свиване на обема на приходите.

УСБАЛ по онкология ЕАД, гр. София-столица

Намаление с 1/6 на общите задължения при очертаващо се намаляване на дейността - легла и преминали болни.

УСБАЛ на ХЗ ЕАД, гр. София-столица

Значително нарастване на общите задължения за сметка на задължения към доставчици на медикаменти, увеличаване на броя на леглата почти 2 пъти с липса на промяна на преминалите болни.Липсват данни за допълнителен анализ на разходите.

УСБАЛ на деца с онкохемататологични заболявания ЕООД, гр. София-столица

Незначително нарастване на общите задължения при нарастване броя на леглата и съответно на преминалите пациенти от над 6 пъти.

"УСБАЛ по ЛЧХ" ЕООД, гр. София-столица

Значително нарастване на общите задължения за сметка на краткосрочните и изменение в задълженията за храна. Незначително нарастване на броя на леглата и броя на преминалите болни.

 

 

"МБАЛ - Благоевград" АД, гр. Благоевград

Относително стабилни стойности на общите задължения.

"МБАЛ - Бургас" АД, гр. Бургас

Увеличаване на общите задължения с 1/5 за сметка на изменение в задълженията за медицински консумативи и храна при намаляващи брой легла наполовина и преминали болни на половина.

МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД, гр. В. Търново

Нарастване с около 1/3 на общите задължения . Значително около 1/3 е изменението при дългосрочните задължения. Нарастване на броя на леглата и съответно на преминалите болни. Изпреварващ темп на нарастване на разходите спрямо темпа на нарастване на приходите.

МБАЛ "Св.Петка" АД, гр. Видин

Нарастване на задълженията за медикаменти и консумативи при задържане на общия размер на задълженията. Изпреварващ темп на нарастване на разходите спрямо темпа на нарастване на приходите.

МБАЛ "Христо Ботев" АД, гр. Враца

Нарастване на размера на общите задължения с 50%, при нарастване на задълженията за медицински консумативи двойно и за медикаменти и храна с 1/3. Намаляване на леглата и преминалите болни. Двойно изпреварващ темп на нарастване на разходите спрямо темпа на нарастване на приходите.

МБАЛ "Т. Венкова" АД, гр. Габрово

Намаляване на общите задължения с 1/4

"МБАЛ Добрич" АД, гр. Добрич

Нарастване на общите задължения с 1/6 при нарастване на задълженията за медицински консумативи с около 120% и задълженията за медикаменти с 1/3. Намаляване на легла и преминали болни. Изпреварващ темп на нарастване на разходи спрямо темпа на нарастване на приходите.

МБАЛ " Д-р Атанас Дафовски" АД, гр. Кърджали

Относително постоянна стойност на общите задължения като по-сериозно е нарастването на задълженията за медицински консумативи и храна в пъти. Паралелно нарастване на темпа на приходи и разходи.

МБАЛ "Д-р Н. Василев" АД, гр. Кюстендил

Намаляване на общия размер на задълженията при увеличаване на дейността.

МБАЛ "Проф. д-р П. Стоянов" АД, гр. Ловеч

Нарастване на задълженията с 1/3 при нарастване на задълженията както за медикаменти така и за консумативи и храна при увеличаване на дейността.

МБАЛ "Д-р Ст. Илиев" АД, гр. Монтана

Намаление с 1/4 на общите задължения при намаляване на дейността с около 40%

"МБАЛ - Пазарджик" АД, гр. Пазарджик

Рязко намаляване на общите задължения при намаляване на броя на леглата и успоредно нарастване на темпа на приходите и разходите.

МБАЛ "Р. Ангелова" АД, гр. Перник

Нарастване на общите задължения с 1/4 като основно изменение има при медицинските консумативи и разходите за храна. Значително увеличение на дейността с около 50%, което не кореспондира с очертания темп на намаление на общите приходи, който значително изпреварва темпа на намаление на общите разходи.

"МБАЛ - Пловдив" АД, гр. Пловдив

Увеличение на общите задължения с около 1/6, дължащо се на значителното нарастване на задълженията за медицински консумативи с над 120%. Намаление на дейността наполовина - брой легла и преминали болни при изпреварващ темп на нарастване на разходите спрямо темпа на нарастване на приходите.

МБАЛ "Св. Ив. Рилски" АД, гр. Разград

Намаление в общите задължения с 1/4, при нарастване на дейността с над 3/4. Изпреварващ темп на нарастване на разходите спрямо темпа на нарастване на приходите.

"МБАЛ - Русе" АД, гр. Русе

Запазване на общите задължения при значително намаляване на дейността, което не корелира с измененията при темпа на приходите и разходите.

"МБАЛ - Силистра" АД, гр. Силистра

Нарастване с около 1/5 на общите задължения при нарастване на задълженията за медикаменти с 50 % и 1800% на задълженията за храна. Значително увеличаване на дейността при изпреварващ темп на нарастване на разходите спрямо темпа на нарастване на приходите.

"МБАЛ "Д-р Ив. Селимински" АД, гр. Сливен

Незначително нарастване на общите задължения при значително намаляване на дейността. Изпреварващ темп на нарастване на разходите спрямо темпа на нарастване на приходите.

МБАЛ "Д-р Бр. Шукеров" АД, гр. Смолян

Нарастване на общите задължения с около 50%, свързано с нарастване на задълженията за медицински консумативи, лекарства и храна в пъти. Нарастване над 3/4 на дейността.

"МБАЛ - Търговище" АД, гр. Търговище

Общите задължения нарастват с над 50% при значително нарастване на задълженията за медицински консумативи, прана и други краткосрочни задължения. Относително стабилна дейност при значителен темп на намаление на разходите при запазване на темпа на реализираните приходи.

"МБАЛ - Хасково" АД, гр. Хасково

Значителен в абсолютна стойност размер на задълженията без изменение в анализирания период. Незначително нарастване на дейността съпътствано със значителен ръст в изменението на приходите и на разходите.

"МБАЛ - Шумен" АД, гр. Шумен

Намаление на общите задължения с 4%.

МБАЛ "Св. Пантелеймон" АД, гр. Ямбол

Незначително намаление на общите задължения с 3% при запазване на дейността.

 

 

"СБАЛ ББ - Габрово" ЕООД, гр. Габрово

Незначително нарастване на общите задължения в тази група с изключение на БУЛ-ПРО, Радунци и Роман. Нарастването на задълженията основно се дължи на нарастване на задълженията за медикаменти и консумативи, докато при Радунци значителен е дела на задълженията към персонал, осигурителни плащания и данъчни задължения. Не се наблюдава значително изменение в дейността с изключение на болницата в Трявна, където има увеличаване на броя на леглата и други три болници (бивши диспансери), при които се наблюдава и нарастване на преминалите болни.

"СБАЛ на ББ - Троян" ЕООД, гр. Троян

"СБАЛ на ББ - Перник" ЕООД, гр. Перник

СОБАЛ "БУЛ-ПРО" ЕАД, гр. София-столица

"СБАЛ по ОЗ - София-област" ЕООД

"СБАЛ за ПФЗ - София-област" ЕООД

 

"СБР - с. Марикостиново" ЕООД

СБР - Бургаски мин. бани ЕАД, гр. Бургас

"СБР - Тузлата" ЕООД, гр. Балчик

НСБ за физикална терапия и рехабилитация ЕАД, гр. София-столица

СБР НК

 

"СБДПЛББ - Роман" ЕООД, гр. Роман

Детска СБДПЛББ "Царица Йоанна" ЕООД, гр. Трявна

 

"СБДПЛР ВБ - Мездра" ЕООД, гр. Мездра

СБДПЛРПФЗ "Св. Петка Българска" ЕООД, гр. Велинград

"СБДПЛР - Котел" ЕООД, гр. Котел

СБПФЗДПЛР "Цар Фердинанд" ЕООД, с. Искрец

"СБДПЛРББ - Радунци" ЕООД, с. Радунци

 

"ЦПЗ - София-област" ЕООД, София-област

Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница